Pokračovanie článku: Programové vyhlásenie Ficovej vlády 2023 - 2027. Prečítajte si jeho kompletné znenie

3. UDRŽANIE SOCIÁLNEHO ŠTÁTU A POSILNENIE HOSPODÁRSKEJ, SOCIÁLNEJ, ENVIRONMENTÁLNEJ A ÚZEMNEJ SÚDRŽNOSTI SPOLOČNOSTI

Obsah:

 • Vzdelávacia politika
 • Sociálna politika
 • Zdravotná politika
 • Kultúrna politika
 • Environmentálna politika
 • Politika v oblasti športu
 • Politika odstraňovania rozdielov medzi regiónmi
 • Politika podpory národnostných menšín

V piatom oddiele druhej hlavy Ústava Slovenskej republiky garantuje hospodárske a sociálne práva v rozsahu typickom pre sociálny štát. Súčasne je pod ochranou ústavy len také hospodárstvo Slovenskej republiky, ktoré je podľa článku 55 ods. 1 založené na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.

Hlavnými cieľmi vlády v oblasti udržania sociálneho štátu sú najmä:

1. Zastavenie ďalšieho prepadávania životnej úrovne občanov Slovenskej republiky v porovnaní s priemernou životnou úrovňou v Európskej únii a obnovenie rastu životnej úrovne na Slovensku. 2. Efektívny boj so zdražovaním. 3. Zastavenie šírenia chudoby a návrat dôstojnosti do života nízkopríjmových skupín občanov Slovenskej republiky odbúravaním priepastných sociálnych nerovností. 4. Stabilizácia napätej situácie v zdravotníctve, postupná modernizácia zdravotníctva a uľahčenie prístupu ľudí k zdravotnej starostlivosti. 5. Profesionalita a zdravý rozum vo výchovno – vzdelávacom procese na všetkých jeho stupňoch, podpora kultúrneho dedičstva.

VZDELÁVACIA POLITIKA

Podľa článku 42 ods. 1 ústavy každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.

Podľa článku 42 ods. 2 ústavy občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a možností spoločnosti aj na vysokých školách.

Kvalitné vzdelávanie, výskum a vývoj sú nevyhnutnou podmienkou ďalšieho rozvoja spoločnosti, hospodárskeho rastu a zvyšovania kvality života všetkých obyvateľov. Vláda si uvedomuje, že ďalšie zanedbávanie investícií do vzdelávania a vedy si Slovensko nemôže dovoliť.

Slovensko čelí výraznému odlivu mozgov a nedokáže sa presadiť v silnejúcej medzinárodnej súťaži v lákaní talentov – domácich aj zahraničných. Stagnujúci vzdelávací systém nie je schopný poskytnúť každému dieťaťu na Slovensku dostatočné vedomosti, rozvíjať zručnosti a schopnosti, aby sa v dospelosti dokázalo plnohodnotne uplatniť na trhu práce a zaistiť si kvalitný život.

Systém vzdelávania roky trpel nedostatkom peňazí, ktorého dôsledkom je vysoký investičný dlh, meškajúca digitalizácia a modernizácia vzdelávacieho systému a nízka atraktívnosť učiteľského povolania, pre ktorú Slovensku už v blízkej budúcnosti hrozí nedostatok pedagógov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve.

Vláda príjme opatrenia, ktoré zlepšia financovanie vzdelávania, výskumu a vývoja v súlade so zámerom približovať Slovensko v kľúčových parametroch k priemeru Európskej únie. Stabilizáciu finančnej situácie bude sprevádzať dôraz na inklúziu a lepšie výsledky vzdelávania žiakov a študentov na všetkých stupňoch škôl, tlak na vyššiu kvalitu a spoločenský prínos výskumu a vývoja a snaha o zmenu kultúry vo vzdelávacom a vedeckom prostredí. Tak, aby žiaci a študenti na jednej strane a učitelia, vedci a ďalší pracovníci v školstve, vo výskume a vývoji na druhej strane cítili od štátu skutočnú podporu.

DETI, ŽIACI, ŠTUDENTI

Krátkodobé priority

Vláda zvýši mieru zaškolenia detí v ranom veku. Cieľom bude zlepšiť pripravenosť všetkých detí na ďalšie stupne vzdelávania. Súčasťou snahy budú opatrenia na reálne zabezpečenie miesta v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripraví nástroje, pomocou ktorých prenesie nové ciele, formu a obsah vzdelávania z úradných dokumentov do tried k žiakom na základných školách. Implementácia bude zahŕňať premyslené dolaďovanie nového štátneho vzdelávacieho programu na základe spätnej väzby od učiteľov a odbornej verejnosti.

Súčasťou snahy o lepšie vzdelávanie žiakov na základných školách bude nové priebežné národné testovanie a hodnotenie výsledkov. Bude vychádzať z medzinárodne porovnateľných a verejne prístupných štandardov, aby mali štát, zriaďovatelia, učitelia aj odborná verejnosť priebežnú spätnú väzbu o vývoji kvality vzdelávania na Slovensku.

Všetky deti na Slovensku musia mať príležitosť nájsť si v dospelosti zamestnanie, viesť dôstojný a spokojný život. Vláda skvalitní vzdelávanie detí z prostredia generačnej chudoby, so zdravotným postihnutím, či inak znevýhodnených žiakov. Uplatňovanie inkluzívnych opatrení bude rešpektovať aj potreby národnostného školstva.

Ministerstvo zavedie poriadok, transparentnosť a lepšie pravidlá pre vznik učebníc. Základom nového systému bude jasný proces schvaľovania, zrozumiteľný systém financovania a podpora využívania digitálnych technológií.

Ministerstvo s ďalšími rezortmi podporí vytváranie bezpečného a zdravého prostredia v školách. Súčasťou opatrení bude moderný odborný program ochrany duševného zdravia. Podpora pohybových, športových aktivít a zdravého životného štýlu detí a mládeže bude zahŕňať kvalitnejšiu telesnú a športovú výchovu, krúžky a športové súťaže. Ministerstvo vytvorí a realizuje koncepciu strategickej komunikácie rezortu školstva, s cieľom účinnejšie bojovať proti hybridným hrozbách vo vzdelávaní.

Ciele, obsah a formy vzdelávania na stredných školách musia nadväzovať na nový spôsob vzdelávania na základných školách a zároveň pružne reagovať na požiadavky trhu práce. Vláda navrhne zmenu školského zákona a pripraví nový vzdelávací program pre stredné školy. Zároveň podporí kvalitu a atraktívnosť odborných vzdelávacích programov novelou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Ministerstvo posilní systém poradenstva a prevencie, zvýši dostupnosť služieb zariadení poradenstva a prevencie a rozšíri ho do všetkých stupňov škôl. Podporí programy odstraňovania fyzických bariér v školách a školských zariadeniach. Zefektívni podporu vzdelávacích a kariérnych ciest žiakov a študentov na všetkých stupňoch škôl.

Vláda bude intenzívne podporovať vzdelávanie a výchovu detí a mládeže prostredníctvom mimoškolských aktivít, súťaží a olympiád, či osvetových aktivít v súlade s platnou stratégiou vlády. Ministerstvo sa zameria na to, aby kvalitne a zmysluplne fungovali školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, centrá voľného času a stredoškolské internáty.

Vláda bude vytvárať podmienky pre kontinuálne zvyšovanie kvality a atraktívnosti slovenského vysokého školstva. Atraktívnosť vysokoškolského vzdelávania na Slovensku ovplyvňuje aj kvalita priestorov a infraštruktúry vysokých škôl. Vláda spustí program cielenej podpory, ktorá pomôže vytvárať kultivované, inkluzívne a atraktívne prostredie na výučbu, ubytovanie a sociálne vyžitie študentov a zamestnancov vysokých škôl.

Vláda zabezpečí objednávku štátu na zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch a odboroch vysokoškolského vzdelávania (napríklad lekárske).

Podporou zvyšovania počtu študentov v profesijných študijných programoch vláda vytvorí priaznivejšie prostredie na prepojenie vzdelávania s praxou a potrebami trhu práce. Lepšiu uplatniteľnosť absolventov s bakalárskym titulom štát podporí zmenou kvalifikačných požiadaviek a pravidiel odmeňovania pracovníkov v štátnej a verejnej službe.

Vláda príjme zákony, ktoré vytvoria podmienky pre moderný, praktický a efektívny systém celoživotného vzdelávania. Jeho súčasťou bude aj zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov. Systém zohľadní úlohu vysokých škôl ako dôležitých poskytovateľov celoživotného vzdelávania, ktorí pomáhajú adaptácii na meniace sa spoločenské, ekonomické a technologické prostredie.

Vláda zmenou školského zákona zváži zavedenie povinnej školskej dochádzky pre deti cudzincov a zlepší podmienky na vzdelávanie dospelých cudzincov, ktorí na Slovensku využívajú služby a čerpajú benefity financované z verejných zdrojov. Jeho súčasťou bude možnosť pre cudzincov učiť sa slovenčinu ako druhý jazyk.

Strednodobé priority

Vláda zvýši medzinárodnú porovnateľnosť maturitných skúšok ako jedného z predpokladov zvyšovania kvality absolventov stredných škôl pre uplatnenie na trhu práce, alebo úspešné pokračovanie a ukončenie vysokoškolského štúdia a udržania talentov na Slovensku.

Atraktívnosť slovenských vysokých škôl a vedy závisí aj od ich internacionali­zácie. Vláda príjme opatrenia na zvýšenie počtu zahraničných učiteľov, výskumníkov aj študentov, a to najmä na druhom a treťom stupni štúdia. Ich súčasťou bude podpora spolupráce, spoločných projektov a študijných programov s kvalitnými zahraničnými školami a zjednodušenie režimu uznávania dokladov o kvalifikácii a vzdelaní.

UČITELIA, VEDCI, ŠKOLY

Krátkodobé priority

Ministerstvo nahradí pokyny a príkazy štátu pomocou a podporou pre učiteľov, odborných zamestnancov a školy. Súčasťou zmeny prístupu bude príprava kvalitných podporných materiálov, sfunkčnenie katalógu inovácií vo vzdelávaní a minimalizovanie administratívnej záťaže pri vypracovaní pedagogických dokumentov.

V spolupráci s odbornými a vzdelávacími inštitúciami ministerstvo zvýši kvalitu, zmysluplnosť a udržateľnosť financovania celoživotného vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov. Podporí rozvoj stavovskej hrdosti, hodnôt a zručností učiteľov, aby sa v spoločnosti posilňovalo ich postavenie a prestíž.

