Liehovarník: Súkromné pálenie nemožno povoliť

Profesijné organizácie liehovarníkov na Slovensku vzniesli vážne výhrady k návrhu zákona predloženého poslancami koaličného Mostu-Híd, ktorým sa má povoliť súkromná výroba destilátov z vlastného ovocia a pre vlastnú spotrebu v rozsahu do 25 litrov 100-percentného alkoholu ročne. O dôvodoch ich žiadosti, aby bol návrh z rokovania Národnej rady stiahnutý, sa Pravda rozprávala s Júliusom Forsthofferom, tajomníkom Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku.

19.06.2018 10:00
debata (111)
Július Forsthoffer. Foto: Robert Hüttner, Pravda
julius forsthoffer, zdruzenie vyrobcov liehu Július Forsthoffer.

Môžete vaše námietky k zákonu konkretizovať?

Predovšetkým je v zjavnom rozpore s právom Európskej únie. Podľa návrhu by sa totiž mala na takto súkromníkom vyrobený destilát zrušiť spotrebná daň z alkoholických nápojov. Príslušná európska smernica však akurát dovoľuje uplatňovať znížené sadzby na etanol vyrábaný v malých liehovaroch (produkujúcich do 10 hektolitrov čistého etanolu ročne) alebo na etylalkohol vyrábaný v páleniciach pestovateľov ovocia, v ktorých sa ho ročne vyrobí viac ako 10 hektolitrov z ovocia dodaného domácnosťami pestovateľov. Nikde nezmieňuje nižšiu či nulovú sadzbu na etanol vyrábaný tzv. súkromným výrobcom. Podľa nás bude preto v prípade schválenia zákona Slovensku hroziť konanie o porušení európskeho práva.

Viackrát ste v tejto súvislosti spomenuli aj precedens z Maďarska.

Áno, v Maďarsku bola v roku 2010 prijatá podobná právna úprava, ktorá umožňovala domácu výrobu destilátov v objeme maximálne 50 litrov 100-percentného alkoholu za rok. Takto vyrobený etanol bol zároveň oslobodený od spotrebnej dane. Po zásahu Európskej komisie súdny dvor EÚ rozhodol, že Maďarsko takouto právnou úpravou porušilo právo únie. V zdôvodnení stálo, že výnimky z minimálnej sadzby dane nemožno na národnej úrovni nijako rozširovať. Ak môžem dodať, zákon mal v Maďarsku aj ďalšie výrazne negatívne dosahy. V roku 2014 vyrobili súkromníci viac ako 14 miliónov litrov destilátu, no celkový výnos zo spotrebných daní tam klesol približne o 50 až 60 miliónov eur. A oficiálne zdanený obchod s liehovinami sa oproti roku 2009 znížil takmer o dve tretiny.

Autori zákona však v dôvodovej správe uvádzajú „mierne priaznivý“ vplyv zákona na verejné financie.

To nie je potvrditeľné, ten dosah by bol aj u nás skôr negatívny. V súčasnej dobe sú totiž liehovarnícke závody na pestovateľské pálenie ovocia buď v súkromných rukách, alebo vo vlastníctve obcí – a poskytujú službu pestovateľom ovocia. Pre obce tak výroba destilátov predstavuje zaujímavý zdroj príjmov do ich rozpočtu. Ten by bol vážne ohrozený, keďže obyvatelia by „obecné pálenice“ zrejme prestali využívať. Možno tiež očakávať, že v dôsledku návrhu zákona dôjde aj k zníženiu spotreby destilátov vyrobených v bežných, „komerčných“ liehovaroch. Na nimi vyrobené destiláty sa pritom uplatňuje základná sadzba dane 10,80 eur/liter, čiže by mohlo dôjsť k ďalšiemu výpadku vo verejných financiách. A to nielen na spotrebných daniach, ale aj na dani z pridanej hodnoty či dani z príjmu.

Nelegálne zariadenie na výrobu pálenky zhabané... Foto: Finančná správa SR
06-07 palenka 3x Nelegálne zariadenie na výrobu pálenky zhabané políciou.

Varujete aj pred nekontrolovateľnos­ťou súkromnej výroby.

Momentálne môže výroba liehu prebiehať len v tzv. daňových skladoch. Tie fungujú na základe povolenia rezortu pôdohospodárstva, musia spĺňať prísne podmienky stanovené právnymi predpismi a režim výroby umožňuje colným úradom rozsiahlu a dôslednú kontrolu. Súkromná výroba v zmysle poslaneckého návrhu by bola nekontrolovateľná. Návrh síce súkromníkom umožňuje vyrobiť limitovaných 25 litrov alkoholu za rok, no objektívne tu nebude šanca overiť, či ho v skutočnosti nevyrobia viac. Dá sa preto očakávať obrovský nárast čierneho trhu s doma vyrobenými destilátmi. Stalo sa tak aj po prijatí zákona v Maďarsku, kde sa destilát vyrobený nad limit dostal do lokálnych reštauračných prevádzok a krčiem. A rozšíril sa aj neoficiálny predaj medzi jednotlivcami, destilát sa dokonca začal používať ako alternatívne platidlo za poskytnuté služby! V takom prípade už vôbec nemožno zabezpečiť kontrolu jeho kvality, a negatívny vplyv na verejné financie je nesporný.

Na Slovensku dnes také rozšírené a ticho tolerované nelegálne domáce pálenie by sa však stalo legálnym. Mohla by aj takáto súkromná výroba ohrozovať verejné zdravie?

Pravdaže by mohla! V súčasnosti pracujú v liehovarníckych závodoch odborne pripravení zamestnanci, minimálne s dosiahnutým prvým stupňom vysokoškolského vzdelania v odbore potravinárskej technológie. Nový zákon by však umožnil vyrábať lieh aj osobám bez základného vzdelania.

Pri nesprávnom postupe pri výrobe liehu pritom môže dôjsť k explózii, vznieteniu či vážnemu ohrozeniu života a zdravia. V prípade rozšírenia súkromnej výroby destilátov je tiež vážne ohrozené uplatňovanie zákazu ich predaja osobám do 18 rokov. Návrh síce aj súkromníka zaväzuje vyrábať destilát na certifikovanom zariadení, no presnejšie také zariadenie nijako nešpecifikuje. Je prosto neprípustné, aby sa neodborná výroba destilátov zlegalizovala! Aj keď, buďme presní, ani nekvalitne vypálený destilát nemôže sám osebe spôsobiť takú tragédiu, k akej došlo v roku 2012 v Česku, s bilanciou 47 mŕtvych a 140 otrávených metanolom. Tam totiž nebola problémom výroba v páleniciach, ale umelo, či už zámerne, alebo omylom, pridaný metanol do hotových liehovín.

Máte k predloženému zákonu ešte ďalšie pripomienky?

Nie jednu. Napríklad pripomínam jeho negatívny dosah na životné prostredie. V súčasnosti robí envirorezort masívne opatrenia na zníženie emisií, no tento zákon by okruh znečisťovateľov zase významne rozšíril – cez vypúšťanie škodlivín do ovzdušia, ako aj nelegálnu likvidáciu výpalkov z destilácie.

Rovnako by mal nepriaznivý dosah na zamestnanosť, keďže jeho prípadné schválenie by bolo pre pestovateľské pálenice priam likvidačné. Výroba destilátov pritom patrí medzi potravinárske odvetvia, ktoré dokážu ponúknuť prácu aj v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti. Návrh sa tiež vôbec nedotýka surovinovej základne, ktorá je nedostatková a pre účely výroby destilátov obmedzená. Naďalej operuje doterajším pojmom „pestovateľ a jeho domácnosť“, čím preberá nedostatky súčasnej legislatívy – výraz „jeho domácnosť“ by sa mal odstrániť. Jednoducho nechápem, že taká mohutná iniciatíva jednej z koaličných strán nebola vopred prekonzultovaná s dotknutými subjektmi, čím zďaleka nemyslím iba nás liehovarníkov. Preto ju treba včas zastaviť a zrušiť.

© Autorské práva vyhradené

111 debata chyba
Viac na túto tému: #legalizácia súkromného pálenia alkoholu