Pohnú nové pravidlá prieťahmi na súdoch?

Bratislavčanku Andreu rozviedol súd s manželom pomerne rýchlo, ale ani po trinástich rokoch súd neuzavrel spor o majetok bývalých manželov. Od júla, keď už platia nové pravidlá, by sa aj tento problém mal pohnúť z miesta.

11.07.2016 13:00
Justičný palác, pojednávacia miestnosť, súd,... Foto: ,
Jednoduchšie a rýchlejšie by mali súdy rozhodovať aj v obchodných sporoch či pri dedení.
debata (10)

Jednoduchšie a rýchlejšie by mali súdy rozhodovať v obchodných sporoch, pri dedení, výške dôchodku alebo v sporoch so zamestnávateľom či o tom, komu bude dieťa zverené do starostlivosti.

Všetky tieto zmeny sú súčasťou veľkej reformy civilného konania, keď Občiansky súdny poriadok nahradili tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Každý z nich má okolo 500 paragrafov. Rezort spravodlivosti hovorí, že nové pravidlá zvýšia vymožiteľnosť prá­va.

Po novom by teda už spory o majetok z bezpodielového vlastníctva manželov nemali trvať roky. Sudca určí stranám sporu lehotu, do ktorej môžu priniesť dôkazy. Po termíne ich nebudú môcť predkladať vôbec. Dnes môžete donekonečna predkladať nové dôkazy a zaťažovať súd novými návrhmi na dokazovanie. „Sudca sa bude venovať meritu sporu a v rozhodnutí sa vysporiada aj s procesnými námietkami. Následne, ak budú strany nespokojné, môže to byť odvolacím dôvodom,“ upozornil šéf odboru rekodifikácie občianskeho práva na ministerstve spravodlivosti Marek Števček.

Nové pravidlá by mali zamedziť aj prípadom, že v podobnej veci dva súdy často vydajú odlišné rozsudky. Teraz už od júla platí tzv. predbežné prejednanie sporu. Sudca ešte pred samotným konaním obidvom stranám vysvetlí, aký je jeho názor na vec, čo za daného skutkového a právneho stavu môžu od neho očakávať, teda ako rozhodne. Števček hovorí, že tento postup je postavený na princípe právnej istoty a predvídateľnosti rozhodnutia, aby kdekoľvek platilo, že určitý spor sa pri danej dôkaznej situácii rozhoduje predvídateľným spôsobom. Na to, či zmeny skutočne zrýchlia súdne konania, sú zvedaví aj advokáti. „Uvidíme, čo z toho bude. Či nové procesné pravidlá zlepšia vymožiteľnosť práva,“ reagoval advokát Jozef Herbulák.

Osobitné konania, ktoré sa týkajú rozvodov, dedičstva či detí, sú obsiahnuté v Civilnom mimosporovom poriadku. Podľa Števčeka tento kódex upravuje riešenie takých vybraných sporov, v ktorých nejde len o súkromný záujem navrhovateľa či odporcu, ale aj o verejný záujem. „V takzvanom mimosporovom konaní sa bude uplatňovať vyšetrovacia zásada. Súd nebude odkázaný len na dôkazy prednesené účastníkmi konania, ale aj sám musí dôkazy vykonávať v záujme zistenia objektívnej pravdy,“ zdôraznil Števček.

Podľa nových pravidiel by napríklad súd medzi dedičmi nemal trvať roky. Pomôcť by malo tzv. uzavretie dedičskej zmluvy. V nej by sa poručiteľ mohol s dedičmi dohodnúť na rozdelení majetku pre prípad smrti, a tak predísť dlhotrvajúcim hádkam a súdnym naťahovačkám dedičov. Notári zmenu vítajú. Nový kódex posilňuje ich postavenie. „Konanie pred súdom prvého stupňa v dedičských veciach a vydávanie všetkých rozhodnutí v dedičskej agende zveruje notárom,“ povedala notárka Iveta Vašková z Trnavy. To znamená, že v dedičských veciach rozhodnutia vydané notárom a ním vykonané úkony sú rozhodnutiami a úkonmi súdu prvej inštancie.

