Mesochoritisová: Premiér podľahol tlaku cirkví

Ochrana obetí týrania sa odkladá na neurčito, Slovensko neratifikuje Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu na ženách. Predseda vlády Robert Fico (Smer) o tejto téme dlho mlčal, minulý týždeň však definitívne vyhlásil, že vláda pod jeho vedením dohovor neschváli, pretože by mohol byť v rozpore s ústavou. Aktivistka z mimovládky Možnosť voľby Adriana Mesochoritisová takéto vyjadrenia odmieta. Podľa jej slov premiér podľahol tlaku zo strany cirkví, ktoré proti dokumentu ostro vystupujú. V nedeľu v kostoloch čítali kňazi vyhlásenie, v ktorom dokonca žiadajú vládu, aby stiahla podpis Slovenska pod dohovorom.

26.02.2018 12:00
Adriana Mesochoritisová, aktivistka, mimovládka... Foto: ,
Diskusia má byť založená na odborných stanoviskách, nie na demagógii, tvrdí aktivistka z mimovládky Možnosť voľby.
debata (239)

Obsahuje Istanbulský dohovor niečo, čo by bolo v rozpore s ústavou?

Pravdupovediac, takémuto vyjadreniu veľmi nerozumiem. Premiér by mal vysvetliť, kde tento rozpor vidí a mal by aj citovať konkrétne ustanovenia. Lebo ja tam žiadny rozpor nevidím. Nerozumiem ani vyjadreniu, že dohovor nebudeme nateraz ratifikovať. A o to viac, že Slovenská republika neustále deklaruje podporu hodnôt Európskej únie a premiér hovorí o ambíciách byť v jadre EÚ.

Je potrebné vedieť, že medzi kľúčové hodnoty a ciele EÚ patrí ochrana ľudských práv a presadzovanie rodovej rovnosti. Čiže presne to isté, čo v sebe zahŕňa aj Istanbulský dohovor. EÚ tiež jasne povedala, že prístup uplatnený v dohovore je v plnej miere v súlade s jej prístupom k fenoménu rodovo podmieneného násilia. Zároveň uviedli, že násilie páchané na ženách bezprostredne súvisí s rozdielnymi mocenskými vzťahmi medzi ženami a mužmi, ako aj so sexizmom a s rodovými stereotypmi. A vyzýva členské krajiny, aby dohovor urýchlene ratifikovali, k čomu nás vyzvala aj OSN.

Podľa premiéra by mohol byť problém pri definícii manželstva ako zväzku muža a ženy. O tomto však nie je v dohovore žiadna zmienka.

Dohovor sa žiadnym spôsobom nedotýka ustanovení manželstva. Hovorí o ochrane žien, o eliminácii násilia a o tom, že máme odstraňovať rodové predsudky a stereotypy, ktoré sú príčinou násilia. Slovensko už je zmluvnou stranou Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý nám v článku 5 už dávno ukladá povinnosť odstraňovať rodové stereotypy a predsudky založené na myšlienke nadradenosti mužov a podradenosti žien.

Ak sa pozriete na Istanbulský dohovor, ten presne túto istú formuláciu prevzal do svojho článku 12, v oblasti rodovej rovnosti nám teda neprináša nič nové, len zopakoval predchádzajúce záväzky, ktoré už Slovensko má. Nemyslím si, že prevziať zmätočnú rétoriku cirkví a iných skupín, ktoré sú zaujaté voči rodovej rovnosti, je správne. Ústavný činiteľ by mal zvažovať, čo verejne vyhlási.

Podľahol predseda vlády tlaku cirkví?

Neviem si to inak vysvetliť. Dúfam však, že po podrobnejšej analýze dohovoru svoje slová poopraví a vysvetlí. Prípadne sa vráti k rétorike, kedy sa hrdo hlásil k tomu, že sme ako jedna z prvých krajín, ktoré dohovor podpísali (napríklad v roku 2013 na konferencii Fóra podnikateliek Slovenska, pozn. red.).

Lebo medializovať takéto závažné tvrdenia môže mať zásadný negatívny dosah na ochranu práv žien zažívajúcich násilie. Navyše nás môže považovať EÚ a OSN za krajinu, ktorá nestojí za svojimi záväzkami a mení svoju hodnotovú orientáciu v oblasti ľudských práv.

Proces ratifikácie zastavila vláda ešte v lete. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá dohovor v roku 2011 podpísala, vtedy hovorila, že je potrebná celospoločenská diskusia. Spustili ju však len odporcovia dohovoru, ktorí na prednáškach v kostoloch šírili mýty a dezinformácie.Mal rezort spravodlivosti zasiahnuť a uviesť veci na pravú mieru?

Ministerka dohovor podpísala v mene vlády, v ktorej sedelo okrem iných strán aj KDH. Pokiaľ viem, minulý týždeň kritizovala tieto iniciatívy (protestné pochody proti Istanbulskému dohovoru, pozn. red.) a povedala, že nepodporiť postup krajín proti násiliu na ženách len kvôli ideologickým klapkám je zlé.

Už dlho vyzývame, aby sa do diskusie zapojil aj parlament, prezident, premiér, ale tiež ostatné rezorty, veď násilie sa netýka iba ministerstva spravodlivosti. Ale táto diskusia musí byť založená na odborných stanoviskách, nie na demagógii. Vláda by mala plne využiť svoj poradný orgán, Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a tiež akademické prostredie a mimovládne organizácie.

Únia vyzvala členské štáty, aby začali konštruktívny dialóg s cieľom reagovať na všetky výhrady a pochybnosti, s cieľom objasniť zavádzajúce výklady Istanbulského dohovoru. Tieto výklady majú byť interpretované v súlade so všeobecnými pripomienkami európskeho komisára pre ľudské práva.

Ten v tejto súvislosti upozornil, že tradicionalistickí kritici a kritičky dohovoru v zásade ospravedlňujú myšlienku nadradenosti mužov nad ženami, hoci to robia implicitne. Spôsob, akým vedú diskusiu, čoraz viac okliešťuje práva žien. Podľa komisára aj títo kritici majú právo vyjadrovať svoje názory, no nemalo by im byť dovolené okliešťovať individuálne práva v mene ich viery. Smutné je, že u nás sa práve teraz toto deje.

Premiér spájal rodovo podmienené násilie s moslimami a migrantmi. Považujete takéto vyjadrenia za šťastné?

Z ľudskoprávneho hľadiska je takáto rétorika neprípustná. Je to voda na mlyn všetkým extrémistickým skupinám. Istanbulský dohovor hovorí o ochrane všetkých žien pred násilím, a zvlášť zdôrazňuje aj ochranu ohrozených skupín. K nim patria aj migrujúce ženy, pretože sú násilím ohrozené viac – ale nielen zo strany svojich partnerov, ale násilie zažívajú často od zložiek, ktoré by im mali pomáhať.

K násiliu dochádza napríklad v utečeneckých táboroch od personálu. Ženy sú tiež v tomto období takmer nechránené a sú extrémne ohrozené rizikom znásilnení, sexuálneho obťažovania a iných foriem násilia. Preto aj služby pre migrantky a migrantov musia brať násilie do úvahy a nastaviť služby rodovo citlivo.

Slovenská národná strana zase už viackrát vyhlásila, že stereotypy nie sú vždy zlé, veď sú na nich založené aj ľudové tance. Autori dohovoru pri bode o odstraňovaní zvykov a tradícií založených na stereotypných rolách muža a ženy určite nemali na mysli folklór…

Samozrejme, že nie. Presná formulácia znie, že máme odstraňovať tie stereotypy a predsudky, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien. To, že to niekto zámerne ženie do absurdna, je nebezpečné. Je to vytváranie atmosféry strachu, prehlbovanie nedorozumení. Istanbulský dohovor hovorí, že ak sa chceme vyrovnať s násilím, musíme odstraňovať predsudky a stereotypy, ktoré k tomu prispievajú.

Napríklad ak v spoločnosti prevláda názor, že „skutočný muž“ je silný a tvrdý, nepriamo vedieme chlapcov k takémuto typu správania. Muži a chlapci si potom môžu potvrdzovať svoju „mužskosť“ práve násilným správaním voči ženám a inštitúcie pracujúce v takejto kultúre budú zase násilie voči ženám brať na ľahkú váhu. Niektoré výskumy potvrdzujú, že v rodinách, kde sa otec správa výrazne dominantne, je výskyt násilia na ženách a deťoch trikrát vyšší ako v rodinách s väčšou rovnosťou. Taktiež sa preukázalo, že násilní muži pochádzajú z rodín, kde často vládlo tradičné rozdelenie rolí medzi mužmi a ženami, ktoré nebolo spochybňované.

Stereotyp, že ženy majú vykonávať neplatené domáce práce, kým muž má finančne zabezpečovať rodinu, prispieva k vzniku ekonomických nerovností a väčšej chudobe žien. V dôsledku toho sú ženy často od mužov ekonomicky závislé a stávajú sa zraniteľnejšími voči násiliu. Práve preto si Istanbulský dohovor stanovuje záväzok odstraňovať také predsudky, zvyky a tradície, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných rolách žien a mužov.

A keďže hovoríme o rodových nerovnostiach, a, naopak, o dosahovaní rodovej rovnosti, je logické, že dohovor uviedol aj, čo pod pojmom rod rozumie. Kategória rodu poukazuje na to, že nerovnosti a diskriminácia žien nie sú priamym dôsledkom biologických predispozícií, a že na našu identitu a správanie má vplyv aj kultúra a spoločnosť. Dôkazom toho je množstvo mužov, ktorí nikdy násilie nepoužili a otvorene proti nemu vystupujú. Odmietnutie konceptu rodu ale, naopak, vedie k ospravedlňovaniu a zdôvodňovaniu rôznych druhov diskriminácie vrátane násilia páchaného na ženách.

© Autorské práva vyhradené

239 debata chyba
Viac na túto tému: #Robert Fico #premiér #týranie #násilie na ženách #Istanbulský dohovor