Rok v školstve. Platy učiteľov môžu v skutočnosti klesnúť, nie sa zvýšiť

Ministerstvo školstva má za sebou rušný rok. Okrem toho, že sa chystá najväčšia reforma obsahu vzdelávania, akú sme za posledné roky zažili, zmena nastala aj vo vedení rezortu. Po odchode strany SaS z vlády podal Branislav Gröhling demisiu a novým ministrom sa stal Ján Horecký.

30.12.2022 13:20
Protest uciteľov / Školstvo / Foto: ,
Ilustračný obrázok z protestu učiteľov. Jún 2022, Bratislava.
debata (38)

Novinky dopĺňa aj niekoľko zákonov, ktoré vstúpia do platnosti od januára. Horeckého úrad bilancuje končiaci sa turbulentný rok s optimizmom. Pre Pravdu vymenoval hneď niekoľko úspechov. Menovite ide o zvyšovanie platov, dobudovanie kapacít v materských a základných školách, odstránenie bariér či zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania detí v materských školách.

Naopak, podľa analytika z Centra vzdelávacích analýz Michala Rehúša situácia zďaleka nie je taká ružová. Rehúš tvrdí, že okrem pozitív sa nájdu aj negatíva. Medzi ne patrí najmä fakt, že rezort nedokázal zabezpečiť lepšie finančné ohodnotenie a pracovné podmienky zamestnancov škôl. Napriek 500-eurovému bonusu pre štátnych zamestnancov od vlády a povinnej valorizácii miezd tak v roku 2023 reálne príjmy učiteľov v tieni inflácie poklesnú. Okrem toho zaostávajú aj niektoré reformy z plánu obnovy, v ktorých rezort nedokázal dostatočne pokročiť.

protest Čítajte viac Matovič sa sťažuje, že ho nepustili na protest. Podľa odborárov sa snaží zakryť svoju neschopnosť

Čo plánuje rezort na rok 2023?

 • pokračovať v dosahovaní míľnikov a plnení úloh z plánu obnovy (najmä kurikulárna reforma)
 • úspešne implementovať povinné predprimárne vzdelávanie v praxi s dôrazom najmä na deti z MRK (marginalizovaných rómskych komunít),
 • pripraviť legislatívne prostredie na zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole postupne pre všetky deti od štyroch a troch rokov veku, ktorých rodičia o prijatie do materskej školy požiadajú,
 • urobiť dôslednú revíziu súčasného konceptu hodnotenia žiakov a opatrení vo výchove v základných školách a stredných školách.
Video

Úspechy v rezorte školstva

Hneď prvým veľkým úspechom je pre rezort školstva zvýšenie stupníc platových taríf pedagogických i nepedagogických zamestnancov. „Od 1. januára 2023 sa zvyšujú platy pedagogických a odborných zamestnancov o desať percent a od 1. septembra 2023 o 12 percent. Tarifné platy nepedagogických zamestnancov sa zvyšujú o sedem percent a od septembra o desať percent,“ skonštatoval rezort s tým, že v návrhu rozpočtu ministerstva je na rok 2023 premietnutá aj valorizácia platov všetkých zamestnancov.

Ďalším úspechom je vyhlásenie štyroch zásadných výziev z plánu obnovy na odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách, dobudovanie kapacít v materských a základných školách a debarierizácia stredných škôl. Cieľom je lepšia dostupnosť, prístupnosť aj rozširovanie kapacít v regionálnom školstve.

Igor Daniš aktual Čítajte viac Zastaví nový minister úpadok školstva? Aké sú jeho šance?

Ďalšie úspechy rezortu

 • úspešne sa do praxe zaviedlo povinné predprimárne vzdelávanie detí v MŠ (podľa predbežných dát bola dosiahnutá viac ako 95 % účasť detí)
 • v MŠ, ZŠ aj SŠ sa umožňuje pôsobenie zdravotníckych pracovníkov, ktoré nadväzuje na veľmi úspešnú výzvu z plánu obnovy
 • boli realizované aj ďalšie významné aktivity a výzvy – napr. v programe doučovania Spolu múdrejší 3 bolo zapojené rekordné množstvo škôl,
 • za úspech považuje rezort aj reformu vysokoškolského zákona – pridali sa tehotenské štipendiá, upravil sa spôsob obsadzovania členov správnych rád a tento proces už prebieha, upravil sa spôsob obsadzovania miest docentov a profesorov
 • prijatie novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá priniesla optimalizáciu systému duálneho vzdelávania, zavádza nový systém experimentálneho overovania odborov vzdelávania a nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho cen­tra
 • prijatie Prvého akčného plánu plnenia Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022–2024