Všetci, ktorých sa reforma civilných kódexov týka, sudcovia, advokáti či notári, ale aj vyšší súdni úradníci prešli počas minulého a tohto roka školením, aby nové pravidlá zvládli. Školilo sa 3 303 sudcov, vyšších súdnych úradníkov a iných zamestnancov súdov, 2 040 advokátov a advokátskych koncipientov a 354 notárov, notárskych kandidátov a koncipientov.

Výber zmien v civilných kódexoch

Rozvody

 • rozvody sa zrýchlia
 • rýchly rozvod bude podmienený spoločnou dohodou partnerov a rozdelenou domácnosťou
 • ak sudcu presvedčia, že ich spolunažívanie zlyháva vo finančných otázkach, intímnom živote a starostlivosti o deti, môže ich rozviesť na prvý raz,
 • ak sa jeden z manželov nedostaví na prvé pojednávanie bez ospravedlnenia, súd rozvodové konanie zastaví.

Konania vo veciach starostlivosti o deti

 • v týchto konaniach budú platiť prísne pravidlá a súd musí sám vykonávať dôkazy. Zmena sa týka napríklad sporov rodičov o pridelenie dieťaťa do opatery alebo osvojení
 • v konaní o osvojiteľnosti dieťaťa možno toto konanie začať aj bez návrhu. Nová úprava rozširuje účastníctvo vo veciach osvojenia tým, že výslovne umožňuje podať návrh aj zariadeniu, do ktorého je dieťa umiestnené. Súd bude mať povinnosť zisťovať zdravotný stav dieťaťa komplexne, nielen na základe lekárskeho vyšetrenia, ale napr. aj psychologického posúdenia. Bude tiež povinný informovať maloletého o prebiehajúcom konaní. Musí však prihliadať na jeho vek, rozumovú a vôľovú vyspelosť a schopnosť pochopiť význam a dôsledky súdneho rozhodnutia.
 • rozsudky o tom, kto sa stará o dieťa, kto platí výživné, o pozbavení rodičovských práv možno zmeniť alebo zrušiť aj bez návrhu strán sporu
 • ak jeden z rodičov odíde aj s dieťaťom z krajiny, kde obvykle žije, v konaní o návrate dieťaťa späť bude rozhodovať súd štátu obvyklého pobytu dieťaťa. Zmenou sa sleduje, aby boli dodržiavané práva dieťaťa nebyť oddelené od svojich rodičov a premiestnené a zadržiavané proti svojej vôli
 • súd musí pri konaní vo veciach starostlivosti o deti s medzinárodným prvkom dodržiavať stanovené lehoty, rozhodnúť by mal do šiestich týždňov od začiatku konania.

Dedičstvo

 • Zákon spresnil, kto môže byť účastníkom dedičského konania, čo doteraz nebolo jasné. Upravil, kedy dedí štát, veritelia poručiteľa či notár. Zaviedol, že veritelia majú na oznámenie svojich pohľadávok minimálne jeden mesiac. Ustanovuje sa napríklad miestna príslušnosť súdu, čím sa zabráni, aby sa dedičské konanie konalo na viacerých súdoch.
 • Celé konanie vrátane vydávania rozhodnutí sa presunie na notára ako súdneho komisára, čím sa rozširuje jeho doterajšia pôsobnosť
 • Závet zosnulého nebude otvárať notár, u ktorého je uložený, ale notár poverený na prerokovanie dedičstva
 • Spresňuje sa, čo sa stane s majetkom v exekučnom konaní, ktorý podlieha likvidácii dedičstva. Exekúcia sa v tomto prípade zastavuje a majetok sa ďalej bude speňažovať likvidáciou.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #reforma #súdne prieťahy #civilné konanie