Úradníkmi by už výmena ministrov nemala zatriasť

Skončia sa časy, keď sa s príchodom každej novej vlády menia na štátnych úradoch pomaly aj upratovačky? A sotva sa noví zamestnanci naučia, ako to na úrade chodí, ďalšie voľby sú za dverami? Získajú schopní, kvalifikovaní a morálne čistí úradníci toľko očakávanú definitívu?

03.05.2016 12:00
Úrad vlády SR Foto:
Úrad vlády SR pripravil návrh nového zákona, ktorý upraví štátnozamestnanecké vzťahy.
debata (4)

Podmienkou, aby sa táto vízia stala realitou, je odpolitizovanie štátnej správy. Vláda si taký sľub zakotvila do programového vyhlásenia. A v týchto dňoch už aj predložila predstavu, ako ho chce naplniť. Úrad vlády pripravil návrh nového zákona, ktorý upraví štátnozamestnanecké vzťahy. Nahradí ten súčasný, prijatý v roku 2009 a odvtedy 21-krát novelizovaný. Navrhnuté znenie práve prechádza medzirezortným pripomienkovým konaním.

„Ak by sa zákon podarilo presadiť, vôbec prvýkrát by sa skutočne začal meniť systém uplatňovania politickej moci v štáte,“ mieni spolutvorca návrhu, riaditeľ niekdajšieho Úradu pre štátnu službu Ľubomír Plai. Podľa neho by sa prijatím tejto právnej normy konečne jasnou čiarou oddelili úradnícke pozície od politických nominácií.

„Politická zodpovednosť zostane po rezortoch zachovaná – cez ministra, štátnych tajomníkov či poradcov. Politické vplyvy na úradníkov by však mali padnúť. Ak budú konať v súlade so zákonom, nikto ich už z práce nevyhodí. Ako im to hrozí teraz, keď nevyhovejú politickým inštrukciám,“ uvádza Plai. Úradník by bol podľa neho pred zásahmi politikov či rôznych nátlakových skupín chránený a do štátnej služby by sa vniesla profesionalita, stabilita a politická neutralita. „Na rozdiel od dneška, keď zákon naozaj pripúšťa aj politickú výmenu upratovačiek,“ dopĺňa.

František Michvocík, právnik zaoberajúci sa otázkami štátnej služby, vidí zásadnú a najväčšiu slabinu návrhu v tom, že na jeho základe zostanú politickými nominantmi aj vedúci služobných úradov. „Znovu ich bude vymenúvať vláda, bez toho, aby prešli výberovým konaním,“ poukazuje. Profesionalita na úradoch by sa totiž mala odvodzovať práve od najvyššie postaveného úradníka – vedúci úradu má mať personálne kompetencie, hodnotiť výkony podriadených, navrhovať im odmeny.

Čo je štátna služba

Štátni úradníci pracujú v štátnych orgánoch podľa zákona o štátnej službe. Sú to napríklad zamestnanci ministerstiev, kancelárie Národnej rady, kancelárie prezidenta, Úradu vlády, Ústavného súdu, ale aj okresných úradov. Plnia úlohy pri vykonávaní štátnej správy alebo štátnych záležitostí v služobnom úrade.

Ako priznáva aj Plai, zákon tento fakt do určitej miery degraduje. „Takto si to však zatiaľ presadili politici a majú to v rukách. No zostáva ešte čas vyvinúť tlak, aby sa to v definitívnej verzii zmenilo,“ uvažuje. Napriek tomu si myslí, že nové zavádzané nástroje vytvoria bariéry proti politickému zneužívaniu v štátnej správe. Takouto „poistkou“ by mal byť napríklad novozriadený orgán – Rada pre štátnu službu. Mala by chrániť dodržiavanie deviatich princípov fungovania štátnej služby obsiahnutých v zákone a dohliadať na dodržiavanie Etického kódexu štátneho zamestnanca, ktorý takisto vypracuje Úrad vlády. Rada má byť päťčlenná, jej predsedu navrhne parlamentný výbor pre verejnú správu a po jednom členovi pridá ombudsman, šéf NKÚ, rada vlády pre neziskovky a Konfederácia odborových zväzov.

