Pokračovanie článku: Programové vyhlásenie Ficovej vlády 2023 - 2027. Prečítajte si jeho kompletné znenie

4. POSILNENIE ÚLOHY DEMOKRATICKÉHO ŠTÁTU

Obsah:

 • Trestná politika štátu
 • Súdnictvo a prokuratúra
 • Politika prevencie proti korupcii, integrity verejného sektora a transparentnosti
 • Verejná správa
 • Vnútorný poriadok a bezpečnosť

Vláda sa hlási k ústavnej definícii, podľa ktorej je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát. Materiálny právny štát nie je hodnotovo neutrálny, naopak, opiera sa o konštitutívne hodnoty demokratickej spoločnosti, akými sú rešpekt k ľudským právam, sloboda, rovnosť, ochrana ľudskej dôstojnosti, spravodlivosť, princíp primeranosti, zákaz zneužitia moci, demokratický charakter vládnutia, či zvrchovanosť ústavy a zákona.

Uvedené hodnoty predstavujú hodnotový základ pôsobenia tejto vlády, čo značí, že vláda bude dbať, aby tak ona sama, ako aj všetky ostatné orgány verejnej moci konali len na základe ústavy a zákonov, svoju moc uplatňovali s rešpektom k uvedeným hodnotám, túto moc nezneužívali, ani nenadužívali, ale realizovali ju v každej situácii vždy primerane, hľadiac najmä na zachovanie ľudských práv a dôstojnosti každého občana a človeka.

Politická zmena, ktorú priniesli parlamentné voľby, bola logickým a nevyhnutným dôsledkom rastúcej spoločenskej polarizácie v rokoch 2020 – 2023, na ktorú volič reagoval v duchu túžby po normálnosti a stabilite. Spoločnosť znesie len určitú mieru vnútorných konfliktov, inak je ohrozená jej súdržnosť.

Slovenská republika bola viac ako tri roky spravovaná často nie vďaka trom úradujúcim vládam, ale napriek týmto vládam. Nová vláda má demokratickú legitimitu na obnovenie práva, spravodlivosti a poriadku v oblastiach, kde boli tieto hodnoty v ostatných rokoch najviac zanedbávané. Musí sa nielen ujať moci po odchádzajúcej vláde, ale prestať tolerovať rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých a znovu začať riadiť túto krajinu. Kľúčové politické rozhodnutia musí prijímať a presadzovať politická reprezentácia štátu, nie nikým nevolené osoby a skupiny. Samozrejme v zodpovedajúcom právnom rámci a pri dodržaní politickej kultúry.

Táto vláda chce prioritne vrátiť štát občanom a v ich záujme zabezpečovať výkon základných funkcií štátu. Štát nemôže byť hračkou v rukách nezodpovedných politikov, taký štát je slabý a nedemokratický. V demokratickom právnom štáte mocenské orgány rešpektujú pravidlá hry, orgány činné v trestnom konaní nie sú samostatnou politickou mocou, ochrana základných práv a slobôd osôb je riadiacim princípom všetkej činnosti verejných inštitúcií. Len taký štát vie zabezpečiť spravodlivosť, poriadok a prosperitu pre všetkých.

SPRAVODLIVOSŤ A MATERIÁLNY PRÁVNY ŠTÁT

Podľa článku 50 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy.

Podľa článku 50 ods. 2 ústavy každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odcudzujúcim rozsudkom jeho vinu.

Vláda sa bude usilovať o obnovu dôvery verejnosti a občanov v demokratické inštitúcie a právny poriadok Slovenskej republiky. Bude pracovať na posilnení a udržaní dôvery v orgány presadzovania práva, súdnu moc, prokuratúru, políciu, verejnú správu.

Uplynulé tri roky z hľadiska deficitu spravodlivosti charakterizovali najmä zlyhávanie ochrany základných práv a slobôd počas pandémie COVID-19 a excesy trestnej politiky. Je úlohou vlády zaistiť, aby sa podobné zlyhania štátu už neopakovali.

Počas obdobia dvoch rokov pandémie sa tvorba protipandemických opatrení, ako aj kontrola ich zákonnosti vymkla štandardnej kontrole: prebiehala mimo riadnych legislatívnych procesov a mimo riadnej súdnej kontroly.

V trestnoprávnej oblasti išlo o svojvoľné prejavy štátnej moci, ktoré pod heslom rozviazania rúk premenili najmä oblasť predsúdneho trestného konania na vojnovú zónu: v nej sa mal potom zviesť súboj s „nepriateľmi spoločnosti“, za ktorých priamo vládni predstavitelia označili už vopred viaceré osoby a tie boli následne aj obvinené.

Politické proklamácie porušujúce princíp prezumpcie neviny spolu s absenciou efektívnej a zákonnej kontroly nad policajnými zložkami viedli tak za ostatné tri roky k množstvu excesov, ako napokon plynie aj z viacerých rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva. Je možné zároveň opodstatnene predpokladať, že práve snaha o mocenský revanš za minulej vlády viedla k spektakulárnym akciám pri zaisťovaní obvinených, ktoré pritom boli viac predstaveniami pre verejnosť než primeraným výkonom služobných právomocí. To potvrdzovala aj ďalšia skúsenosť, a totiž, že mocenský zákrok polície (spojený často s následnou väzbou) sa vtedajšími vládnymi politikmi interpretoval ako dôkaz viny. Nastala tak neprípustná situácia, keď politické vedenie krajiny v rozpore s ústavným právom na prezumpciu neviny dehonestovalo a dehumanizovalo obvinené osoby.

Bývalé vlády rokov 2020 – 2023 práve takýmto spôsobom boja s pandémiou a zneužívaním trestného práva podkopali dôveru veľkej časti verejnosti v spravodlivosť.

Ďalšou formou zlyhávania spravodlivosti a právneho štátu bolo viacero inštitucionálnych „vojen“, t. j. konfliktov štátnych orgánov, ktoré svojou povahou vybočili z rámca zásad spolupráce, aké majú medzi rozličnými zložkami štátnej moci panovať. Stav, ktorý je charakteristický tým, že jedna organizačná zložka štátu označuje druhú za porušovateľa zákona a používa voči nej prostriedky mocenského donútenia, je stavom patologického zlyhania právneho štátu. Táto vláda aj preto ukončí všetky takéto inštitucionál­ne vojny.

Súčasná vláda nebude vládou revanšu v obrátenom garde. Bude vládou zákona, uprednostňujúc systémové riešenia pred riešeniami účelovými, s cieľom napraviť fungovanie inštitúcií spôsobom, ktorého efektívnosť neohrozia ani neskoršie personálne výmeny v ich vedení.

Keďže vláda Slovenskej republiky si uvedomuje, že štát bez slobody a spravodlivosti nemá pre svojich občanov žiadny zmysel, kladie si za cieľ tieto úlohy:

TRESTNÁ POLITIKA ŠTÁTU

Východiská

Vláda odstráni negatívne dôsledky rekodifikácie trestného práva z roku 2005 prijatím modernej úpravy, ktorá bude zodpovedať európskym štandardom a aktuálnym trendom v trestnej politike najvyspelejších krajín Európskej únie. Prijatie tejto právnej úpravy uskutoční presadením akútnej novelizácie Trestného zákona a Trestného poriadku a následnou komplexnou rekodifikáciou Trestných kódexov.

Rekodifikácia trestného práva hmotného uskutočnená v roku 2005 mala vytvoriť podmienky pre depenalizáciu, dekriminalizáciu a presadenie alternatívnych trestov, pričom tresty mali byť ukladané proporcionálnejšie ako v minulosti. V skutočnosti sa však výrazne zvýšili tak trestné sadzby, ako aj počet skutkových podstát trestných činov a efektívne podmienky pre ukladanie novo zavedených alternatívnych trestov sa reálne nevytvorili. A na dôvažok trestné sadzby boli podľa nového Trestného zákona neproporcionálne nielen samé o sebe (dva až trikrát vyššie sadzby v niektorých prípadoch), ale aj pri vzájomnom porovnaní z hľadiska významnosti hodnôt, ktoré skutkové podstaty trestných činov chránia (prísnejšie trestanie trestných činov majetkových a hospodárskych v porovnaní s trestnou činnosťou proti životu, zdraviu, či ľudskej dôstojnosti).