Vláda bude spolupracovať s vysokými školami na zmene obsahu vzdelávania a podpore aplikovaného pedagogického výskumu na vysokých školách a fakultách, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Cieľom je prilákať do učiteľského povolania nové talenty a predísť budúcemu kritickému nedostatku pedagógov v regionálnom školstve.

Efektívne a bezpečné využívanie technológií je nevyhnutnou podmienkou udržateľnej modernizácie vzdelávania na Slovensku. Vláda podporí komplexnú digitálnu transformáciu vzdelávacieho prostredia základných, stredných a vysokých škôl, školských zariadení a zariadení poradenstva a prevencie. Využívanie technológii bude aj kľúčovým nástrojom na znižovanie byrokracie a zlepšenie zberu užitočných dát a informácii o skutočnom stave školstva.

Vláda zabezpečí každoročný rast miezd pedagógov a odborných zamestnancov a zlepší odmeňovanie nepedagogických pracovníkov škôl. Vytvorí finančné a nefinančné nástroje na riešenie nedostatku učiteľov v regiónoch alebo nedostatkových špecializáciách a podporí opatrenia na zvyšovanie atraktivity zamestnania v školstve.

Vysoké školstvo na Slovensku musí byť zamerané na kvalitu a tú nie je možné zabezpečiť bez lepšieho manažmentu škôl a podpory špičkových odborníkov. Ministerstvo upraví rámcové podmienky obsadzovania funkčných miest profesorov a docentov, aby tieto pozície obsadzovali ľudia s najvyššími kvalitami v odbore.

Vláda zvýši kvalitu fungovania výskumných grantov, aby sa procesne, štruktúrou a administratívnou stránkou čo najviac približovali programu Horizont Europe. Súčasťou zmien bude vytvorenie jedného kontaktného miesta na podávanie a riešenie projektov pre všetky grantové agentúry a zdroje financovania. Fungovanie Agentúry na podporu výskumu a vývoja bude pravidelne hodnotené medzinárodnými autoritami.

Ministerstvo pripraví stratégiu rozvoja doktorandského štúdia, aby bolo atraktívnejšie pre talenty. Cieľom je zlepšiť postavenie doktorandov a podmienky pre mladých výskumníkov vrátane podpory rozvoja ich akademických a praktických zručností.

Vláda zabezpečí dlhodobú a konzistentnú podporu pre slovenských vedcov pri získavaní projektov zo schém Horizont Europe. Vytvoriť stály program podpory excelentných pracovísk v akademickom výskume.

Strednodobé priority

Vláda zlepší pravidlá ekonomického fungovania, hospodárenia, manažmentu a hodnotenia kvality materských, základných a stredných škôl. Súčasťou prijatých zmien bude napríklad definícia školy a školského zariadenia ako školskej právnickej osoby, legislatívna podpora vzniku regionálnych združení škôl a iných nástrojov zefektívnenia siete základných a stredných škôl.

SYSTÉMOVÉ OPATRENIA

Krátkodobé priority

V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vláda zavedie normatívne financovanie materských škôl. Súčasťou zmeny financovania bude zavedenie predpokladov na rozvoj moderného systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vrátane stanovenia štandardov kvality a zjednotenia vzdelávacích programov.

Vláda vytvorí priestor na revíziu normatívov na financovanie základných a stredných škôl a ich adekvátne zvýšenie. Rast zdrojov je nevyhnutný na znižovanie investičného dlhu v regionálnom školstve, zvyšovanie energetickej efektívnosti prevádzky škôl a zabezpečenie potreby zvyšovania kvality digitálneho vybavenia, pomôcok, učebníc a zručností učiteľov.

Ministerstvo zavedie do praxe schválený systém podporných opatrení na plnohodnotné zapájanie detí do výchovy a vzdelávania a rozvíjanie ich vedomostí, zručností a schopností. Nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania žiakov a študentov bude udržateľný systém financovania podporných opatrení.

Vláda zabezpečí rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja, aby sa Slovensko približovalo k priemeru Európskej únie. Vyššiu podporu bude sprevádzať tlak na kvalitu a výsledky podľa medzinárodných kritérií a dopadu na spoločnosť. Dôraz na modernizáciu, diverzifikáciu a kvalitu vzdelávania podporí zvyšovanie podielu výkonnostných zmlúv na financovaní, aj nový zákon o vysokých školách.

Ministerstvo v spolupráci s ďalšími rezortmi zefektívni čerpanie fondov Európskej únie v oblasti vzdelávania a výskumu a zabezpečí efektívnu a účelnú implementáciu cieľov a projektov z plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou lepšieho čerpania európskych fondov bude ich nasmerovanie na rozvoj kvalitného vzdelávania, vedy a prepojenia vysokých škôl a výskumných inštitúcií s potrebami spoločnosti.

Vláda pripraví nadrezortný program spolupráce pri vytváraní ekosystému, ktorý je potrebný na transformáciu ekonomiky prostredníctvom inovácií a podporí vznik verejno- súkromných partnerstiev pre nezávislý výskum.

Ministerstvo sa transformuje na modernú inštitúciu s lepším manažmentom projektov, efektívnym riadením podriadených organizácií a regionálnych úradov školskej správy a tvorbou politík založených na dátach.

Strednodobé priority

Vláda príjme nový zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý pomôže zvýšiť efektívnosť, účelnosť a kvalitu vzdelávania v regionálnom školstve. Jeho súčasťou budú transparentné kritériá pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, aj pravidlá zaraďovania školy a školského zariadenia do siete a vyraďovania z nej. Zákon upraví postavenie Štátnej školskej inšpekcie a posilní dôraz na podporu škôl a učiteľov.

Ministerstvo predloží na odbornú diskusiu koncepciu ďalšieho rozvoja cieľov, obsahu, spôsobu a dĺžky vzdelávania na základných a stredných školách po roku 2030.

SOCIÁLNA POLITIKA

Podľa článku 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.

Podľa článku 36 ods. 1 ústavy zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú nato aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň, ako aj na celý rad ďalších sociálnych práv.

Podľa článku 38 ods. 1 ústavy ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky.

Podľa článku 39 ods. 1 ústavy občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.

Vláda preberá Slovenskú republiku charakterizovanú prehlbujúcou sa chudobou, sociálnym vylúčením znevýhodnených skupín, nerovnomerným vývojom pracovného trhu a slabnúcou ochranou zamestnancov, agentúrnych zamestnancov, živnostníkov a iných foriem zamestnávania. Systém ochrany najchudobnejších nedokáže adekvátne reagovať na prudký rast cien základných životných potrieb. Na pracovnom trhu sa dramaticky zvýšili regionálne rozdiely a prehlbuje priepasť medzi potrebami z hľadiska znalostí a zručností a kvalifikáciou nezamestnaných, ale aj mnohých pracujúcich. Pracovné podmienky vrátane odmeňovania im neumožňujú udržať si zodpovedajúcu úroveň kvality života. Sociálny dialóg neplní úlohu platformy partnerskej komunikácie štátu, zamestnávateľov a odborárov o kľúčových politikách. Starostlivosť o starších a zdravotne znevýhodnených si vyžaduje strategické zmeny, aby zodpovedala ich potrebám.

Strategickou prioritou programu vlády je aktívne a komplexné vytvorenie, udržanie a rozvíjanie uceleného systému zosúladenia sociálnych a hospodárskych aktivít tak, aby bol efektívne využitý ľudský potenciál Slovenskej republiky. Trvalo udržateľný rast kvality života všetkých občanov je závislý od úrovne solidarity a ich motivácie v rodinách, medzi jednotlivými skupinami ľudí, regiónmi. K tomu musí slúžiť zdokonaľovaný systém sociálnej ochrany, sociálnej pomoci, dôstojnej práce pre všetkých. Len tak je možné naplniť prioritu programu tejto vlády: „Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť.“

V súlade s cieľmi tejto vlády a civilizačnými európskymi i globálnymi trendmi je rámcovým záväzkom vlády budovať na Slovensku silný a sociálne spravodlivý štát, ktorého stredobodom pozornosti je človek od narodenia až po dôstojnú starobu. Štát, ktorý motivuje a podporuje osobnú i kolektívnu iniciatívu prinášajúcu prospech jednotlivcom a celej spoločnosti. Zároveň štát, ktorý garantuje a zabezpečuje pomoc ľuďom a komunitám, ktorí ju potrebujú a sú na ňu objektívne odkázaní, aby ich životné situácie neviedli k spoločenskému vylúčeniu, chudobe a živoreniu. Silný štát, ktorý promptne zasiahne v krízových situáciách a neignoruje potreby odkázaných ľudí, rodín a spoločenstiev.

Krátkodobé priority

Vláda zavedie 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Penzijný systém nastaví tak, aby bol spravodlivejší a reagoval na náhle výkyvy inflácie. Zároveň bude dôsledne vymáhať úplné doplnkové dôchodkové poistenie pracujúcich vykonávajúcich rizikové práce. Kvalitu života seniorov zlepší aj systematickou podporou ich združení a ďalšími opatreniami pre aktívne a zdravé starnutie.

Vláda prijme opatrenia na zvýšenie platov zamestnancov. Minimálna mzda bude garantovaná na úrovni 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v prípade, ak sa sociálni partneri nedohodnú na jej výške. Šesť stupňov minimálnej mzdy musí spravodlivo odrážať náročnosť vykonávanej práce. Vláda zároveň obnoví a zvýši efektívnosť rozširovania odvetvových kolektívnych zmlúv tak, aby si firmy nekonkurovali nízkymi mzdami na úkor pracujúcich.

Vláda zvýši svoju aktivitu v tripartitnej Aliancii sektorových rád za účelom kvalitného predvídania nových potrieb zamestnávateľov v oblasti znalostí, vedomostí a zručností a zvýšenia štandardov kvality a dostupnosti celoživotného poradenstva a vzdelávania pre pracujúcich, ako aj formálneho odborného vzdelávania. Aliancia sektorových rád musí aktívne presadzovať svoje analýzy a štúdie do reálnej hospodárskej a sociálnej praxe. Modernizácia sveta práce vedie cez silnejší a aktívnejší sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie, preto vláda podporí jeho kvalitu, spoluúčasť zamestnancov na rozhodovaní, ako aj postavenie odborov.

Pre kvalitné, včasné podklady k rozhodovaniu musia slúžiť kvalitné informačné systémy o reálnom stave a najmä štruktúre sociálnych skupín podnikateľských a organizačných subjektov spoločnosti v porovnaní so zahraničím. Prostredníctvom Aliancie sektorových rád preto budeme cieľavedome a systematicky modernizovať a rozvíjať kvalitné údajové súbory informácii o trhu práce. Vláda zároveň skvalitní pracovnoprávne predpisy, predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a posilní výkon inšpekcie práce.

Práca, vykonávaná vo férových podmienkach a odmeňovaná spravodlivo, musí byť dostupná každému, kto o ňu stojí. Vláda podporí všetky formy sociálnej ekonomiky a osobitne sociálne podnikanie tak, aby nikto z akokoľvek znevýhodnených ľudí nebol pripravený o možnosť pracovať. Tento cieľ sa dosiahne poradenstvom a sprevádzaním, investičnou a vyrovnávacou pomocou a posilnením nepriamych foriem, napríklad vhodných finančných nástrojov či zvýhodnení vo verejnom obstarávaní v súlade so záväznými európskymi predpismi.

Osobitnú pozornosť bude vláda venovať pomoci a podpore rodín.

Vláda si ctí a bude chrániť ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Rodinu považuje za základnú bunku spoločnosti. Manželstvo, rodičovstvo a rodina budú pod ochranou zákona.

Vláda rešpektuje spolužitie osôb opačného pohlavia mimo inštitútu manželstva definovaného ústavou, ako aj spolužitie osôb rovnakého pohlavia a je pripravená riešiť praktické otázky súvisiace s ich životom v spoločnej domácnosti.

Vláda uznáva, že hlavnou autoritou pre hodnotovú výchovu dieťaťa je rodič. Vláda zároveň vytvorí priestor na odbornú a spoločenskú dohodu o obsahu sexuálnej a vzťahovej výchovy vrátane výchovy k rodičovstvu, ako aj tém, ktoré nie sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, ktorá bude rešpektovať hodnotové presvedčenie žiakov a ich rodičov.

Slovenská republika je štát hlásiaci sa k ochrane života. Cieľom sociálnej politiky je poskytnúť ženám a matkám dostatočnú mieru podpory tak, aby pri rozhodovaní o živote detí v čase tehotenstva cítili plnú mieru spoločenskej podpory a rozumeli alternatívam možnej pomoci, vrátane možnosti anonymizovaného pôrodu a adopcie detí.

Vláda si ctí ustanovenie ústavy, podľa ktorého je ľudský život hodný ochrany už pred narodením. Vláda rovnako rešpektuje, že téma rozhodovania o živote dieťaťa v čase tehotenstva je spojená so širokou škálou rozdielnych názorov ovplyvňovaných mnohými faktormi. Vláda si neuplatní autoritu dávať príkazy podporiť alebo odmietnuť akýkoľvek druh legislatívy upravujúcej otázky spojené s rozhodovaním ženy o živote dieťaťa počas tehotenstva.

Okrem sociálnych príspevkov zabezpečí zvýhodnenú dostupnosť tovarov a služieb, ktoré rodičom pomáhajú pri starostlivosti o deti. Aj s využitím európskych prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky rozšíri kapacity predškolských zariadení s konečným cieľom garantovať miesto v materskej škole každému dieťaťu. V prechodnom období budú mať rodičia neumiestnených detí nárok na rodičovský príspevok.

Vláda uľahčí mladým ľuďom po skončení štúdia vstup do produktívneho veku a založenie rodiny poskytnutím jednorazového účelovo viazaného štátneho príspevku, alebo využitím prostriedkov zo sporiaceho účtu zriadeného od určitého veku dieťaťa. Cieľom je, aby sa mladí ľudia usadili a zostali pôsobiť na Slovensku.

Pre odstraňovanie chudoby vláda zavedie nový koncept životného minima tak, aby jeho suma skutočne zodpovedala minimálnym výdavkom na základné životné potreby v modernej európskej spoločnosti. V tejto súvislosti stanoví, ktoré nástroje a parametre budú naviazané na životné minimum.

Vláda zmodernizuje spôsob financovania podpory odkázaných ľudí. Takto im umožní efektívne sa rozhodovať pre tie formy služieb, ktoré podporia ich zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí a aktívny život vrátane spoločenského a pracovného uplatnenia.

Strednodobé a dlhodobé priority

Aktualizáciou politiky zamestnanosti vláda urýchlene zareaguje na civilizačné megatrendy, ktoré ovplyvňujú aj konkurenčnú schopnosť Slovenskej republiky v globálnom a európskom prostredí. Takými sú technologické zmeny, prejavujúce sa ako inovácie v zelených a digitálnych transformáciách, ktoré sú vyjadrené v hospodárskej politike Slovenskej republiky. Ďalej sú to demografické zmeny, ako kvantitatívny a kvalitatívny prvok ovplyvňujúci trh práce v súčasnosti a v budúcnosti, ktoré sú vyjadrené v sociálnej politike Slovenskej republiky. Takáto strategická priorita musí vyústiť do spracovania prierezového nadrezortného strategického dokumentu Politika zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2035.

Vláda posilní penzijný systém tak, aby všetky jeho súčasti prispievali k stabilnej garancii dôstojnej životnej úrovne naň odkázaných ľudí. Prehodnotením efektívnosti všetkých troch pilierov dôchodkového systému vláda posilní jeho dlhodobú udržateľnosť a maximalizuje úžitok pre poistencov. Zreálni dôchodkový vek so zohľadnením zdravotnej kondície a schopnosti ľudí pracovať. Sociálne poistenie férovo pokryje všetkých pracujúcich bez ohľadu na formu ich práce.

Vláda zlepší pracovné podmienky tak, aby zodpovedali európskym štandardom 21. storočia. Vláda vychádza z premisy, že kvalita života občanov je úzko spojená s ich dôstojnou prácou. Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyšším podielom nočnej práce a nadčasových hodín (tzv. neštandardné časy). Preto sa zameria na obmedzenie práce v týchto neštandardných časoch a poškodzujúcich formách, vrátane tzv. nedobrovoľných živností a „jednoosobových“ firiem. Pri prácach, v ktorých to inak nejde, budú mzdové zvýhodnenia spravodlivo kompenzovať túto nevyhnutnosť. Novými legislatívnymi pravidlami a aktívnejšou inšpekciou práce bude brániť zneužívaniu tzv. agentúrnych pracovníkov, ale aj migrantov z tretích krajín na zhoršovanie pracovných podmienok. Príchod cudzincov na náš trh práce musí zohľadňovať objektívne potreby hospodárstva a spoločnosti.

Zahraničné platformy a obdobné firmy s pracujúcimi vo forme obchodnoprávnych zmlúv budú podliehať zvýšenej kontrole dodržiavania pracovno-právnych a súvisiacich noriem.

K modernizácii a vyššej dynamike pracovného trhu prispeje vláda efektívnym čerpaním zdrojov z fondov Európskej únie. Zrealizuje opatrenia, vďaka ktorým nebude digitalizácia a informatizácia, ako aj zelená transformácia hospodárstva predstavovať hrozbu pre zamestnanosť, ale bude príležitosťou pre vytvorenie kvalitnejších a lepšie platených pracovných miest. Investície budú smerovať do posilnenia schopností pracujúcich reálne využiť moderné pracovné príležitosti.

Po rokoch stagnácie začne vláda využívať potenciál sociálnej ekonomiky aj nad rámec pracovnej integrácie. Dôsledne zrealizuje opatrenia európskeho akčného plánu, čím sa sociálna ekonomika stane užitočným nástrojom regionálneho rozvoja, spoločenskej integrácie a zvýšenia atraktivity života aj v menej rozvinutých regiónoch. Zapojením subjektov sociálnej ekonomiky vláda systematicky zvýši hodnotu za peniaze využívané z verejných zdrojov.

Vláda zabezpečí, aby pracovné podmienky nebránili rodičom starať sa o deti. Špecifickú pozornosť bude venovať ohrozeným deťom a ich rodinám. Je potrebné pokračovať v deinštituci­onalizácii systému náhradnej starostlivosti, v posilňovaní sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zvýšiť ich kvalitu. Prioritou je udržanie detí v rodinách. Vláda zabezpečí podmienky pre koordináciu všetkých štátnych zložiek i neštátnych partnerov pri predchádzaní a riešení situácií násilia páchaného na deťoch, ženách a iných zraniteľných skupinách.

V súvislosti s novým konceptom životného minima vláda navrhne úpravu príspevku na bývanie ako samostatnú dávku. Pomoc v hmotnej núdzi bude poskytovať na princípe adresnosti, subsidiarity, ochranných a motivačných prvkov nielen vo finančnej forme, ale aj komplexnou ponukou služieb, ktoré jednotlivcov a rodiny ochránia pred rizikom chudoby. Nový koncept životného minima a pomoc v hmotnej núdzi podporí aktívnych ľudí a rodiny v úsilí vymaniť sa z chudoby a žiť dôstojne a plnohodnotne.

Zmena financovania a následná podpora budovania nových kapacít bude súčasťou systému komunitnej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Moderné komplexné služby dlhodobej starostlivosti, ako aj valorizácia peňažného príspevku na opatrovanie a hodinovej sadzby osobnej asistencie v závislosti od rastu minimálnej mzdy bude slúžiť posilneniu spoločenskej integrácie odkázaných ľudí, osobitne zdravotne znevýhodnených. Sériou konkrétnych opatrení bude vláda odstraňovať fyzické i mentálne bariéry pre prístup zdravotne znevýhodnených k pracovným príležitostiam, alebo iným formám spoločenskej aktivity. Kvalitné sociálne služby musia byť dostupné všetkým odkázaným, pričom samosprávy a štát budú môcť ovplyvňovať efektivitu ich financovania. K spravodlivosti a transparentnosti podpory a pomoci odkázaným ľuďom vláda prispeje aj reformou posudkovej činnosti.

Silný a sociálne spravodlivý štát môže fungovať len na báze poctivého sociálneho dialógu. Vláda sfunkční tripartitu, pretože sociálny dialóg nevníma len ako formálnu aktivitu štátnej moci. Politiky v oblasti práce a sociálnych vecí bude tvoriť a realizovať na princípe partnerstva a subsidiarity, začlenením sociálnych partnerov, samospráv, ako aj organizácií reprezentujúcich rôzne cieľové skupiny do spolurozhodovania. Riešenia bude prinášať na základe analýzy faktov, relevantných údajov a reálnych praktických skúseností a podporí sociálne inovácie, ktoré zvýšia odolnosť voči šokom a prispejú k modernému a sociálne spravodlivému Slovensku. Takáto permanentná spolupráca s mimovládnymi partnermi predstavuje nevyhnutnú súčasť demokratických foriem rozvoja štátu, jej prirodzenej kultúry, kde cieľom je kvalita života jej všetkých občanov, ich lepší, pokojnejší a bezpečnejší život v ich domovine, v Slovenskej republike.

