Autistické centrum Andreas n.o.

Autistické centrum Andreas predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky porúch autistického spektra s dôrazom na rodinu s autistickým členom.

28.03.2021 00:05
Autistické centrum Andreas n.o.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 31821677
Sídlo: Galandova 7, 811 06 Bratislava
Bankové spojenie: SK10 7500 000­0 0040 0823 5­806
Adresa webovej stránky: http://andreas.sk
Kontakt: gvozdjakova@andreas.sk; +421905746280
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

POSKYTUJEME NASLEDUJÚCE SLUŽBY

Diagnostika
Ponúkame psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí a mladých ľudí s podozrením na diagnózu z okruhu PAS (poruchy autistického spektrea).

Vývinová diagnostika (PEP-R)
Pri deťoch s PAS v predškolskom a mladšom školskom veku sa zameriavame na zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa v jednotlivých vývinových oblastiach (napodobňovanie, vnímanie, jemná motorika, hrubá motorika, koordinácia, poznávacie a verbálne schopnosti, porozumenie reči) a na určovanie silných a slabých stránok. P

Edukačno-behaviorálna intervencia
terapia, ktorá vychádza z metodiky ABA (aplikovaná behaviorálna analýza). ABA je v súčasnosti považovaná za jednu z najefektívnejších metód terapie pre deti s PAS, ktorá sa venuje správaniu dieťaťa, pričom za správanie sa považuje všetko čo dieťa robí – ako sa hrá, akým spôsobom komunikuje apod.

Rodinná starostlivosť
Poskytujeme služby rodinám detí s PAS v predškolskom veku. Na základe psychologického vyšetrenia, stanovenia diagnózy, potrieb rodičov a interaktívnej práce s dieťaťom vytvoríme individuálny plán rozvoja dieťaťa, rodine vysvetlíme základné princípy a metódy práce s dieťaťom.

Odborné a výchovno-vzdelávacie poradenstvo
Zabezpečujeme komplexnú starostlivosť deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zabezpečujeme školskú integráciu týchto detí do škôl (materských, základných, stredných), vypracovávame podklady k individuálnym výchovno-vzdelávacím plánom a metodickým pokynom, spolupracujeme s pedagógmi, psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a výchovnými poradcami na školách a pripravujeme podklady na rozhodovanie o zaradení alebo preradení detí do bežných alebo špeciálnych škôl.

Sociálna rehabilitácia
U detí s PAS sa zameriavame sa na rozvoj komunikačných zručností, sociálnych vzťahov, rozvoj vnímania, myslenia, poznávania a motorických zručností, na nácvik adekvátnych modelov správania, na trávenie voľného času, hru a sebaobsluhu u detí s PAS. Ide o podporu smerujúcu k dosiahnutiu čo možno najvyššieho stupňa samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti.

Sociálne poradenstvo
Na úrovni základného sociálneho poradenstva poskytujeme prostredníctvom informácií potrebnú podporu pri uplatňovaní práv a nárokov pri jednaniach na úradoch, ministerstvách a­pod.

Individuálna a skupinová terapia, doplnkové terapie
Realizujeme individuálne odborné terapie, ako aj ďalšie doplnkové terapie pod vedením skúsených lektorov a pedagógov (Snoezelen terapia, muzikoterapia, arteterapia, fyzioterapia, canisterapia, ergoterapia…).

Osveta a vzdelávanie
Organizujeme semináre a školenia pre odbornú verejnosť, rodičov detí s PAS a všetkých, ktorí majú o problematiku autizmu záujem.

SLUŽBY POSKYTUJEME

  • deťom a mladým ľuďom s PAS s cieľom pozitívne ovplyvňovať deficitné oblasti (komunikáciu a sociálne zručnosti) tak v domácom a školskom prostredí, ako aj v bežnom živote.
  • rodinám najmä v oblasti výchovy a vzdelávania, a pri riešení problémov vyplývajúcich z primárnej diagnózy dieťaťa s PAS.
  • pedagógom, vychovávateľom, asistentom, lekárom… pri riešení špecifických situácií vyskytujúcich sa v procese výchovy a vzdelávania ľudí s PAS alebo v rámci inej formy starostlivosti.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

Peniaze získané z asignácie daní sme použili na dofinancovanie miezd našich odborných zamestnankýň (rozšírili sme počet ľudí, čím vieme poskytovať viac služieb pre deti s autizmom), nákup didaktikckých pomôcok a podporu arteterapie.

Prečo dať daň práve nám:

POMÁHAME, ALE ZÁZRAKY NESĽUBUJEME

Autizmus sa prejavuje výrazným zaostávaním v sociálnych a komunikačných zručnostiach. Táto vrodená vývinová porucha sa liečiť nedá, ale systematickou prácou sa dá výrazne zmierniť. Snažíme sa, aby ľudia s PAS a ich rodiny žili spokojnejší život, trénujeme komunikačné a sociálne zručnosti, znižujeme výskyt problematického správania a spolupracujeme pri výchovno-vzdelávacom procese. Našim cieľom je zvýšiť zručnosti ľudí s PAS tak, aby sa dokázali integrovať do spoločnosti a v rámci svojho postihnutia fungovali čo najviac samostatne v bežnom živote.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #2% dane