Tisícky ľudí sa podpísali pod pripomienku proti novele zákona o zbraniach

Tisíce občanov sa len za štyri pracovné dni podpísali pod hromadnú pripomienku proti novele zákona Ministerstva vnútra SR o zbraniach a strelive. Rezort vnútra s cieľom upokojiť verejnosť po krvavej udalosti v Devínskej Novej Vsi navrhol novelu zákona 190/2003 o Zbraniach a strelive.

12.09.2010 19:34
debata (9)

„Návrh však obsahuje niekoľko bodov v rozpore s Ústavou SR, využíva princíp kolektívnej viny a chce obnoviť psychotesty v podobe, ktorá sa už pred 15 rokmi ukázala ako nefunkčná. Oproti pôvodnému výroku ministra vnútra Daniela Lipšica vyvlastňuje zbrane v neúnosnom rozsahu,“ povedal Ľudovít Miklánek, predseda predstavenstva Občianskeho združenia vlastníkov strelných zbraní Legis telum. Združenie sa podľa jeho slov konštruktívne zúčastní legislatívneho procesu, aby hájilo práva slovenskej streleckej verejnosti.

Ako zdôraznil, v minulom roku bolo spáchaných „len“ 22 trestných činov zbraňou v legálnej držbe. Pritom v tejto štatistike sú aj nedbanlivostné činy, kedy sa osoba napríklad neúmyselne pri manipulácii zbraňou poranila a podobne. Zďaleka nejde ani o percento z celkového počtu spáchaných trestných činov. Prijatím novely v predloženom znení, naopak, hrozí závažné riziko zhoršenia bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike. „Ako príklad môžeme uviesť podobné plošné zákazy strelných zbraní vo Veľkej Británii a Rakúsku, kde tento zákaz viedol k rapídnemu nárastu násilnej kriminality ako dôsledok celoplošného odzbrojenia obyvateľstva,“ uvádza Legis telum. Zároveň môže dôjsť k nárastu predaja a vlastníctva nelegálnych zbraní.

Novela neprimerane, ako sa ďalej píše v hromadnej pripomienke, zasahuje do základných práv občanov tým, že obmedzuje ich Ústavou SR garantované právo vlastniť majetok a to bez odôvodnenej podstaty, zmyslu a jasne ustanoveného cieľa, v rozpore s požiadavkami ustanovení príslušných článkov Ústavy SR, ktorá vymedzuje podmienky núteného obmedzenia vlastníckeho práva, čo je možné len vo verejnom záujme za primeranú náhradu. Aplikáciou novely by nevyhnutne došlo k takémuto nútenému obmedzeniu bez primeranej náhrady a taktiež bez preukázaného verejného záujmu, v rozpore s Ústavou SR. Novela s predloženým obsahom vyžaduje rozsiahlu odbornú diskusiu.

Prijatie novely, by sa podľa Legis telum dotklo veľkej väčšiny z približne 150.000 vlastníkov zbrojného preukazu – mimo športovcov, poľovníkov, zberateľov aj osôb, ktoré majú zbrane na ochranu seba či majetku. Pritom by nešlo len o majiteľov dlhých samonabíjacích zbraní, ale dokonca aj o majiteľov legálne vlastniacich pištolí celého spektra výrobcov. Samopalov vz 58., ale upravených na streľbu jednotlivo a nie dávkou, je v legálnej držbe približne cez 2000. Doteraz podľa neoficiálnych informácií s takouto zbraňou za posledné obdobie nebol spáchaný závažný trestný čin. Zberateľov, ktorí majú oprávnenie za veľmi prísnych podmienok držať aj automatické zbrane, je na Slovensku približne 300.

„Exces jednotlivca, i keď tragický, nemôže mať za následok ujmu na právach občanov, ktoré im vznikli na základe súčasne platnej právnej úpravy. Z existujúcich štatistík jednoznačne vyplýva, že legálne vlastníctvo a držba samonabíjacích palných zbraní nepredstavuje signifikantné bezpečnostné riziko. Naopak, medzi legálnymi držiteľmi týchto zbraní je mimoriadne nízka úroveň kriminality. Počet trestných činov spáchaných v Slovenskej republike legálne držanými samonabíjacími palnými zbraňami je viac ako zanedbateľný, obzvlášť v porovnaní s celkovým počtom trestných činov spáchaných príslušníkmi ozbrojených zložiek alebo v pomere k počtu dopravných nehôd s tragickými následkami,“ uvádza sa v hromadnej pripomienke.

„Z dôvodovej správy k návrhu novely je zrejmé, že navrhovateľovým zámerom je plošný zákaz dlhých samonabíjacích palných zbraní, ktoré boli upravené, alebo konštrukčne pochádzajú zo samočinných zbraní. Nepoužitím slova "dlhý“ /v správnom gramatickom tvare/ v navrhovanom ustanovení môžu nastať pochybnosti ohľadom krátkych samonabíjacích zbraní /ďalej len ako „krátka zbraň“/, ktoré svojím vonkajším vzhľadom pripomínajú krátke zbrane, ktoré sú spôsobilé samočinnej streľby. Zámerom navrhovateľa zrejme nebol zákaz nadobúdania a vlastnenia krátkych zbraní, ale výkladom predmetného ustanovenia možno dospieť k záveru, že niektoré krátke zbrane sa novelou nezmyselne zaraďujú do kategórie zakázaných zbraní. Rovnaká výhrada platí aj v prípade viacerých modelov dlhých brokových zbraní. Do tejto kategórie by sa tak zaradili v konečnom dôsledku všetky dlhé samonabíjacie palné zbrane z dôvodu, že tieto buď konštrukčne vychádzajú zo samočinných palných zbraní, alebo sa na ne vzhľadom podobajú. Preradenie týchto zbraní (dlhých guľových a brokových samonabíjacích zbraní aj nemalej časti krátkych samonabíjacích zbraní napr. modely pištolí Glock, a pod.) do kategórie zakázaných, by znamenalo zánik športovej činnosti tisícov občanov SR, ktorí vykonávajú svoju športovú záľubu práve prostredníctvom dlhých palných zbraní a v mnohých prípadoch obmedzenie práva oprávnených držiteľov na ochranu života, zdravia a majetku. Rovnako by v mnohých prípadoch došlo k obmedzeniu držiteľov zbraní na poľovné účely. Prijatím návrhu sa do kategórie zakázaných zbraní preradia aj niektoré zbrane určené na výkon poľovníctva a najmä zbrane, ktoré sú zberateľskými predmetmi značnej finančnej, ako aj kultúrnej hodnoty," uvádza sa v pripomienke Legis telum.

Združenie o konkrétnych výhradách voči novele zákona bude informovať na tlačovej konferencii v pondelok 13. septembra v Bratislave.

9 debata chyba