Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku

13.03.2019 00:14

Evanjelická diakonia sa už takmer 30 rokov zaoberá sociálno-diakonickou prácou, humanitárnou pomocou, dobrovoľníctvom a vzdelávaním v týchto oblastiach.

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO: 17327181
Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava
Bankové spojenie: SK77 7500 000­0 0005 8475 9­183
Adresa webovej stránky: www.diakonia.sk
Kontakt: diakonia@diakonia.sk
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

  • pomáhame seniorom – terénnou, ambulantnou a pobytovou formou,
  • pomáhame deťom – prostredníctvom siete profesionálnych rodín poskytujeme deťom s nariadenou ústavnou výchovou prostredie stabilnej rodiny, spojené s komplexnou starostlivosťou,
  • pomáhame mladým ľuďom začleniť sa do života po opustení detského domova,
  • pomáhame materiálne alebo finančne jednotlivcom a skupinám, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách,
  • pomáhame zapožičiavaním kompenzačných a zdravotníckych pomôcok,
  • pomáhame materiálne a finančne obetiam, postihnutým rôznymi živelnými katastrofami na Slovensku a v zahraničí
  • pomáhame organizovaním potravinovej pomoci pre sociálne slabšie rodiny doma a v zahraničí,
  • pomáhame formou podpory a rozvojom dobrovoľníctva

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

Aj v roku 2018 sme sa zamerali na pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Vďaka vám sme mohli zintenzívniť terénnu opatrovateľskú službu, v rámci ktorej pomáhame seniorom zotrvať vo svojich domovoch a v kruhu svojich blízkych prežívať jeseň života.

Podporili sme tiež výstavbu zariadenia pre znevýhodnených spoluobčanov, v ktorom sa prostredníctvom praktických, profesijných a vedomostných aktivít zvyšujú ich schopnosti a zručnosti, ako je napríklad schopnosť zamestnať sa alebo samostatne žiť a bývať mimo zariadenia sociálnych služieb.

Prečo dať daň práve nám:

Už takmer tri desaťročia sme pomohli a denno-denne pomáhame mnohým, ktorí boli a stále sú na pomoc iných odkázaní. Svoju nepriaznivú situáciu si zväčša neprivodili sami a o to viac si vedia vašu pomoc vážiť.

Ak nám prejavíte dôveru a zveríte nám 2 percentá zo svojich daní, môžete tak prostredníctvom Evanjelickej diakonie pomôcť mladým i starším, zdravotne alebo inak znevýhodneným, sociálne zraniteľným skupinám, t. j. ľuďom, ktorí sú odkázaní na našu spolupatričnosť.

Sme presvedčení, že vám životy núdznych ľudí nie sú ľahostajné.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
47,99
Elite ružové ruže srdiečka

Elite ružové ruže srdiečka

29,99
Orchidea zelená na vysoko

Orchidea zelená na vysoko

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk