Nové civilné kódexy by mali zefektívniť súdnictvo

Nové civilné kódexy, ktoré vo štvrtok schválil parlament a účinné by mali byť od júla budúceho roku, znamenajú opustenie starého modelu súdnictva a priklonenie sa k štandardným európskym úpravám. Zdôraznila to piatok v reakcii predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková.

22.05.2015 14:45
Jana Bajánková Foto: ,
Jana Bajánková.
debata

Šéfka rady verí, že nové kódexy prispejú k zefektívneniu súdnictva. Z pohľadu sudcov vnímam ako najväčšiu výhodu to, že celý proces bude jednoduchší a teda ostane viac času na venovanie sa podstate prípadu, zdôraznila.

Podľa Bajánkovej bude veľmi dôležité, aby sa s novou právnou úpravou podrobne oboznámili nielen sudcovia, ale najmä advokáti, keďže schválené kódexy zvyšujú tlak na lepšiu prípravu sporu. S tým bude samozrejme spojené aj rýchlejšie rozhodnutie sporu, myslí si Bajánková.

Odborná verejnosť bude musieť začať so štúdiom nových kódexov s dostatočným časovým predstihom ešte počas účinnosti súčasného zákona.

Na druhej strane, neustále prehlbovanie si odborných vedomostí patrí podľa zákona medzi základné povinnosti sudcu, takže s týmto by sudcovia nemali mať problém, doplnila.

Schválené kódexy sú výsledkom hľadania čo najširšieho konsenzu a bolo prijatých viacero kompromisov.

Ako členka komisie pre rekodifikáciu civilného práva procesného mala Bajánková na niektoré čiastkové veci iný odborný názor, ale rešpektuje dosiahnutý konsenzus.

Parlament vo štvrtok schválil historickú reformu fungovania súdov. V rámci rekodifikácie procesného civilného práva poslanci odhlasovali tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia Občiansky súdny poriadok z roku 1963.

Nové kódexy patria dôležitosťou i rozsahom k najväčším právnym reformám od vzniku samostatnej SR. Každý zo zákonov má okolo 500 paragrafov.

Civilný sporový poriadok je nosnou časťou rekodifikácie. Upravuje postup súdu, strán a osôb, ktoré sa zúčastňujú na konaní pri prejednávaní a rozhodovaní sporov. Nové kódexy dávajú sudcovi do rúk prostriedky tzv. koncentrácie sporového konania.

Bude môcť stanoviť stranám sporu povinnosť predložiť všetky dôkazy v určitej lehote a potom bude môcť sudca povedať, že od tejto fázy neakceptuje žiadne nové dôkazy, nové skutočnosti.

Správny súdny poriadok sa bude využívať v prípadoch preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej správy.

Rekodifikátori sľubujú komplexnú zmenu filozofie, profesionalizáciu aj špecializáciu tohto súdnictva. Civilný mimosporový poriadok sa bude využívať v mimosporovej agende, ktorú tvoria najmä tzv. statusové veci.

Ide o prípady, keď štát a spoločnosť majú eminentný záujem na ich vyriešení. Je to napríklad rozhodovanie o maloletých deťoch, o osobnom stave, dedičských veciach a podobne.

debata chyba
Viac na túto tému: #súdnictvo #sudcovia #Jana Bajánková