Nemčinu sa možno naučiť aj na hodine prírodovedy

Nemčina na hodine prírodovedy alebo experimentovanie po nemecky. To je v skratke podstata pedagogického prístupu k výučbe cudzieho jazyka, ktorý u nás už ôsmy rok overuje Štátny pedagogický ústav. Metóda CLIL (Content and Language Integrate Learning) znamená obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie. V našom prípade ide o čiastočne bilingválne vyučovanie prírodovedných predmetov.

12.05.2017 15:00
deti, učenie, výučba, jazyky, nemčina, vzdelávanie Foto: ,
Základná škola Ivana Bukovčana v Bratislave využíva metódu vyučovania už piaty rok.
debata (1)

„Was ist das? Das kennt ihr schon.“ (Čo je to? To už viete.) prihovára sa štvrtákom lektorka. Chvíľu je ticho a potom žiaci zborovo odpovedajú: „Magnet“. „Genau, der Magnet. Was kann ich damit machen? Ich kann schauen, ob etwas magnetisch oder nicht magnetisch ist.“ (Presne, magnet. Čo s ním môžem robiť? Môžem zisťovať, či je niečo magnetické, alebo nemagnetické.) Potom lektorka deťom vysvetlí praktickú úlohu. Dostali rôzne predmety, pracovné listy a magnety. Ich úlohou je zistiť, ktoré z vecí sú magnetické a zaznačiť to do pracovného listu.

Lyžice, plechovka či pero putujú po laviciach. Školáci ich prikladajú k magnetu a odpovede zaznačujú krížikmi. Vidno, že sú na nemeckú časť prírodovedy zvyknutí. Na vysvetlenia v cudzom jazyku už automaticky odpovedajú slovom „danke“ namiesto „ďakujem“. Na CLIL hodinách si najskôr precvičia slovnú zásobu, potom nasleduje pokus a nakoniec tvoria vety.

„Je to dobré, niekedy je to aj sranda. S lektorkou robíme experimenty a cvičenia,“ zhrnula štvrtáčka Lucia. „Niekedy jej nerozumieme, tak nám to vysvetlí tak, že nám ukáže obrázok alebo to opíše,“ doplnil ju spolužiak Marko.

Základná škola Ivana Bukovčana v Bratislave využíva novú metódu vyučovania už piaty rok. Prvá bola jedna trieda súčasných piatakov. „V každom ďalšom ročníku otvárame dve triedy,“ spresnila riaditeľka školy Renáta Balogová. Žiaci majú okrem klasických hodín nemčiny v tomto jazyku aj telesnú či výtvarnú výchovu a CLIL metódu v prvouke a neskôr vo vlastivede.

„Deti vďaka pracovným listom či rôznym pokusom získavajú nemeckú slovnú zásobu, postupne začínajú tiež tvoriť vety, rozprávať a v piatom ročníku slohovať. Nadväzujeme spoluprácu aj s rakúskymi školami, aby deti mali možnosť počuť tento jazyk a, samozrejme, sa ním aj dohovoriť,“ dodala Balogová. CLIL je forma výučby, kde cudzí jazyk nie je predmetom vyučovania, ale komunikačným prostriedkom.

Žiaci sa učia všeobecný, ale aj odborný jazyk. Osvojujú si cudziu reč v reálnych situáciách. „Táto metóda má oproti bilingválnemu vzdelávaniu tú výhodu, že učiteľ nemusí na celej hodine používať cudzí jazyk. Na prvom stupni sme odporučili 10–15 minút, a potom pokračovať v materinskom jazyku. Ďalší rozdiel je v tom, že cudzí jazyk sa deti, hoci to nevedia, učia cielene, kdežto v bilingválnom vzdelávaní sa učia iba v tom jazyku,“ ozrejmila Beata Menzlová z oddelenia pre cudzie jazyky Štátneho pedagogického ústavu.

Učiteľ pre túto metódu musí byť vzdelaný v cudzom jazyku, jeho metodike a didaktike. Ideálne je, ak má aprobáciu cudzí jazyk a prírodovedný predmet. „Vždy učiteľ rozhodne, čo jeho deti dokážu v cudzom jazyku, a ostatné robia v materinskom,“ poznamenala Menzlová.

Na prvom stupni základných škôl ukončil Štátny pedagogický ústav overovanie CLIL s veľmi dobrými výsledkami. Overovanie na druhom stupni prebieha ešte v 14 základných školách. „Po skončení experimentu na druhom stupni zverejníme záverečnú správu a predložíme ju na schválenie na ministerstvo školstva ako pedagogickú inováciu, prístup, ktorý si môžu školy zapracovať do vyučovania. Na prvom stupni to môžu robiť už teraz,“ zdôraznil riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Experimentálne overovanie ukázalo, že chýbajú materiály, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a sú na príslušnej jazykovej úrovni detí. Goetheho Inštitút v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, ktorí projekt Experimentovanie po nemecky finančne podporili, pripravili školám pre metódu CLIL pracovné listy s rôznymi experimentmi i ďalšie materiály.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #škola #učenie #nemčina #cudzie jazyky