ZDRAVOTNÁ POLITIKA

Podľa článku 40 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

O zdravotníctve sa roky hovorí ako o priorite. Ambíciou vlády je odpolitizovanie rezortu zdravotníctva. Zdravie nepozná ideológiu a dopyt po čo najlepšej zdravotnej starostlivosti je spoločným prianím voličov en block všetkých politických strán. Vláda preto pripraví dlhodobú stratégiu rozvoja zdravotníctva, ktorá bude výsledkom konštruktívneho dialógu o plánovaných krokoch s celým politickým a odborným spektrom a každým z relevantných subjektov, ktoré v zdravotníctve pôsobia, aby zabezpečila stabilitu a kontinuitu začatých procesov naprieč viacerými volebnými obdobiami.

Vláda sa zaväzuje, že bude riadiť rezort odborne, transparentne a prísne nediskriminačne. Pacient bude stredom celého snaženia sa o zlepšovanie zdravotníctva.

Zdravie je najvyššou ľudskou hodnotou. Funkčný, dostupný a kvalitný zdravotný systém pre všetkých občanov Slovenska je preto absolútnou prioritou vlády.

Slovenské zdravotníctvo čelí závažným výzvam. Nedostatok personálu obmedzuje na dennej báze dostupnosť služieb a prispieva k regionálnym rozdielom v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Doterajšia úroveň financovania rezortu núti poskytovateľov racionalizovať služby a negatívne prispieva k nárastu čakacích dôb. Zlý stav zdravotníckej infraštruktúry negatívne vplýva na kvalitu poskytovanej starostlivosti a prehlbuje problém s nedostatočnými personálnymi a finančnými kapacitami sektora. Netransparentne pripravovaná legislatíva prijatá bez potrebného odborného a pacientskeho konsenzu spôsobuje chaos a posúva pacienta na „vedľajšiu koľaj“. Nedostatok vízie, nepripravenosť projektov a absencia adresnej regulácie brzdí rozvoj a spôsobuje nestabilitu a neefektívnosť v sektore.

Cieľom vlády je zastaviť úpadok nášho zdravotníctva a prinavrátiť do sektora chýbajúcu stabilitu, vrátiť pacienta do centra poskytovania zdravotnej starostlivosti a priblížiť sa v kľúčových indikátoroch výsledkom zdravotného systému západoeurópskemu štandardu. Základnými piliermi opatrení bude určenie cesty pacienta, stabilizácia legislatívneho a finančného prostredia, zmodernizovanie zdravotníckej infraštruktúry, predvídateľnosť a adresná regulácia.

Cesta pacienta sa nedá adresne nastaviť bez jasnej definície nároku pacienta, auditu doplatkov a poplatkov v súlade s legislatívou, nastavením čakacích dôb či aktualizáciou minimálnych sietí poskytovateľov, ktoré jasne určia vecný, časový aj geografický nárok pacienta. Tieto kroky budú realizované v rámci úzkej spolupráce samotných aktérov zdravotného systému, teda pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní.

Sme presvedčení, že dostupná a kvalitná starostlivosť o zdravie a životy občanov bude funkčná iba vtedy, ak bude postavená na pevných základoch a konštruktívnom dialógu so všetkými relevantnými partnermi v zdravotníctve, najmä medzi pacientom a zdravotníkom.

Transparentnosť tvorby politík, predvídateľnosť financovania a stabilizácia legislatívnych procesov budú základom pre prinavrátenie dôvery zdravotníkov a pacientov vo fungovanie zdravotného systému. Aktualizácia kľúčových legislatívnych noriem zabezpečí, že legislatívny rámec je adresný a štát má pozíciu silného regulátora.

Jedine silný štát ako regulátor dokáže zabezpečiť, že zdravotná starostlivosť bude služba ľuďom a nie luxusom pre vyvolených.

Krátkodobé priority

Prvou úlohou bude stabilizovať ministerstvo zdravotníctva po personálnej a procesnej stránke s cieľom prinavrátiť transparentný a efektívny manažment rezortu. Bude vypracovaná národná zdravotnícka stratégia a zverejnený zoznam projektov, ktoré sa budú realizovať počas najbližších 4 rokov. Nakoľko časový horizont niektorých opatrení presahuje volebné obdobie, bude sa hľadať široký odborný a politický konsenzus, aby sa zabezpečila kontinuita projektov aj po roku 2027. Tento zoznam bude mať jasne stanovený časový harmonogram a jeho plnenie bude pravidelne aktualizované a odpočtované s cieľom čo najrýchlejšej realizácie. Zámerom je zabezpečiť, aby bolo nové projektové riadenie charakterizované zodpovednosťou, efektivitou a transparentnosťou, pričom budú využívané inovatívne prístupy v zdravotníctve. Súčasťou tohto úsilia bude aj revízia a optimalizácia organizačnej štruktúry Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj opätovné zavedenie procesov zverejňovania cenových máp a realizácie centrálnych obstarávaní nákupov nemocníc s dôrazom na dodržiavanie princípov hodnoty za peniaze.

Prioritný dôraz kladieme na personálnu stabilizáciu v zdravotníctve. Naša stratégia ľudských zdrojov bude primárne riešiť nedostatky v oblasti zdravotníckych povolaní, predovšetkým sestier a lekárov. Zrealizujeme audit plnenia personálnych normatívov a následne revíziu právnych predpisov, ktoré definujú požiadavky na personálne zabezpečenie ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení. V súlade s medzinárodnými trendmi, budeme presúvať, aktualizovať a upravovať kompetencie jednotlivých zdravotníckych povolaní. Naším cieľom je vytvoriť také pracovné podmienky, ktoré budú pre absolventov atraktívne a podporia ich v rozhodnutí pracovať na Slovensku a zároveň zastavia odchod skúsených zdravotníkov do zahraničia.

V oblasti vzdelávania v spolupráci s ministerstvami školstva a financií pripravíme proces inovácií vzdelávania v oblasti získania odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka na stredných zdravotníckych školách, lekárskych fakultách, ako aj fakultách zdravotníckeho zamerania, pričom sa budeme sústrediť aj na zásadné zvýšenie súčasných nedostatočných kapacít týchto zariadení. Naším zámerom je zintenzívniť komunikáciu o potrebách zdravotného systému a financovanie odbornej prípravy študentov a zdravotníckych pracovníkov. Nastavíme adekvátne podmienky financovania vzdelávania medikov tak, aby lekárske fakulty boli motivované prijímať viac slovenských študentov a zároveň zatraktívnime rezidentské štúdium pre mladých lekárov a sestry.

Stabilita a predvídateľnosť financovania zdravotníctva sú pre vládu prioritou. Zadefinujeme výšku celkových zdrojov vrátane úhrady za poistencov štátu na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych očakávaní, vychádzajúc predovšetkým z dopytu po zdravotnej starostlivosti, plánovaných reforiem, dlhu nemocníc a kapitálových potrieb. Súčasne určíme pravidlá pre efektívne spravovanie zdrojov verejného zdravotného poistenia. Pre tento účel zriadime radu pre rozpočet verejného zdravotného poistenia, ktorá bude monitorovať a navrhovať opatrenia na udržateľnosť a predvídateľnosť financovania v súlade s aktuálnymi makroekonomickými prognózami. Zabezpečíme, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol spôsobilý adresne vykonávať dohľad a kontrolu nad hospodárnosťou, účelnosťou a efektivitou využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Medzi krátkodobé priority vlády patrí prijatie rozhodnutia o Národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave. V súvislosti so vzdelávaním novej generácie zdravotníkov je potrebné zabezpečiť moderné a inovatívne priestory nielen na liečbu pacientov, ale aj na vzdelávanie medikov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Po zohľadnení všetkých odborných pripomienok, auditu lôžkového fondu a personálnych zdrojov, vykonáme potrebné kroky, aby vláda mohla v čo najkratšom čase rozhodnúť o finálnej podobe Národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave.

Strednodobé priority

Vláda zabezpečí rozvoj, ochranu a podporu verejného zdravia celej spoločnosti na Slovensku, pod záštitou verejného zdravotníctva formou účinnej prevencie a cielených programov. Zameriame sa na prevenciu a minimalizáciu rizikového správania ako nadrezortnú problematiku a multidisciplinárnu tému, ktorá je kľúčová z pohľadu zlepšenia zdravotného stavu občanov, ako aj udržateľnosti zdravotného systému. Súčasťou komplexného prístupu starostlivosti o zdravie občanov bude aj riešenie problematiky determinantov zdravia a závislostí, pri ktorej sa bude uplatňovať politika postavená na dátami podloženej a vyváženej kombinácii prevencie a minimalizácie vplyvu rizikových faktorov a správania. Rozšírime skríningové programy o skríning pľúc, žalúdka a prostaty.

Na posilnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako hlavného piliera efektívnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pripravíme aktualizáciu katalógu zdravotných výkonov a nastavíme plán jeho postupnej implementácie. Spoločne so samosprávnymi krajmi zrealizujeme audit poplatkov a doplatkov, čím stransparentníme pravidlá úhrad, zlepšíme dostupnosť starostlivosti a pripravíme mechanizmus podpory na zriadenie ambulancií v nedostatkových oblastiach. Zároveň pripravíme reformu špecializovanej ambulantnej starostlivosti a zrealizujeme schválenú koncepciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Kľúčovým opatrením v týchto segmentoch bude aj presun kompetencií medzi zdravotníckym a nezdravotníckym personálom.

S plnou zodpovednosťou pristúpime k implementácii optimalizácie siete nemocníc s cieľom dosiahnutia bezpečnej, kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov. V čo najkratšom čase spustíme zber a vyhodnocovanie čakacích dôb a indikátorov kvality ústavnej starostlivosti a pripravíme pravidlá ich nárokovateľnosti v praxi.

Pripravíme zásobník veľkých infraštruktúrnych projektov pre každú nemocnicu, a to v súlade so schválenou optimalizáciou siete nemocníc, špecifík regiónu a predikovaného vývoja potreby zdravotnej starostlivosti.

V nadväznosti na efektívne čerpanie finančných zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky budeme kontinuálne kontrolovať plnenie míľnikov tak, aby boli tieto zdroje v čo najväčšom rozsahu využité na výstavbu nových špičkových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Rovnako budeme postupovať pri modernizácii a rekonštrukcii ostatných nemocníc podporených z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Zároveň budeme hľadať alternatívne zdroje financovania výstavby a modernizácie nemocníc naprieč Slovenskom, a to formou PPP, či iných finančných schém aj mimo štátneho rozpočtu a európskych fondov.

S cieľom optimalizovať a zjednocovať procesy na zabezpečenie udržateľného fungovania ústavných zdravotníckych zariadení zavedieme centrálne nákupy liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky. Podporíme ďalší rozvoj systému DRG a jeho použitia v praxi. V súlade so záväzkami Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky budeme pokračovať v postupnej centralizácii riadenia štátnych nemocníc a optimalizácii siete a procesov záchrannej a dopravnej zdravotnej služby.

