Pokračovanie článku: Programové vyhlásenie Ficovej vlády 2023 - 2027. Prečítajte si jeho kompletné znenie

1. NÁVRAT K ŠTANDARDNÉMU PROSTREDIU DEMOKRATICKEJ SPOLOČNOSTI

Článok 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) charakterizuje Slovenskú republiku ako zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Jedným zo základných predpokladov právneho štátu je aj rešpektovanie zásady ústavnosti a zákonnosti.

V nadväznosti na článok 2 ústavy vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) bude dôsledne rešpektovať základnú ústavnú zásadu, že štátna moc pochádza od občanov, sloboda jednotlivca je principiálne neobmedzená, kým štát a jeho orgány sú oprávnené konať len to, čo im zákon dovoľuje.

Druhá hlava ústavy upravuje problematiku základných práv a slobôd. Podľa článku 12 ods. 1 ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Na základe článku 12 ods. 2 ústavy základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupiny, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Vláda vychádza z ústavného príkazu, podľa ktorého Slovenskú republiku riadia na základe ústavných alebo zákonných kompetencií orgány verejnej moci. Demokratický pluralitný systém politických strán tvorí nenahraditeľný a nedotknuteľný základ tvorby orgánov verejnej moci.

Vláde osobitne záleží na štandardizácii demokratického politického systému a zdravej súťaži politických strán. Vláda uznáva aj úlohu mimovládnych organizácií. Nemôže však akceptovať, aby politicky zamerané subjekty, často financované zo zahraničia, netransparentne ovplyvňovali demokratickú politickú súťaž. Vláda je pripravená finančne podporiť mimovládne organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť, napríklad v oblasti sociálnej, humanitárnej, environmentálnej, výchovnej, vzdelávacej, športu a pod.

Vláda s nevôľou sleduje výsledky pôsobenia predchádzajúcich vládnych garnitúr pri obhajobe národných záujmov. Preto prináša koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky pri plnom rešpektovaní členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, NATO a ďalších významných medzinárodných organizáciách (viď Zahraničná a európska politika).

Vláda musí konštatovať, že po parlamentných voľbách v roku 2020 sa nahromadilo viacero porúch v uplatňovaní demokracie a právneho štátu. Napríklad nezvládanie protipandemických opatrení neprimerane obmedzovalo demokratické práva a slobody, ktoré vláda podrobí procesu dodatočného preskúmania. Najväčšie nútené sústredenie ľudí počas testovaní malo vplyv na šírenie chorôb a zbytočné straty na životoch.

Vláda presadí návrat k štandardnému politickému prostrediu demokratickej spoločnosti. Zasadí sa aj o ďalší rozvoj fungovania ústavných inštitúcií. Z uvedených dôvodov najmä:

  • Podporí návrat atmosféry a pomerov typických pre demokratickú spoločnosť.
  • Zasadí sa o obnovenie spoločenského dialógu na celoštátnej úrovni vrátane posilnenia jeho inštitucionálneho rámca. Uskutočňovaniu kľúčových rozhodnutí bude predchádzať konkrétna forma verejných konzultácií.
    • Presadí ochranu obyvateľov Slovenskej republiky pred neprimeranými zásahmi do súkromia zo strany orgánov verejnej moci.
  • Prostredníctvom zodpovedných personálnych opatrení a nominácií prispeje ku skvalitneniu činnosti ústavných inštitúcií a mechanizmu štátu.
  • Po analýze rozhodnutí orgánu ochrany ústavnosti o porušení základných ľudských práv v súvislosti s trestným stíhaním, zabezpečí uskutočnenie korekcií právnej úpravy a praxe v oblasti justície, trestnej politiky, väzenstva a právneho štátu vôbec (viď Spravodlivosť a materiálny právny štát).

Po problematickom období vláda presadí posilnenie uplatňovania základných princípov právneho štátu, podľa ktorých:

  • Pre fyzické osoby a právnické osoby platí – čo nie je zakázané, je dovolené.
  • Pre orgány verejnej moci platí – čo nie je dovolené, je zakázané.

© Autorské práva vyhradené

188 debata chyba
Viac na túto tému: #programové vyhlásenie vlády #PVV #vláda Roberta Fica #Štvrtá Ficova vláda