Vysoké školy bude hodnotiť nová agentúra

Kvalitu vysokých škôl nebude určovať štát, ale samotné univerzity. Tie si vypracujú svoj vlastný vzdelávací model, podľa ktorého sa budú riadiť. Odsúhlasí ho nezávislá agentúra. Zmena v akreditácii prinesie podľa školského rezortu skvalitnenie škôl aj študijných odborov, cieľom nebude zostavovanie rebríčkov. Rektori poukazujú na to, že kým nový systém nabehne do praxe, nejaký čas to potrvá.

, 24.04.2018 12:00
vysoká škola, univerzita Foto:
Ilustračná snímka.
debata (1)

Kritériá pre nastavenie odborov, študijných plánov, vedeckej činnosti či udeľovanie titulov určuje dnes štát cez Akreditačnú komisiu. Tá bude od roku 2020 minulosťou, nahradí ju Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Jej cieľom bude posúdiť, či škola poskytuje kvalitné vzdelávanie. Hodnotiť bude plány, ktoré si pripraví samotná škola.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) chce takto preniesť zodpovednosť za úroveň vzdelávania na samotné školy. „Stanovia si najmä pravidlá tvorby, uskutočňovania a hodnotenia študijných programov alebo spôsob zapojenia študentov na ich tvorbe a úprave,“ vymenovalo ministerstvo. Škola si tiež určí pravidlá hodnotenia študentov, pravidlá na preskúmanie podnetov žiakov či postupy overovania dostatočného technického a personálneho zabezpečenia programov. Zmeny obsahuje novela zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorú minulý týždeň schválila vláda.

Žiadosť školy potom posúdi novozaložená Slovenská akreditačná agentúra. „Vysoká škola je povinná požiadať agentúru o prvé posúdenie vnútorného systému do 31. decembra 2024,“ spresnil rezort. Ak agentúra škole súhlas nedá, nebude môcť otvárať nové študijné programy. Ak škola nepredloží vzdelávaciu stratégiu, budú jej zrušené všetky študijné programy. Urobiť tak musí pravidelne, raz za desať rokov. Za posúdenie programu škola zaplatí asi 4 000 eur.

Agentúra bude rozhodovať, v ktorých študijných odboroch a stupňoch môže vysoká škola spustiť študijné programy. Bude mať kompetenciu pozastaviť alebo zrušiť študijný program. Naplno bude fungovať od roku 2020, dovtedy bude udeľovať akreditácie súčasná Akreditačná komisia.

Objektivita hodnotenia bude podľa ministerstva zaručená nezávislosťou agentúry, ktorá bude pre všetkých používať rovnakú metodiku. „Ak by posudzovaná vysoká škola mala pochybnosti o výsledku hodnotenia, má možnosť obrátiť sa na odvolaciu komisiu,“ dodal jeho tlačový odbor. Porovnávanie vysokých škôl rovnakého zamerania sa nebude robiť, pretože vždy sa bude hodnotiť konkrétna vysoká škola.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

 • Od roku 2020 plne nahradí súčasnú Akreditačnú komisiu, ktorá je poradným orgánom vlády a nemá samostatnú právnu subjektivitu.
 • Bude to nezávislá, verejnoprávna inštitúcia. O žiadostiach vysokých škôl bude priamo rozhodovať a niesť za to zodpovednosť.
 • Členov výkonnej rady agentúry vymenúva a odvoláva minister školstva. Budú pochádzať z prostredia rektorov, študentov aj zamestnávateľov.
 • Financovanie agentúry bude viaczdrojové, čo zvyšuje jej nezávislosť. Prostriedky bude získavať od ministerstva školstva, od vysokých škôl či z vlastnej podnikateľskej činnosti.
 • Agentúra bude posudzovať vzdelávací systém jednotlivých škôl, bude rozhodovať o akreditácii študijného programu, habilitačného aj inauguračného konania, teda o možnosti školy udeľovať tituly docent a profesor.

