Pokračovanie článku: Lockdown made in Slovakia. Čo je povolené a čo zakázané

Aké sú výnimky zo zákazu vychádzania

v čase od 5. do 20. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,

na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť, a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť,

na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta uvedených v prílohe č. 1 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,

na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu,

v čase od 5. do 20. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,

na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,

na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta SR, Bratislavy, sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,

v čase od 5. do 20. na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka základnej školy, strednej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do a zo školy a školského zariadenia,

v čase od 5. do 20.00 na cestu študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy,

v čase od 5. do 20. na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta,

v čase od 5. do 20. na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti a cestu späť,

na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie,

v čase od 5. do 20. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 m od bydliska a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu za účelom individuálnej návštevy kostola a cestu späť,

do 26. novembra 2021 na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak sa táto návšteva začala pred začiatkom lockdownu,

cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, na cestu na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti a cestu späť,

cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť;

© Autorské práva vyhradené

755 debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #lockdown #Covid automat