Treba priznať, že je zlyhaním viacerých doterajších vlád, že už dávnejšie nezabezpečili nápravu aspoň najkrikľavejších nedostatkov tohto zákona. Momentálne však práve zneužívanie a nadužívanie prostriedkov trestného práva za predchádzajúcej vlády viedlo k obnaženiu týchto nedostatkov pred verejnosťou a zosilnel aj odpor odbornej verejnosti a právnej praxe voči existujúcej právnej úprave.

Napriek poklesu registrovaných trestných činov počet väznených osôb v Slovenskej republike za ostatných 10 rokov neklesá, naopak mierne stúpa a Slovensko je krajinou s druhým najväčším počtom väznených osôb na 100 000 obyvateľov v rámci Európskej únie. Ubytovacia kapacita väzníc pri prepočte na medzinárodne akceptovateľnú minimálnu ubytovaciu plochu nestačí a väzenské objekty sú dlhodobo preplnené. Nie sme schopní dôsledne plniť odporúčania medzinárodných inštitúcií ako Výbor CPT, a tak okrem ekonomických a sociálnych dôsledkov vyradenia značnej časti populácie z aktívneho života môžeme v spojitosti so stavom nášho väzenstva znášať aj závažné právne následky z dôvodu porušenia ich základných práv. Pritom trest domáceho väzenia, ktorý v niektorých krajinách Európskej únie predstavuje 20 % a viac prípadov odsúdených, sa v našich podmienkach – napriek zavedeniu elektronickej kontroly výkonu niektorých rozhodnutí (ESMO) v roku 2014 – stále ukladá len v zlomku, aktuálne v 0,3 % prípadov (rok 2020). Väznice potom plnia významnou mierou osoby odsúdené za trestné činy s nízkou spoločenskou závažnosťou. Aj kvôli ich preplneniu väzenské ústavy nie sú spôsobilé riadne plniť prioritné úlohy (resocializácia). Vysoké percento recidívy je tak okrem iných príčin aj dôsledkom neutešeného stavu nášho väzenstva.

Vláda sa aj preto bude prioritne zaoberať formulovaním strategických zámerov trestnej politiky s dôrazom na opatrenia restoratívnej justície. Ciele konkrétnych opatrení sa zamerajú najmä na humanizáciu podmienok vo výkone väzby a trestu odňatia slobody v súlade odporúčaniami medzinárodných inštitúcií (výbor CPT), znižovanie počtu osôb odsúdených na nepodmienečný trest odňatia slobody, dobudovanie fungujúceho modelu probačnej a mediačnej služby a zabezpečenie reálneho umožnenia ukladania alternatívnych trestov domáceho väzenia a povinnej práce vo významne väčšej miere ako doteraz.

Krátkodobé priority

 • Vláda presadí právnu úpravu zameranú na modernizáciu a humanizáciu inštitútov trestného práva so zameraním na zavádzanie prvkov restoratívnej justície a harmonizáciu s európskymi trestnoprávnymi štandardami.
 • Vláda presadí depenalizáciu, ktorá sa premietne do podstatného zníženia trestných sadzieb trestu odňatia slobody na úroveň vyspelých štátov Európy, so súčasným rozšírením možnosti ukladania alternatívnych trestov vrátane podmienečného trestu odňatia slobody.
 • Vláda sa zameria na zosúladenie platnej právnej úpravy trestného práva s požiadavkami vyplývajúcimi z judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (vzhľadom na množstvo rozhodnutí o porušení základných ľudských práv a slobôd či už v rámci prípravného konania alebo konania súdneho) a Európskeho súdu pre ľudské práva tak, aby boli odstránené deformácie vytvárajúce priestor pre porušovanie základných práv a slobôd.
 • Vláda nastaví systém informovania verejnosti o trestnom konaní s akcentom na zachovanie prezumpcie neviny a ľudských práv a slobôd dotknutých osôb vyplývajúcich z európskych ľudsko-právnych štandardov.
 • Vláda skvalitní inštitucionálny rámec zabezpečujúci trestnú politiku Slovenskej republiky s akcentom na nezávislosť, integritu a zákonnosť rozhodovania orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
 • Vláda prijme opatrenia na vytvorenie ústavno-právnych a technických garancií zaručujúcich právo na spravodlivý proces v kontexte vzťahu advokát a klient. – V záujme dekriminalizácie bude vláda valorizovať kvantitatívne hranice škody s prihliadnutím na infláciu v porovnaní s rokom 2005, kedy boli aktuálne hranice zavedené. – Vláda zabezpečí dôslednú transpozíciu aktov Európskej únie vydaných za účelom posilnenia procesných práv podozrivých a obvinených v trestnom konaní do slovenského Trestného poriadku.

Strednodobé priority

 • Vláda posilní podmienky pre individualizáciu trestu za účelom vytvorenia predpokladov pre ukladanie primeraných trestov; aj z tohto dôvodu zváži zmeniť úpravu poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a prehodnotiť asperačnú zásadu.
 • Vláda zabezpečí, aby nový Trestný zákon zásadne rozlišoval medzi (1) prvotrestaným páchateľom inej ako obzvlášť závažnej trestnej činnosti, kde je potrebné posilniť resocializačný aspekt a uprednostniť alternatívne, resp. podmienečné tresty, (2) obzvlášť nebezpečným recidivistom, kde je naopak potrebné posilniť aspekt ochrany spoločnosti pred páchateľom a napokon (3) ostatnými páchateľmi.
 • Vláda bude presadzovať také zmeny, ktoré povedú k zlepšeniu ochrany žien a detí pred domácim násilím, efektívnemu stíhaniu a sankcionovaniu páchateľov násilia voči deťom, páchateľov sexuálneho vykorisťovania a obťažovania, vrátane postihu skutkov v online priestore.
 • Vláda bude podporovať implementáciu koncepcie riešenia drobnej majetkovej kriminality netrestnými nástrojmi a koncepciu resocializácie nepodmienečne odsúdených páchateľov trestnej činnosti pri zachovaní ochranných funkcií trestného práva. Vláda prehodnotí fungovanie Úradu pre správu zaisteného majetku a inštitútu zaistenia majetku s cieľom odstrániť zistené systémové nedostatky.
 • Vláda zváži zrušenie alebo podstatnú zmenu skutkovej podstaty trestného činu ohýbania práva.
 • Vláda v otázkach ochranného liečenia, ochranného dohľadu a detencie odstráni dlhoročné aplikačné problémy (aj v trestnom procese), ktoré reklamuje právna a zdravotnícka prax.
 • Vláda sa zameria na vytvorenie bezpečného a humánneho prostredia v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody s cieľom chrániť základné ľudské práva a slobody osôb obmedzených na slobode s dôrazom na resocializáciu, následné začlenenie odsúdených do civilného života, reflektujúc pri tom na výhrady Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (výbor CPT).
 • Vláda bude presadzovať posilňovanie individualizácie spôsobu výkonu trestu (diferenciácia odsúdených), rozvoj a implementáciu resocializačných a výchovno- vzdelávacích programov pre odsúdených, elimináciu negatívnych vplyvov väzenského prostredia na väznenú osobu a jej blízkych a zvýšenie preventívneho účinku uložených trestov.
  • Vláda zabezpečí finančnú, personálnu a technickú podporu probačnej a mediačnej služby, ktorej fungovanie vykazuje významné regionálne rozdiely a zváži jej reorganizáciu.
 • Vláda preskúma príčiny nedostatkov vo fungovaní elektronického systému pre monitoring osôb (ESMO) identifikovaných Najvyšším kontrolným úradom a jeho sfunkčnenie a zefektívnenie.

Dlhodobé priority

 • Vláda prijme stratégiu restoratívnej justície s cieľom zadefinovať jasné a merateľné ciele v tejto oblasti, s osobitným dôrazom na probáciu a mediáciu.
 • V záujme preferencie alternatívnych sankcií rozšíriť možnosti súdu uložiť peňažný trest ako trest samostatný za trestné činy s výnimkou obzvlášť závažnej trestnej činnosti.
 • Vláda v oblasti väzenstva vytvorí spoločensky rešpektovanú, modernú a transparentnú organizáciu, napĺňajúcu celé vykonávacie konanie v súlade s európskymi štandardmi a najnovšími odbornými poznatkami, zmysluplným obsahom a cieľavedomými resocializačnými aktivitami.
 • Vláda prijme opatrenia s cieľom znižovať počty nepodmienečne odsúdených páchateľov a podporí opatrenia na reintegráciu páchateľov do spoločnosti a zníženie recidívy pri zachovaní ochranných funkcií trestného práva.