Zloženie Rady však opäť bude podliehať voľbe v parlamente. Michvocík sa napriek tomu jej politickej závislosti neobáva. „Prinajmenšom nominácie na členov budú nestranné, určite sa aspoň výrazne zníži priestor na politické zneužívanie,“ je presvedčený. Návrh celkovo podľa neho vytvára dobrý predpoklad, „aby sa veci pohli dopredu“.

Princípy, na ktorých bude štátna služba postavená, sú: politická neutralita, zákonnosť, transparentné zamestnávanie, efektívne riadenie, nestrannosť, profesionalita, transparentné a rovnaké odmeňovanie, stabilita a rovnaké zaobchádzanie. Na ich základe by sa štátne úradnícke miesta, ktorých je v súčasnosti asi 18-tisíc, mali obsadzovať v súlade s platnými smernicami EÚ.

Podľa Plaia, ak zákon bude fungovať, je šanca posadiť na každé úradnícke miesto naozaj najschopnejšieho, najkvalifikova­nejšieho a najlepšie pripraveného uchádzača. „Aj spôsob skončenia pracovného pomeru by sa viazal na kvalitu práce. Ak úradník nebude dosahovať výkon, skončí. No opäť transparentne, zákon mu dá možnosti, ako sa výpovedi brániť,“ dodáva.

Z platového hľadiska delí návrh štátnych zamestnancov do desiatich tried. „Oproti súčasnosti by im však za rovnakú hodnou práce mala náležať aj rovnaká odmena, teda nemali by už byť rozdiely v platoch pracovníkov, ktorí to isté robia na niektorom ministerstve, v kancelárii prezidenta či parlamentu a podobne,“ pokračuje Plai. Podľa Michvocíka by platový výmer pre zamestnanca mal byť súčasťou služobnej zmluvy, nie osobitným dokumentom. „To by zaručilo, aby mu niektoré nároky nemohli byť dodatočne priznané či odňaté,“ mieni.

Návrh zákona tiež predpokladá pravidelné hodnotenie zamestnancov, ktoré bude vykonávať ich priamy vedúci. Takisto stanovuje zásady vzdelávania zamestnancov štátnej správy. Zavádza nový inštitút mentora, s ktorým zamestnanci absolvujú adaptačné vzdelávanie počas skúšobnej doby, aj možnosť prešetriť zamestnancovu výpoveď či vyvodiť voči nemu disciplinárnu aj hmotnú zodpovednosť a náhradu škody, ak bola spôsobená úmyselne, alebo by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.

Čo má priniesť zákon o štátnej službe

  • zriadi sa Rada pre štátnu službu, bude mať päť členov, ktorých zvolí parlament, úlohy: dohliadať na dodržiavanie princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca, riešiť sťažnosti a výpovede štátnych zamestnancov, predkladať do parlamentu výročné správy o stave štátnej služby
  • zavedie sa inštitút hromadného výberového konania v gescii Úradu vlády, budú sa doň môcť hlásiť absolventi do 30 rokov, po úspešnom prijímacom konaní sa dostanú do registra úspešných absolventov, z neho si budú jednotlivé služobné úrady vyberať vnútorným konaním, ak miesta neobsadia, môžu sa na ne hlásiť adepti zvonku
  • tarifné platy zamestnancov budú odstupňované v 10 triedach, od 419 eur v prvej po 1 152 eur v desiatej, úradníci plniaci úlohy pre vládu na Úrade vlády budú mať tarifné platy zvýšené o 20 percent
  • plat štátneho zamestnanca budú tvoriť aj rôzne príplatky za prácu nadčas, v noci či cez sviatky, odmeny, ale aj príplatok k príjmu pri péenke, osobný príplatok až do výšky 100 percent z platu či príplatok za vedenie auta
  • štátny zamestnanec bude môcť dostať výpoveď, ak opakovane dostane neuspokojivé služobné hodnotenie, výpoveď môže na jeho podnet preveriť trojčlenná prešetrovacia komisia, výpoveď bude možná aj v prípade zrušenia miesta kvôli organizačnej zmene, ak sa pre zamestnanca nenájde iné vhodné miesto
  • úradníci budú mať nárok na vyššie odstupné ako bežní zamestnanci podľa Zákonníka práce, za služobný pomer do päť rokov patrí odstupné vo výške trojnásobku funkčného platu, nad päť rokov štvornásobku

(vv, sp, Úrad vlády SR)

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #úrad #štátna služba #politická nominácia