Vytvoríme podmienky pre transparentný a najmä rýchlejší vstup inovatívnych liekov s preukázanou pridanou hodnotou pre pacienta, berúc do úvahy rozpočtové limitácie. Zavedieme motivačné mechanizmy pre vstup nových generických a biologicky podobných liekov na trh. Zefektívnime systém prehodnocovania a kategorizácie cien a úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín. Budeme iniciovať rokovania na úrovni Európskej únie o pravidlách reexportu, ak ide o lieky, ktorých reexportom sa krajina dostane do stavu, kedy nemá zabezpečenú liečbu pre svojich pacientov. Pravidlá voľného obchodu nemôžu mať za následok ohrozenie zdravia pacientov na Slovensku.

Duševné zdravie je dlhodobo zanedbávaná a podceňovaná oblasť. Budeme preto navrhovať riešenia na zvýšenie dostupnosti služieb v oblasti duševného zdravia, integrovaný a nadrezortný prístup, prevenciu duševných porúch a podporu duševného blahobytu.

Po prijatí krátkodobých opatrení v oblasti vzdelávania sa ministerstvo zameria na časovo náročnejšie projekty, ako je implementácia duálneho vzdelávania do zdravotníckeho školstva. Zvýšime kvalitu pregraduálneho vzdelávania medikov, najmä rozsah praktickej výučby a podporíme už naštartované zmeny v ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Súčasne upravíme vzdelávacie štandardy a podporíme prípravu inštitútu národnej akreditácie a štatútu univerzitného zamestnanca. Vláda sa zameria na revíziu a optimalizáciu kvality komplexného systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vo všetkých úrovniach vzdelávania a v súlade s potrebami Slovenska.

Aktuálne, kvalitné a dostupné dáta sú východiskom pre správne nastavenie cieľov zdravotných politík. Pripravíme a spustíme dátovú reformu, ktorá predovšetkým odbremenení zdravotníkov od zbytočného vykazovania a zlepší dátovú dostupnosť a ich kvalitu. V rámci reformy sa zefektívni proces tvorby národných registrov a doplní zoznam sledovaných diagnóz. Nové vedenie ministerstva bude pokračovať v rozvoji elektronických služieb a modulov, ako je e-lab, e-výmenný lístok, či elektronické objednávanie (e-objednávanie) a iných kľúčových projektov v rámci pokračujúcej digitalizácie v sektore zdravotníctva. Súčasne budeme aktívne participovať na tvorbe a procesoch Európskeho priestoru pre zdravotné dáta, ako aj maximalizovať potenciál jeho využitia.

Dlhodobé priority

Slovensko sa radí ku krajinám s najrýchlejšie starnúcou populáciou v rámci Európskej únie. Očakávame preto zvýšený dopyt služieb zdravotno-sociálnej starostlivosti. Zvýšenému dopytu prispôsobíme aj spôsob financovania tohto typu starostlivosti. V praxi sa častejšie stretávame aj s rastúcim počtom občanov, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. Situáciu komplikujú obmedzené kapacity zariadení, ktoré poskytujú následnú, dlhodobú a rehabilitačnú starostlivosť. Budeme pokračovať v realizácii prijatého Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a to v komunitnej-sociálnej, následnej ošetrovateľskej a paliatívnej starostlivosti. K riešeniu tohto problému prispeje aj efektívne využitie kapacít kúpeľných zariadení. V oblasti zabezpečovania zdravotno-sociálnych služieb budeme aktívne spolupracovať so všetkými zainteresovanými, najmä s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Najefektívnejším nástrojom na zlepšenie zdravotného stavu populácie je osveta a vzdelávanie, ktoré však vyžaduje roky organizovanej a adresnej práce. Pokiaľ ide o osvetu a vzdelávanie, je naším cieľom, aby občania boli viac zodpovední a informovaní o svojom zdraví. Vláda zavedie systematickú osvetu a cielenú edukáciu občanov v oblasti zdravovedy. Tieto základy a princípy integruje do vzdelávacieho systému, a to aj prostredníctvom spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vláda zabezpečí, aby tieto informácie boli súčasťou výuky na základných školách, aby bolo možné formovať zodpovedný prístup k zdraviu už od mladého veku.

KULTÚRNA POLITIKA

Vláda má záujem, aby národná kultúra bola v popredí spoločenského záujmu a preto jej bude poskytnutá adekvátna podpora na jej rozvoj. Pri príprave a uskutočnení systémových zmien a opatrení budeme pokračovať v dialógu s kultúrnou verejnosťou, zástupcami samosprávy, relevantnými subjektami verejného a súkromného sektora.

Vláda má záujem ochraňovať a rozvíjať kvalitatívnu úroveň slovenského jazyka vrátane podpory vedeckých jazykovedných inštitúcií s cieľom zachovania pestrosti a originálnych slov spisovného jazyka v spoločnosti a v oficiálnej komunikácii verejných inštitúcií. Každý občan Slovenskej republiky má právo na výučbu a ovládanie spisovného jazyka. Zároveň vláda bude podporovať výučbu slovenského jazyka pre cudzincov žijúcich na Slovensku. Vláda zároveň plne rešpektuje potrebu rozvíjania národnostných jazykov menšín na Slovensku.

Vláda zabezpečí, aby fungovala systémová a dlhodobá podpora všetkých foriem slovenskej ľudovej kultúry. Za týmto účelom vláda prehodnotí inštitucionálny rámec finančnej podpory slovenskej kultúry tak, aby sa podpora dostávala čo najširšiemu okruhu subjektov pôsobiacich v kultúre.

Vláda sa zasadí, aby existovala efektívna a účinná ochrana práv a dôstojnosti človeka pred klamlivými a dehonestujúcimi tvrdeniami vo verejnom priestore. Budeme dbať na dodržiavanie princípov objektivity a na uplatňovanie princípu prezumpcie neviny v skutkových tvrdeniach vo verejnom priestore.

Vláda sa bude angažovať, aby sa zlepšila systémová podpora a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry. Zasadíme sa o vytvorenie verejného dotačného systému pre regionálne kultúrne a spoločenské organizácie v úzkej spolupráci so samosprávami.

Vláda bude garantovať, aby sa po dlhých rokoch zabezpečila systémová a štátom garantovaná podpora pôvodnej slovenskej literatúry, najmä v oblasti autorských grantov, vydavateľskej činnosti a distribúcie slovenských literárnych diel. Slovenské klasické aj moderné literárne diela majú nezastupiteľnú úlohu v národnej kultúre. Pri podpore pôvodnej slovenskej literatúry bude vláda spolupracovať so spisovateľskými organizáciami a Maticou slovenskou.

Vláda pripraví legislatívne prostredie, aby sa realizovala inštitucionálna reforma Matice slovenskej ako verejnoprávnej národnej a kultúrnej inštitúcie, ktorej budúcnosť vidí v realizácii viacerých sektorových politík vo verejnom záujme.

Vláda vytvorí podmienky pre rovnoprávne fungovanie všetkých médií a súčasne zamedzí, aby sa neoprávnene zasahovalo do slobody slova, slobody vysielania a práva na šírenie informácií. Vláda bude chrániť slobodu slova, vrátane slobody na sociálnych sieťach a reguláciu tohto práva zabezpečí primerane iba v rozsahu, ktorým sa zasahuje do dôstojnosti práv človeka a v záujme ochrany bezpečnosti Slovenskej republiky.

Vláda uznáva, že systém kvót je účinný nástroj na podporu slovenskej umeleckej tvorby. Preto pripraví komplexnejší návrh na ich uplatňovanie na celý okruh slovenskej kultúrnej tvorby, vrátane prezentácie slovenských umelcov v štátnych inštitúciách a vo verejných priestoroch.

Vláda bude dbať na to, aby podpora slovenskej audiovizuálnej kultúry bola na primeranej kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovni. Vláda bude aj naďalej podporovať slovenskú audiovizuálnu kultúru, s dôrazom na tvorbu audiovizuálnych programov, ktoré objektívne a umelecky príťažlivo zachytávajú významné udalosti a významné osobnosti slovenských národných dejín. Takéto umelecké diela môžu byť využívané napríklad aj ako voliteľný doplnok výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže.

Vláda bude maximálne účelne a efektívne využívať finančné prostriedky z eurofondov v rámci Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorých cieľom je obnova kultúrnych pamiatok, s osobitným dôrazom na vytvorenie mechanizmu systematickej obnovy a správy hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. Obnova kultúrnych pamiatok má popri význame zachovania kultúrneho dedičstva a podpory cestovného ruchu aj významný sociálny prvok, a to vo forme sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú pri obnove kultúrneho dedičstva významnú časť príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Vláda uskutoční potrebné kroky na to, aby sa dosiahla efektívna práca orgánov pamiatkovej ochrany.

Verejnoprávne médiá musia zabezpečovať nezávislú a objektívnu žurnalistiku. Zároveň musia podporovať kvalitnú pôvodnú slovenskú televíznu a rozhlasovú tvorbu. Za týmto účelom vláda presadí právny a ekonomický rámec rozdelenia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na dve nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie – Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, prípadne zváži iné riešenie ako posilniť verejnoprávnos­ť RTVS.

Vláda vypracuje stratégiu podpory významných kultúrnych podujatí na Slovensku, ktoré sú dôležitým lákadlom pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Významné kultúrne podujatia zabezpečujú okrem rozvoja kultúrnosti aj významný impulz pre cestovný ruch. Zoznam významných kultúrnych podujatí vrátane schémy ich finančnej podpory určí na základe dialógu s kultúrnou obcou ministerstvo.

Vláda zabezpečí systémové kroky, projekty a aktivity, ktoré podporia zvýšenie národného povedomia a vlastenectva občanov Slovenskej republiky.

Vláda bude venovať pozornosť aj aktivitám, ktoré zabezpečia kultúrne potreby národnostných menšín, marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Vláda bude hľadať nové zdroje financovania kultúry mimo verejných zdrojov, prostredníctvom zvýšenia solidarity a ekonomickej angažovanosti súkromného sektora. Vláda navrhne opatrenia na zvýšenie príspevkov súkromných spoločností, najmä subjektov pôsobiacich v tvorivom (kreatívnom) priemysle do podpory tvorby domácej kultúrnej produkcie.

Vláda vytvorí podmienky na znižovanie investičného dlhu voči štátnym umeleckým inštitúciám zabezpečením modernizácie javiskovej, audiovizuálnej a svetelnej techniky s využitím najnovších technológií a nízkoenergetických zariadení.