Tretím úspechom je vznik prvých 16 centier podpory pre pedagógov na regionálnej úrovni. Centrá prostredníctvom mentoringu pomôžu učiteľom a učiteľkám priamo v školách v procese prechodu na nové kurikulum a v aplikácii inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Postupne vznikne celkovo 40 takýchto centier, pričom vznikne jedno centrum priemerne pre každé dva okresy.

Dôležité je podľa ministerstva aj členstvo Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre (ESA), ktoré umožňuje slovenským firmám byť pre ESA dodávateľmi či subdodávateľmi a ponúkať im svoje technológie, softvér, produkty či služby, ako aj podieľať sa na výskume.

protest Čítajte viac Tisíce učiteľov prišli až k parlamentu. „Poďte von!“, kričali na poslancov

Plusom je zavádzanie nových profesií

Analytik Michal Rehúš hodnotí ako úspech rezortu hlavne zavádzanie nových profesií do škôl vďaka plánu obnovy. „V materských školách pribudli pomocné vychovávateľky a vychovávatelia. Materské, základné a stredné školy dostali podporu na prijatie zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok. Zároveň sa vyhlásili výzvy na rozšírenie kapacít materských a základných škôl, odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách a debarierizáciu škôl,“ zhodnotil pre Pravdu. Peniaze z plánu obnovy tak podľa neho môžu dopomôcť k vyriešeniu dlhodobých problémov s nedostatkom miest v školách aj so slabou dostupnosťou škôl pre deti a vyučujúcich so zdravotným znevýhodnením.

V súvislosti s reformou obsahu vzdelávania začínajú vznikať nové regionálne centrá podpory pre učiteľky a učiteľov. „Tieto centrá pritom nebuduje ministerstvo alebo niektorá z jeho organizácií, ale obce, školy či neziskové organizácie. Ich úlohou bude predovšetkým zamestnávať mentorov a mentorky, ktorí budú poskytovať vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom v školách v danom regióne a monitorovať ich potreby,“ dodal na adresu pozitív.

Platy sa môžu v skutočnosti prepadnúť, nie zvýšiť

Nie všetko je však len plusom. Ministerstvo podľa Rehúša v tomto roku nedokázalo zabezpečiť lepšie finančné ohodnotenie a pracovné podmienky zamestnancov a zamestnankýň škôl.

Ministerstvo podľa neho nezvládlo začlenenie detí z Ukrajiny do vzdelávania. „Nemá žiadnu stratégiu, ako sa majú tieto deti začleňovať do vzdelávania a všetko ponechalo na školy a rodičov detí z Ukrajiny. Doteraz nepodniklo takmer žiadne kroky, ktoré by týmto deťom pomohli úspešne sa začleniť do vzdelávania. Napríklad nezlepšilo organizáciu jazykových kurzov a ani neposilnilo školy o ďalší personál, ktorý by ukrajinským deťom pomohol zvládnuť učenie sa či psychickú traumu,“ povedal Rehúš. Rezort podľa neho v rozpore s doterajšími usmerneniami začal komunikovať, že na deti z Ukrajiny sa nevzťahuje povinná školská dochádzka, a tak nemajú garanciu prístupu k vzdelávaniu ako ostatné deti.

„Negatívne možno hodnotiť aj to, že sa nepodarilo dostatočne posunúť viaceré dôležité reformy z plánu obnovy. Zatiaľ sa nepodarilo prijať novelu školského zákona, ktorá mala zaviesť podporné opatrenia vo vzdelávaní, teda aby každé dieťa, ktoré musí prekonávať nejaké prekážky, dostalo potrebnú podporu,“ skonštatoval s tým, že sa nedokázali prijať ani zmeny v oblasti MŠ, predovšetkým zmena financovania materských škôl, ktorá mala platiť už od roka 2023. „A mešká aj príprava reformy obsahu vzdelávania, zatiaľ ministerstvo nepredstavilo štandardy pre jednotlivé predmety alebo vzdelávacie oblasti,“ dodal analytik.

