Parlamentné voľby budú 12. júna

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky budú 12. júna. V poradí siedme parlamentné voľby od roku 1989 vyhlásil predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer).

01.02.2010 15:07 , aktualizované: 15:49
debata

Hlasovať v parlamentných voľbách môžu len občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dosiahnu 18 rokov. Voliť nemôžu väzni a tí, čo sú zbavení spôsobilosti na právne úkony. Ak si voliči pred voľbami vybavia voličský preukaz, môžu hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti, nielen v mieste bydliska.

Vo voľbách do Národnej rady SR sa dá hlasovať aj zo zahraničia. Toto právo majú voliči, čo nemajú trvalý pobyt na Slovensku, ale sú občanmi Slovenskej republiky. Voliť zo zahraničia poštou majú právo aj občania SR s trvalým pobytom v SR, ktorí budú počas volieb v zahraničí a vopred o voľbu poštou požiadajú obec, v ktorej majú trvalý pobyt. Voliť sa bude dať aj v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach a v celách policajného zaistenia. Aj tu platí, že treba voliť v mieste trvalého bydliska, ak zariadenie nie je v tomto mieste, treba mať voličský preukaz.

Výsledky volieb spracuje Štatistický úrad SR a oficiálne ich zverejní Ústredná volebná komisia, ktorá dohliada na organizáciu a technické zabezpečenie hlasovania. Ústredná volebná komisia tiež preskúma a registruje kandidačné listiny politických subjektov, ktoré sa vo voľbách budú uchádzať o hlasy voličov. Dohliada aj na nižšie volebné komisie – obvodné a okrskové. Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie zvolá najneskôr 85 dní pred dňom volieb predseda vlády. Politické subjekty – strany alebo koalície, ktoré sa chcú v júnových parlamentných voľbách uchádzať o priazeň voličov, musia podať kandidačnú listinu najneskôr 90 dní pred dňom volieb zapisovateľovi Ústrednej volebnej komisie. Okrem iného musí každý subjekt zložiť volebnú kauciu 16 596 eur. Kandidačné listiny, ktoré sú v súlade so zákonom, komisia zaregistruje najneskôr 70 dní pred dňom volieb. Proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie sa možno do troch dní odvolať na Najvyšší súd SR.

Kandidatúra sa dá stiahnuť späť do 48 hodín pred voľbami. Za poslanca Národnej rady SR môže byť zvolený občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov, má trvalý pobyt na Slovensku, nie je odsúdený (väzeň) ani zbavený spôsobilosti na právne úkony.

Kampaň k parlamentným voľbám sa začne 21 dní pred voľbami. Politickú reklamu a diskusie budú vysielať verejnoprávne médiá – Slovenská televízia a Slovenský rozhlas a môžu aj súkromné médiá. Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany alebo koalície. Miesta na volebné plagáty vyhradia obce. V deň volieb je až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. V parlamentných voľbách platia prednostné hlasy. Znamená to, že volič bude môcť na hlasovacom lístku zakrúžkovať poradové čísla najviac štyroch kandidátov, ktorým dáva prednosť.

debata chyba