V nadchádzajúcich voľbách môžu občania voliť len v mieste trvalého pobytu

V nadchádzajúcich spojených voľbách do vyšších územných celkov a miestnych samospráv, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra, môže občan voliť len v mieste svojho trvalého pobytu a vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný. Hlasuje sa osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Ministerstvo vnútra SR (MV SR) o tom informuje v tlačovej správe.

27.09.2022 15:26
debata (17)

Na hlasovacom lístku volič svoju preferenciu označí krúžkom. Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby primátora alebo starostu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacích lístkoch pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva, a v prípade Bratislavy a Košíc aj pre voľby do miestneho zastupiteľstva, môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.

Po príchode do volebnej miestnosti sa volič musí preukázať občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu v zmysle zákona neumožní. Okrsková volebná komisia vydá voličovi modrú obálku s hlasovacími lístkami pre župné voľby a bielu obálku s hlasovacími lístkami pre komunálne voľby. Ich prevzatie potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Ako ďalej informuje ministerstvo, po prevzatí hlasovacích lístkov a obálok vstúpi volič do osobitného priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie lístky. Hlasovací lístok sa upravuje krúžkovaním. Ak sa volič pri hlasovaní pomýlil, na požiadanie mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je volič povinný odložiť do na to určenej zapečatenej schránky, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Rezort vnútra ďalej informoval, že v prípade, ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, prípadne ak došlo k zrušeniu politickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada. Ďalšie informácie k téme volieb sú na webe MV SR.

17 debata chyba
Viac na túto tému: #spojené voľby 2022