Čo odporúča odborník?

Čo teda navrhuje? Podľa Rehúša je predovšetkým potrebné zabezpečiť práve intenzívnu podporu pre deti z Ukrajiny. „Ministerstvo by malo vytvoriť systém, ktorý by umožnil, aby v školách pôsobili ukrajinsky hovoriaci pedagogickí asistenti a asistentky, ako aj školské psychologičky a psychológovia. Zároveň treba školám zabezpečiť ľudí, ktorí by mohli deťom z Ukrajiny poskytovať kurzy slovenčiny počas bežného vyučovania,“ myslí si.

Ďalej bude podľa neho dôležité presadiť reformy z plánu obnovy. „Čo si bude vyžadovať aj značné investície zo strany štátu, najmä na posilnenie odborného personálu v školách. Treba prijať zmeny v oblasti MŠ (prechod na normatívne financovanie, zavedenie nároku na miesto v škôlke pre deti od 3 rokov a zvýšenie minimálnej kvalifikácie pre učiteľky a učiteľov),“ uviedol s tým, že sa stále čaká na zverejnenie nového obsahu v rámci reformy na ZŠ.

„Zatiaľ ministerstvo predstavilo len všeobecnú časť, ktorá má viaceré problémy,“ uviedol. V neposlednom rade sa podľa neho netreba uspokojiť ani s dohodnutým zvyšovaním platov ľudí pracujúcich v školstve. „Vysoká inflácia bude mať za následok, že dohodnuté zvyšovanie platov bude nedostatočné. Zároveň je problém s nedostatkom kvalifikovaných učiteliek a učiteľov viacerých predmetov. Bez razantného zvýšenia ich platov sa situácia nezlepší. Ideálne by bolo zaviesť platový automat, podobne ako je to v prípade lekárov a lekárok,“ dodal.

Čo vstúpi v januári do platnosti?

 • K 1. januára 2023 nastáva transformácia systému poradenstva a prevencie, ktorá bola upravená novelou školského zákona. Zmena sa týka druhov zariadení, vymedzenia ich činností, ich personálneho zabezpečenia, úpravy ich právneho postavenia. Rezort realizuje kroky k tomu, aby bola diagnostika detí a žiakov presnejšia a kvalitnejšia a aby sa znižoval počet integrovaných detí a žiakov, napríklad aj z rómskej komunity v bežných školách, pretože po vykonaní kvalitnejšej a presnejšej diagnostiky by niektorým nemuseli byť priznané špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a nemuseli by tak byť v bežnej škole evidovaní ako integrovaní.
 • V nadväznosti na transformáciu od januára nadobúdajú účinnosť dve zmeny v zákonoch
 • – zmena zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (elokované pracovisko zariadenia poradenstva a prevencie bude možné zriaďovať nielen v priestoroch ško­ly,
 • – zmena školského zákona (dočasné zjednodušenie personálneho zabezpečenia centier, a to možnosť v prvom roku po transformácii mať v centre poradenstva a prevencie dvoch odborných zamestnancov na plný úväzok, resp. v špecializovanom centre poradenstva a prevencie jedného odborného zamestnanca na plný úväzok, pri ostatných zamestnancoch potrebný rozsah vyskladať z čiastkových úväzkov.<INFO-GUL>Od 1. januára nadobudne účinnosť aj nová vyhláška o zariadeniach poradenstva a prevencie.
 • V súvislosti s transformáciou má byť účinná aj zmena dvoch nariadení vlády, ktoré sa týkajú financovania zariadení poradenstva a prevencie.
 • Z pripravovaných zákonov, ktoré majú nadobudnúť účinnosť v roku 2023, možno poukázať na dve pripravované novely školského zákona
 • – jedna bude upravovať katalóg podporných opatrení
 • – a druhá bude upravovať právny nárok na „miesto“ v materskej škole,
 • – zároveň sa pripravuje aj nový zákon o celoživotnom vzdelávaní.

© Autorské práva vyhradené

38 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #platy učiteľov