Hlavné zmeny v Zákonníku práce, ktoré schválili poslanci parlamentu

  - novela definuje závislú prácu, ktorú budú môcť až na výnimky vykonávať hlavne zamestnanci v pracovnom pomere.

  - obmedzenie takzvaného reťazenia pracovných zmlúv, teda opakovaného uzatvárania pracovného pomeru na dobu určitú. Bude tak možné urobiť len raz počas troch rokov, čo je spravidla maximálna dĺžka trvania tohto pracovného pomeru

  - v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu nebude možné dohodnúť skúšobnú dobu

  - preplatenie pracovného voľna zamestnancovi na výkon funkcie odborára alebo člena zamestnaneckej rady. Ak sa podnik s odbormi alebo inými zástupcami zamestnávateľov nedohodne inak, firma bude musieť uvoľniť najmenej jedného odborára na štyri až 16 hodín mesačne s náhradou mzdy v závislosti od počtu členov odborovej organizácie v podniku. Člena zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka podnik uvoľní na štyri hodiny za mesiac.

  - vyplácanie odstupného väčšinou vo výške dvoj- alebo trojnásobku platu pracovníka, ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou alebo dohodou napríklad z organizačných dôvodov. To by malo platiť i v prípade, že zamestnanec bude pracovať počas výpovednej doby.

  - podnik má mať právo na jeden mesačný plat zamestnanca, ak ten počas výpovednej doby prestane pracovať pre firmu. Zamestnávateľ si ho bude môcť nárokovať iba vtedy, ak sa na takejto peňažnej náhrade dohodne so zamestnancom v pracovnej zmluve.

  - zvýšenie postihu zamestnanca, ak spôsobí firme škodu z nedbanlivosti, a to maximálne na štvornásobok z doterajšieho trojnásobku jeho priemernej mzdy

  - väčšia voľnosť pri pružnom pracovnom čase, ktorý umožňuje upraviť čas príchodu do zamestnania

 - zamestnanec bude môcť okamžite skončiť pracovný pomer aj v prípade, keď mu zamestnávateľ nevyplatí cestovné náhrady

  - zamestnanci v zdravotníctve dostanú výnimku a budú môcť mať dlhší týždenný pracovný čas až do 56 hodín oproti súčasnému maximu 48 hodín. Do pracovného času sa im bude započítavať aj pohotovosť, počas ktorej nepracujú, ale musia byť pripravení na službu nastúpiť.

 - výnimočne budú môcť pracovať nadčas zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce najmä v automobilovom, strojárskom a ťažobnom priemysle tak, aby bola zaistená plynulosť a bezpečnosť výroby. Za takúto prácu nadčas bude mať zamestnanec nárok okrem platu aj na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 35 percent priemerného zárobku.

- sprísnenie podmienok vstupu odborárov na pracovisko, ktorí tak budú môcť urobiť len po dohode so zamestnávateľom

- zlepšenie odmeňovania vedecko-výskumných pracovníkov zriadením inštitútu osobného platu

- zamestnávateľ nebude musieť pracovníkovi, ktorý vykonáva sezónne práce napríklad v stavebníctve alebo poľnohospodárstve, poskytnúť náhradný nepretržitý odpočinok v období plnej sezóny, ale až po jej skončení