Ficov konsolidačný balíček alebo ako ušetriť 1,5 miliardy eur

19.06.2012 13:47, aktualizované: 18:48
Euro, balíček, ekonomika, kríza
Ilustračné foto Autor:

Prečítajte si kompletný návrh balíčka opatrení, ktorými chce vláda Roberta Fica ozdraviť verejné financie v najbližších rokoch. Mali by pomôcť znížiť deficit, potrebných je najmenej 1,5 miliardy eur.

OZDRAVNÝ BALÍČEK 2012–2013

Rozšírenie osobitného odvodu v bankovom sektore
(účinnosť: 1.9.2012)

Navrhuje sa zmena v existujúcom osobitnom odvode bánk, ktorá spočíva v rozšírení súčasného základu dane aj o vklady podliehajúce zákonu o ochrane vkladov. Sadzba odvodu 0,4% bude rovnaká pre všetky typy bánk a platná na celý základ odvodu. Zákon má nadobudnúť platnosť od 1.9.2012.

Mimoriadny odvod v bankovom sektore
(účinnosť: 1.9.2012)

Na rok 2012 sa navrhuje mimoriadny odvod v bankovom sektore vo výške 0,093% zo základu dane, ktorý je identický s osobitným odvodom bankového sektora. Je potrebné zohľadniť aj negatívny vplyv odvodu na výnos dane z príjmov právnických osôb (odvod má charakter daňového výdavku).

Zavedenie dočasného osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
(účinnosť: 1.10.2012)

Navrhuje sa zavedenie dočasného osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach od septembra 2012. Základom dane bude dosiahnutý hospodársky výsledok v danom roku, pričom daň bude platená preddavkovo na základe posledne známeho hospodárskeho výsledku.

Predsunutie zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov
(účinnosť: 1.10.2012)

Zvýšenie sadzby dane z tabakových výrobkov by sa malo predsunúť z marca 2013 na október 2012. Dodržuje sa princíp zvyšovania všetkých tabakových výrobkov podľa cigariet (rast minimálnej sadzby dane).

Úprava sadzieb odvodov z vybraných hazardných hier
(účinnosť: 1.1.2013 pre paušály a 1.9.2012 pre percentuálne stanovené sadzby)

Novelou zákona o hazardných hrách sa plánujú upraviť sadzby odvodov z vybraných hazardných hier. Odvod sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vkladov hráčov, resp. ako paušál na prevádzkovateľa za rok.

Zmeny v správnych poplatkov
(účinnosť: 1.10.2012)

Cieľom je odstrániť deformácie v systéme správnych poplatkov, napríklad pri udeľovaní stavebného povolenia alebo pri registrácii liekov a pod. Vláda má záujem pristúpiť aj k zavedeniu registračných poplatkov na osobné motorové vozidlá a motocykle s účinnosťou do 1.1.2013. Regis­tračný poplatok sa bude platiť za prvú registráciu motorového vozidla kúpeného na Slovensku alebo dovezeného zo zahraničia. Registračný poplatok by sa mal zvyšovať od strednej kategórie vozidiel a v záujme predaja nových osobných automobilov a podpory výrobcov automobilov na Slovensku sa registračnými poplatkami znevýhodní dovoz ojazdených automobilov zo zahraničia (vždy ide len o prvú registráciu).

Zavedenie novej centrálnej dane z nehnuteľností nad rámec miestnej dane
(účinnosť: 1.1.2013)

Zavedenie novej centrálnej dane založenej na trhových cenách (vyjadrených pomocou cenovej mapy) nezasahuje do existujúceho systému zdaňovania samosprávou, ale zároveň využíva súčasný systém výberu miestnych daní. Sadzby dane budú určené podľa rozdielov v trhových cenách nehnuteľností pre každé mesto a obec samostatne. Keďže cenové mapy sú len na úrovni okresov, zohľadní sa v sadzbe aj počet obyvateľov v meste alebo obci ako proxy rozdielu v cenách v rámci okresu. Pre dosiahnutie progresivity v zdanení sa zavedie nezdaniteľná časť, ktorá by mala byť viazaná na rozlohu bytových priestorov, samostatne pre byty a domy. Vláda bude prísne sledovať sociálny aspekt tohto opatrenia.

