NKÚ: Rozvoj samospráv je nesystematický a bez strategických zámerov

Obce nevyužívajú svoje rozpočty systémovo podľa schválených programov rozvoja, ale podľa aktuálnej potreby a možností, čím nezabezpečujú účinné využitie verejných prostriedkov.

05.12.2016 12:38
debata (1)

Vyplýva to z výsledkov kontroly vynakladaných verejných prostriedkov na komunálne služby, ktorú uskutočnil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). O zisteniach kontroly informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.

NKÚ konštatoval, že až štvrtina obcí nemala vypracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a programový rozpočet. „Chýbajúce PHSR a programové rozpočty boli vážnym nedostatkom s negatívnym dosahom na účinnosť použitých verejných prostriedkov,“ uviedla Bolech Dobáková.

Ak obce PHSR a programový rozpočet mali, vo väčšine prípadov boli zostavené nesprávne. Takmer tretina obcí totiž pred ich vypracovaním nezmapovala a neanalyzovala skutočný stav komunálnych služieb, ktorý chceli zmeniť.

V prípade viac ako 90 percent obcí sa nedala zodpovedne vyhodnotiť účinnosť prostriedkov použitých na komunálne služby, keďže nemali vhodne a jasne určené merateľné ukazovatele. Kontrolóri zároveň zistili, že niektoré samosprávy zabezpečujú len základné komunálne služby, iné robia aj rozvojové projekty, najmä s finančnou podporou EÚ.

Najviac prostriedkov za komunálne služby na jedného obyvateľa vynakladali obce Kapušany (271 eur/1 obyv.), Zohor (261 eur), Nová Baňa (203 eur) či Mútne (200 eur), naopak najmenej vynakladalo Palárikovo (33 eur), Moravské Lieskové (43 eur), Turňa nad Bodvou (46 eur), Liptovské Sliače (46 eur), Maňa (47 eur).

Samotní občania vyjadrili najväčšiu spokojnosť so zberom, odvozom a likvidáciou komunálnych a drobných stavebných odpadov, s verejným osvetlením či údržbou cintorínov. Nespokojnosť vnímali naopak pri správe a údržbe miestnych komunikácií a verejnej zelene.

NKÚ na základe zistení predložila odporúčania nielen obciam, ale aj viacerým ministerstvám. Rezortu financií úrad odporučil, aby vypracoval podrobnú a právne záväznú metodiku pre prípravu, realizáciu a vyhodnocovanie spomínaných strategických dokumentov. Taktiež odporučil posilniť význam PHSR, ktorý by mal byť záväzný a následne premietnutý do rozpočtu.

Ministerstvo životného prostredia upozornil NKÚ na nutnosť včasného vypracovania programu odpadového hospodárstva. Rezort dopravy má určiť minimálne štandardy technickej evidencie miestnych komunikácií. Kontrolóri odporúčajú obciam venovať zvýšenú pozornosť spracovaniu a priebežnej aktualizácii PHSR.

Kontrolóri preverili 30 obcí a štyri mestá s viac ako 2 000 obyvateľmi, čo je osem percent z celkového počtu obcí na Slovensku. Kontrolované obdobie predstavovali roky 2012 až 2015, pričom NKÚ SR sledoval, aké komunálne služby poskytovali obce svojim obyvateľom, ako napĺňali stanovené zámery a ciele (programy) a do akej miery sú ľudia v obciach spokojní s poskytovanými komunálnymi službami.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ #samosprávy