Zmena pohlavia podľa novej vyhlášky môže spôsobiť kultúrny šok, tvrdí Hlina

Podľa Hlinu na Slovensku neexistuje žiadny právny predpis, ktorý by zmenu pohlavia bližšie špecifikoval.

25.01.2018 13:31 , aktualizované: 15:27
Aloj Hlina Foto: ,
Alojz Hlina
debata (2)

Ministerstvo vnútra pripravilo vyhlášku, ktorá môže spôsobiť kultúrny šok. Na tlačovej besede to vyhlásil predseda Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH) Alojz Hlina s tým, že Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách s účinnosťou od 1. januára 2018, po novom obsahuje ustanovenie, kde sa píše o zmene pohlavia. Ako uviedol, vo vyhláške máme, že do matriky sa zapisujú zmeny pohlavia. „Ale ako, to je vysvetlené nedostatočne. V krajinách EÚ o zmene pohlavia rozhoduje plus-mínus súd, na Slovensku matrikárka. Posudzuje to podľa podkladov, stačí len verejné vyhlásenie osoby, že si chce zmeniť pohlavie a matrikárka ho zapíše,“ povedal dnes Hlina a dodal, že je potrebné doložiť aj zdravotný posudok, no podľa neho neexistuje žiaden predpis, ktorý by ho bližšie špecifikoval.

Postupy z roku 1981 sú neaktuálne

Vo vyhláške sa píše, že „sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností na základe verejných listín, iných úradných listín alebo písomných oznámení, najmä zmena mena alebo zmena priezviska dieťaťa, vyhotovenie výpisu s menom v cudzojazyčnom ekvivalente zapísaného mena, vyhotovenie výpisu s priezviskom bez koncovky slovenského prechyľovania, záznam o osvojení, určenie otcovstva po narodení dieťaťa, zapretie otcovstva, zmena pohlavia, určenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, voľba štátneho občianstva pre dieťa a zmena mena alebo zmena priezviska povolená matričným úradom“. Predseda KDH upozornil, že vykonanie liečebných zákrokov u intersexuálov, transsexuálov a sexuálnych deviantov a postup pri vydávaní posudku pre zápis v matrike upravovali metodické pokyny rezortu zdravotníctva z roku 1981 a dnes podľa Hlinu aj ministerstvo zdravotníctva vie, že „tento predpis je neplatný a nemožno ho aplikovať v praxi“.

Hlina sa pýta, či zmena pohlavia sa do vyhlášky dostala nedopatrením. „Treba to vyriešiť, ak to zostane takto, môže sa stať, že muž sa rozhodne byť ženou na základe verejného vyhlásenia, bude svadba, a potom si ho zmení naspäť, ale manželstvo nezaniká,“ uviedol. Zároveň vyzval ministerstvo vnútra a rezort zdravotníctva, aby to upravili tak, aby sme sa stali v tomto smere civilizovanou krajinou.

Zmeniť pojem ‚zmena pohlavia‘

Vlani mal k návrhu pripomienky Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. „Navrhujeme vypustiť pojem ‚zmena pohlavia‘. Otázka zmeny pohlavia a jeho zápisu do matriky je zásadnou zmenou, ktorá by mala byť upravená v zákone o matrikách. Zákon o matrikách však možnosť zmeny pohlavia neupravuje. Keďže vyhláškou nie je možné nahrádzať obsah zákonnej úpravy, preto navrhovanú možnosť zapisovať zmenu pohlavia do matriky výhradne na základe vyhlášky považujeme za predčasnú, pretože by mala nasledovať až po prijatí príslušného zákona,“ upozorňoval inštitút.

Nesúhlas vyslovila aj Konferencia biskupov Slovenska. „Navrhovaný § 25 ods. 2 Vyhlášky v časti ‚zmena pohlavia‘ nie je súladný so zákonom 154/1994 Z. z. o matrikách. Podzákonný predpis, ktorým je vyhláška, nemôže ustanovovať inštitút nad rámec zákonnej úpravy. Pokiaľ neexistuje riadna právna úprava na úrovni zákona o matrikách prípadne súvisiacich zákonov, nie je možné v právnom poriadku vykonať zmeny v podzákonných predpisoch a to ani v prípade, že v praxi existujú nezrovnalosti vzhľadom na neúplnú alebo nekompletnú zákonnú úpravu. Podľa § 2 Zákona o matrikách ‚matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb‘. Zákon o matrikách nepozná inštitút zmeny pohlavia na rozdiel od zmeny mena a priezviska či osobného stavu. Do matriky sa zapisujú skutočnosti, o ktorých sa štát rozhodol ich do matriky zapisovať a sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach zákona o matrikách,“ pripomienkovala KBS. Ministerstvo vnútra SR komunikuje s Ministerstvom zdravotníctva SR na tému úpravy vyhlášky z roku 1981, ktorá je v dnešnej dobe neaplikovateľná, uvádza v stanovisku rezortu vnútra hovorkyňa Andrea Dobiášová. „Naposledy sme ich oslovili v decembri minulého roka,“ uviedla. Zároveň dodala, že Matričný úrad je administratívnym vykonávateľom požadovaných zmien na základe odborného posudku, vypracovaného a deklarovaného špecialistom z odboru medicíny. „Meritom predloženej listiny pre matričné úrady /osobitnú matriku/ musí byť jednoznačné deklarovanie skutočnosti, že zmena pohlavia bola medicínsky vykonaná a ukončená, t. j. že bola plne indikovaná zmena pohlavia a na strane ‚pacienta‘ boli splnené všetky požiadavky a predpoklady, aby zmena pohlavia bola uskutočnená aj administratívne,“ vysvetlila Dobiášová s tým, že predmetná listina vydaná orgánom cudzieho štátu musí mať všetky predpísané overenia, aby mohla byť na území SR akceptovaná ako verejná listina.
2 debata chyba
Viac na túto tému: #zmena pohlavia