Kabinet odobril stratégiu prechodu na digitálny rozhlas

Na nevyhnutný prechod na pozemské digitálne rozhlasové vysielanie upozorňuje Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike. Materiál Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v stredu prerokovala a schválila vláda.

11.01.2017 13:41
debata (6)

Stratégia popisuje najmä ciele a dosahy digitalizácie, súčasný stav rozhlasového vysielania, predpoklady úspešného prechodu, jednotlivé fázy a rámcový návrh opatrení na podporu prechodu, vrátane opatrení na úpravu právneho rámca a potrebu informačnej kampane. Zaoberá sa tiež relevantnými vysielacími systémami, ako aj otázkami prijímacích zariadení a významnou úlohou automobilového priemyslu, keďže rádio počúva väčšina vodičov.

Základným cieľom stratégie je určiť oblasti digitalizácie, základné postupy a podmienky na začatie pravidelného pozemského digitálneho rozhlasového vysielania a na ukončenie analógového pozemského vysielania. Na základe tejto stratégie sa najskôr pripraví nevyhnutná legislatíva. Následne sa vypracuje všeobecne záväzný právny predpis upravujúci plán a podmienky zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania na Slovensku.

„Konečnou fázou digitalizácie je úplné ukončenie pozemského analógového rozhlasového vysielania," upozornilo v predkladacej správe k stratégii ministerstvo dopravy. Dodalo, že termín vypnutia pozemského analógového rozhlasu závisí od viacerých faktorov, najmä od toho, či budú mať poslucháči digitálne prijímače a od toho, ako sa budú využívať služby digitálneho rozhlasového vysielania. Oba faktory sa budú priebežne monitorovať v prieskumoch a o definitívnom termíne vypnutia analógového rozhlasu rozhodne vláda. Predchádzať mu bude paralelná prevádzka oboch systémov.

Ministerstvo dopravy v stratégii pripomína, že pozemské rozhlasové vysielanie je dostupné aj v oblastiach, v ktorých by bolo neekonomické pokrytie elektronickými komunikačnými sieťami poskytovateľov mobilných služieb. Zároveň upozorňuje, že prechodom na pozemský digitálny rozhlas sa odstráni dnešná hlavná technická prekážka rozvoja rozhlasového vysielania, ktorou je nedostatok frekvencií v pásme VKV II (87,5 – 108 MHz). Aby bol tento prechod úspešný, musí byť podľa rezortu dopravy splnených sedem predpokladov. Treba upraviť právny rámec a tiež zaistiť pokrytie digitálnym signálom porovnateľné so súčasným pokrytím analógovým.

Ďalej musí obsah digitálneho vysielania priniesť pridanú hodnotu. Musia byť kryté počiatočné náklady, najmä na výstavbu vysielacej siete a tvorbu nových programov a služieb. Za piaty predpoklad považuje rezort dopravy spoluprácu všetkých zainteresovaných strán pri zavádzaní digitálneho rozhlasu.

Upozorňuje i na potrebu komunikácie s verejnosťou, ale aj s ďalšími dotknutými subjektmi (vysielatelia, prevádzkovatelia sietí, dovozcovia a predajcovia zariadení, automobilový priemysel). Napokon za siedmy predpoklad úspešného prechodu na pozemský digitálny rozhlas označuje dobrovoľný záväzok všetkých zúčastnených strán podieľať sa na tomto procese.

Materiál predložil na vládu minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpád Érsek na základe uznesenia vlády z 12. januára 2011. Kabinet ním v tom čase schválil „Stratégiu prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne a rozhlasové vysielanie v SR“ a zároveň ministrovi dopravy dal úlohu predložiť do 31. decembra 2013 na rokovanie vlády aktualizáciu stratégie zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania. Neskôr sa termín predloženia stratégie posunul do 31. decembra 2016.

Od spracovania Stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne a rozhlasové vysielanie v SR sa digitálne vysielanie v Európe ďalej rozvíjalo. Niektoré krajiny už ohlásili termíny vypnutia pozemského analógového vysielania, napríklad Nórsko v roku 2017, Švajčiarsko medzi rokmi 2020 až 2024.

V digitalizácii pokročili aj medzinárodné organizácie a asociácie, najmä EBU (Európska vysielacia únia) a CEPT (Konferencia európskych správ pôšt a telekomunikácií). Na úrovni EÚ nebol doteraz schválený žiadny spoločný dokument s celoeurópskymi cieľmi a výzvami. Napredovanie v digitalizácii rozhlasového vysielania ponecháva EÚ na národné orgány.

Na Slovensku sa digitálne rozhlasové vysielanie testuje od roku 2011. V rokoch 2011 – 2015 ho testoval RTVS. Koncom roka 2015 ho začala experimentálne šíriť spoločnosť Towercom, a. s. a v júli 2016 aj spoločnosť AVIS, s. r. o. RTVS zároveň šíri všetkých 11 programových služieb prostredníctvom družice Astra 3B v systéme DVB-S2. Rozhlasové programové služby zaraďujú aj viacerí poskytovatelia káblovej retransmisie. „Na Slovensku existuje niekoľko internetových rádií. Tieto sa po vzore zahraničných prístupov môžu stať ďalšími službami šírenými pozemským digitálnym vysielaním, za predpokladu, že dokážu pokryť náklady spojené s pozemským vysielaním," informuje stratégia. Podľa nej je pravidelné pozemské digitálne rozhlasové vysielanie (T-DAB / T-DAB+) v súčasnosti v 19 krajinách sveta, z toho v Európe v 15.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #rozhlas #digitálny rozhlas