VIDEO: Vyššie pokuty aj možnosť zadržať auto

Po rokoch váhania sa nakoniec rezort vnútra rozhodol pritvrdiť tresty pre nedisciplinovaných vodičov. Zvyšuje pokuty za telefonovanie za volantom, sprísňuje pravidlá pre mladých šoférov, upravuje parkovanie na chodníku. Absolútnou novinkou je možnosť zadržania auta, ak jeho majiteľ nemá zaplatenú pokutu, elektronické mýto alebo diaľničnú známku.

27.01.2019 15:00
nehoda, bratislava, lad, Foto: ,
Po rokoch váhania sa nakoniec rezort vnútra rozhodol pritvrdiť tresty pre nedisciplinovaných vodičov.
debata (51)

Zmeny obsahuje novela cestného zákona (zákon o cestnej premávke), ktorá je momentálne v pripomienkovaní. Ak prejde vládou a parlamentom, platiť by mala od júla tohto roka. „Chceme neustále znižovať počet mŕtvych na cestách,“ ozrejmila šéfka rezortu Denisa Saková (Smer) príklon k represívnym opatreniam.

Vo verejnosti sa už dlhšie vedie diskusia o zabavení auta väčšinou v súvislosti s opakovaným prekročením rýchlosti alebo alkoholom. Ministerstvo do zákona takúto možnosť zavádza, ale iba vtedy, ak má majiteľ auta neuhradené pokuty z minulosti, nezaplatil mýto alebo diaľničnú známku. Rezort si od tohto sľubuje lepšiu vymožiteľnosť sankcií, a to nielen od slovenských motoristov.

VIDEO: Medzi najčastejšie príčiny dopravných kolízií patrí nedovolená rýchlosť, stále viac ich však spôsobuje používanie mobilného telefónu počas jazdy. Vedenie policajného zboru chce na to reagovať nákupom novej modernej techniky. Strážcom zákona pribudnú merače rýchlosti, analyzátory dychu, či fotoďalekohľady, ktoré vodiča s telefónom zaznamenajú až na jeden kilometer. O plánovanom nákupe technických prostriedkov hovoril v TV Pravda 9. januára riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ Ľuboš Rumanovský.

V praxi by to malo fungovať tak, že ak hliadka zastaví vodiča a v elektronickom systéme zistí, že má podlžnosti, môže mu vziať doklady a tabuľku s evidenčným číslo až do uhradenia dlhov. Takéto vozidlo nemôže ďalej pokračovať v jazde. Inšpiráciou bol rakúsky model.

„V Rakúsku je právne možné za účelom zabezpečenia správneho sankčného konania vymáhanie predbežnými opatreniami. Toto sa týka vodičov zo štátov, s ktorými neexistuje dohoda o vybavovaní správnych sankcií (dopravné pokuty). Pokračovanie jazdy automobilom môže byť až do zaplatenia pokuty zakázané. Zákaz ďalšej jazdy platí pre všetkých vodičov v prípade zistenia vplyvu alkoholu alebo drog, prípadne závažných technických nedostatkov na automobile alebo iných dôvodov, ktoré by znamenali ohrozenie ostatných účastníkov premávky,“ vysvetlil hovorca dolnorakúskej polície Raimund Schwaigerlehner.

Dopravný analytik Ján Bazovský s touto zmenou súhlasí, nevie si ju však zatiaľ predstaviť v praxi. „Je to zamerané viac-menej na zahraničných vodičov, respektíve hlavne voči tretím krajinám mimo EÚ. Problém vidím so zhabaním vozidla, kto ho odvezie napríklad z odpočívadla. Kde sa bude skladovať? Policajt musí vrátiť auto v takom stave, ako ho zobral,“ pripomína Bazovský. Podľa jeho názoru toto bude možné reálne uskutočniť v horizonte dvoch rokov.

Postup polície pri zadržaní auta

 • Ak policajt zistí, že v lehote nebola zaplatená pokuta za priestupok na ceste, nebolo uhradené mýto či diaľničná známka, prikáže vodičovi, aby zaparkoval na mieste, ktoré policajt určí.
 • Ak šofér sankciu zaplatí, môže pokračovať v jazde. Ak nie, policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom, a to až do času zaplatenia pokuty.
 • V prípade, že vodič pokutu do 30 dní neuhradí, polícia zabezpečí odtiahnutie auta na náklady osoby, ktorá si ho bude následne preberať, a to až do doby, kým nebude pokuta uhradená.
 • Ak nie je držiteľ alebo vlastník vozidla známy, útvar Policajného zboru vyhlási verejný opis vozidla s výzvou na prihlásenie sa, inak sa vozidlo po uplynutí 6 mesiacov od jeho zaistenia stáva predmetom exekúcie, ktorá sa vykoná predajom vozidla.

Advokát Tomáš Tomčovčík naznačuje aj právny rozmer. „Čo sa týka proporcionality, je otázne, ako sa k danej veci postavia súdy v prípade takého konania zo strany polície. Pretože ide o oprávnenie, ale nie povinnosť. Mám za to, že na vynútenie úhrady by mala byť v prvom rade využitá miernejšia forma, napríklad zadržanie vodičského preukazu na 15 dní alebo do zaplatenia pokuty. Až po vyčerpaní týchto možností potom pristúpiť k tejto forme donútenia. Predpokladám, že touto novelou zákonodarca chcel predísť len recidivistom, ktorí majú firemné autá a páchajú závažnejšie priestupky,“ dodal Tomčovčík.

„Zaistenie vozidla je úkon, ktorý je vykonávaný už dnes, napríklad po dopravnej nehode alebo ak sa po aute pátra,“ objasnila Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru. Doplnila, že toto opatrenie sa týka tak slovenských, ako aj zahraničných motoristov.