Zmeny v sadzbách daní z príjmov a zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne a zdravotné poistenie
(účinnosť: 1.1.2013)

Cieľom opatrenia je zvýšiť progresivitu zdanenia fyzických osôb prostredníctvom ďalšej sadzby dane z príjmov a zvýšenia všetkých maximálnych vymeriavacích základov. Opatrenie zavádza druhú sadzbu dane z príjmu fyzických osôb (DPFO) vo výške 25% (od hrubého mesačného príjmu cca. 3 000 eur). Daň z príjmu právnických osôb (DPPO) sa plošne zvýši na 23% a daň vyberaná zrážkou bude naviazaná na 19%-nú sadzbu DPFO. Maximálne vymeriavacie základy sa zvýšia na úroveň 4-násobku alebo 5-násobku priemernej mzdy.

Samostatný spôsob platenia zdravotných odvodov z dividend a zrušenie súčasného zdravotného odvodu
(účinnosť: dividendy vyplatené po 1.1.2014, t.z. za zdaňovacie období od 1.1.2013)

V súčasnosti sa z dividend neplatí daň ani sociálne odvody, pričom od roku 2011 sa z nich platia zdravotné odvody vo výške 10%. Novelou zákona o zdravotnom poistení sa na dividendy/podiely na zisku bude vzťahovať osobitný režim ročného zúčtovania zdravotného poistenia, pričom sa vyjmú zo súčasného spôsobu zodvodnenia (tak, aby iné príjmy neznižovali základ pre výpočet odvodov z dividend). Na zdravotné odvody z dividend sa bude vzťahovať vyšší maximálny vymeriavací základ ako pre ostatné príjmy. Zdravotné odvody budú vyberané formou zrážky pri výplate.

Zmeny v zdaňovaní samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO)
(účinnosť: 1.1.2013 resp. 1.7.2013)

Cieľom navrhovaných zmien je po dohode s predstaviteľmi živnostníkov odstránenie výrazných rozdielov v zdaňovaní práce, ktoré vytvárajú nesprávne a neželané motivácie k presunu k menej zdaňovaným typom práce (SZČO a dohody mimo pracovného pomeru). Zároveň by malo dôjsť k zlepšeniu dôchodkových nárokov SZČO, a tým aj zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií. V tejto súvislosti sa navrhuje viacero zmien:

  1. zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálnych a zdravotných odvodov zo 44,2% na 50% priemernej mzdy
  2. zvýšenie vymeriavacích základov pre platenie sociálnych a zdravotných odvodov zreálnením v súčasnosti arbitrárnych koeficientov znižujúcich vymeriavací základ postupne počas 3 rokov, čo prispeje k horizontálnej daňovej spravodlivosti a zároveň prispeje k zvýšenej participácii SZČO na výške svojich dôchodkov v budúcnosti (postupne z 1,9 v roku 2013 na 1,486 v roku 2015).
  3. Vymeriavacie základy SZČO budú zvýšené o povinné poistné na zdravotné poistenie a o povinné poistné na sociálne poistenie ako aj o poistné SZČO na dobrovoľné poistenie, ak sú povinne poistené a o príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
  4. obmedzenie maximálnej výšky paušálnych výdavkov na 5 040 eur/ročne (420 eur mesačne).

Obmedzenie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s výnimkou denných študentov
(účinnosť: 1.1.2013)

Z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa v súčasnosti neplatia odvody na sociálne poistenie s výnimkou minoritných odvodov na úrazové a garančné poistenie. Navrhuje sa zrušenie uvedených dohôd s výnimkou dohôd z brigádnickej činnosti denných študentov do 26 rokov. Takýto krok si za súčasnej úpravy Zákonníka práce vyžiada aj zvýšenie flexibility zamestnávania. Z dohôd o brigádnickej činnosti študentov bude platené zdravotné poistenie v sadzbe 14 %, dôchodkové poistenie (starobné, invalidné, RFS) v sadzbe 28,75 %, úrazové poistenie v sadzbe 0,8 % a garančné poistenie v sadzbe 0,25 %.

