Národný kontrolný úrad poukazuje na zlé hospodárenie nemocníc

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ukončil prvú etapu prierezovej kontroly zdravotníctva. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. NKÚ sa pri kontrole zameral na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými financiami a majetkom deviatich koncových zdravotníckych zariadení (fakultné a univerzitné nemocnice), ktoré sú príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

10.10.2016 13:04
debata (12)

„S nedostatkami zistenými kontrolou boli oboznámené nielen kontrolované subjekty, ale predseda NKÚ SR Karol Mitrík o nich informoval aj ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, pričom kontrolné zistenia hlavne v oblasti verejného obstarávania zdravotníckej techniky (ZT) odstúpi orgánom činným v trestnom konaní,“ uviedla Dobáková.

Nejestvuje jednotný systém riadenia rozpočtov

Podľa zverejnených informácií kontrolóri skúmali obdobie rokov od 2011 do 2015. „Kontrolou bolo zistené, že neexistuje jednotný systém riadenia rozpočtov, čo neumožňuje ministerstvu zdravotníctva získavať informácie, na základe ktorých by mohol rezort vykonávať detailnú analýzu jednotlivých problémov, ich riešenia a premietania do príkladov dobrej praxe,“ upozornila Dobáková.

Kumulovaná strata v kontrolovaných deviatich štátnych nemocniciach dosiahla za celé pozorované obdobie viac ako 76 mil. eur. Najväčšiu nákladovú položku predstavovali náklady na mzdy, tie sa pohybovali v rozpätí od 44 do 58 %, pričom za sledované obdobie vzrástli až o štvrtinu. Druhou najvýraznejšou položkou, ktorá sa v tomto období zvýšila, boli výdaje na nákup spotrebného materiálu, a to o 18 %.

NKÚ upozorňuje ministerstvo na to, že tri nemocnice (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultná nemocnica Trenčín, Fakultná nemocnica Trnava) uzatvorili koncesné zmluvy v rozpore so zákonom, a to aj preto, že nemali na takýto krok súhlas Vlády SR. Výrazným problémom je podľa úradu aj skutočnosť, že nemocnice pred uzatváraním nových zmlúv nemali vypracované analýzy uskutočniteľnosti, ktoré by preukázali lepšiu hospodárnosť a efektívnosť využitia verejných zdrojov prostredníctvom externého dodávateľa.

Sledované nemocnice podľa výsledkov kontroly dosiahli prebytok len v roku 2011, a to vďaka štátnej dotácii v celkovej hodnote 243 mil. eur. „Kontrola ukázala, že rozpočty nemocníc sú viac-menej formálne dokumenty, pretože zo strany týchto zariadení sa skoro vôbec nedodržiavajú, pričom kontrolóri poukazujú aj na to, že už schválené rozpočty nevedia nemocnice naplniť z hľadiska ich doterajšieho fungovania,“ upozornila hovorkyňa NKÚ.

Na 100 eur príjmu od poisťovní sú náklady až 122,59 eur

Najvážnejším problémom pri hospodárení zdravotníckych zariadení je podľa NKÚ skutočnosť, že ku koncu minulého roka vzrástli záväzky na 604 mil. eur, čo je takmer o 27 % viac, ako je hodnota celého majetku kontrolovaných subjektov. Na druhej strane nemocnice vykazovali pohľadávky voči odberateľom vo výške 94 mil. eur, pričom až 95 % tvoria pohľadávky voči zdravotným poisťovniam (podiel Všeobecnej zdravotnej poisťovne je až 76 %). Najvyššia kontrolná inštitúcia upozornila rezort zdravotníctva aj na fakt, že nemocnice majú v priemere na 100 eur príjmu od zdravotných poisťovní náklady až na úrovni 122,59 eur.

Závažné zistenia sa objavili tiež v oblasti obstarania zdravotníckej techniky, pričom NKÚ sa sústredil len na techniku v obstarávacej cene nad 200-tisíc eur. Kontrolované subjekty k 31. decembru minulého roka evidovali a mali v prevádzke celkom 218 kusov v tejto hodnote. Ich obstarávacia cena predstavovala 144,74 mil. eur (37 % z celkovej sumy za ZT).

Viac ako polovica spomínanej techniky už bola odpísaná a takmer štvrtina z nej bola v prevádzke viac ako 17 rokov, pričom bola obstaraná pred rokom 1999. Podľa NKÚ to má za následok vysoké náklady na opravu. „Napríklad oprava starého CT zariadenia sa pohybovala v rozpätí 400 až 750 tisíc eur. Najvypuklejšie je túto situáciu cítiť v Univerzitnej nemocnici Bratislava, kde je technika "zastaraná“ až na 84 %,“ dodala Dobáková.

Netransparentnosť pri obstarávaní

NKÚ zároveň konštatoval, že proces obstarávania vykazuje veľkú mieru netransparentnosti. „Vo viacerých prípadoch sa víťazmi stali spoločnosti, ktoré predtým nemocnica oslovila pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, v predstihu tak boli informované o cenovej úrovni, ako aj o zámere uskutočniť obstarávanie, čím oproti ostatným uchádzačom získali konkurenčnú výhodu,“ priblížila Dobáková zistenia NKÚ.

V iných prípadoch zase kontrolóri poukázali na neštandardné konanie potenciálnych záujemcov o verejnú súťaž. Až v 20 prípadoch si podklady vyžiadali viacerí záujemcovia (často aj výhradní dodávatelia danej techniky pre SR), ponuku však predložil iba jeden. Keďže medzi nemocnicu a výhradného dodávateľa vstupuje medzičlánok, vzniká podľa kontrolórov riziko predraženia nakupovanej techniky. V nadväznosti na tieto zistenia kontrolóri upozornili na navýšenie ceny v rozmedzí od 32 % až do 167 %.

„Vzhľadom na závažné zistenia, kde kontrolóri upozorňujú najmä na fakt, že je výrazný rozdiel medzi nákupnou cenou zdravotníckej techniky zo strany víťazného dodávateľa a cenou, za akú daný prístroj zakúpila nemocnica vo verejnej súťaži, NKÚ odstúpi protokoly z piatich nemocníc (UN Bratislava, UN Košice, FN Trenčín, FNsP Prešov, FNSsP B. Bystrica) orgánom činným v trestnom konaní,“ uzavrela Dobáková.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #hospodárenie #NKÚ #zdravotníctvo #transparentnosť