Druhý návrh na riaditeľa školy bude pre zriaďovateľa záväzný

Ak zriaďovateľ školy nebude spokojný s kandidátom na riaditeľa, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania, písomne odôvodní svoj nesúhlas rade školy a následne sa uskutoční úplne nové výberové konanie. Z neho vzíde kandidát, ktorého rada školy opäť navrhne zriaďovateľovi. Tento návrh bude už pre zriaďovateľa záväzný.

15.04.2015 14:30
učiteľ. škola Foto:
Ilustračné foto
debata

Vyplýva to z návrhu, ktorý prináša súbor novelizačných zmien v zákone o výchove a vzdelávaní, v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve či v zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Tento návrh dnes schválila vláda.

Podľa súčasného znenia zákona o štátnej správe v školstve zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na návrh rady školy na základe výberového konania. Návrh rady školy je pritom pre zriaďovateľa školy záväzný. Ministerstvo však navrhovalo právo veta pre zriaďovateľa, ak nesúhlasil s kandidátom navrhnutým radou školy.

Proti pôvodnému návrhu ministerstva vystúpili školské odbory, Slovenská komora učiteľov, ale aj Generálna prokuratúra SR. Navrhovaná úprava ministerstva podľa odborárov potierala demokratické princípy rozhodovania školskej samosprávy, vytvárala priestor pre politické nominácie riaditeľov, korupciu a rodinkárstvo a potierala princíp rovnosti príležitostí.

Rezort školstva vo štvrtok 9. apríla avizoval, že pristúpil ku kompromisnému riešeniu, ktoré zachováva právo veta pre zriaďovateľa v prvom výberovom konaní a zároveň sa ponecháva demokratické postavenie rady školy.

Zmení sa termín zápisu detí do prvého ročníka

Súčasťou prerokovaného návrhu je aj viacero ďalších novelizačných zmien. Jednou z dôležitých zmien je plánovaný posun termínu zápisu detí do prvého ročníka v základných školách. Zápis sa z pôvodného termínu od polovice januára do polovice februára posunie na nový termín od začiatku do konca apríla. Odborári pritom hovoria o pozitívnej zmene vzhľadom na to, že u detí v tomto veku môže trojmesačné obdobie zohrávať významnú úlohu v ich vývine.

Ďalšou navrhovanou zmenou v úprave zákonov je, že základné a stredné školy budú môcť vzdelávacie štandardy využiť ako učebné osnovy. Vzdelávacie štandardy pritom vymedzujú požiadavky, ktoré majú žiaci splniť v rámci konkrétneho časového intervalu.

Ak škola prevezme vzdelávacie štandardy štátneho vzdelávacieho programu ako učebné osnovy do svojho školského vzdelávacieho programu, ide o výrazné zníženie administratívnej záťaže učiteľov.

Školám sa ponecháva možnosť tvorby vlastných učebných osnov

Školám sa zároveň naďalej ponecháva možnosť tvorby vlastných učebných osnov jednotlivých predmetov. V prípade materských škôl bude tiež možné využiť vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí ako učebné osnovy školského vzdelávacieho programu.

Zmeny nastanú aj pri kontrole škôl inšpekciou. Školská inšpekcia bude môcť označovať vo svojej správe konkrétne subjekty, pri ktorých identifikovala pozitíva a negatíva. „Je najvyšší čas na poukazovanie konkrétnych negatívnych, ale aj pozitívnych príkladov, a tým efektívnejšie pôsobiť na správanie a činnosť ostatných inštitúcií,“ dodal vedúci úradu odborového zväzu Juraj Stodolovský. Hlavný školský inšpektor navyše bude môcť dať návrh na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete, ak pri nich zistí závažné nedostatky.

Pre motivovanie odborníkov z praxe sa podľa návrhu zákona zvyšuje počet hodín týždenného úväzku zo sedem na desať, keď sa od učiteľa profesijných predmetov – odborníka z praxe nevyžaduje doplňujúce pedagogické štúdium.

Toto pravidlo sa bude vzťahovať len na vyučovanie profesijných predmetov. Na jednej strane to podľa odborárov pomôže odborným školám a školám s malým počtom žiakov, na druhej strane to však podľa nich môže viesť k zníženiu kvality vyučovania a pedagogického procesu.

Zastupiteľský úrad bude po novom musieť na základe zákona oznámiť ministerstvu školstva vznik zahraničnej školy na území Slovenska. Dôvodom je evidencia takýchto škôl.

Problematickým bodom je aj nastavenie kreditového systému

Problematickým bodom, ktorý zákon upravuje, je aj nastavenie kreditového systému. Slovenská komora učiteľov dlhodobo kritizuje sedemročnú platnosť kreditov, ktoré učitelia získali. Toto ustanovenie pritom podľa komory zrušila novela zákona z roku 2011 s účinnosťou od 1. januára 2013. Následne však účinnosť posunul zákon na 1. januára 2015 a neskôr na 1. januára 2016. Návrhom zákona, ktorý dnes vláda prerokovala, sa má účinnosť posunúť až na 1. januára 2018.

Práve s tým komora učiteľov zásadne nesúhlasí a navrhuje, aby obmedzená platnosť kreditov prestala platiť 1. septembra 2015. "Sedemročná platnosť kreditov je v zjavnom rozpore s celým systémom vzdelávania a vykonávaním skúšok, ktoré overujú nadobudnutie vedomostí, zručností a spôsobilostí.

Platnosť po siedmich rokoch nestrácajú ani záverečné učňovské skúšky, maturitné skúšky, bakalárske skúšky, magisterské skúšky, ale ani napríklad rôzne osvedčenia – od zváračského listu cez masérsky certifikát až po vodičské oprávnenie," myslí si komora učiteľov.

Zákon má nabodnúť účinnosť 1. septembra 2015.

debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #novela zákona #riaditeľ školy #právomoci