Lanovku na Zobor bude hodnotiť aj verejnosť

Nitrianske katolícke biskupstvo zámer výstavby lanovky na vzácny Zobor tak ľahko nepresadí. Stavba bude musieť byť priateľská k životnému prostrediu a o tom, či vôbec vznikne, rozhodnú aj aktivisti, ochranári a verejnosť. Okresný úrad v Nitre chce preto od biskupstva ďalšie analýzy a dokumenty. Ochranári s týmto postupom súhlasia. Pripomínajú, že oblasť Zobora je najvzácnejším a najvýznamnejším územím v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Ruch spojený s lanovkou podľa nich postupne zničí prírodu.

13.06.2018 14:00
zobor, lanovka, Nitra
Vrch Zobor nad Nitrou.
debata

V decembri 2017 sa biskupstvo so štúdiou lanovky obrátilo na Okresný úrad v Nitre, odbor starostlivosti o životné prostredie, s tým, či treba vypracovať štúdiu vplyvu kabínkovej lanovky na životné prostredie (štúdia EIA). Úrad zbieral námietky a stanoviská a v máji tohto roku rozhodol, že áno. Na konci mája vydal rozhodnutie, čo všetko musí biskupstvo ešte predložiť. Katolícka cirkev ráta na Zobore nielen s lanovkou, ale aj s požičovňou bicyklov, parkoviskom, bežeckými dráhami, ubytovaním, reštauráciou a vyhliadkovou terasou. Pre novú dráhu bude potrebné vyrúbať a vyčistiť takmer tri hektáre lesa.

„Okresný úrad Nitra vykonáva buď zisťovacie konanie, alebo posudzovanie navrhovanej činnosti, ktoré končí tzv. záverečným stanoviskom, čo je rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie,“ vysvetlila postup úradu Sibyla Lopošová z odboru starostlivosti o životné prostredie. V záverečnom stanovisku úrad uvedie, či s realizáciou zámeru súhlasí, alebo nie a tiež za akých podmienok podmieňuje svoj súhlas. Keď biskupstvo potrebné materiály doplní, bude proces pokračovať verejným prerokovaním. K slovu sa tak dostane aj verejnosť.

Úrad žiada dopracovať tri varianty možnej výstavby. Okrem predloženej štúdie, z ďalších má vypadnúť ubytovanie, bežecké dráhy a znížiť treba počet parkovacích miest, odstrániť vyhliadkovú terasu a požičovňu bicyklov.

Biskupstvo bude musieť navyše napríklad posúdiť vplyv stavby na biotopy a druhy európskeho významu, zdokumentovať ich a identifikovať tie, ktoré budú poškodené alebo zničené kvôli navrhovanej stavbe. Taktiež musí vyčísliť ich spoločenskú hodnotu. Tiež má spočítať vplyv pohybu cyklistov a ich možné zrážky s pešími. Musí vedieť povedať aj to, ako bude hluk vplývať na zvieratá, na pacientov neďalekej špecializovanej nemocnice aj na obyvateľov, ktorí tu žijú. Zdokumentovať má stromy, ktoré treba vyrúbať.

Denník Pravda sa obrátil na biskupstvo s otázkou, či do projektu za nových podmienok ide. Na otázky včera nereagovalo. Diecézny ekonóm Martin Štofko pred časom Pravde povedal, že cirkev nechce byť investorom, projekt chce mať však nachystaný pre možného záujemcu. Ak by však cirkev mohla na tento zámer čerpať napríklad eurofondy alebo peniaze z grantov, vtedy by uvažovala, že bude aj stavebníkom.

Ochranári zo Štátnej ochrany prírody vravia, že v prípade rozhodnutia, ktoré vydal Okresný úrad v Nitre, ide o štandardný postup podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. „Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovil žiadny časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia,“ poznamenal Radimír Siklienka, riaditeľ Správy štátnej ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

Siklienka s lanovkou nesúhlasí. Poukazuje na to, že oblasť, kde má stáť, spadá do chráneného územia európskeho významu s rovnomenným názvom Zobor v sieti európsky významných území Natura 2000. „Táto sieť by mala predstavovať najcennejšie prírodné dedičstvo EÚ. Územie sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou biotopov s vysokým zastúpením vzácnych a chránených rastlinných a živočíšnych druhov na relatívne neveľkej ploche. Medzi nežiaducimi aktivitami ohrozujúcimi predmet ochrany je uvedená aj výstavba vlekov a lanoviek,“ podčiarkol Siklienka.

Pre výstavbu lanovky treba zmeniť územný plán mesta, čo je v kompetencii mestského zastupiteľstva. Predseda občianskeho združenia Nitrianske fórum Jozef Matta tvrdí, že v meste sa o tom už uvažuje. Plánovaná zmena sa týka vymedzenia trasy a koridoru pre lanovku, vrátane umiestnenia dolnej nástupnej stanice v polohe Kláštornej ulice. „Vzhľadom na neukončený proces hodnotenia stavby na životné prostredie žiadame, aby sa touto zmenou v návrhu v aktuálnej územnoplánovacej dokumentácii mesta Nitra neuvažovalo,“ uviedol Matta, ktorý je rovnako proti zámeru biskupstva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #lanovka #Zobor #nitrianske katolícke biskupstvo