Nájom Národného futbalového štadióna má stáť minimálne milión eur ročne

06.02.2019 13:43
Národný futbalový štadión
Národný futbalový štadión počas kontrolného dňa 12. decembra 2018. Autor: ,

Ako sa píše v materiáli z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, cieľom materiálu bolo určiť základné podmienky nájmu a výberu nájomcu NFŠ v súvislosti s čl. 4.2.14 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi NFŠ, a. s. ako Budúcim predávajúcim a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Budúcim kupujúcim č. 0385/2016 (ďalej len "ZBZ"):

„Budúci predávajúci je oprávnený pred uzavretím Kúpnej zmluvy za trhových podmienok prenajať alebo poskytnúť užívacie alebo iné práva k akejkoľvek súčasti Predmetu budúceho predaja, vrátane najmä VIP boxov, reklamných plôch a priestorov Štadióna, v ktorých sa predpokladá umiestnenie zariadení rýchleho občerstvenia. Zmluvu o prenájme alebo poskytnutí iných práv bude môcť Budúci predávajúci uzavrieť len s predchádzajúcim súhlasom Monitorovacieho výboru. Budúci kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby Monitorovací výbor takýto súhlas neodoprel, ak podmienky plnenia Budúcim kupujúcim alebo Určeným nadobúdateľom podľa príslušnej zmluvy budú zodpovedať alebo budú výhodnejšie pre Budúceho kupujúceho alebo Určeného nadobúdateľa než sú také rámcové podmienky, ktoré na návrh Budúceho predávajúceho Monitorovací výbor vopred odsúhlasí pre určitú kategóriu zmlúv o prenájme alebo poskytnutí iných práv. Budúci kupujúci súhlasí s tým, aby nadobudnutím vlastníckeho práva k Predmetu budúceho predaja Budúci kupujúci alebo (ak Budúci kupujúci určil Určeného nadobúdateľa podľa odseku 3.1.6 tejto Zmluvy) Určený nadobúdateľ vstúpil do právneho postavenia prenajímateľa v nájomnom vzťahu podľa nájomných zmlúv uzavretých v zmysle tohto odseku alebo do právneho postavenia poskytovateľa iných práv podľa iných zmlúv uzavretých v zmysle tohto odseku, a v prípade potreby sa zaväzuje za týmto účelom vykonať všetky potrebné právne a faktické kroky.“

K parametrom základných podmienok obchodnej verejnej súťaže a zmluvy o nájme Národného futbalového štadióna predkladateľ okrem iného uviedol: „Podľa ods. 4.2.14 ZBZ je spoločnosť NFŠ, a. s. ako budúci predávajúci oprávnená pred uzavretím Kúpnej zmluvy (tak ako je definovaná v ods. 3.1.4 ZBZ) k Národnému futbalovému štadiónu za trhových podmienok prenajať alebo poskytnúť užívacie alebo iné práva k akejkoľvek súčasti Predmetu budúceho predaja (tak ako je tento pojem definovaný v ods. 2.1.1 ZBZ), vrátane najmä VIP boxov, reklamných plôch a priestorov Národného futbalového štadióna, v ktorých sa predpokladá umiestnenie zariadení rýchleho občerstvenia.“

Dátum prevodu vlastníctva k Národnému futbalovému štadiónu na Slovenskú republiku zastúpenú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo určeného nadobúdateľa (tak ako je definovaný v ods. 3.1.6 ZBZ) zatiaľ nie je možné jednoznačne určiť, keďže tento okamih závisí od splnenia Odkladacích podmienok zo strany NFŠ (tak ako sú tieto definované v ZBZ) a uplynutia príslušných lehôt pre vykonanie jednotlivých úkonov v zmysle ZBZ.

Doba nájmu vyplýva z očakávanej dĺžky návratnosti investícií, ktoré budú musieť vykonať nájomcovia tak, aby mohli využívať predmet nájmu. Odhaduje sa napríklad to, že doba návratnosti pre prevádzkovateľov bufetov je minimálne 4 roky. Opcia na predĺženie doby nájmu je zahrnutá pre prípad, že súčasťou nájmu bude aj priestor Športcentrum, pri ktorom je v zmysle štúdie uskutočniteľnosti CBRE očakávaná doba návratnosti 6 rokov.

Vlastník NFŠ má zabezpečovať iba to, aby predmet nájmu bol spôsobilý na dohodnuté užívanie, pričom počas doby nájmu dojednanej na základe výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže vlastník (t. j. prenajímateľ) nebude vykonávať ďalšie investície, a to aj z dôvodu, že stav, v akom bude predmet nájmu odovzdaný, bude nájomcovi zrejmý a stavu predmetu nájmu bude zodpovedať aj výška nájomného.

NFŠ by mal po jeho dokončení zodpovedať aktuálnym požiadavkám, ktoré musí spĺňať štadión kategórie 4 v zmysle smernice Únie európskych futbalových asociácií (Union of European Football Associations – UEFA) týkajúcej sa infraštruktúry štadiónov alebo štadión ekvivalentnej kategórie zo dňa 1. mája 2018.

Ako sa ďalej píše v predkladacej správe k návrhu, rozhodnutie o ďalších investíciách by malo závisieť na rozhodnutí vlastníka Národného futbalového štadióna. Vlastník by nemal byť povinný automaticky sa prispôsobovať novým požiadavkám, ktoré UEFA bude klásť na nové štadióny. Ďalej je potrebné uviesť, že vzhľadom na navrhovanú základnú dobu nájmu (4 roky) možno predpokladať, že nedôjde v uvedenom časovom horizonte k zásadným zmenám požiadaviek UEFA na štadióny. Realizácia úprav zameraných na dodržanie štandardov UEFA zostane na rozhodnutí vlastníka ako možnosť, nie ako povinnosť, avšak s deklaráciou ochoty vlastníka zvážiť realizáciu budúcich úprav za podmienky ekonomickej výhodnosti s cieľom udržať štandardy UEFA.

Jednou z povinností nájomcu bude na svoje náklady uzatvoriť v obvyklom rozsahu poistenie proti určeným poistným rizikám, a to až do obvyklej výšky poistného krytia a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám (škoda na zdraví, živote, majetku) v predmete nájmu do obvyklej výšky poistného krytia. Cieľom bude stanovenie takého poistného krytia, ktoré pokryje významnú časť hodnoty technického vybavenia Národného futbalového štadióna. Hodnota technického vybavenia vyplývajúca z VO3 a VO4 je približne 21 mil. eur.

Materiál bol pred zaradením na rokovanie vlády predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Na rokovanie vlády bol predložený bez rozporov. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) mal však výhrady k návrhu základných podmienok obchodnej verejnej súťaže a zmluvy o nájme Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave. ÚVO na čele s predsedom Miroslavom Hlivákom upozornil, že môže ísť o prípad vyžadujúci aplikáciu pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko predmet zmluvy môže napríklad napĺňať znaky koncesie. Materiál podľa ÚVO však neobsahuje dostatočné množstvo údajov a informácií, na základe ktorých je možné prijať jednoznačný záver, že nie je potrebné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

VIDEO: Kedy odohrá prvý zápas na Národnom futbalovom štadióne slovenská reprezentácia? Aké detaily na ňom treba dotiahnuť? Kedy bude jeho oficiálne otvorenie? Aj o tom hovorí vo videu Ivan Kmotrík st., majiteľ futbalového Slovana. (TV Pravda, 13. 12. 2018)

Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#zákon #nájom #Národný futbalový štadión
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku