Za znečistenie ovzdušia majú platiť len veľkí, poplatok stúpne radikálne

Poplatky za znečistenie ovzdušia by mali platiť len významní znečisťovatelia. Poplatok má vzrásť z doterajších 34 eur na 500 eur za rok, čím sa zníži počet poplatníkov. Vyplýva to zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý schválila vláda na svojom štvrtkovom zasadnutí.

26.05.2022 14:28
debata

„Navrhovanou právnou úpravou sa dosiahne posilnenie princípu ‚znečisťovateľ platí‘, zníženie administratívnej záťaže jednak pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ale aj pre úradníkov v obciach sa dosiahne významné zjednodušenie platenia poplatkov a žiadaný environmentálny prínos,“ uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v materiáli.

Konštatuje, že v súčasnosti sú poplatky za znečistenie ovzdušia neprimerane nízke a nezohľadňujú doterajšiu infláciu. Nové základné poplatky majú reflektovať negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Majú tiež motivovať znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií.

alergia, prach, roztoče, bronchiálna astma, kýchanie, vreckovka Čítajte viac 99 percent ľudí vo svete dýcha znečistený vzduch

„Navrhuje sa postupné zvyšovanie sadzby poplatkov s tým, že v priebehu piatich rokov pomocou nábehového kompenzačného koeficientu sa poplatok zdvojnásobí a do roku 2030 sa znova zdvojnásobí,“ priblížil rezort. Zároveň od roku 2031 navrhuje každoročné zvyšovanie poplatkov prispôsobené výške inflácie.

Od januára 2023

Ministerstvo tiež navrhuje upustiť od poplatku za oxid uhoľnatý (CO) pre zdroje znečisťovania ovzdušia zaradené do obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Za emisie CO z biomasy by sa naďalej platiť malo. Poplatky za emisie budú podľa materiálu príjmom Environmentál­neho fondu.

Súčasne platná legislatíva uprednostňuje zdroje znečisťovania ovzdušia využívajúce slovenské hnedé uhlie nad 30 percent ustanoveným osobitným poplatkovým režimom. „Toto zvýhodňovanie sa ponecháva do konca roku 2023,“ uviedlo MŽP.

Návrhom by sa mala zrušiť osobitná oznamovacia povinnosť. Oznámenie údajov o emisiách by malo ísť priamo do Národného emisného informačného systému. Zavedenie poplatkovej povinnosti pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia by malo byť v kompetencii obce.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023.

debata chyba
Viac na túto tému: #znečisťovanie ovzdušia