SÚDNICTVO A PROKURATÚRA

Východiská

V súvislosti so situáciou v súdnictve vláda konštatuje, že reforma uskutočnená minulou vládou v podobe tzv. súdnej mapy povýšila organizačné a technické zmeny nad zmysel účelnej reformy, ktorým má byť zlepšenie schopnosti inštitúcie poskytovať včas a kvalitne verejnú službu občanovi, v tomto prípade riadne a včasné vybavovanie súdnej agendy.

Vláda v zhode s názormi verejnosti, odborníkov a sudcovskej obce vykoná úpravy reformných opatrení v prípadoch, ak to bude potrebné v záujme miestnej dostupnosti justície alebo odstránenia prieťahov v konaní. Svoje úsilie bude však orientovať viac na zlepšenie personálneho a finančného zabezpečenia súdnictva, najmä na finančné stabilizovanie podporného aparátu súdov.

Vláda pri prehodnotení reformy súdnej mapy (efektivita a dostupnosť spravodlivosti pre občana) zohľadní limity vyplývajúce z plánu obnovy.

V súvislosti s diskusiami o zmene prokuratúry na štátne zastupiteľstvo vláda poukazuje na ústavný rámec. Prokuratúra chráni práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu a štátne zastupiteľstvo zastupuje pri ochrane verejného záujmu štát, neháji však osobitne práva jednotlivca. Úlohou prokuratúry, ktorá vyplýva z ústavného zakotvenia prokuratúry, ako aj samotného zákona o prokuratúre, na rozdiel od zastupiteľstva je teda pôsobiť vyvážene a nestranne a chrániť pri plnení svojich úloh štát aj jednotlivca. Práve takéto inštitucionálne riešenie vláda uprednostňuje, je totiž plne v súlade s európskymi pravidlami týkajúcimi sa postavenia prokuratúry. V súčasnom ústavnom rámci preto transformáciu prokuratúry na štátne zastupiteľstvo vláda neplánuje.

Vláda vyjadruje nesúhlas s pokračovaním konfliktov medzi Generálnou prokuratúrou a Úradom špeciálnej prokuratúry, ktorý je jej organizačnou súčasťou, a ktorý tieto konflikty vyvoláva. Tieto rozpory ohrozujú dobré meno prokuratúry a nemôžu pokračovať. Vláda poukazuje na zákonnú mieru autonómie prokurátorov vo vzťahu k vedeniu Generálnej prokuratúry, ako aj na dôvody, prečo táto autonómia nemôže byť bezbrehá.

Autonómne postavenie všetkých prokurátorov garantuje v systéme prokuratúry viacero opatrení vrátane zákazu negatívnych pokynov, práva požiadať o odňatie veci, ak pokyn odporuje právnemu názoru prokurátora, záruk spojených s nezasahovaním do úradnej činnosti, úpravy kariérneho postupu, samosprávy, združovania, disciplinárneho konania. Takáto autonómia však nie je absolútna, pretože vzhľadom na úlohu prokurátorov v systéme trestného súdnictva je potrebné pri výkone ich pôsobností zachovať rovnosť občanov pred súdom, čo vyžaduje jednotnú hierarchickú organizáciu, a tiež jednotné pravidlá pri výkone pôsobnosti prokuratúry. Práve takáto hierarchia a jednotné pravidlá majú zabezpečiť, aby rôzne zložky prokuratúry v podobných veciach nepostupovali odlišne [bod 36 Odporúčania Rec(2000)19 prijatého Výborom ministrov Rady Európy (Postavenie prokuratúry v systéme trestného súdnictva)].

V období ostatných dvoch rokov došlo vo viacerých prípadoch k otvorenému vypovedaniu poslušnosti zo strany Úradu špeciálnej prokuratúry ako podriadenej zložky voči nadriadeným a k takému postupu tejto zložky, ktorý bol v rozpore s dovtedajšími ustálenými internými, či inak zaužívanými postupmi. Faktická autonómia Úradu špeciálnej prokuratúry sa tak stala väčšou ako tá, ktorá bola upravená zákonom, čo vo výsledku narušilo tak hierarchiu, ako aj jednotnosť postupov prokuratúry pri uplatňovaní viacerých procesných inštitútov trestného konania. Zároveň musia byť vyvodené dôsledky zo zistených vnútroorganizačných nedostatkov, ktoré sa podieľali na vzniku takéhoto stavu.

Krátkodobé priority

 • Vláda prehodnotí prijatú novú súdnu mapu, ako aj systém a špecializáciu orgánov ochrany práva a to v intenciách nevyhnutných pre riadne čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.
 • Vláda sa zameria na interné nástroje na distribúciu ľudských zdrojov v súdnictve v kontexte pozitív a negatív implementácie súdnej mapy, vrátane opatrení zefektívňujúcich činnosť súdov.
 • Vláda prehodnotí efektívnosť a nastavenie právnej úpravy disciplinárnej zodpovednosti a disciplinárneho konania v pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (sudcovia, prokurátori, notári, exekútori) a odstráni zistené nedostatky.
 • V oblasti súdnictva a prokuratúry vláda zavedie systémové zmeny tak, aby bola zabezpečená funkčnosť týchto inštitúcií bez ohľadu na ich personálne obsadenie.

Strednodobé priority

 • Vláda sa zameria na prijatie ústavných zmien implementujúcich európske štandardy v oblasti nezávislosti súdnej moci, na stabilizáciu ľudských zdrojov v súdnictve, dostupnosť spravodlivosti pre občana, efektívnosť súdnych konaní a prehodnotí vplyv reformy súdnej mapy na ľudské zdroje v súdnictve.
 • Vláda prehodnotí právnu úpravu statusových otázok sudcov a prijme opatrenia zamerané na zlepšenie systému hodnotenia sudcov, opatrenia na spravodlivejšiu distribúciu súdneho nápadu a rovnomernejšie pracovné zaťaženie sudcov.
 • Vláda prehodnotí efektívnosť a nastavenie právnej úpravy disciplinárnej zodpovednosti a disciplinárneho konania v pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (sudcovia, prokurátori, notári, exekútori) a odstráni zistené nedostatky.
 • Vláda zváži opätovné zavedenie inštitútu justičného čakateľa.

Dlhodobé priority

 • Vláda bude podporovať riešenia využívajúce alternatívne riešenie sporov prostredníctvom mediácie, ako aj riešenia využívajúce nástroje probácie. – Vláda príjme opatrenia na obmedzenie prieťahov v konaní, ktoré majú bezprostredný vplyv na vymáhateľnosť prá­va.

OSTATNÉ CIELE REZORTU SPRAVODLIVOSTI

Východiská

Vláda zvýši participáciu verejnosti pri prijímaní zákonov a iných právnych predpisov. Tzv. prezidentské medzinárodné zmluvy nebudú dojednávané spôsobom, ktorý vylúči verejnú diskusiu o ich obsahu pred ich podpisom.

Vláda prijme opatrenia na postupné odstránenie investičného dlhu v rezorte spravodlivosti a opatrenia zlepšujúce materiálno technické zabezpečenie inštitúcií v pôsobnosti rezortu spravodlivosti, ako aj opatrenia vedúce k stabilizácii a rozvoju ľudských zdrojov v pôsobnosti rezortu.

Vláda obnoví a bude udržiavať systematický dialóg s odbornou obcou, stavovskými a profesijnými združeniami a akademickou obcou.

Vláda prijme opatrenia skvalitňujúce právnické vzdelávanie s cieľom pripraviť pre prax vysoko profesionálnych odborníkov s vysokými etickými štandardami, pripravených vykonávať jednotlivé právnické povolania morálne integrovaným spôsobom.

Vláda prijme opatrenia na vytvorenie ústavno-právnych a technických garancií zaručujúcich právo na spravodlivý proces v kontexte vzťahu advokát a klient.

Vláda bude podporovať zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia, stabilizáciu a rozvoj ľudských zdrojov v pôsobnosti rezortu spravodlivosti (informačné systémy, budovy, technické vybavenie, konkurencieschopné odmeňovanie, a pod.).

Vláda v záujme právnej úpravy každodenných medziľudských vzťahov podporí širokú diskusiu o modernej rekodifikácii Občianskeho zákonníka vrátane dedičského a rodinného práva, ktorá bude plne akcentovať podmienky života v 21. storočí najmä v súvislosti s rozvojom komunikačných prostriedkov. V kultúrno-etických otázkach pritom zachová status quo, ak jednomyseľne neurčí inak.

Vláda preskúma možnosti skvalitnenia úpravy konkurzov, reštrukturalizácií, likvidácií a exekúcií s cieľom poskytnúť primeranú ochranu poctivým veriteľom a zabezpečiť zároveň ochranu osobitne zraniteľných dlžníkov.

Exekútori, notári, advokáti, správcovia, mediátori, znalci, tlmočníci a prekladatelia predstavujú významný prvok realizácie práva na súdnu ochranu. Vláda vytvorí predpoklady na riadny, efektívny a zodpovedný výkon ich činnosti za súčasného zabezpečenia ich primeraného odmeňovania.

Krátkodobé priority

 • Vláda považuje za nevyhnutné obnoviť a udržiavať systematický dialóg s odbornou obcou primárne v oblasti justície, ale aj odbornou obcou reprezentujúcou ďalšie orgány ochrany práva, stavovské organizácie a profesijné združenia a akademickú obec.
 • Vláda prehodnotí fungovanie Úradu pre správu zaisteného majetku, právnu úpravu trestu prepadnutia majetku a inštitút zaistenia majetku s cieľom odstrániť zistené systémové nedostatky a rozpor s Ústavou Slovenskej republiky.

Strednodobé priority

 • Vláda bude podporovať zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia, stabilizáciu a rozvoj ľudských zdrojov v pôsobnosti rezortu spravodlivosti (informačné systémy, budovy, technické vybavenie, konkurencieschopné odmeňovanie, a pod.). Vláda prijme opatrenia s cieľom odstrániť investičný dlh v rezorte spravodlivosti a vytvoriť podmienky pre stabilizáciu personálneho substrátu v rezorte spravodlivosti.
 • Vláda pripraví rekodifikáciu v oblasti civilného práva a zameria sa na riešenie problémov v oblasti insolvenčného a exekučného práva.
 • Vláda sa zameria na zefektívnenie prepojenia sveta práva so svetom informačných technológií a implementáciu využitia konceptov umelej inteligencie pri aplikácii práva orgánmi ochrany práva (sumarizácia informácií, stabilizácia rozhodovacej činnosti, implementácia metadát do právnych predpisov s cieľom vylepšiť informačné funkcie práva).
 • Vláda poskytne systém Slov-Lex aj pre publikáciu všeobecne záväzných nariadení obcí a vyšších územných celkov a prehodnotí systém fungovania obchodného registra.

Dlhodobé priority

 • Vláda sa zameria na úpravu a modernizáciu všetkých právnych oblastí tak, aby právne predpisy spĺňali štandardy európskeho demokratického štátu dvadsiateho prvého storočia. Vláda bude pri zmenách legislatívy dbať na zjednodušovanie administratívnych procesov štátu.
 • Vláda prijme opatrenia smerujúce k rozšíreniu digitalizácie a rozumného využitia umelej inteligencie v pôsobnosti rezortu spravodlivosti. Vláda príjme opatrenia s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť justície v očiach odbornej i laickej verejnosti.
 • V spolupráci s právnickou akademickou obcou bude vláda presadzovať opatrenia smerujúce k skvalitneniu právnického vzdelávania s cieľom pripraviť pre prax profesionálnych odborníkov s vysokými etickými štandardmi, ktorí budú spôsobilí plniť úlohy sudcov, prokurátorov, notárov, advokátov, exekútorov, či zamestnancov verejnej správy. Vláda bude podporovať prepojenie právnického vzdelávania s aplikačnou praxou a podporí programy systematického celoživotného vzdelávania naprieč právnickými povolaniami s cieľom zvýšiť štandard profesionálneho morálne integrovaného výkonu právnického povolania.
 • Vláda bude podporovať implementáciu environmentálnych politík v pôsobnosti rezortu spravodlivosti.
 • V politikách rezortu justície bude vláda podporovať sociálnu kohéziu, solidaritu a inklúziu a udržiavať a rozvíjať dialóg s akademickou obcou a stavovskými organizáciami reprezentujúcimi právnické povolania, ako aj sociálny dialóg a spoluprácu s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov pri tvorbe legislatívy.

DEMOKRATICKÁ TVORBA A UPLATŇOVANIE PRÁVA

Vláda všestranne podporí požiadavku na demokratickú tvorbu a uplatňovanie práva. Za uvedeným účelom najmä:

 • Podporí nárast kvality tvorby návrhov zákonov a ostatných právnych noriem, ako aj väčšiu stabilitu právneho poriadku.
 • Podporí obnovu spoločenského dialógu pri tvorbe a schvaľovaní návrhov zákonov a ostatných právnych noriem.

POLITIKA PREVENCIE PROTI KORUPCII, INTEGRITY VEREJNÉHO SEKTORA A TRANSPARENTNOSTI

Vláda si uvedomuje, že korupcia predstavuje riziko pre stabilitu a bezpečnosť spoločnosti, podkopáva dôveryhodnosť inštitúcií a hodnoty demokracie, etické hodnoty a výkon spravodlivosti a ohrozuje ekonomický rozvoj a právny štát. Boj proti korupcii si vyžaduje celospoločenský prístup.

Vláda má na zreteli zásady riadneho spravovania vecí verejných a verejného majetku, spravodlivosti, zodpovednosti a rovnosti pred zákonom a potrebu ochraňovať integritu a podporovať kultúru odmietania korupcie.

Vláda vníma prevenciu korupcie ako priestor pre vytváranie a zdokonaľovanie systémových protikorupčných opatrení na všetkých úrovniach verejnej správy, respektíve na úrovniach všetkých orgánov verejnej moci a verejného sektora ako celku. Účinky a udržateľnosť protikorupčných opatrení by sa mali výraznejšie prejaviť nielen v znižovaní miery korupcie, ale aj zmenšovaní priestoru a príležitostí na korupciu.

Súčasne je nutné vysporiadať sa s praxou, keď pod „pláštikom boja proti korupcii“ bolo vážne zasahované do osobnej slobody, osobnej bezpečnosti, zdravia a životov uskutočňovanými nositeľmi štátnej moci. Keď v uvedenej súvislosti bolo neadekvátne veľa rozhodnutí orgánu ochrany ústavnosti o porušení základných ľudských práv. Nie zriedkavým bolo aj zneužívanie nástrojov trestného práva na politický a mocenský boj s rizikom narušenia slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti.

Za týmto účelom:

 • Vláda sa zaväzuje posilňovať transparentnosť a pripraviť protikorupčnú právnu úpravu regulácie styku verejných funkcionárov s osobami zastupujúcimi záujmy jednotlivcov a organizácií; hľadať s ostatnými orgánmi verejnej moci zhodu na ústavno-právne konformnom zavedení jednotných pravidiel podávania majetkových priznaní funkcionárov vo verejnom sektore s osobitným dôrazom na elektronizáciu majetkových priznaní; všestranne podporovať uskutočnenie komplexnej analýzy aplikačných problémov s realizáciou ústavného zákona o ochrane verejného záujmu a navrhnúť prijatie potrebných zmien právnej úpravy; posilnením transparentnosti legislatívneho procesu s ohľadom na zabezpečenie náležitého sociálneho dialógu, ako aj zavedením transparentných pravidiel financovania mimovládnych organizácií.
 • Vláda príjme pravidlá na zabezpečenie etiky a integrity najvyšších štátnych funkcionárov v okruhu svojej pôsobnosti formou kódexu správania sa.
  • Vláda bude posilňovať spoluprácu s územnou samosprávou pri zavádzaní protikorupčných pravidiel na úrovni územnej samosprávy.
 • Vláda, uvedomujúc si dôležitosť odborných kapacít zameraných na prevenciu korupcie a integritu, bude personálne a materiálno-technicky podporovať rozvoj týchto kapacít, a to na rezortnej úrovni, ako aj na centrálnej koordinačnej úrovni prehlbovaním odbornej spolupráce protikorupčných koordinátorov.
 • Vláda bude podporovať komunikáciu tém prevencie korupcie a integrity, a tým zabezpečovať budovanie celospoločenskej protikorupčnej kultúry.
 • Vláda si uvedomuje svoje medzinárodné záväzky a partnerstvá s verejnými inštitúciami v oblasti prevencie korupcie a integrity, ktoré bude naďalej podporovať a rozvíjať. – Vláda bude zdokonaľovať riadenie korupčných rizík na vertikálnej aj horizontálnej úrovni a vytvorí podmienky na prípravu právnej úpravy regulácie riadenia korupčných rizík.

Vláda v záujme vyššie uvedených záväzkov príjme Národnú protikorupčnú stratégiu, ktorá bude založená na pilieroch ako sú zdokonaľovanie predmetnej právnej úpravy, budovanie kapacít, vzdelávanie a komunikácia v témach integrity a prevencie korupcie a riadenia korupčných rizík.

VEREJNÁ SPRÁVA

Efektívna verejná správa je dôležitá pre zabezpečenie služieb občanom, hladké fungovanie firiem a verejných inštitúcií, ale aj pocit spokojnosti občana s vlastným štátom a hrdosti naň.

V tejto oblasti je potrebné nadviazať na pozitívne príklady z minulosti, napríklad na začatú reformu „Efektívnej, spoľahlivej a otvorenej verejnej správy“ (ESO), ako aj na silný potenciál Slovenskej republiky, napríklad na výkonný domáci digitálny sektor, ktorého ďalšiemu rozvoju pomôže aj spolupráca s verejnou správou.

Rozvoj efektívnej verejnej správy bude spočívať na troch pilieroch:

 • Aktívna kontrola komunikácie občana so štátom na báze životných situácií občana. – Efektívna digitalizácia verejného priestoru. – Reorganizácia verejnej správy s cieľom zvýšiť jej efektivitu a transparentnosť.

Krátkodobé priority

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripraví audit využívania dát v riadení verejnej správy s cieľom navrhnúť zlepšenia v zbere a následnom využití rôznorodých dát opisujúcich životné situácie občanov, spoločenské javy a mechanizmy, fungovanie krajiny, aj fungovanie samotných procesov vo verejnej správe.

Ministerstvo zrealizuje komplexný audit personálneho IT vybavenia. Na takto vykonanú pasportizáciu bude pripravená komplexná stratégia vybavenia jednotlivých pracovísk s cieľom štandardizácie hardvérového a softvérového vybavenia pracovísk, čo bude mať za následok výraznú optimalizáciu a šetrenie investičných a prevádzkových prostriedkov rezortu.

Strednodobé priority

Veľká časť komunikácie štátu s občanmi a firmami sa týka registrových náležitostí (kataster, registrácia motorových vozidiel, registrácie firiem a združení), vydávania rôzneho druhu osvedčení (občianske preukazy, pasy, preukazy ZŤP, vodičské preukazy, zbrojné preukazy, osvedčenie o živnosti), a kontroly (životné prostredie, hygiena, BOZP, inšpekcia práce, a ďalšie).

Pri ministerstve vnútra vznikne Regulačná komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá bude všetky tri oblasti monitorovať a pravidelne prinášať pre každý súbor úkonov monitorovaciu správu: čo úkony presne zahŕňajú, aké sú z pohľadu občana aj úradov nevýhody nastavenia, aké sú možné zlepšenia, prípadne ich automatizácia. Použije pritom najmä metodiku životných situácií.

Na ministerstve vnútra vznikne špecifický odbor pre modernizáciu štátnej správy. Jeho cieľom bude navrhovať zefektívnenie riadenia vnútri štátnej správy z hľadiska personálnej politiky, školení, osvety, priestorových riešení pracovísk, vnútornej komunikácie štátnej správy, procesov monitoringu, plánovania a vyhodnocovania, využívania dát. Odbor bude mať podporu vlády pri zbere údajov potrebných pre svoju analytickú činnosť.

Ministerstvo tiež vyvinie systém klasifikácie a štandardizácie vybavenia zamestnanca verejnej správy.

Obrovské možnosti zlepšenia efektívnosti štátnej správy prináša digitalizácia. Digitálny koordinátor štátnej správy vznikne ako osobitný odbor, s cieľom pripraviť dôkladný audit digitálnych procesov vnútri štátnej správy a v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pripraviť strategický rámec pre postupný prerod štátnej správy na digitálnu štátnu správu.

Sledujúc cieľ zabezpečenia optimálnej a efektívnej prevádzky informačných systémov v správe ministerstva a cieľ minimalizácie investícií do softvérového a hardvérového vybavenia pracovných staníc zamestnancov pracovísk ministerstva vykoná ministerstvo najmä:

 • pasportizáciu súčasného hardvérového a softvérového vybavenia pracovných staníc, – klasifikáciu a štandardizáciu vybavenia jednotlivých pracovísk, – nastavenie optimálnej zdieľanej servisnej podpory.

V oblasti spolupráce so samosprávou posúdi efektívnu spoluprácu pri rozvoji informačných systémov v správe ministerstva a informačných systémov v správe samospráv. Výsledkom má byť zabezpečenie efektívneho rozvoja v rámci centralizácie výkonu služieb ministerstva a služieb na úrovni samospráv pri minimalizácii výdavkov do IT.

Zavedenie klientskych centier v minulosti dramaticky zlepšilo život občanov. Ministerstvo pripraví plán rozšírenia a ďalšieho zefektívnenia činnosti klientskych centier, s cieľom garantovať občanom, že akýkoľvek registrový úkon bude môcť kedykoľvek vybaviť v čo najkratšom, garantovanom čase.

Vláda tiež zabezpečí postupné dobudovanie siete klientskych centier ako „front office“ pracovísk okresných úradov, ktoré budú poskytovať požadované služby občanom na jednom mieste a bude tiež pokračovať v integrácii služieb najčastejšie navštevovaných úradov.

V rámci komplexnej reformy verejnej správy bude vláda podporovať rozvoj moderných centier zdieľaných služieb, prostredníctvom ktorých sa dosiahne zvýšenie efektívnosti a odbornej kvality rozhodovania na vybraných úsekoch výkonu miestnej štátnej správy okresnými úradmi a zabezpečí sa tiež združovanie kapacít pri poskytovaní služieb občanom.

S cieľom zabezpečiť efektívne plnenie úloh a poskytovanie služieb zamestnancami verejnej správy ministerstvo navrhne nový systém kontinuálneho vzdelávania zamestnancov vo verejnom sektore.

Napriek mimoriadne silnej intenzite diskusií o demokracii je podieľanie sa občanov na demokratických procesoch pomerne obmedzené. Na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sa zúčastňuje len pomerne malá časť oprávnených voličov. Vo voľbách do Európskeho parlamentu nám v účasti dlhodobo patria spodné priečky v rámci Európskej únie, extrémne nízka je aj účasť na voľbách do zastupiteľstiev vyšších územných celkov.

Relatívne nízka je aj občianska aktivita vo forme miestnych iniciatív či národných projektov smerujúcich k zlepšeniu aspektov demokracie, správy vecí verejných, ale aj rôznych aspektov života občanov.

Na druhej strane masmediálna scéna sa pri informovaní o veciach verejných často zameriava na jednoduché formátovanie správ, často s cieľom komerčne či politicky využiť šokujúce či škandalizujúce formulácie, čo nepomáha rozvoju komplexných znalostí a zručností občanov potrebných pre demokratickú správu vecí verejných. Prvým krokom k zlepšeniu je nastavenie objektívneho zrkadla stavu spoločnosti.

Aj preto je vhodné, aby každý rok nasledujúceho volebného obdobia vyšla správa Stav demokracie na Slovensku. Táto správa by mala na jednej strane zhrnúť tvrdé dáta z výkonu demokracie (napr. fakty o legislatívnom procese) a na druhej ukazovať stav nálad, postojov a znalostí obyvateľstva (napr. názory na volebný systém) na základe pravidelných prieskumov v priebehu roka.

Takéto prieskumy počas roka budú mať primeranú publicitu. A to aj formou relácií vo verejnoprávnej televízii s prezentáciou aktuálneho prieskumu a diskusiou panelu odborníkov. Podobne silnú publicitu bude mať samotná koncoročná správa. V tomto prípade sa budú zdôrazňovať najmä fakty súvisiace s legislatívnym procesom či znalosťami obyvateľstva.

Ministerstvo tiež pripraví novelizáciu legislatívy týkajúcej sa fungovania politických strán s cieľom zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky určené na ich chod aj reálne na tieto účely využívali.

Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany ako akcionári Univerzitnej nemocnice sv. Michala zabezpečia ďalší rozvoj a modernizáciu nemocnice. Nemocnica výrazne rozšíri spoluprácu s prestížnymi zdravotníckymi zariadeniami v zahraničí a zapojí sa do siete International Network of Health Promoting Hospitals. To umožní zdieľanie najlepších postupov v oblasti podpory zdravia a zlepšenia kvality starostlivosti.

Rozvoj Univerzitnej nemocnice sv. Michala ako centra excelentnosti v oblasti medicínskeho vzdelávania prispeje k prilákaniu a udržaniu talentovaných lekárov a zdravotníckych pracovníkov na Slovensku.

Dlhodobé priority

Ministerstvo vnútra pripraví a zrealizuje program scelenia a zefektívnenia administratívnej infraštruktúry štátu. Cieľom bude vytvoriť taký súbor budov pre potreby ústrednej štátnej správy, ktorý bude efektívne centralizovať administratívne kapacity v moderných a efektívne zariadených priestoroch, pričom tieto budovy budú primerane architektonicky reprezentovať Slovenskú republiku. Program má za cieľ optimalizáciu fungovania štátnej správy, čo prinesie významné úspory na investičných aj prevádzkových nákladoch.

V gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vznikne osobitný subjekt, do ktorého sa sústredí kľúčová časť majetku ústrednej štátnej správy. Daný subjekt bude majetok profesionálne spravovať, poskytovať ho ostatným entitám ako službu a zároveň bude poskytovať centralizované poradenstvo ostatným subjektom verejnej správy pri operáciách s nehnuteľným majetkom (prenájmy, predaje, rekonštrukcie, vrátane verejných obstarávaní, či vyhľadávania nájomcov alebo kupcov).

Vznikne štátna agentúra pre pomoc neziskovému sektoru, udeľujúca krátkodobé aj dlhodobé granty. Cieľom je podporiť tú časť občianskeho sektora, ktorá sa reálne zaujíma o zlepšenie života v krajine.

Ministerstvo pripraví návrh na zjednodušené zakladanie jednoduchých občianskych združení. Pre najjednoduchšiu formu občianskeho združenia by mala platiť okamžitá online registrácia (po zaplatení príslušného poplatku). Pôjde o typ organizácií bez vlastného účtovníctva (prípadné finančné operácie budú realizovať donori). Zrýchli a zjednoduší sa aj registrácia ostatných foriem neziskových organizácií.

Rozvinie sa tiež program verejných kampaní. Organizovať ich bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a prípadne ďalšie subjekty. Program bude mať štyri hlavné témy:

 • Propagácia ohľaduplnosti voči druhým. A to najmä v bežných denných situáciách, ako je nakupovanie, výmena názorov či šoférovanie. – Propagácia rodiny. – Propagácia ochrany detí. A to vrátane propagácie zvýšenia citlivosti voči tomu, ako deti trávia voľný čas a či sa im venuje dostatočná pozornosť alebo ohľaduplného, neagresívneho správania k deťom. – Propagácia kultúry. A to vrátane čítania kvalitnej beletrie, čítania deťom či vyhľadávania kultúrnych podujatí.

Kampane budú zverené špičkovým odborníkom a budú sa postupne realizovať počas celého volebného obdobia.

Ministerstvo zabezpečí posúdenie aktuálneho stavu budovy Slovenského národného archívu z hľadiska komplexnej ochrany ním spravovaných archívnych dokumentov a následne príjme rozhodnutie, ktoré umožní efektívne plnenie úloh Slovenského národného archívu.

Ministerstvo zabezpečí pokračujúcu digitalizáciu archívnych dokumentov štátnych archívov. Vláda bude podporovať realizáciu Koncepcie rozvoja štátnych archívov do roku 2028 vypracovanú na základe podkladov zo Stratégie ochrany archívnych dokumentov.

Vláda vytvorí podmienky pre zavedenie jednotného informačného systému na správu registratúry orgánov verejnej moci pre plynulý výkon verejnej moci elektronicky a bezpečnú správu z neho vzniknutých elektronických dokumentov.

Vláda bude pokračovať v elektronizácii volebných procesov vytvorením elektronického registra kandidátov a kandidátnych listín pre všetky druhy volieb.

V nadväznosti na elektronizáciu volebných procesov vláda prehodnotí dĺžku lehôt na vyhlásenie volieb tak, aby bolo možné vyhlásiť voľby najneskôr 90 dní pred ich konaním. Vláda vytvorí podmienky pre hlasovanie poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky pre voľby, ktoré sa uskutočnia v roku 2029.

VNÚTORNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Vnútorná bezpečnosť krajiny si vyžaduje mnoho úsilia, aby malo obyvateľstvo pocit efektívnej ochrany ako pred kriminalitou, ktorá spôsobuje fyzickú či majetkovú ujmu, tak aj pred antisociálnymi javmi. Pocit bezpečia aj reálna bezpečnosť sú hlavným predpokladom hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny.

Celková bezpečnostná situácia v Slovenskej republike je dnes verejnosťou vnímaná ako relatívne dobrá, aj vďaka kvalitnej práci polície v rokoch 2006 až 2020, no niektoré extrémistické činy spolu s nezvládnutým manažmentom migračnej krízy v posledných rokoch naznačujú negatívny trend tohto vnímania. Úroveň kriminality je však v Slovenskej republike stále nižšia ako vo väčšine západných krajín a výrazne nižšia, ako v komplikovaných 90. rokoch. Úlohou bezpečnostných zložiek ale aj ďalších štruktúr rezortu vnútra je zabezpečiť, aby sa tento trend vnímania úrovne bezpečnosti zlepšil a vysoká úroveň bezpečnosti bola udržiavaná.

Zároveň bude potrebné zamerať sa na zabezpečenie prevencie resp. čo najrýchlejšieho komplexného vyšetrenia týkajúcich sa problémov občanov ako sú krádeže, domáce násilie, násilie na školách, drogová trestná činnosť a ďalšie.

Jednou z hlavných výziev vnútornej bezpečnosti v blízkej budúcnosti bude masová migrácia občanov mnohých štátov Ázie a Afriky do Európy. Bude si vyžadovať mnoho opatrení a zmien v domácej legislatíve, ale aj účinnú spoluprácu so zahraničnými partnermi.

Vláda bude zároveň dôkladne sledovať a vyhodnocovať vývoj konfliktu na Ukrajine s cieľom čo najviac ochrániť občanov Slovenskej republiky pred akýmikoľvek negatívnymi dopadmi prípadnej ďalej sa zhoršujúcej situácie v tejto susednej krajine. Rovnako bude pokračovať vo všetkej potrebnej humanitárnej podpore krajine a aj jej občanom, ktorí ju museli v dôsledku konfliktu opustiť a nachádzajú sa na území Slovenskej republiky.

Príslušné orgány budú takisto v spolupráci s partnermi v zahraničí prísne sledovať a vyhodnocovať riziká v iných krajinách mimo Európskej únie, ktoré by mohli viesť k zintenzívneniu migračných tokov či k iným rizikám (pohyb nebezpečných osôb, prenos chorôb, doprava nebezpečných látok) pre územia štátov Európskej únie vrátane Slovenskej republiky.

Bezpečnosť Slovenskej republiky takisto znamená aj bezpečnosť dodávok životne dôležitých surovín, najmä energetických nosičov. Slovenská republika musí byť v spolupráci s partnermi v zahraničí pripravená monitorovať situáciu aj za hranicami Európskej únie a v prípade potreby sa podieľať na diplomatických alebo aj priamych intervenciách s cieľom zabezpečiť plynulosť dodávok do štátov Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky.

Vláda bude podporovať slovenský bezpečnostný a obranný priemysel s cieľom zabezpečiť a rozvíjať domáce výrobné kapacity. Domáci bezpečnostný a obranný priemysel je významnou súčasťou bezpečnostnej architektúry štátu, pričom svoju nezastupiteľnú úlohu plní predovšetkým v oblasti zabezpečenia výrobných schopností v čase krízových situácií a ohrozenia bezpečnosti našej krajiny.

V neposlednom rade sa budú polícia aj ďalšie zložky intenzívnejšie podieľať na rozvíjaní komunitnej bezpečnosti tak, aby boli občania dostatočne chránení pred antisociálnym správaním zo strany jednotlivcov aj komunít.

Záujmom vlády je chrániť bezpečnosť svojich občanov a zabrániť zasahovaniu do našej suverenity cez ekonomické, vojenské, diplomatické a informačné nástroje hybridného pôsobenia. Vláda sa zameria na posilňovanie odolnosti štátu a jej občanov proti hybridnému pôsobeniu zo strany zahraničných aktérov.

Vláda vytvorí legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, ktoré budú lepšie chrániť suverenitu krajiny a odradia potenciálnych aktérov od hybridných útokov. Vláda bude pri tvorbe legislatívy a opatrení zohľadňovať ich vplyv na obranu a bezpečnosť štátu a jeho záujmov.

Vláda vytvorí zákonné podmienky na kontrolu štátu nelojálnych polovojenských skupín a zároveň podporí záujmové organizácie venujúce sa vojenstvu, zbraniam a technike, ktoré spadajú pod bezpečnostné zložky štátu.

V kontexte zhoršenej geopolitickej situácie v bezprostrednej blízkosti Slovenskej republiky, ale aj v širšom meradle, je potrebné výrazným spôsobom preveriť pripravenosť prostriedkov civilnej ochrany a krízového manažmentu a vykonať nevyhnutné opatrenia na úrovni riadenia a investícií do tejto oblasti tak, aby bola zabezpečená ochrana obyvateľstva na celom území Slovenskej republiky.

Ministerstvo bude zodpovedné za obnovenie a ďalšiu koordináciu komunikácie jednotlivých bezpečnostných zložiek štátu, ktorá bola v rokoch 2020–2023 výrazne oslabená, čo sa prejavilo v mnohých prípadoch takmer úplného zlyhania krízového manažmentu štátu. V tejto oblasti ministerstvo pripraví nový koncept riadenia núdzových situácií, ktorý bude pokrývať nielen celý cyklus od riadenia rizík riadenia kríz a sanáciu a obnovu, ale aj integrované zapojenie všetkých potrebných zložiek štátu, samospráv a komunít v jednotlivých regiónoch.

Okrem sledovania týchto priorít v týchto kľúčových oblastiach, pristúpi ministerstvo aj ku krokom, ktoré budú viesť k zlepšeniu v oblasti podpory a riadenia využívaných zdrojov.

Krátkodobé priority

Nové vedenie ministerstva prinesie okamžité upokojenie situácie v polícii. Prvoradou prioritou pre nasledujúce týždne a mesiace bude dôkladná ochrana hraníc Slovenskej republiky. Na tento účel budú vyčlenené také objemy personálu a materiálneho zabezpečenia, aké si situácia vyžaduje, bez ohľadu na náklady.

Ministerstvo okamžite nadviaže spoluprácu so zahraničnými partnermi a bude vyvíjať úsilie o zintenzívnenie spolupráce ministerstiev vnútra krajín V4, aj Rakúska, Chorvátska a Slovinska. Aj v spolupráci so svojimi partnermi vyvinie maximálne úsilie na vytvorenie skutočne funkčného mechanizmu repatriácie nelegálnych migrantov mimo hraníc Slovenskej republiky aj Európskej únie.

Ministerstvo pripraví novú koncepciu ochrany domáceho kyberpriestoru. Cieľom bude nastaviť v spolupráci so SIS a ďalšími zložkami, efektívny monitoring šírenia hrozieb (vo forme poplašných správ, falošných správ a podobne) v digitálnom priestore a foriem intervencie voči týmto nebezpečenstvám. Súčasťou koncepcie bude nový definičný slovník a manuály s cieľom vyhnúť sa politizácii daných hrozieb, ku ktorej dochádzalo v minulosti.

Ministerstvo tiež pripraví audit fungovania policajnej inšpekcie a iných foriem kontroly kvality práce policajného zboru a iných bezpečnostných zložiek, s návrhmi, ako tieto kontrolné mechanizmy v budúcnosti nastaviť čo najefektívnejšie.

Medzi okamžité úlohy bude patriť aj záchrana časti prostriedkov, ktoré mal rezort vyčlenené v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky tak, aby tieto prostriedky boli napriek nejasnej organizácii pre potreby Slovenskej republiky zachránené a účelne využité.

Strednodobé priority

Integrita hraníc je nevyhnutným základom vnútornej aj vonkajšej bezpečnosti Slovenska, rovnako ako všetkých členských štátov Európskej únie. Vláda bude na medzinárodných fórach dôsledne presadzovať postoj, že nekontrolovaná́ migrácia predstavuje hrozbu pre súdržnosť a vnútornú́ stabilitu Európskej únie.

Vláda bude v komunikácii so zahraničnými partnermi hľadať tam, kde to bude možné, efektívne európske riešenia, pričom bude zdôrazňovať nutnosť zamerať sa na riešenie príčin migrácie v krajinách jej pôvodu a zásadné zvýšenie miery návratov nelegálnych migrantov.

Vláda bude požadovať rázny postup celej Európskej únie proti nelegálnej migrácii a osobitne proti tým prípadom, kedy vonkajšie sily zneužívajú migráciu ako nástroj tlaku proti Európskej únii. Vláda bude proti akejkoľvek snahe vnútiť Slovenskej republike kvóty na prijímanie migrantov.

V rokovaniach inštitúcií́ Európskej únie Slovensko nebude pasívne prijímať návrhy iných, ale bude aktívne navrhovať riešenia v spoločnom európskom záujme, ale najmä v záujme bezpečnosti suverénnej Slovenskej republiky.

Riadenou migračnou politikou bude štát umožňovať život na Slovensku iba tým cudzincom, ktorí v najvyššej miere spĺňajú predovšetkým predpoklady bezpečnosti. Na druhej strane takýmto cudzincom poskytne pomocnú ruku pre bezproblémové kultúrne a profesijné začlenenie sa do života v Slovenskej republike, vrátane pomoci pri uznávaní ich odborných kvalifikácií tak, aby boli čo najvyšším prínosom pre hospodárstvo a spoločnosť Slovenskej republiky.

Z hľadiska domácej bezpečnosti sa v polícii posilní princíp „komunitnej bezpečnosti“. Okresné riaditeľstvá budú musieť prísnejšie ako doteraz monitorovať konkrétnu situáciu v okrsku, dostanú nové manuály na aktívne riešenie problémov v spolunažívaní susedov, pri kontrole možných ohnísk napätých vzťahov či priamo kriminality.

Problémové lokality posilnia civilní intervenční pracovníci a takisto v nich bude vidieť, ak bude treba, viac policajtov na verejnosti, cez deň aj v noci.

Cieľom bude posilniť prvky bezpečnosti pre zvládanie antisociálneho správania aj ďalších situácií, ktoré negatívne pôsobia na fyzickú bezpečnosť či dodržiavanie právnych noriem (spolunažívanie susedov, znečisťovanie priestranstiev, ochrana štátnych a obecných úradníkov pri výkone rôznych druhov služby, ochrana ďalších pracovníkov verejného sektoru, napríklad učiteľov, bezpečný pohyb detí a mládeže v obci vrátane prechádzania cestných komunikácií, a podobne).

Pre tento účel vznikne aj spomínaná kategória civilných intervenčných pracovníkov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť v problémových lokalitách. Pre monitoring komunitnej bezpečnosti budú slúžiť občianske komisie (členov vymenuje minister vnútra, poradný hlas bude mať parlamentný výbor pre bezpečnosť), tie budú ustanovené na úrovni regiónov (krajov).

Poriadková polícia dostane manuál konkrétnych foriem spolupráce s obecnými políciami.

Vytvorí sa informačný systém polície pre verejnosť, ktorý bude prehľadne ukazovať štatistiky kriminality aj ďalšie údaje relevantné pre bezpečnosť tak, aby občania mali tieto informácie dostupné v prehľadných a aktuálnych formátoch, vrátane mapových vrstiev.

Polícia aj ministerstvo vnútra ako také bude ale pracovať aj na iných aspektoch zlepšovania bezpečnosti občanov. Jedným z príkladov je bezpečnosť na cestách, kde ministerstvo vnútra aj v spolupráci s ministerstvom dopravy zavedie efektívny systém monitorovania bezpečnosti priechodov pre chodcov, priehľadnosti križovatiek či kontroly efektívnosti dopravného značenia.

Vláda pripraví návrh modernizácie a aktualizácie platových taríf a kariérneho systému, prinesie príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky väčšiu materiálnu istotu a pocit ocenenia za svoju službu vrátane zohľadnenia reálnej rizikovosti konkrétneho druhu policajnej práce.

Osobitnú pozornosť bude treba venovať kriminalite mládeže a systému dočasného umiestnenia do ústavnej a inštitucionálnej starostlivosti. Pre tieto oblasti vznikne konkrétny akčný plán s cieľom intervenovať pri korekciách antisociálnych javov ale aj pri ochrane mladistvých a detí pri problémoch týkajúcich sa ich rodinného pozadia či sociálnej a komunitnej situácie.

Upraví sa tiež okruh pôsobnosti Národnej kriminálnej agentúry tak, aby mohla byť nasadzovaná na prípady síce mimo okruhu najzávažnejšej kriminality, ale takých, ktoré sú komplikované, alebo kde komplikácie pri vyšetrovaní môžu vznikať pre miestne väzby.

Vznikne nový systém školení a kontroly kvality pre vysoko intervenčné zásahy (zásahy pri protestoch, zásahy pri potenciálne život ohrozujúcich situáciách, zásahy pri zadržiavaní páchateľov a podozrivých). Školenie a priebežnú kontrolu kvality budú vykonávať tri celoslovenské centrá. Cieľom je, aby sa výrazne zvýšila zvlášť efektivita zásahov proti ozbrojeným páchateľom alebo proti narušeniam poriadku v neprehľadných situáciách za účasti väčšieho množstva ľudí. Dôjde k vyššej štandardizácii postupov v týchto situáciách.

Pripraví sa audit vnútornej administratívnej činnosti polície aj audit využitia budov. Cieľom bude okrem iného zásadne znížiť byrokratické nasadenie príslušníkov policajného zboru v rôznych administratívnych a byrokratických oblastiach a ich presunutie priamo do terénu.

V príslušných zložkách vzniknú aktualizované štúdie o zvládaní špeciálnych situácií (povodne, požiare, epidémie, kyberútoky, zásobovacie problémy, zamorenie, sociálne výbuchy, drobné a väčšie sabotáže s politickým pozadím, terorizmus, a ďalšie). Cieľom bude zvýšiť robustnosť štátu pre prípady neštandardných situácií.

Ministerstvo vnútra výrazne zmodernizuje a rozšíri svoje analytické kapacity pre potreby bezpečnosti fungovania štátu a bezpečnosti občanov a hospodárstva Slovenskej republiky vzhľadom na aktuálne domáce a medzinárodné prostredie.

Rezorty vnútra a obrany pripravia plán posilňovania niektorých prvkov brannej uvedomelosti a branných zručností dospelých aj mládeže.

Ministerstvo vnútra tiež pripraví komplexný investičný program s cieľom výrazne zlepšiť materiálne vybavenie policajných staníc a ďalších objektov rezortu.

Významnou súčasťou fyzickej bezpečnosti obyvateľstva je aj bezpečnosť v dopravných situáciách. Dôraz bude kladený na zabezpečenie zvýšenej ochrany pre cyklistov a chodcov. V tomto smere vznikne národný program dopravnej bezpečnosti. Zákon sa upraví tak, aby mal chodec na prechode absolútnu prednosť, v súlade s režimom vo väčšine krajín západnej Európy.

Pripraví sa zmena legislatívy dopravného značenia tak, aby priechody pre chodcov mali vyššiu viditeľnosť. Dopravná polícia sa bude oveľa výraznejšie podieľať na kontrole iných situácií okrem merania rýchlosti (dodržiavanie ďalších dopravných predpisov) a kontroly dodržiavania zákonov a noriem pri osádzaní dopravného značenia.

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky si právom udržiava vysokú dôveru obyvateľov Slovenskej republiky vďaka vysokej kvalite svojej práce, ktorá nás reprezentuje aj pri pomoci na záchranných prácach v zahraničí.

Ministerstvo dohliadne na ďalšiu modernizáciu Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky s cieľom udržať jeho vysokú akcieschopnosť aj odpovedať na nové trendy v technológiách (napr. zavádzaním alternatívnych ekologických pohonov vozidiel a s tým súvisiacej nabíjacej/čerpacej infraštruktúry). Ministerstvo pripraví analýzu stavu príslušníkov Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky a bude sa držať odporúčaní OECD pri zabezpečovaní adekvátnej početnosti zboru.

Samozrejmosťou bude modernizácia vybavenia zboru, vrátane modernizácie existujúcich hasičských staníc. Ministerstvo vytvorí legislatívne podmienky na úseku ochrany pred požiarmi zachytávajúce zmeny vývoja v národnom hospodárstve a zmeny v práve Európskej únie. Postará sa o modernizáciu špecializovaných pracovísk Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, ako napríklad akreditovanej skúšobne na skúšanie horľavosti materiálov a výrobkov a takisto o aktualizáciu vzdelávania a výcviku príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, aj dobudovaním výcvikových areálov v Strednej škole požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Žiline a vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť.

Ministerstvo, aj vláda ako celok si uvedomujú́ neoceniteľný prínos dobrovoľníctva v oblasti ochrany pred požiarmi, a preto bude ministerstvo ďalej prehlbovať spoluprácu s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, inými občianskymi združeniami pôsobiacimi v tejto oblasti a podporou dobrovoľných hasičských zborov obcí, zlepšovaním ich materiálno-technického vybavenia a zvyšovaním odbornej pripravenosti a výcviku ich členov.

Ministerstvo sa zasadí o zvýšenie kvality, efektivity a bezpečnosti horskej záchrany na Slovensku prostredníctvom zavádzania moderných technológií a postupov, aj prostredníctvom legislatívnych zmien s cieľom optimalizácie systému horskej záchrany smerom k účinnej záchrane ľudských životov. Príslušné rezorty budú spolupracovať pri budovaní zázemia pre horskú záchranu vrátane adekvátnych záchranných staníc prostredníctvom efektívneho čerpania eurofondov.

Vláda materiálne posilní Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť letecké kapacity potrebné pre záchranné akcie a riešenie krízových situácií.

Vláda tiež materiálne a komunikačne podporí nový rámec pre riadenie krízových situácií, ktorý ministerstvo pripraví tak, aby pokrýval celý cyklus vážnejších kríz od riadenia rizík až po odstraňovanie následkov a vzniknutých škôd, vrátane pravidelných aktivít v oblasti prevencie a udržiavania potrebnej infraštruktúry (kryty civilnej ochrany, komunikačná a logistická podpora a pod.).

V oblasti riadenia majetku a zdrojov ministerstvo pripraví plán prechodu na jeho centrálne riadenie a prevod do jedinej entity, ktorá bude svoje zdroje efektívne poskytovať jednotlivým útvarom a organizáciám verejnej správy ako službu. Ministerstvo tiež zrealizuje komplexný investičný program s cieľom výrazne zlepšiť materiálne vybavenie policajných staníc a ďalších objektov rezortu.

Ministerstvo vykoná komplexný audit personálnej a technickej pripravenosti pre oblasť zabezpečenia civilnej ochrany obyvateľstva. Na audit bude nasledovať návrh na strategický rozvoj oblasti civilnej ochrany a krízového manažmentu na všetkých úrovniach štátu reflektujúc riziká súčasnosti najmä v súvislosti so situáciou na Ukrajine, Blízkom východe a v spojitosti s potenciálnymi teroristickými útokmi na území Európskej únie. V tejto oblasti nastaví novú politiku spolupráce s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Dlhodobé priority

Ministerstvo zabezpečí ďalší rozvoj Akadémie Policajného zboru s cieľom poskytovať kvalitné vzdelávanie aj ďalšie vzdelávanie príslušníkov policajného zboru ako z hľadiska komplexnej teoretickej prípravy, tak pri výcviku pre konkrétne situácie a zlepšovanie špecifických zručností.

Zváži sa nový systém záloh pre bezpečnostné sily. Pôjde o dobrovoľníkov, ktorí prejdú výcvikom a budú pravidelne, niekoľkokrát ročne, preskúšaní zo znalostí a zručností pre nasadenie v špeciálnych situáciách. Sily budú k dispozícii pre nasadenie v mimoriadnych situáciách a budú tiež hlavným zdrojom náboru pre armádu.

Hoci budú spadať pod ministerstvo obrany, sily budú mať rozvinutú spoluprácu aj so zložkami ministerstva vnútra. Budú tiež organizovať osvetu (vrátane cvičení) pre mládež aj dospelých. Vznikne aj aktivita pre mládež, školskí kadeti. Budú sa formou extrakurikulárnej činnosti vzdelávať vo zvládaní mimoriadnych situácií a zároveň udržiavať v primeranej fyzickej a psychickej kondícii.

Ministerstvo zabezpečí kontinuálnu podporu rozvoja športu a športovej infraštruktúry vo svojej pôsobnosti. Revitalizovaná športová infraštruktúra bude v maximálnej miere v súčinnosti s mestami a obcami poskytnutá na využívanie širokej verejnosti.

© Autorské práva vyhradené

188 debata chyba
Viac na túto tému: #programové vyhlásenie vlády #PVV #vláda Roberta Fica #Štvrtá Ficova vláda