Vláda zabezpečí stratégiu strednodobého a dlhodobého rozvoja kultúry, vrátane vykonania pasportizácie umeleckých diel, ktoré sú v majetku Slovenskej republiky.

Vláda predstaví nový štatút Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu a Fondu na podporu kultúry národných menšín s cieľom zvýšenia podpory originálnej slovenskej tvorby a zvýšenia kontroly využívania verejných zdrojov.

Vláda prijme nové štandardy v oblasti múzeí, galérií a knižníc s dôrazom na podporu kultúry a rozvoja cestovného ruchu.

Vláda považuje kultúrne poukazy za účelný a efektívny nástroj na zvyšovanie kultúrno- sociálneho povedomia. Kultúrne poukazy napomáhajú spolupráci medzi štátnymi aj neštátnymi umeleckými subjektami, podporujú vzťah mladej generácie ku kultúre a zvyšujú jej propagáciu.

Vláda považuje za dôležité systémové zlepšenie sociálneho postavenia kultúrnych pracovníkov v spoločnosti, s osobitným dôrazom na pracovníkov miestnej kultúry.

Vláda vytvorí podmienky na prepojenie umeleckého školstva s odbornou prípravou a praxou v štátnych umeleckých inštitúciách, aby talentovaní študenti a absolventi mali možnosť kvalitnej prípravy a následného uplatnenia sa v profesionálnych podmienkach.

Vláda bude podporovať programy na zvýšenie povedomia slovenskej kultúry u mládeže a v spolupráci s ministerstvom školstva bude podporovať programy na zvyšovanie čítania slovenskej literárnej tvorby.

Vláda si uvedomuje význam spoločenského postavenia cirkví, náboženských spoločností a bude podporovať ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu, vrátane ich dostatočného finančného ohodnotenia.

Vláda v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude podporovať šírenie kultúry v radoch zahraničných Slovákov a udržiavať ich spolupatričnosť so slovenským národom.

Vláda bude podporovať posilnenie štátnej prezentácie slovenskej kultúry a umenia v zahraničí, ktorú považuje za významný nástroj zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Vláda považuje kultúrnu prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí za jednu zo svojich priorít, osobitne počas oficiálnych návštev najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky na významných medzinárodných podujatiach.

Vláda preberie nad najvýznamnejšími výročiami a štátnymi sviatkami Slovenskej republiky oficiálnu záštitu a podporí ich dôstojný priebeh.

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Podľa článku 44 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na priaznivé životné prostredie. Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov. Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.

Prírodné bohatstvo, biodiverzita, zdravá voda, pôda a vzduch sú jedinečným bohatstvom Slovenska, ktorý sa vláda zaväzuje chrániť a sprístupniť každému občanovi Slovenska.

Kvalita ľudského života a celej spoločnosti závisí od prostredia, v ktorom sa rozvíja. Len bohatý štát dokáže v dostatočnej miere a dlhodobo investovať do ochrany a rozvoja životného prostredia. Je preto v záujme samotnej ochrany životného prostredia, aby sa uplatňoval taký socio-ekonomický model rozvoja spoločnosti a priemyslu, ktorý bude v súzvuku s udržateľným modelom ochrany životného prostredia a zároveň bude vytvárať dostatočné hodnoty na to, aby štát mal schopnosť efektívne financovať opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia a zelenou tranzíciou národného hospodárstva.

Krátkodobé priority

Vláda bude viesť dialóg s predstaviteľmi samospráv a dotknutými subjektami pokiaľ ide o implementovanie mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, jej spustenia a modifikácie. Vláda príjme rozhodnutie o regulácii aktívnych skládok tak, aby sa eliminoval priestor pre žaloby zo strany Európskej komisie a aby sa zabezpečilo efektívne spracovanie odpadov v súlade so záväzkami Slovenskej republiky.

Vláda podporuje zonáciu národných parkov, ktorá bude zohľadňovať oprávnené požiadavky lokálneho života. Zonácie národných parkov sú príležitosťou pre redefinovanie širších spoločenských vzťahov, osobitne v susedstve národných parkov a chránených území. Vláda sa zaväzuje uplatňovať otvorený dialóg so širokou verejnosťou, ktorá je zonáciami národných parkov dotknutá a zaväzuje sa zohľadniť oprávnené záujmy občana, samospráv a ostatných dotknutých subjektov na vidieku. Vláda sa zaväzuje pri zonácii národných parkov postupovať spôsobom aplikovaným v krajinách Európskej únie a uznáva princíp, že obmedzovanie vlastníckych práv môže byť realizovaný iba za primeranú náhradu a kompenzáciu škôd. Vláda uznáva míľniky Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a reformu národných parkov a zonácií predstaví tak, aby tieto míľniky boli naplnené a neprišlo k ohrozeniu čerpania finančných prostriedkov.

Vláda prehodnotí záväzky prijaté predošlou vládou v oblasti časového horizontu zavádzania rôznych environmentálnych opatrení, predovšetkým či sú dané ciele stanovené realisticky a či sú na ich dosiahnutie vyčlenené dostatočné finančné prostriedky.

Vláda identifikuje v súčasnosti výrazné zlyhanie v odbúravaní starých environmentálnych záťaží na Slovensku. Problémom pre efektívne čerpanie finančných prostriedkov a pre praktickú realizáciu odstraňovania envirozáťaží na Slovensku predstavuje aj samotný zákon o environmentálnych záťažiach, ktorého novelizácia z roku 2022 je posudzovaná Ústavným súdom Slovenskej republiky. Vláda novelizuje v zrýchlenom konaní zákon tak, aby nevytváral právnu a finančnú neistotu tým vlastníkom pozemkov, ktorí danú environmentálnu záťaž nespôsobili.

Technická obnova Vodného diela Gabčíkovo je nevyhnutným predpokladom pre stabilitu dodávok elektrickej energie z vodného zdroja a predstavuje aj významný zdroj príjmov Slovenskej republiky. Vláda urýchlene príjme rozhodnutie o modernizácii a výmene turbín, ktoré sú po životnosti.

Vláda zároveň bude uplatňovať princíp nulovej tolerancie výskytu medveďa hnedého a vlka dravého v blízkosti intravilánov miest a obcí a bude vydávať pre zásahové tímy včasné povolania na jeho reguláciu.

Strednodobé priority

Vláda uznáva, že ľudstvo čelí globálnym javom klimatickej zmeny a je pripravená plniť záväzky Slovenska v ich eliminácii. Vláda sa hlási k základným medzinárodným dohodám, ktorých signatárom je Slovenská republika, osobitne k Parížskej dohode a zaväzuje sa viesť aktívny medzinárodný dialóg v záujme efektívneho napĺňania jej cieľov tak, aby ekonomické náklady súvisiace s nízkouhlíkovou transformáciou niesli rovnomerne všetky krajiny na svete podľa svojej ekonomickej sily a miery akou sa podieľajú na globálnom znečisťovaní s následkom globálneho otepľovania. Za účelom plnenia cieľov transformácie je vláda pripravená prijať nový zákon o klimatickej zmene a nízkouhlíkovej transformácii.

Vláda nepovažuje človeka za hrozbu pre životné prostredie, ale za jeho integrálnu súčasť. Človek má právo na osobnostný, sociálny a ekonomický rozvoj, ktorý nebude obmedzovaný vyššou mierou regulácií a obmedzení ako je definovaný smernicami Európskej únie. Vláda sa zaväzuje urobiť revíziu platných zákonov v oblasti ochrany životného prostredia do tej miery, či nedochádza na Slovensku k uplatňovaniu prísnejších noriem, ako je štandard schválený Európskou úniou, a či táto prílišná miera regulácií nespôsobuje straty konkurencieschop­nosti Slovenska.

Vláda príjme strategické rozhodnutie o výstavbe dostatočného množstva spaľovní ako najlepšieho riešenia pre spracovanie komunálneho odpadu a vyrovnania sa so záväzkami uzatvárania skládok komunálneho odpadu a skládok pre toxický odpad.

Vláda v záujme urýchlenia výstavby nadradenej infraštruktúry prehodnotí možnosť vzniku celonárodného stavebného úradu pre strategické investície a nadradenú infraštruktúru, kde by dochádzalo k spojenému stavebnému konaniu a posudzovaniu EIA. Samotný proces EIA bude zjednodušený do tej miery, aby nedochádzalo v intravilánoch obcí k duplicitným posudzovaniam vplyvu na životné prostredie pri projektoch, ktoré spĺňajú parametre definované v územných plánoch.

Vláda sa pri realizovaní environmentálnej politiky bude zameriavať na tie riešenia, pomocou ktorých sa dajú doručiť najefektívnejšie výsledky s čo najširším rozsahom pozitívnych externalít. Prioritou vo vzťahu k samosprávam bude predovšetkým odkanalizovanie miest a obcí, výstavba vodovodov, ako aj podpora transformácie osvetlenia samospráv na LED technológie. V zónach hraničiacich s národnými parkami a chránenými územiami bude vláda venovať zvýšený záujem o odstraňovanie environmentálnych záťaží a etablovanie efektívnych riešení v správe komunálneho odpadu.

Za účelom predchádzania vzniku nových environmentálnych záťaží vláda dokončí a sfunkční informačný systém odpadového hospodárstva tak, aby existoval transparentný a kontrolovateľný prehľad narábania s odpadmi. V prípade narábania a uskladňovania toxického materiálu vláda predstaví nový mechanizmus evidencie, dokladovania a úhrad tak, aby sa zrýchlil systém odhaľovania ilegálnych skládok a podvodného fiktívneho zneškodňovania odpadov.

Vláda kladie dôraz na zelenú transformáciu slovenského hospodárstva. Transformácia priemyslu musí byť dostatočne ambiciózna do tej miery, aby Slovensko nezaostávalo za európskym trendom a nestratilo konkurencieschop­nosť. Za týmto účelom sa vláda zaväzuje smerovať finančné prostriedky z Environmentálneho fondu a Modernizačného fondu predovšetkým do zelenej transformácie hospodárstva a do podpory tých projektov, ktoré majú výrazný prínos pre konkurencieschop­nosť podnikov a rozvoj infraštruktúry chrániacej životné prostredie.

Vláda prehodnotí výšku spoločenských hodnôt rastlín a živočíchov, ako aj výšku trestov a priestupkov za environmentálne trestné činy. Rovnako sa vláda rozhodne prehodnotiť byrokratickú a inštitucionálnu náročnosť systému správy životného prostredia s cieľom zvýšiť jeho efektivitu a prínos.

