Ministerstvo vnútra dá na zlepšenie života Rómov desiatky miliónov eur

Rezort vnútra vyčlení 64 miliónov eur na riešenie problémov súvisiacich s nízkou životnou úrovňou marginalizovaných rómskych komunít v rámci národných projektov.

31.08.2015 19:08
Rómovia, Róm, osada Foto:
Ministerstvo vnútro vyčlenilo finančné prostriedky na pomoc rómskym komunitám. /Ilustračné foto/
debata (79)

Peniaze budú slúžiť na odstraňovanie segregácie Rómov vo vzdelávaní prostredníctvom posilnenia predškolskej prípravy rómskych detí, na zlepšovanie spolužitia s väčšinovým obyvateľstvom prostredníctvom terénnej sociálnej práce a na zlepšenie kvality zdravia, bývania a dostupnosti pracovných príležitostí.

Informoval o tom Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra, ktorý uviedol, že neskôr pribudnú aj ďalšie finančné investície, ktoré by mali pokryť oblasť vzdelávania, napríklad činnosť asistentov učiteľa, aktiváciu rodičov rómskych detí, podporu ich spolupráce s pedagógmi, ale aj rozšírenie a budovanie kapacít inkluzívnych materských škôl.

Riešenie problémov a potrieb súvisiacich s marginalizovanými rómskymi komunitami chce rezort vnútra adresovať komplexne. „Zmena životnej situácie obyvateľov a ich kvality života je možná len vtedy, ak sa komplexne a systematicky riešia ich problémy zároveň s pretváraním prostredia, v ktorom žijú," uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Rut Erdélyiová. Na potrebe investovať do zlepšenia kvality života obyvateľov v obciach, v ktorých súčasne žijú aj marginalizované rómske komunity, sa zhodla Komisia zložená zo zástupcov štátnych inštitúcii, samospráv, vedeckej obce a tiež mimovládnych organizácii, ktorá schválila prvé zámery národných projektov.

„Skúsenosti z minulosti potvrdili, že overené aktivity treba smerovať práve do obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktoré vykazujú najvyšší stupeň sociálno-ekonomickej podrozvinutosti a zároveň prejavujú aktívny záujem o riešenie problémov,“ uvádza rezort vnútra.

Chcú odstrániť segregáciu vo vzdelávaní

Segregácia vo vzdelávaní rómskych detí je jednou z kľúčových výziev, ktorým Slovensko čelí. Ministerstvo vnútra preto plánuje aj prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje zvýšiť vzdelanostnú úroveň a zabezpečiť prístup k inkluzívnemu vzdelávaniu členov rómskych komunít. „Vyčlenili sme peniaze aj na predškolskú prípravu rómskych detí, aby sme predišli ich neopodstatnenému zaraďovaniu do špeciálnych škôl," povedal minister vnútra SR Robert Kaliňák. Okrem toho zaviedol rezort vnútra aj rómske občianske hliadky na zlepšenie bezpečnosti a verejného poriadku v obci a z rezortných peňazí udržali v rómskych lokalitách zdravotných asistentov.

Národný projekt Zdravé komunity, ktorý pripravilo ministerstvo zdravotníctva bude zabezpečovať prevenciu zdravia a šírenie zdravotnej osvety vo vyše 250 lokalitách. Prácou asistentov zdravotnej osvety bude pomáhať lekárom zvyšovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí ju potrebujú a pomáhať riešiť problémy súvisiace s verejným zdravím. Úroveň zdravotného stavu obyvateľov a celková kvalita služieb verejného zdravia výrazne ovplyvňuje kvalitu života. V marginalizovaných rómskych komunitách ovplyvňuje tiež spolužitie Rómov a väčšinovej populácie ale aj ich šance na integráciu, napríklad pri hľadaní zamestnania.

Aj preto Národný projekt Take away bude realizovaný v 150 obciach s najväčšou mierou podrozvinutosti a bude riešiť najvypuklejšie problémy komunít marginalizovaných Rómov komplexným prístupom v témach bývanie, vzdelanie a práca. Cieľom projektu je dosiahnuť aj vyšší počet detí z rómskych komunít navštevujúcich predškolské zariadenia, zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti, zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a ich zamestnateľnosti či vysporiadanie pozemkov nevyhnutné k zlepšeniu podmienok bývania v rómskych komunitách.

„Aby prostriedky z fondov EÚ boli využívané maximálne účelne a efektívne, budeme tiež realizovať projekt zameraný na monitorovanie a hodnotenie opatrení na integrovanie Rómov. Dôležité je tiež, že súvisiaca administratíva sa pre obce výrazne zjednoduší,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák.

79 debata chyba
Viac na túto tému: #Rómovia #ministerstvo vnútra #finančná pomoc