Rektori oceňujú, že udeľovanie akreditácie bude mať na starosti nezávislá inštitúcia. „Určite nás čakajú zmeny v procesoch akreditácie – budeme sa musieť naučiť podrobiť sa procesu samoevaluácie. Plánujeme tiež posilniť vplyv študentov na procesy kontroly kvality štúdia, ako aj na tvorbu študijných programov,“ vymenoval Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Vnútorný systém kvality je v podstate pripravený a používal sa už aj v predchádzajúcom akreditačnom období. Teraz ide o jeho formalizáciu a zjednodušenie do jedného systému,“ reagoval rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta na otázku, čo budú nové pravidlá pre UK znamenať.

Či zmena akreditácie povedie k vyselektovaniu kvalitných škôl a zániku tých horších, si Mičieta netrúfol odhadnúť. "Kvalita je otázkou nastavenia celoštátnych štandardov a budeme ju môcť hodnotiť až po vybudovaní novej Akreditačnej agentúry, jej personálnom obsadení a vytvorení celoštátne platných hodnotiacich kritérií,“ odôvodnil rektor.

„V Česku prijali podobné úpravy zákona o akreditáciách už pomaly pred dvoma rokmi, ale až teraz rozhodujú o prvých inštitucionálnych akreditáciách,“ pripomenul rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer, že zavedenie ministerského zámeru do praxe si vyžaduje čas.

Podľa politologičky Viery Žuborovej môže zmena akreditácie viesť k skvalitneniu vysokého školstva jedine vtedy, ak bude agentúra pozorná pri posudzovaní jednotlivých vnútorných systémov škôl. „Aby sa to neskončilo tak, že budú ledva preliezať,“ mieni Žuborová. Problém vidí najmä vo verejnoprávnosti agentúry, keďže na jej chode by sa malo podieľať aj ministerstvo. Privítala by preto skôr nadnárodnú formu organizácie. „Odborníci zo zahraničia majú iné vnímanie toho, čo je svetové a toho, čo je miestne. Takto si budeme schvaľovať veci, ktoré akoby nepredpokladali budúcnosť v technických a spoločenských vedách,“ uzatvorila Žuborová.

Minulý týždeň vláda schválila tiež novelu zákona o vysokých školách, ktorou sa zvyšuje ich otvorenosť tým, že pri obsadzovaní miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesora a docenta už nebude potrebný akademický titul. Vďaka tomu bude môcť škola na tieto pozície zamestnať aj dlhoročných odborníkov z praxe. Novela tiež umožní predĺžiť dĺžku štúdia o jeden rok študentom, ktorí absolvujú zahraničný výmenný pobyt, a tým, ktorí v predchádzajúcom roku poberali sociálne štipendium. Novinky by mali vstúpiť do praxe spolu s novelou zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v septembri 2018.

Vybrané zmeny z novely zákona o vysokých školách

 • Pri obsadzovaní miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesora a docenta už nebude potrebný akademický titul prof. a doc. To umožní vstup dlhoročným odborníkom z praxe na akademickú pôdu. Musí však splniť stanovené podmienky a do šiestich rokov získať aspoň titul docent.
 • Zavádza nový typ študijného programu – interdisciplinárne štúdiá. Tento typ bakalárskeho študijného programu umožní, aby mal študent v rámci študijného programu na výber zo širšej palety predmetov z viacerých študijných odborov, pričom konkrétny odbor si zvolí až pri pokračovaní na druhom stupni.
 • Novela umožňuje študovať bezplatne o jeden rok dlhšie v dvoch situáciách – ak bol študent na výmennom pobyte alebo ak v predchádzajúcom roku poberal sociálne štipendium.
 • Ak bude mať rektor pochybnosti, že titul docent nebol udelený v súlade s pravidlami, bude môcť habilitačný proces vrátiť vedeckej rade fakulty na preskúmanie.
 • Zmeny by mali byť účinné od septembra 2018.
  Zdroj: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #akreditácia #vysoké školstvo #Martina Lubyová
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy