Externé štúdium stojí niekde viac ako vlani

Externisti siahnu od tohto akademického roka hlbšie do peňaženky. Na niektorých vysokých školách sa zvýšili poplatky za túto formu štúdia. Školy vychádzali z opatrenia, v ktorom ministerstvo školstva zvýšilo maximálne sumy školného pre bakalárske aj magisterské štúdium.

27.08.2018 12:00
študentka, knižnica, štúdium
Od externej formy štúdia si niektorí študenti sľubujú dostatok času na samovzdelávanie.
debata (2)

Napríklad v odbore manažmentu sa horná hranica na 2. stupni posunula z 1 510 na 1 610 eur, v odbore práva ide o nárast zo sumy 1 110 na 1 140 eur. Univerzity môžu nastaviť poplatky podľa opatrenia, môžu ich však aj znížiť.

Školský rezort tvrdí, že pri úprave limitov vyšiel rektorom v ústrety. Upozornil, že počet externistov klesá. „Jednak v tomto roku klesol počet študentov, na ktorých sa rozpisovala dotácia, nominálna výška dotácie teda vzrástla,“ uviedlo ministerstvo vo svojej odpovedi.

Vysoké školy si určujú výšku školného samy, nesmú však prekročiť hranice, ktoré určuje ministerské opatrenie. Školné vzrástlo napríklad na Právnickej fakulte UK o 15 eur v bakalárskom štúdiu a o 115 eur v magisterskom. Študenti tak zaplatia 570, resp. 760 eur za rok štúdia. Na Fakulte managementu UK štúdium zdraželo o 20, resp. 30 eur, rok študentov vyjde na 800, resp. 1 070 eur.

Horné limity školného pre externistov (v eurách)
Študijný odbor I. stupeň štúdia II. stupeň štúdia III. stupeň štúdia
učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 1 170 1 750 3 330
humanitné vedy – prekladateľstvo a tlmočníctvo 1 360 2 030 3 330
ekonómia a manažment 1 070 1 610 3 330
právo 760 1 140 3 330
chemické technológie 1 790 2 680 --
veterinárske vedy 2 360 3 530 5 000
lekárske vedy -- -- 6 360
informatické vedy, informačné a komunikačné technológie 1 340 2 010 5 000
Zdroj: ministerstvo školstva (vybraté odbory)

Ekonomická univerzita aj fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre udržali platby na vlaňajšej úrovni. „Prijali sme zásadu nezvyšovať poplatok oproti predchádzajúcemu akademickému roku. Vzhľadom na klesajúci počet študentov na externom štúdiu sme upravili organizáciu štúdia. Spojili sme študentov s rovnakým predmetom,“ vysvetlila Zuzana Juhászová, prorektorka pre vzdelávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Na bratislavskú univerzitu má do prvého ročníka nastúpiť 3 460 prvoročiakov na denné štúdium a 505 na externé. Kam putujú financie, ktoré platia za svoje štúdium? „Výnosy za externé štúdium slúžia na dofinancovanie hlavnej činnosti univerzity, napríklad na obstaranie tovarov a služieb, dofinancovanie miezd vysokoškolských učiteľov, odvody do poistných fondov a ďalšie náklady potrebné na zabezpečenie základného chodu univerzity,“ objasnila prorektorka Juhászová.

Jana Duchovičová, prorektorka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dodala, že vybraté školné sa môže použiť aj na štipendiá pre študentov dennej i externej formy.

Trnavská univerzita účtuje rovnaké poplatky za nadštandard, súbeh aj externé štúdium. Podľa jednotlivých odborov je to na bakalárskom stupni 600–700 eur, na magisterskom 600–900 eur.

Bratislavčanka Tamara sa v septembri zapíše na štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Rozhodla sa pre externú formu štúdia – bude chodiť na prednášky trikrát v týždni navečer alebo počas sobôt. „Na rozbeh budem potrebovať finančnú podporu rodičov. Už počas strednej školy som pracovala vo svojom odbore. Chcem si štúdium od druhého ročníka financovať sama,“ hovorí odhodlane. Od externej formy si sľubuje dostatok času na samovzdelávanie.

„Okrem špecializácie sa chcem zdokonaliť v jazykoch. Viac voľného času rozhodne nevnímam ako možnosť flákať sa, ale ako čas, ktorý môžem venovať štúdiu presne v oblasti, ktorá ma najviac zaujíma. Verím, že touto formou sa skôr vyprofilujem,“ hovorí Tamara.

V roku 2007 na verejných vysokých školách študovalo vyše 126-tisíc denných a takmer 57-tisíc externých študentov, v roku 2015 to bolo vyše 105-tisíc denných a takmer 20-tisíc externých študentov. Pokles každoročne pokračoval a v roku 2017 na verejných vysokých školách študovalo len vyše 92-tisíc študentov v dennej forme a 14-tisíc v externej. Plán na prijatie študentov v novom akademickom roku predpokladá opäť nižšie počty.

Poplatky za štúdium sa vyberajú nielen za externú formu výučby. Študenti platia za súbežné štúdium na druhej vysokej škole alebo za každý rok, ktorým prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Tam, kde sa zvyšujú poplatky za externú formu štúdia, spravidla sa dvíhajú aj poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.

Na bratislavskej Právnickej fakulte UK aj na Ekonomickej univerzite je poplatok za súbežné štúdium v oboch formách ešte vyšší ako za externé štúdium, až 900 eur ročne. V Košiciach na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie si študenti za každý rok štúdia navyše alebo za súbežné štúdium zaplatia 720 eur, teda viac ako je školné externistov. Budúci lekári z Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za rok navyše v dennom štúdiu dajú 1 300 a budúci zubári 1 500 eur.

Ročné poplatky na vybraných školách (v eurách)
Škola externé štúdium I. stupeň externé štúdium II. stupeň prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / denná / externá forma súbežné štúdium na druhej vysokej škole
Právnická fakulta UK Bratislava 570 760 570 (I. stupeň) / 760 (II. stupeň) 900
Fakulta managementu UK Bratislava 800 1 070 800 (I. stupeň) / 1 070 (II. stupeň) 1070
Ekonomická univerzita Bratislava 490 (štvorročné štúdium) / 650 (trojročné štúdium) 435 (trojročné) / 650 (dvojročné) 650 900
Pedagogická fakulta UKF Nitra 500 500 664 664
Právnická fakulta UPJŠ Košice 555 740    
Lekárska fakulta UPJŠ Košice -- -- 1 300 (všeob. lekárstvo) / 1 500 (zubné lekárstvo)  
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice 540 480 720 720
Trnavská univerzita 600 – 700 600 – 900 500 500

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo školstva #vysoké školy #externé štúdium #Zuzana Juhászová