Vláda sa zaväzuje viesť intenzívny dialóg s priemyselnými podnikmi a podnikateľským sektorom s cieľom identifikovať v dostatočnej miere záujmy slovenského hospodárstva, ktoré bude následne na pôde hlasovacích orgánov Európskej únie presadzovať a obhajovať. Cieľom vlády je nevystavovať slovenský priemysel vyšším reguláciám, neuplatňovať prísnejšie obmedzenia a nepresadzovať nákladnejšie riešenia, ako predpokladajú smernice Európskej únie.

Vláda uznáva potrebu a prínos recyklácie. Systém zálohovania fliaš je výrazným prínosom pre znižovanie výskytu PET fliaš a plechoviek mimo obehového hospodárstva. Parametre systému zálohovania budú upravené tak, aby nedochádzalo k svojvoľnej eliminácii subjektov na trhu, aby systém znižoval byrokratickú záťaž a štát mal v systéme silnejšie postavenie.

Vláda považuje za svoju prioritu stabilizovať systém vodného hospodárstva a zadržiavania vody v krajine. Stav a ekonomická situácia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. zodpovedného za údržbu tokov riek, stavu priehrad a protipovodňových opatrení je v súčasnej neustálej deficitnej ekonomickej podobe neudržateľný a musí prejsť transformáciou v záujme odstránenia prevádzkového a investičného dlhu. Vláda rovnako podporí rozvoj PPP projektov na úseku lodnej dopravy a využitia slovenských prístavov.

Dlhodobé priority

Vláda sa zaväzuje chrániť záujmy ochrany životného prostredia, a to aj v kontexte rozvoja slovenského poľnohospodárstva, cestovného ruchu a zrýchlenej výstavby nadradenej infraštruktúry. Pre účinnú ochranu prírody vláda prehodnotí celú sústavu chránených území Slovenska aj z pohľadu sociálno-ekonomických dopadov na obyvateľov vidieka a ich samosprávy. Vláda pripraví novú koncepciu ochrany prírody, ktorá nebude ohrozením, ale príležitosťou pre vidiecke obyvateľstvo, ľudí starajúcich sa o pôdu v krajine a v neposlednom rade pre ekologický rozmer turizmu.

Na prepojenie záujmov ochrany prírody, poľnohospodárskej a lesohospodárskej činnosti a záujmov rekreačného, prírodného a kultúrneho cestovného ruchu vláda sfunkční Radu vlády pre Európsku zelenú dohodu a zriadi medzisektorovú platformu LES – ŠPORT- REKREÁCIA – ZDRAVIE.

Vláda zabezpečí transparentný a nediskriminačný prístup k podporám pre všetky subjekty poskytujúce a zabezpečujúce ekosystémové služby s intenzívnym zapojením vlastníkov a manažérov lesov pre udržateľné obhospodarovanie lesov bližšie k prírode.

Ochrana života a zdravia občanov je prioritou. Vláda zmapuje reálny stav počtu výskytu chránenej šelmy – medveďa hnedého na Slovensku a začne vecný dialóg s Európskou komisiou o preklasifikovaní stupňa ochrany tejto šelmy v prípade, že výsledky preukážu jej premnoženie.

V rámci reformy hospodárenia s vodou v krajine bude neodkladne zavedený národný projekt zadržiavania vody v krajine od pramenísk, ktorý bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Vláda odstráni protichodné ustanovenia zákonov, ktoré občanovi ukladajú inú formu správania sa v oblasti ochrany životného prostredia a starostlivosti o poľnohospodársku pôdu a lesy. Za týmto účelom bude predstavený nový zrýchlený postup pri údržbe poľnohospodárskej pôdy a viníc v prípade odstraňovania náletových drevín a starostlivosti o krajinu. Za týmto účelom príde k prijatiu takej právnej úpravy zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá bude logicky koherentná vo vzťahu k zákonom o lesoch, ochrane poľnohospodárskej pôdy a poľovníctve.

Zásahy do vlastníckeho práva v dôsledku zákona o ochrane prírody a krajiny budú v zmysle Ústavy Slovenskej republiky proporcionálne a vyvážené. Žiadne chránené územia nebudú vyhlásené bez dôkladnej diskusie s dotknutou časťou verejnosti a subjektov.

Vláda uznáva potreby ochrany záujmov vlastníkov súkromných lesov a v prípade presadzovania takých regulácií, ktoré zasahujú do tohto práva, bude uznávať potrebu dialógu o finančných kompenzáciách.

POLITIKA V OBLASTI ŠPORTU

Vláda pozdvihne slovenský šport na novú úroveň. Každé dieťa má právo nájsť si cestu k pohybu, a preto bude strategickým úmyslom exekutívy budovať systém tak, aby v synergii škôl, rodičov, športového hnutia, samospráv a štátu, vyrastali generácie fyzicky zdatných a zdravých detí a aby Slovensku neunikol žiaden športový talent.

Každý občan, široká verejnosť od mládeže až po seniorov, má právo na prístup k pohybu a športu, v jeho aktívnej aj pasívnej podobe. Naplnenie týchto práv je možné len za pomoci dlhodobej a neustálej činnosti štátu, ktorou podporí výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry, osobitne v lokalitách, kde takáto infraštruktúra je nedostatočná vzhľadom na potreby obyvateľstva. Vláda rovnako zaistí podporu organizovaniu športových podujatí na území Slovenskej republiky.

Vláda bude cez svoje politiky nahliadať na šport tak, aby štátna športová reprezentácia ako výkvet celého hnutia bola výkladnou skriňou našej vlasti. K tomu jej v potrebnej miere vláda vytvorí podmienky. Zároveň je šport významným faktorom ekonomického rastu.

Investície do tejto oblasti bude vláda chápať aj ako prostriedok ekonomického rozvoja krajiny a nástroj na vyrovnávanie regionálnych rozdielov.

Zásadnými opatreniami na dosiahnutie vyššie stanovených cieľov a úmyslov bude:

 • Vytvorenie Ministerstva pre šport a cestovný ruch Slovenskej republiky, ktoré zvýrazní a potvrdí postavenie športu ako prioritného úseku v cieľoch vlády a umožní systematizovať štátnu politiku v tomto odvetví.
 • Vláda preskúma možnosti financovania športu aj z odvodov z prevádzkovania hazardných hier a zváži ďalšie legislatívne zmeny za účelom motivovať súkromný sektor k väčšej podpore športu. Vláda navrhne také legislatívne úpravy vo vzťahu k financovaniu športu zo strany štátu, aby ho urobila spravodlivejším a menej byrokraticky náročným a zároveň v celkovom objeme poskytla odvetviu viac zdrojov. A to aj navýšením prostriedkov pre Fond na podporu športu. Vláda napriami úsilie na zmenu súčasného stavu do podoby, kedy sa budovanie športovej infraštruktúry za pomoci eurofondov stane príbehom úspechu. Športové subjekty a samospráva budú mať vytvorené excelentné a jednoduché podmienky pre ich využívanie na tento účel.
 • Budovanie novej športovej infraštruktúry a rekonštrukcia jestvujúcej je zásadným záväzkom tejto vlády. V spolupráci s územnou samosprávou, športovými organizáciami a súkromným sektorom sa bude štát usilovať o legislatívne úpravy napomáhajúce efektívnejšej a rýchlejšej príprave zámerov a projektových dokumentácií, o zásadné obmedzenie legislatívnych a administratívnych prekážok a zaistenie spolufinancovania samotných realizácií. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovej infraštruktúry bude distribuovaná podľa regiónov krajiny a druhov športov tak, aby spravodlivo reflektovala potreby všetkých kútov Slovenska a športových odvetví a zároveň slúžila synergicky ako nástroj vyrovnávania regionálnych rozdielov a zvyšovania kvality života v regiónoch.
 • Prijatie jasných pravidiel všestrannej podpory a spolufinancovania významných súťaží medzinárodnej úrovne v kategóriách dospelých aj mládeže s cieľom, nielen podporiť rozvoj športu, ale aj systematicky a dlhodobo kreovať značku – Slovenská republika – ako celosvetovo uznávanú športovú a turistickú destináciu.
 • Venovanie osobitnej pozornosti trénerom, ich príprave, výchove, vzdelávaniu a profesionalizácii na všetkých stupňoch športu. Trénerský stav je kostrou športového hnutia a vláda navrhne finančné a iné mechanizmy jeho podpory.
 • Vymedzenie mimoriadnej línie v štátnej politike v oblasti športu pre zdravotne znevýhodnených športovcov a ich organizácie takým spôsobom, aby v každej aktivite štátu a v každom mechanizme podpory smeroval ich adekvátny podiel na potreby práve zdravotne znevýhodnených športovcov a ich organizácií.
 • V spolupráci so športovým hnutím a inými subjektami vypracovanie a schválenie Národného programu rozvoja športu s podtitulom: Slovensko – Krajina šampiónov. V ňom s dlhodobým výhľadom na dve desaťročia dopredu stanoviť legislatívne úlohy a investičné priority štátu a potreby, plány a ciele športových zväzov, Slovenského olympijského a športového výboru, územnej samosprávy a škôl, s jednotiacim cieľom dosahovať svetovú kvalitu športu vo všetkých jeho podobách a zabezpečiť štátnej športovej reprezentácií optimálne finančne, technicky, materiálne a personálne saturované podhubie, ktoré jej umožní dlhodobo prinášať najvyššie medailové umiestnenia a byť konkurencieschopnou na svetovej a olympijskej úrovni.

POLITIKA ODSTRAŇOVANIA ROZDIELOV MEDZI REGIÓNMI

Podpora regionálneho rozvoja je nevyhnutnosť a modernizácia samosprávy oprávnená potreba. Preto vláda bude k regionálnemu rozvoju a modernizácii samosprávy pristupovať na základe dvoch princípov: žiadne rozhodnutia bez diskusie a žiadne kompetencie bez peňazí. Vláda preto zavedie do legislatívneho procesu tzv. Doložku zlučiteľnosti s Európskou chartou miestnej samosprávy.

Vytvorenie permanentného dialógu vlády so samosprávou vytvorí model kooperácie a koordinácie pre všestranný rozvoj územia s prihliadnutím na obslužnosť územia a dostupnosť verejných služieb, ktoré považujeme za kľúčové parametre spokojného života ľudí v každom regióne. Tento prístup je nevyhnutný krok pre nápravu škôd spôsobených nezodpovednými rozhodnutiami predchádzajúcich vlád, ktoré dialóg nahradili oznamovacou vetou a zodpovedné rozhodnutia pokusmi a omylmi. Permanentný dialóg vlády so samosprávou vytvorí podmienky pre úspešné rozhodnutia, ktoré budú sprevádzať znižovanie regionálnych rozdielov, zvyšovanie rozvojového potenciálu územia, odstraňovanie modernizačného dlhu a znásobenie kvality života ľudí.

