Znalkyňa: Falšovať sa darí najmä jednoduché podpisy

Žiadne dva podpisy od jedného pisateľa nie sú ani nemôžu byť absolútne zhodné. Ich absolútna zhodnosť však vždy znamená, že jeden bol falšovaný. Potvrdiť to však môžu len písmoznalci, nie grafológovia, upozorňuje dlhoročná súdna znalkyňa z odboru písmoznalectvo Mária Zelenková.

21.07.2016 07:00
lupa, písmoznalec, grafológ, podpis, falšovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata (12)

Diskusiu na tému sfalšovaných listín vyvolal spor o tom, či predseda parlamentu Andrej Danko podpísal poverenie viesť schôdzu Národnej rady k odvolávaniu premiéra Roberta Fica podpredsedovi parlamentu Andrejovi Hrnčiarovi. Opozícia tvrdí, že Dankov podpis nie je pravý, opiera sa pritom o stanovisko grafológov. Šéfa parlamentu vyzvala, aby dokument dal podrobiť grafologickému rozboru. Písmoznalkyňa Zelenková sa k tejto kauze nevyjadrovala. Pre denník Pravda všeobecne opísala zložitosť overovania pravosti písma.

Aký je rozdiel medzi tým, čo hodnotí grafológ a čo písmoznalec?
Grafológia na základe rozboru písma sa vyjadruje k duševným, povahovým vlastnostiam človeka. Písmoznalectvo na základe analýzy písma, podpisu, ktorého pisateľ je neznámy alebo sporný, a na základe jeho porovnania s ukážkami, skúškami písma, podpisov konkrétneho človeka sa snaží dať odpoveď na otázku, či pisateľ podpisov je totožný s pisateľom sporného podpisu. Grafológovia k svojim záverom nevyužívajú, nepotrebujú žiadny porovnávací materiál, vôbec sa ním nezaoberajú. Písmoznalci pri svojom skúmaní potrebujú porovnávací materiál, týmto sa podrobne zaoberajú. Skúmajú napísané jazykové prejavy, podpisy, ktorých pisateľ je neznámy alebo sporný. Grafológia nie je znalecký odbor, písmoznalectvo je znalecký odbor. Písmoznalectvo, ktoré je súdnoznaleckou disciplínou, má za cieľ identifikáciu pisateľa podpisu, resp. nejakého textu vrátane overovania pravosti rukopisov, podpisov.

Kto môže vystupovať ako súdny znalec pre túto oblasť?
Sú to znalci zapísaní v zozname ministerstva spravodlivosti v odbore písmoznalectvo, odvetvie ručné písmo alebo v odbore kriminalistika, odvetvie ručné písmo (identifikácia pisateľa). Väčšina znalcov zapísaných v tomto zozname prešla odbornou prípravou v Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru, ktorý má svoju činnosť akreditovanú, má vypracované štandardné pracovné postupy znaleckého skúmania, ktoré sú v súlade s postupmi, metódami skúmania používanými v laboratóriách v rámci EÚ.

podpis, falšovanie

Ako sa zisťuje, či ide o falzifikát, alebo nie?
Ak je na znalecké skúmanie predložený jeden sporný podpis, k nemu sa ešte predkladajú ukážky podpisov pisateľa z jeho bežnej praxe, ide cca o 15–20 ukážok. Pristupuje sa aj ku skúškam podpisov, tých sa vyžaduje okolo 20. Skúšky sú vyhotovené na požiadanie najčastejšie vyšetrovateľa alebo súdu a snažia sa imitovať všetky známe okolnosti, podmienky vzniku spornej listiny, sporného podpisu. Princíp písmoznaleckého skúmania sa pokúsim vyjadriť obrazne. Vzájomne je možné porovnávať jablko s jablkami z toho istého stromu a z jednej úrody. Podpisy sa časom môžu meniť, starnú spolu s ich pisateľom. Jeden pisateľ môže používať viac druhov, typov podpisov. Ak porovnáme dva podpisy, tieto môžu vykazovať podobné, zhodné, rozdielne znaky. Ale na základe porovnania sporného podpisu s jedným až tromi porovnávacími podpismi a na základe zistených rozdielnych znakov nie je možné jednoznačne vylúčiť pravosť sporného podpisu.

