Slovenskí vedci si prevzali Ceny za vedu a techniku

Slovenskí vedecko-výskumní pracovníci si za ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií počas slávnostného večera prevzali Ceny za vedu a techniku.

10.11.2016 22:04
debata (2)

Oceňovanie sa uskutočnilo v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2016. Ako informovalo ministerstvo školstva, hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

Minister školstva Peter Plavčan upriamil pozornosť najmä na potenciál, ktorý vedecko-výskumní pracovníci pre spoločnosť predstavujú. "Ide o najprestížnejšiu cenu udeľovanú v oblasti vedy a techniky v Slovenskej republike. Je dôležité, aby sa vedcom a technikom venovala náležitá pozornosť a bola vyjadrená úcta tým, ktorí svojimi profesionálnymi výsledkami zviditeľňujú Slovenskú republiku v zahraničí prostredníctvom vedy a techniky. Našou snahou je prijať opatrenia na podporu ďalších investícií  do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry,“ uviedol Plavčan.

Ocenenie si prevzali vedci vo viacerých kate­góriách. Cenu „Osobnosť vedy a techniky“ získali traja vedci. Marián Valko z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave si túto cenu prevzal za komplexnú analýzu kovov a antioxidantov v živých systémoch, popis interakcií kovov s biomolekulami a úlohy redoxných kovov pri tvorbe voľných radikálov. Imrich Barák z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied (SAV) si ocenenie prevzal za významný príspevok k objasneniu molekulových mechanizmov bunkového delenia, sporulácie a programovanej bunkovej smrti v baktériách. Rastislav Havrila z Elektrotechnic­kého výskumného a projektového ústavu v Novej Dubnici získal ocenenie za výsledky pri riešení a riadení výskumno-vývojových projektov v oblasti výkonovej elektrotechniky a statických výkonových meničov s unikátnymi realizačnými výstupmi v množstve priemyselných zariadení.

Rovnako traja vedci získali ocenenie v kategórii „Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky“. Štefan Vilček z Katedry epizootológie a parazitológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach získal ocenenie za významný príspevok k rozvoju molekulovej diagnostiky a epizootológie vírusových nákaz zvierat. Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV za výnimočné objavy v archeológii a celoživotné vedecké dielo, ktoré významnou mierou prispelo k bližšiemu poznaniu dejín. A napokon Peter Schmeringa zo spoločnosti Biatec Laser Technology získal ocenenie v tejto kategórii za aplikovaný výskum a vývoj prototypu zariadenia pre laserové mikroobrábanie ultra tvrdých a ďalších materiálov a aplikovaný výskum a vývoj prototypu automatizovanej linky na laserové spracovanie dreva.

Ocenenie získali aj traja vedci v kategórii „Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov“. Alexander Hošovský z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach získal cenu za výskum metód výpočtovej inteligencie v oblasti modelovania a riadenia systémov na báze nekonvenčných pohonov s umelými svalmi. Jaromír Vašíček z Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych a živočíšnych biotechnológií a biomedicíny a Rastislav Baláž z Elektrotechnic­kého výskumného a projektového ústavu v Novej Dubnici za výskum a vývoj optoelektronických a manipulačných zariadení s realizáciou v obrannom priemysle.

Súčasťou oceňovania bola aj kategória „Popularizátor vedy“. Získala ho Andrea Settey Hajdúchová z STU za vytrvalú popularizáciu a masmedializáciu práce slovenských vedkýň a vedcov a úspešných vedeckých projektov. Ďalším oceneným v tejto kategórii bol Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV za dlhoročnú rozsiahlu a úspešnú aktivitu v oblasti popularizácie astronomických poznatkov článkami v časopisoch a dennej tlači, reláciami v rozhlase a televízii, ako aj prednáškami pre širokú verejnosť. V kategórii ocenili aj kolektív Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií za popularizáciu vedy a techniky na Slovensku a koordináciu popularizačných aktivít na celoslovenskej úrovni.

Tri vedecké tímy si prevzali aj ocenenie „Vedecko-technický tím roka“. Medzi ocenenými bol odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Ocenenie získal za teoretický a experimentálny výskum a vývoj nových inteligentných adaptívnych nosných systémov schopných odolávať statickým a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia. Druhým oceneným tímom bolo Výskumno-vývojové centrum Automotive z Dubnice nad Váhom za vývoj, výrobu a implementáciu technologickej aplikácie kolaboratívneho robota do výrobného i nevýrobného procesu automobilky Škoda Auto. Tretím oceneným bol tím pracovníkov z útvaru Výskum a vývoj Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu v Novej Dubnici, a to za výskum, vývoj a realizáciu trakčnej výzbroje pre dvojsystémový elektrický rušeň.

V rámci podujatia odovzdali aj ďalšie ceny. Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu získali Ján Mucha a Vladimír Pätoprstý z Chemického ústavu SAV. Ocenili ich za významný prínos pri obstaraní a sprevádzkovaní špičkovej prístrojovej techniky pre štúdium v oblasti glykomiky. Čestný doktorát od SAV si prevzal Mrityunjay Singh. Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie za umenie získal študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Jakub Dušička. Na podujatí tiež udelili Ceny Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární). Za najlepšie dizertačné práce ceny získali Štefan Čerba za dizertačnú prácu na tému Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora a Matúš Kováč za dizertačnú prácu na tému Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy. Za najlepšie diplomové práce získali ceny Jakub Januška za diplomovú prácu na tému Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV a Róbert Ješko za diplomovú prácu na tému Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440. Za najlepšie bakalárske práce získali ceny Jakub Slávik za bakalársku prácu na tému Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov a Marek Širanec za bakalársku prácu na tému Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #vedci #veda a výskum