Ministerstvo robí poriadok aj v parkovaní na chodníku. Pocítia to najmä obyvatelia sídlisk, ktorí prechádzajú krížom cez chodník a odstavia na jeho okraji. Tento spôsob už bude zakázaný. Parkovať sa bude môcť len na chodníku, ktorý susedí s cestou. Dopravný analytik Ján Bazovský to vidí skôr ako technické spresnenie. „Vozidlo smie jazdiť a priori po ceste, nie po chodníku,“ poznamenal.

Ďalšia zmena reaguje na štatistiky nehodovosti – podľa nich každú piatu smrteľnú nehodu spôsobí šofér, ktorý má vodičský preukaz kratšie ako dva roky. Týchto vodičov je pritom len 5 percent z celkového počtu motoristov. Novela pre mladých zavádza pravidlo dvakrát a dosť. „Po dvoch závažných priestupkoch alebo po dvoch prekročeniach rýchlosti by sa takíto vodiči mali podrobiť všetkým trom opatreniam: doškoľovaciemu kurzu v autoškole, psychologickému vzdelávaniu u dopravného psychológa a preskúšaniu odbornej spôsobilosti na polícii,“ vysvetlilo ministerstvo.

Zmeny, ktoré prináša cestný zákon

Cesty a chodníky

 • Možnosť zadržať auto – ak policajná hliadka zastaví na ceste auto, ktorého majiteľ má z minulosti neuhradenú pokutu, policajt môže zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom, čo znemožní ďalšiu jazdu s vozidlom.
 • Zavádza sa blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla. Policajt bude môcť vyrubiť na mieste pokutu šoférovi, ak zistí, že majiteľ auta má neuhradenú sankciu z minulosti. Ak vodič nezaplatí, policajt môže vziať doklady, tabuľku s EČV až do zaplatenia pokuty.
 • Zákaz používať mobilný telefón okrem telefonovania s hands free sa upraví tak, aby bolo zakázané držať ho v ruke. Toto pravidlo sa bude vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia.
 • Vodič kolobežky s pomocným motorom aj vodič segway sa budú považovať za vodičov nemotorového vozidla a budú sa na nich vzťahovať rovnaké pravidlá cestnej premávky. V súčasnosti sa zaraďujú medzi chodcov, čo im umožňuje jazdu po chodníku, po novom chodník už nebudú môcť využiť.
 • Cyklisti s obsahom alkoholu do 0,5 promile budú môcť jazdiť iba v obci, čiže medzi dvomi značkami vymedzujúcimi jej začiatok a koniec. Mimo obce platí nulová tolerancia na alkohol.
 • Vypúšťajú sa pevne dané najvyššie dovolené rýchlosti v závislosti od vzdialenosti od železničného priecestia (50 m pred priecestím najviac 30 km/h, ak svieti prerušované biele svetlo najviac 50 km/h). Od používania bieleho prerušovaného svetla sa totiž už upúšťa.
 • Zavedie sa povinné vytváranie záchranárskej uličky pre autá s právom prednostnej jazdy pri kolóne na diaľnici.
 • Parkovať na chodníku bude možné len tam, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, pôjde o zaparkovanie na chodníku, ktorý susedí s cestou.
 • Prísnejšie postihovanie vodičov s vodičským oprávnením kratším ako dva roky. Po dvoch závažných priestupkoch alebo po dvoch prekročeniach rýchlosti sa budú musieť podrobiť doškoľovaciemu kurzu, vzdelávaniu u dopravného psychológa a preskúšaniu na polícii.
 • Navrhuje sa, aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (oproti 21 rokom) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (oproti 24 rokom), za podmienky absolvovania kurzu základnej kvalifikácie. Oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny C a CE bude v obmedzené len na územie Slovenska do dovŕšenia 21. roku. Oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny D a DE bude obmedzené len na územie Slovenska a do dovŕšenia 23 rokov bude oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na linke, ktorá nepresahuje dĺžku 50 km.

Výšky pokút

 • Zvyšuje sa horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas šoférovania z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní, zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.
 • 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky, 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky.
 • 99 eur za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!, dnes je to 50 eur.
 • Navrhuje sa rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje. V prípade úteku z miesta nehody zostáva pokuta 300 až 1 300 eur a zákaz činnosti na 1 až 5 rokov. V prípade odídenia z miesta škodovej udalosti bude možné uložiť pokutu 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do 5 rokov.

Od júla by sa mali niektoré pokuty zvýšiť, zavádzajú sa aj nové. Sankcia 300 eur bude hroziť tomu, kto na diaľnici neumožní prejazd vozidlu s právom prednostnej jazdy a tiež, ak sa nalepí za záchranku a zneužije uličku, ktorú jej vytvorili autá. Za nevytvorenie záchranárskej uličky bude pokuta 99 eur, táto suma padne aj vtedy, ak vodič nezastaví na stopke.

Zvyšuje sa pokuta za používanie mobilného telefónu bez použitia hands free z 50 eur a 100 eur v blokovom konaní. Navrhuje sa rozlišovať, ak vodič odíde z miesta zrážky, pri ktorej došlo iba ku škode, alebo utečie z miesta dopravnej nehody. V prvom prípade sa môže uložiť sankcia od 200 do 1 000 eur a zákaz šoférovania do piatich rokov. V druhom prípade sa rozmedzie pokuty pohybuje od 300 do 1 300 eur so zákazom šoférovať od jedného do piatich rokov.

© Autorské práva vyhradené

51 debata chyba
Viac na túto tému: #cestný zákon #pokuty za dopravné priestupky