Dá sa aj pri nečitateľnom podpise potvrdiť napríklad jeho pravosť?
Áno, dá sa – ak má znalec k dispozícii vhodný porovnávací materiál. Každý jeden zložitejší a napodobnený podpis má svoje charakteristické a bezpečne rozpoznateľné znaky. Nie je také jednoduché napodobniť všetky znaky pravého podpisu – ide o veľkosť podpisu, umiestnenie podpisu vo vzťahu k vyznačenej linajke, podpisovej doložke, pomery merateľných veličín, tvar, smer základne pravého podpisu, podobu jednotlivých písmových tvarov a ich detailov, ale najmä kvalitu vyhotovenia pravého podpisu vrátane pisárskeho tlaku, a pritom zvládnuť aj pisársku rýchlosť vyhotovenia pravého podpisu. To sa môže podariť len pri veľmi jednoduchých podpisoch.

Písmoznalec potrebuje až 20 dokumentov s pravými ukážkami podpisov. Prečo až toľko?
Žiadne dva pravé podpisy totožného pisateľa nie sú ani nemôžu byť absolútne zhodné. Absolútna zhodnosť dvoch podpisov je vždy znakom, že jeden z aktuálne porovnávaných podpisov nie je pravý a bol vyhotovený pomocou niektorej metódy technického falšovania podpisov. Je účinné, keď komplexné skúmanie listiny začínajú znalci z odvetvia grafická diagnostika, ktorí sa môžu vyjadriť aj ku kvalite použitého papiera, môžu identifikovať použitý písací prostriedok, tlačiareň a pod. Až po nich by mali k znaleckému skúmaniu pristúpiť písmoznalci. Čím je väčšia vzorka porovnávacích podpisov, tým je väčší predpoklad kvalitného znaleckého skúmania s možnosťou stanovenia jednoznačného záveru skúmania. V súčasnosti sa ľudia podpisujú menej často ako v minulosti. Aj preto sú ich podpisy menej ustálené, nacvičené. Preto nie je nič neobvyklé, že jeden sporný podpis znalec „vyskladá“ z viacerých porovnávacích podpisov a o pravosti podpisu budú rozhodovať identifikačne hodnotné zhodné znaky.

Koľko takých znakov sa pri porovnávaní podpisov hodnotí?
Na skúmanie sa predkladá originál spornej písomnosti, originály porovnávacích písomností. Vo všeobecnej rovine skúmania znalec analyzuje, porovnáva napríklad celkovú pisársku úroveň vyhotovenia podpisov, kvalitu, plynulosť písacieho pohybu, písmových ťahov, veľkosť, sklon písmových ťahov či pisársky tlak. Vo zvláštnej rovine sa znalec zameria na umiestnenie, postupnosť, smer, veľkosť a kvalitu písacieho pohybu. Závery skúmania môžu byť jednoznačné, ale aj nejednoznačné. Často znalec nemôže jednoznačne potvrdiť, ale ani vylúčiť pravosť skúmaného sporného podpisu, určiť jeho pisateľa, čo by mal v posudkovej časti, resp. v závere znaleckého posudku odôvodniť. Najčastejšou príčinou nejednoznačných záverov je nekvalitný porovnávací materiál, ale aj znaky samotného sporného podpisu, porovnávacích podpisov a ich hodnota, napríklad podpisy sú veľmi jednoduché, ľahko vyhotoviteľné, ľahko napodobniteľné. Každý jeden človek by mal venovať svojmu podpisu pozornosť, dobre si ho premyslieť, nacvičiť a do podpisu zakomponovať nenápadné znaky, ktoré si falšovateľ len ťažko všimne. Falšovatelia dokážu dobre napodobniť nápadné znaky podpisov, ktoré sú dobre viditeľné a ktoré si hneď každý všimne, väčšinou je to začiatočná a koncová časť podpisu.

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #falšovanie #podpis #písmoznalec