Sudcovia by mali čo najskôr prijať Etický kódex

Na prepracovanie Etického kódexu mali sudcovia deväť mesiacov, ale okrem menších zmien v ňom veľkú búrku neurobili. A tak sa kódex, ktorý v januári vyvolal vlnu kritiky, v takmer nezmenenej podobe dostane v pondelok znovu na rokovanie Súdnej rady.

10.11.2014 12:00
súdna rada, bajánková Foto: ,
Súdna rada (na snímke z 20. októbra) bude opäť rokovať o Etickom kódexe sudcov.
debata (4)

Niektorým sudcom však takéto znenie nestačilo a v snahe prijať silnejšie mravné princípy, podľa ktorých sa majú riadiť, predstavia rade druhý návrh Etického kódexu.

Ten pôvodný, ktorý pripravilo Združenie sudcov Slovenska (ZSS), totiž obsahoval a stále obsahuje len všeobecné zásady o tom, že sudca má byť pracovitý, múdry či odvážny. Kódex ani v prepracovanej podobe nepočíta so žiadnymi postihmi za prehrešky proti etike. Dokonca sa v ňom ohradili proti zámeru ministra spravodlivosti Tomáša Boreca, aby jeho porušenie bolo dôvodom na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi. Obhajujú to stanoviskom Konzultačnej rady európskych sudcov, že etické správanie sudcov by nemalo byť zákonnou, ale etickou kategóriou.

Prezidentka Združenia sudcov Slovenska Dana Bystrianska, ktorá je pod týmto návrhom podpísaná, nesúhlasí s kritikou, že je všeobecný a chýbajú mu postihy. „Je výťažkom najzákladnejších pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v medzinárodných odporúčaniach. Je to to moderné a posledné, čo európski sudcovia povedali,“ tvrdí. Súhlasí však s tým, že pri Súdnej rade by mal vzniknúť výbor či komisia, ktorá by sa k etike sudcov vyjadrovala. Jej hlas by však mal byť len odporúčací.

Druhý návrh predloží členka rady Elena Berthotyová. Ten vypracovali sudcovia zo Združenia za Otvorenú justíciu (ZOJ). Ich návrh hovorí aj o sankciách za porušenie kódexu a tiež o vytvorení etickej komisie. Tá by sa mala vyjadrovať k prehreškom sudcov a jej členovia by mali byť autority mimo justičného prostredia. Podľa Berthotyovej návrh ZSS vznikal bez odbornej debaty a nemá štandardnú štruktúru. „Za najväčší problém považujem, že sa v ňom navrhuje, aby bol nezáväzný, konkrétne, že dodržiavanie etických noriem nemá byť spojené s dodržiavaním disciplíny a s vyvodzovaním záverov o jej nedodržiavaní,“ upozorňuje sudkyňa Najvyššieho súdu.

Etické pravidlá, ktoré predkladá ZOJ, predpokladajú, že za bezprostrednú kontrolu dodržiavania Etického kódexu sudcami bude zodpovedná Súdna rada, ktorá zriadi etickú komisiu. Tá by nemala mať právomoc postihovať sudcov, ale upozorňovať na ich zlyhanie v oblasti dodržiavania etických princípov. Komisia by mala mať právo podávať za porušenie kódexu podnety na disciplinárne stíhanie sudcov.

Na absenciu zásad správania sudcov a prokurátorov Slovensko upozornila minulý týždeň aj Skupina štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO). Odborníci hovoria, že vytvorenie kódexu pre sudcov tak, ako ho majú aj iné právnické povolania, je potrebné. Mal by dať nielen sudcom, ale aj verejnosti jasné kontúry, ako sa má sudca správať na pojednávaní, ku svojim kolegom či k stránkam súdneho sporu. Tiež aké majú byť kladené požiadavky na jeho konanie i mimo súdnej siene, či kde sú hranice slobody jeho prejavu.

GRECO vo svojej správe hovorí o značných korupčných rizikách, ktorým sú vystavení sudcovia a prokurátori na Slovensku, najmä pre nedostatok v rešpektovaní kódexov správania. Inštitúcia preskúma ich zapracovanie do nášho právneho systému v roku 2016. Sudcovia sa na novom kódexe doteraz nedohodli, prokurátori nemajú žiadny. Tvrdia, že ho idú pripraviť.

V Ústave SR je už dva mesiace zakotvené, že Súdna rada vydáva zásady sudcovskej etiky. Preto by mala čo najskôr prijať seriózny Etický kódex sudcov. A mala by za ním stáť väčšina ľudí v talároch tak, ako to dokážu robiť pri protestoch proti previerkam či zmrazovaniu platov sudcov. Tento krok dokonca nedávno nazvali ako zásah do ich nezávislosti.

