Každý šiesty žiak bol obeťou agresívnych spolužiakov

Každý šiesty žiak základnej alebo strednej školy bol obeťou agresívnych spolužiakov. Prieskum Štátnej školskej inšpekcie, ktorý zverejnili teraz, však hovorí o situácii pred pandémiou.

10.02.2022 05:50
dieťa, mobil, šikana, agresia, výsmech, škola,... Foto: ,
Žiaci, ktorí sa posmievajú svojím rovesníkom, sa vyskytujú na všetkých typoch škôl.
debata

Kým šikanovaných bolo 15 percent žiakov, 37 percent bolo svedkom šikanovania. Prieskum hovorí, že najčastejšie išlo o ponižovanie, urážanie, výsmech, zastrašovanie, nadávky. Ale aj bitku, kopanie či fyzické týranie. Žiaci odpovedali na otázky a v odpovediach sa objavoval aj vandalizmus, ničenie školského majetku a vecí spolužiakov, nezmyselné príkazy či vymáhanie jedla, peňazí alebo rôznych služieb.

Štátna školská inšpekcia sleduje šikanovanie, ale aj postoje žiakov a pedagógov od roku 2010/2011. Matúš Jarolín z inšpekcie upozorňuje, že chýbajú údaje od školského roku 2019/2020, keď už školy zatváral koronavírus. „Práve v čase pandémie sa šikanovanie presunulo zo škôl do priestoru mimo školy a možno viac aj do virtuálneho priestoru. Výchovné pôsobenie škôl sa značne oslabilo, preto je možné predpokladať, že sa to prejaví aj vo zvýšenom šikanovaní,“ konštatuje.

Podľa dotazníkového prieskumu v školskom roku 2019/2020 sa nikomu neodvážilo zdôveriť až 33 percent šikanovaných žiakov. Ak niekomu povedali o svojom nepríjemnom zážitku, tak najmä rodičom, triednym učiteľom a spolužiakom. Ochranu a pomoc u výchovného poradcu ani koordinátora prevencie nehľadali.

Zo žiackych odpovedí vyplýva, že im chýbal úprimný záujem učiteľov o ich vnútorný život, záujmy a potreby. Podľa psychologičky Evy Smikovej z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa šikanovanie môže začínať aj reakciami učiteľa, nedôstojným oslovovaním, poznámkou o výzore žiaka či komentárom k jeho školskému výkonu. „Učiteľ si nemusí byť vedomý, že takéto reakcie spustia aj ďalšie zosmiešňovanie zo strany spolužiakov. Ale dnes sa šikanovaniu venuje dostatočne veľký priestor a mal by to byť práve pedagóg, kto zachytí prvé signály šikanovania,“ poznamenala psychologička.

Ďalej upozorňuje, že výsledkom takéhoto správania môže byť aj nepozornosť, strata motivácie alebo zhoršenie známok a záškoláctvo. Smiková hovorí, že dôvodom môže byť zdravotná, sociálna alebo etnická odlišnosť. Podľa prieskumu by 23 percent detí nechcelo alebo nemalo odvahu pomôcť šikanovanému spolužiakovi.

Viac ako pätina škôl nemá školské poriadky pripravené tak, aby žiakov chránili. Inšpektori konštatujú, že nemajú ani jasne stanovené zásady prevencie rizikového správania.

K tomu istému školskému roku rezort vnútra v spolupráci s rezortom školstva zrealizoval prieskum negatívnych javov v školách. Z odpovedí 1112 základných a stredných škôl na Slovensku vyplýva, že šikanovanie je tretím najčastejším negatívnym javom. Ministerstvá pracujú s údajom, že sa vyskytlo na takmer 31 percentách škôl. Ako dva častejšie negatívne prejavy správania žiakov školy označili fajčenie, ktorá sa vyskytlo vo vyše 56 percentách z nich a záškoláctvo, s ktorým má skúsenosť viac ako 47 percent škôl.

Ďalšími negatívnymi javmi boli kyberšikanovanie, násilie medzi žiakmi a vandalizmus. Takmer pätina škôl má skúsenosti aj s vandalizmom, na ďalších sa vyskytlo sebapoškodzovanie a užívanie alkoholu. S násilím smerom k autorite, teda učiteľovi alebo zamestnancovi, sa stretlo 50 základných a 11 stredných škôl, čo predstavuje celkovo 5,5 percenta škôl. Základné a stredné školy majú skúsenosť aj s prejavmi extrémizmu, užívaním a distribúciou drog, pokusmi o samovraždu, sexuálnym obťažovaním či prechovávaním a rozširovaním pornografie. Najviac sociálno-patologických javov pritom zaznamenali v Bratislavskom, Žilinskom, Trnavskom a Banskobystric­kom kraji.

Rezort vnútra považuje za alarmujúce, že základné školy tvoria viac než polovicu zo škôl, na ktorých sa vyskytla neplnoletá matka. Tehotenstvo žiačok do 18 rokov sa v školskom roku 2019/2020 najčastejšie vyskytovalo v menších školách.

Dotazníkovým prieskumom ministerstvo reagovalo aj na zistenia informačných kancelárií pre obete trestných činov, z ktorých niektoré sa týkajú aj prípadov šikanovania či krutého a hrubého správania sa medzi tínedžermi. Tento rok plánuje realizovať ďalší prieskum zameraný na rovnakú tému k školskému roku 2020/2021.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prieskum #školy #žiaci #psychologička #šikanovanie #školská inšpekcia