NKÚ zistil pochybenia v nakladaní s verejnými financiami za externé služby

Kontrolóri z Najvyššieho kontrolného úradu SR zistili rezervy a pochybenia na ministerstve dopravy a ministerstve hospodárstva.

21.12.2017 11:49
debata (7)

Štátne inštitúcie míňajú milióny eur na externé služby, ktoré by mohli robiť vo vlastnej réžii. Myslí si to na základe svojich zistení Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). „Z preverovania vyplynulo, že vynakladanie prostriedkov v oblasti služieb bolo v niektorých prípadoch neefektívne a neúčinné. Viaceré externe zadávané činnosti mohli byť zabezpečené vlastnými zamestnancami. Týmto postupom tak došlo k neodôvodnenému, prípadne predraženému využívaniu externých služieb. Vnútorné kontrolné mechanizmy nefungovali optimálne a vykazovali znaky formálnosti. Finančné prostriedky tak boli uhradené bez adekvátneho vyhodnotenia,“ informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. Úrad odhalil rezervy a pochybenia na Ministerstve hospodárstva SR a Ministerstve dopravy a výstavby SR.

Porušenie zákona o rozpočtových pravidlách

Ministerstvo hospodárstva od roku 2013 do roku 2016 vynaložilo za oblasti služieb, ktoré analyzovali kontrolóri z NKÚ, takmer 6,9 milióna eur. Hlavnú časť výdavkov čerpalo na právne služby, strážne služby a propagáciu. „Najvýznamnejším kontrolným zistením na rezorte hospodárstva bolo porušenie zákona o rozpočtových pravidlách,“ uviedla Dobáková. NKÚ kontrolné zistenia z ministerstva hospodárstva vzhľadom na porušenia finančnej disciplíny odstúpil Úradu vládneho auditu.

Ministerstvo v súvislosti so zmluvou na právne a ekonomické posúdenie situácie v spoločnosti BAT malo použiť verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom, keď spoločnosti Havel, Holásek & partners uhradilo služby, ktoré neboli vykonané vôbec, ako aj služby vykonané v neadekvátnom rozsahu a kvalite. Išlo o sumu takmer 104 tisíc eur. „V tejto súvislosti upozorňujeme na rezervy v účinnosti vnútorného kontrolného systému ministerstva hospodárstva, keďže vecná kontrola, ktorá predchádzala úhrade právnych a ekonomických analýz, nedostatky neidentifikovala,“ dodala Dobáková.

Aj poradenská činnosť

Isté pochybenia zistil NKÚ aj pri zmluve o poradenskej činnosti pri strategickej investícii Jaguar Land Rover. Poskytovateľom služby bola spoločnosť White & Case. „Ministerstvo nepreukázalo transparentnosť a hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov,“ doplnila Dobáková. Okrem fakturačných dokladov podľa NKÚ rezort hospodárstva nedisponoval dokumentáciou preukazujúcou podrobnosti o spôsobe realizácie jednotlivých dodaných služieb.

Na ministerstve dopravy bolo čerpanie verejných zdrojov za vybrané služby v rámci kontrolovaného obdobia najvyššie v roku 2015, a to 14,8 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o viac ako štvornásobný nárast. „Na rezorte dopravy naši kontrolóri zistili nedostatky pri samotnom uzatváraní zmlúv a dodatkov, pri ich zverejňovaní aj pri fakturácii. Zistené boli aj nedostatky súvisiace s úplnosťou podpornej dokumentácie potvrdzujúcou vykonanie uhradených služieb, prác,“ uviedla Dobáková.

Závažnejšie zistenia kontrola z NKÚ identifikovala v oblasti poradensko-konzultačných služieb. „Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt Atlas pasívnej infraštruktúry bola spracovaná až po realizácii verejného obstarávania. Napriek tomu, že v súvislosti s projektom bolo spoločnosti KPMG uhradených takmer 155 tisíc eur, ministerstvo dopravy v máji 2017 postup zadávania zákazky projektu zrušilo,“ dodala Dobáková.

NKÚ sa nepozdáva ani zmluva s firmou Deloitte

Kontrolóri ďalej odhalili, že ministerstvo dopravy v oblasti poradensko-konzultačných služieb zadávalo úlohy Výskumnému ústavu dopravnému, ktoré mohli zabezpečovať vlastní zamestnanci, prípadne ich ministerstvo mohlo delegovať na Národnú diaľničnú spoločnosť a Slovenskú správu ciest. „Väčšina úloh totiž nemala charakter výskumných alebo vedeckých prác,“ vysvetlila Dobáková.

NKÚ sa nepozdáva ani zmluva s firmou Deloitte, ktorej uhradil rezort dopravy za tri dokumenty, súvisiace so stratégiou rozvoja verejného prístavu v Bratislave a s analýzou vodnej dopravy, takmer 518 tisíc eur. „V dokumentoch sa opakovane vyskytovali obsahovo identické časti. Finalizácia sektorovej analýzy vodnej dopravy za sumu necelých 72 tisíc eur bola rozsahom pridaných aktualizácií finančne nadhodnotená,“ upozornila Dobáková.

Kontrolóri z NKÚ taktiež zistili, že v oblasti právnych služieb uhradilo ministerstvo dopravy na základe dvoch realizačných zmlúv AKMG za obdobie dvoch rokov viac ako 1,1 milióna eur. „Mzdové prostriedky vynaložené na zamestnancov právneho odboru za štyri roky, vrátane odmien, pritom predstavovali sumu vyše 518 tisíc eur. Na odbore právnych služieb pracovalo počas kontrolovaného obdobia osem až deväť kvalifikovaných zamestnancov,“ konštatovala Dobáková. NKÚ uskutočnil kontrolu systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv. Kontrolóri sa zamerali na právne služby, poradensko-konzultačné služby a štúdie, expertízy a posudky. Hlavným cieľom kontroly bolo zhodnotiť opodstatnenosť, kvalitu a praktické využitie dodaných služieb, ktoré v ostatných rokoch predstavujú významný podiel na výdavkoch verejnej správy.

„Doterajšie skúsenosti kontrolórov poukázali na to, že dochádza k uzatváraniu veľkého počtu zmlúv s externými poskytovateľmi služieb, a následne k vysokému čerpaniu verejných zdrojov,“ uzavrela Dobáková s tým, že NKÚ pripravuje v budúcom roku prierezovú kontrolu, v rámci ktorej kontrolóri plošne preveria, akým spôsobom sa v externom prostredí zazmluvňujú služby a vypracovávajú odborné dokumenty pre štátne inštitúcie.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