Advokátka Zuzana Čaputová, ktorá spolupracuje s mimovládnou organizáciou Via Iuris a tejto tematike sa venuje dlhodobo, si myslí, že ak viac ako dve tretiny občanov nedôverujú súdnictvu, zásady správania sudcov by mali byť upravené v podrobnejších etických pravidlách. „Sme krajinou, kde je podceňovaný význam sudcovskej etiky. Je úplne ignorovaný fakt, samozrejmý v zahraničí, že pozornosť venovaná etike má priamy vplyv na mieru dôvery verejnosti," upozorňuje.

Podľa Čaputovej vo vyspelých demokraciách práve pokles dôvery v súdnictvo býva pre sudcov dôvodom na zvýšenie nárokov na vlastné správanie. Tým zároveň vyvažujú veľkú mieru nezávislosti, ktorá im bola poskytnutá. Naopak, v krajinách, kde je dôvera v súdnictvo nízka, býva význam sudcovskej etiky podceňovaný. Dôvera verejnosti je pritom podľa zahraničných kódexov považovaná za základný kameň skutočnej sudcovskej nezávislosti, myslí si Čaputová.

Via Iuris považuje za dôležité, aby Súdna rada otvorila diskusiu k návrhu kódexu, kreovala komisiu na jeho prípravu a zohľadnila pripomienky sudcov aj odbornej verejnosti. Čo sa doteraz nestalo.

Minister Borec pokladá vytvorenie Etického kódexu za vec sudcov. Jeho definitívnu podobu by chcel vidieť ešte tento rok. „V zmysle ústavy patrí do pôsobnosti Súdnej rady vydávanie zásad sudcovskej etiky, v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy. Práve z takejto spolupráce môže vzísť kvalitný dokument, ktorý bude obsahovať dostatočne jasné pravidlá, ktoré sudcovia prijmú za svoje,“ reagovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Alexandra Donevová.

Vybrané zásady kódexu

Združenia za Otvorenú justíciu

 • Hovorí o sankciách za porušenie kódexu a vytvorení etickej komisie, jej stanoviská budú podkladom pre disciplinárny pos­tih
 • Zásada nezávislosti – sudca je nezávislý vtedy, keď sa pri výkone povinností riadi výlučne svojím presvedčením, zákonmi a etickými zásadami kódexu
 • Nestrannosti – sudca je nestranný, keď pri zhodnotení faktov vychádza výlučne z objektívnej analýzy, zachováva si odstup od všetkých strán konania
 • Spravodlivosti a transparentnosti – sudca je spravodlivý, keď berie do úvahy špecifiká každého prípadu a prijíma rozhodnutia v súlade s ľudskými hodnotami a hodnotami demokratického právneho systému
 • Zdvorilosti a tolerantnosti – sudca je zdvorilý vtedy, keď svojím konaním vždy preukazuje úctu svojim kolegom, stranám sporu a iným účastníkom súdneho konania
 • Bezúhonnosti – sudca je bezúhonný vtedy, keď neprijíma materiálne či iné výhody bez ohľadu na ich povahu, ak by tieto výhody mohli vrhnúť tieň pochybností na jeho nezávislosť
 • Spôsobilosti a kvalifikovanosti – sudca je spôsobilý a kvalifikovaný vtedy, keď sa vyzná v slovenskom právnom poriadku a je oboznámený s právom medzinárodným a je schopný dohliadať na ich dodržiavanie v praxi

Združenia sudcov Slovenska

 • Kódex nepočíta so žiadnymi postihmi za prehrešky proti etike. Etické správanie sudcov by nemalo byť zákonnou, ale etickou kategóriou
 • Nezávislosť sudcu – je právo každého občana v demokratickej spoločnosti mať prospech z justície
 • Nestrannosť sudcu – predstavuje absenciu akýchkoľvek predsudkov a vopred vytvoreného úsudku pri výkone rozhodnutia
 • Bezúhonnosť – sudca plní svoju úlohu poctivo, v záujme spravodlivosti a spoločnosti. Vo svojom verejnom, ale aj v osobnom živote má rovnakú povinnosť bezúhonnosti
 • Zdržanlivosť – sudca sa vyhýba každému konaniu, ktoré by mohlo podporovať domnienku, že jeho rozhodnutia sú motivované iným než spravodlivým a odôvodneným použitím zákona. Zároveň má mimo výkonu svojich sudcovských povinností právo na slobodu prejavu
 • Pracovitosť – sudca je pracovitý pri riešení prípadov
 • Kompetentnosť – sudca má metodický prístup k svojej práci
 • Rešpekt – sudca sa pri jednaní s verejnosťou, právnikmi a administratívnymi pracovníkmi správa spôsobom, ktorý je dôstojný, správny a vnímavý

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #sudcovia #etický kódex