Slovensko potrebuje silné regióny, ktoré dokážu tvoriť silné samosprávy, ktoré vnímame cez živý vidiek, dynamické mestá a perspektívne regióny. Ich konečným užívateľom výhod je občan a komunita. Tomu prispôsobíme aktivity, očakávania a výsledky.

Za účelom prehlbovania územnej súdržnosti spoločnosti vláda nadviaže na pozitívne skúsenosti s jej rokovaniami priamo v regiónoch z obdobia do roku 2020. Vláda má v úmysle organizovať výjazdové rokovania vlády v pravidelných dvojmesačných intervaloch.

Vláda presadí zásadné zmeny v oblasti Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ktoré sa vo väčšej miere presunú do regiónov na financovanie ich investičných potrieb. Zároveň zrealizuje revíziu súčasného Operačného Programu Slovensko a to súbežne s prípadnými úpravami v nastavení Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Paralelne s tým príjme užitočné zmeny v oblasti verejných obstarávaní, ktoré budú reakciou na výrazné problémy v aplikačnej praxi. Súbežne s týmito aktivitami bude vytvorená Mapa verejných investícií, ktorá prispeje k transparentnému, efektívnemu a predvídateľnému modelu koordinovaného rozvoja územia vrátane a jeho financovania.

Vláda okamžite vytvorí nadrezortnú komisiu, ktorá posúdi možnosti výrazného zjednodušenia procesov verejného obstarávania.

Vláda príjme v oblasti regionálneho rozvoja také legislatívne zmeny, ktoré zlepšia možnosti čerpania eurofondov, zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, iných finančných mechanizmov tak, aby urýchlili procesy implementácie projektov, zvýšili príjmové možnosti samospráv a zlepšili systémovú pomoc v regiónoch spadajúcich medzi tzv. najmenej rozvinuté. Týmto regiónom bude venovaná prioritná pozornosť sprevádzaná novým prístupom podpory a rozvoja.

Vláda zavedie mechanizmy udržateľného alternatívneho financovania municipálneho rozvoja mimo zdrojov zo štátneho rozpočtu, eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. V nadväznosti na to odloží účinnosť súčasnej stavebnej legislatívy do doby schválenia nového legislatívneho rámca. Maximálne však na dobu dvoch rokov.

Vláda zavedie systém postupných krokov s dôrazom na odstránenie byrokracie a ďalších administratívno-technických prekážok tak, aby bolo možné bezodplatne previesť pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu v intraviláne obcí a pozemky pod cestami v extraviláne obcí do ich vlastníctva. Zároveň bude podporovať procesy pozemkových úprav, ktoré priamo súvisia s riadeným rozvojom územia.

Vláda sa opätovne vráti k Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky nakoľko po roku 2020 vlády rezignovali aj na tieto, pre rozvoj regiónov mimoriadne dôležité riešenia.

Vláda zriadi Agentúru pre správu štátneho prebytočného majetku a pripraví zmenu legislatívy, aby nepotrebné štátne budovy mohli byť samosprávam bezodplatne prevedené na verejnoprospeš­né účely.

Vláda legislatívne ukotví definíciu vidieka a dostupnosť potravín na vidieku ako službu vo verejnom záujme, čo prispeje ku zlepšenej kvalite života vo vidieckych oblastiach krajiny.

Vláda presadí komplexné riešenia pre tzv. bezpečnú samosprávu, ktoré budú reflektovať zvýšenie ochrany zdravia a majetku, účinné protipovodňové opatrenia, preventívne a rozvojové aktivity.

Vláda bude v oblasti regionálneho rozvoja a modernizácie samospráv presadzovať zriadenie Centier zdieľaných služieb pre spoločný výkon agendy samospráv a zavedie podporné mechanizmy na systematickú podporu medziobecnej spolupráce vrátane rozvoja Smart agendy. Vláda podporí šírenie príkladov dobrej praxe, transferu know-how a využívanie nástrojov benchmarkingu pre zvýšenie výkonnosti a efektivity samospráv. Vláda v nadväznosti na uvedené akceptuje odlišnosti a špecifiká obcí a miest a na tieto faktory bude prihliadať pri presadzovaní riešení, ktoré prispejú k využitiu ich rastového potenciálu a tiež bude podporovať aj rozvojové zámery prihraničných oblastí Slovenska. Pre vládu prihraničie nie je periféria, ale vstupná brána do Slovenska.

Vláda bude podporovať plnenie poslania vyšších územných celkov ako svojho prirodzeného partnera a tiež partnera obcí a miest, vo vzťahu k rozvoju regiónov, znižovaniu regionálnych rozdielov a zvyšovaniu kvality života obyvateľov.

Vláda v oblasti samospráv vytvorí podmienky pre spracovanie uceleného konceptu modernizácie samosprávy a miestnej štátnej správy vrátane rozšírenia príjmových možností samospráv, definovania ekonomického minimá pre obce, odstupňovania kompetencií a komplexného nového komunálneho manažmentu. Tieto kroky budú reagovať na zmeny v oblasti regionálneho rozvoja s cieľom zvýšenia efektivity činnosti samosprávy, etablovania konceptu lokálnej hospodárskej politiky a rozvoja sociálnej ekonomiky v prostredí regiónov. Súčasťou týchto aktivít bude rozširovanie širokopásmového internetu v regiónoch a pokračovanie v budovaní eGovernmentu.

Vláda zváži vytvorenie Fondu na predprojektovú prípravu. Jeho cieľom bude financovanie predprojektovej prípravy a počiatočnej fázy realizácie strategických projektov národného alebo regionálneho významu.

Vláda s vyhodnotením absorpčnej schopnosti regiónov vytvorí podmienky pre navýšenie sumy investícií z eurofondov, o ktorých rozhoduje miestna a regionálna samospráva.

Vláda rešpektuje, že zmena volebného systému, osobitne počtu volebných obvodov, vyžaduje zmenu Ústavy Slovenskej republiky. Vláda je pripravená zriadiť expertnú skupinu, ktorá vyhodnotí alternatívy legislatívnych zmien volebnej legislatívy pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky s cieľom zmeny počtu volebných obvodov.

POLITIKA PODPORY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

Podľa článku 34 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie.

Podľa článku 34 ods. 2 ústavy občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanovených zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj

a/ právo na vzdelanie v ich jazyku,

b/ právo používať ich jazyk v úradnom styku,

c/ právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.

Súčasná vláda je vytvorená z politických strán, ktoré v rokoch 2016 až 2020 vytvorili vládu spoločne so stranou zastupujúcou aj občanov najsilnejšej národnostnej menšiny. V tomto období bola dosiahnutá štandardizácia vzťahov znamenajúca výrazné zlepšenie vzťahov medzi väčšinovým obyvateľstvom a národnostnými menšinami a rozvoj území obývaných občanmi Slovenskej republiky hlásiacimi sa k národnostným menšinám. Vláda nadviaže na spôsoby a organizovanie podpory rozvoja národnostných menšín, ktoré boli prakticky overené pri vládnutí v minulom období. Zaväzuje sa ich vylepšovať a zdokonaľovať.

Vláda považuje starostlivosť o rozvoj národnostných menšín za prierezovú úlohu, ktorá sa dotýka všetkých oblastí života občanov Slovenskej republiky iných národností ako väčšinovej. Dotýka sa to celej štruktúry ich hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv v regionálnom, ale aj celoštátnom rozmere. Pre naplnenie týchto cieľov bude vláda úzko spolupracovať s regionálnymi samosprávnymi štruktúrami, vrátane samospráv miest a obcí. Súvisí to aj s rozvojom zamestnanosti v regiónoch, najmä sektorov moderného poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, lesného a drevospracujúceho priemyslu, cestovného ruchu. Integrované programy pre územia obývané občanmi národnostných menšín budú dôležitým prvkom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Mimoriadna pozornosť bude venovaná systémom vzdelávania od predškolských zariadení až po odborné školstvo. Cieľom týchto programov bude zvýšenie kvality života dosiahnuté dôstojnou prácou vytvárajúce pridanú hodnotu k rozvoju Slovenskej republiky. Len tak je možné dosiahnuť lepší, pokojnejší a bezpečnejší život občanov národnostných menšín.

Vláda považuje ochranu a podporu rozvoja národnostných menšín za svoje prirodzené poslanie pri formovaní modernej spoločnosti. Bude poskytovať účinnú ochranu národnostným menšinám, právam a slobodám patriacim týmto menšinám v rámci právneho štátu s rešpektovaním štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti štátov.

Vláda garantuje občanom tvoriacim národnostné menšiny alebo etnické skupiny ústavou a medzinárodnými zmluvami a dohovormi zakotvené práva, pri zachovaní vyvážených vzťahov väčšinového národa s národnostnými menšinami prostredníctvom tolerantného dialógu v slovenskej spoločnosti. Národnostné menšiny predstavujú dôležitú súčasť našej spoločnosti s veľkým kultúrnym bohatstvom a dôležitým historickým dedičstvom.

Ochrana národnostných menšín je dôležitá pre stabilitu, demokratickú bezpečnosť a mier na celom kontinente. Vláda bude vytvárať podmienky pre rozvoj národnostných menšín v oblasti uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií.

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MARGINALIZOVANÉ KOMUNITY

Vláda si plne uvedomuje, že marginalizované komunity, osobitne rómska, sú vystavené prejavom a prístupom, ktoré nemajú miesto v modernej demokratickej spoločnosti, tieto prejavy a prístupy odmieta.

Vláda berie na vedomie rozsah pomoci z európskych, vnútroštátnych a iných zdrojov určenej na sociálnu inklúziu rómskej komunity, často bez výsledku a efektívnej kontroly zneužívania zdrojov. Vláda preto nemôže akceptovať stratégiu pomoci marginalizovanej rómskej komunite bez relevantného zhodnotenia účinnosti vynaložených personálnych, inštitucionálnych a finančných kapacít. Osobitne bude vládu zaujímať možnosť, obzvlášť motivácie zapojenia členov marginalizovaných skupín do pracovného trhu, ktorý je dnes poznačený nedostatkom pracovnej sily.

Vláda je rozhodnutá pokračovať len v takých projektoch a stratégii podpory marginalizovanej rómskej komunity, ktoré sa osvedčili a priniesli merateľný efekt. Vláda je pripravená, berúc na zreteľ všetky špecifiká marginalizovanej rómskej komunity, realizovať vo svojej politike k marginalizovaným skupinám filozofiu rovnováhy medzi právami a povinnosťami dotknutých osôb.

© Autorské práva vyhradené

188 debata chyba
Viac na túto tému: #programové vyhlásenie vlády #PVV #vláda Roberta Fica #Štvrtá Ficova vláda