Zmeny v penzijnom systéme
(účinnosť: 1.1.2013 indexácia dôchodkov, ostatné úpravy 1.1.2016)

Navrhuje sa predovšetkým zvýšenie miery solidarity v I. pilieri a parametrické úpravy pre udržateľnosť systému (naviazanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky života, indexácia dôchodkov o infláciu, úpravy miery náhrady). Navrhuje sa zníženie príspevkov do II. piliera na starobné dôchodkové sporenie zo súčasných 9 % vymeriavacieho základu na 4 % s alternatívnou možnosťou dobrovoľného pripoistenia vo výške 2 %. Zníženie sadzby do II. piliera spolu s príslušným zvýšením sadzby do I. piliera zvýši príjmy Sociálnej poisťovne. Súčasne so zmenami v I. pilieri by sa mali realizovať zmeny aj v II. pilieri.

Silové zložky – zdanenie výsluhových dôchodkov vyplácaných pred dovŕšením dôchodkového veku
(účinnosť: 1.1.2013)

Výsluhové dôchodky sú relatívne vysoké (v porovnaní s univerzálnym systémom) a priznávané v produktívnom veku (35–40 rokov), pričom po odchode zo silových zložiek jednotlivci naďalej pracujú ako klasickí zamestnanci v súkromnom alebo verejnom sektore. Cieľom je znížiť štedrosť výsluhových dávok vzhľadom na existenciu súbehu poberania dávok a inej zárobkovej činnosti.

Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia
(účinnosť: 1.7.2013)

V súčasnosti existuje ročné zúčtovanie pri dani z príjmov a zdravotných odvodoch. Navrhuje sa zaviesť ročné zúčtovanie aj pre sociálne poistenie. Toto opatrenie ošetruje vyplácanie vysokých odmien, ktoré spôsobuje, že sa v danom mesiaci prekročí maximálny vymeriavací základ, čím časť príjmov nepodlieha sociálnym odvodom.

Zachovanie koncesionárskych poplatkov pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS)
(účinnosť: 1.1.2013)

Navrhuje sa zrušenie plánovanej zmeny spôsobu financovania verejnoprávneho vysielania od 1.1.2013 výlučne prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu namiesto úhrad za služby verejnosti (koncesionárskych poplatkov). Financovanie RTVS bude naďalej zabezpečené najmä prostredníctvom koncesionárskych poplatkov, čo sa odzrkadlí v náraste príjmov verejnej správy.

Odpočítateľná položka na manželku
(účinnosť: 1.1.2013)

Bude prichádzať do úvahy iba vtedy, ak manželka/manžel, ktorá/ý sa stará o vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti (do 3 rokov veku zdravého dieťaťa a do 6 rokov veku dieťaťa, ak ide o ťažko zdravotne postihnuté dieťa).

Podpora v nezamestnanosti
(účinnosť 1.1.2013)

Absolútna suma vyjadrená v peniazoch ako podpora v nezamestnanosti sa zníži zo 1175 eur na sumu rovnajúcu sa priemernému zárobku v národnom hospodárstve.

Rýchlejšie splácanie finančnej výpomoci poskytnutej Vodohospodárskej výstavbe, š.p.
(účinnosť: 1.1.2013)

Štát poskytol v rokoch 2002 a 2006 Vodohospo­dárskej výstavbe, š.p. dve finančné výpomoci, ktoré boli z dôvodu predpokladanej nenávratnosti klasifikované ako kapitálový transfer. Predpokladá sa rýchlejšie splácanie výpomoci, čo umožní zvýšiť príjmy verejnej správy.

Zvýšenie príjmov Slovenského pozemkového fondu (SPF) za prenájom pôdy
(účinnosť: 1.1.2013)

SPF prenajíma v mnohých prípadoch poľnohospodársku pôdu farmárom za nižšie ceny ako sú ceny trhové, čo je neférové voči tým, ktorí si pôdu musia kupovať, resp. prenajímať za trhové podmienky. Z toho dôvodu sa navrhuje zvýšenie nájomného.

Aktualizácia výdavkov určených na GAP pre Operačný program Doprava
(účinnosť: 1.1.2013)

V porovnaní s návrhom východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 boli aktualizované výdavky určené na GAP, t.j. výdavky štátneho rozpočtu nad rámec spolufinancovania nevyhnutné na zabezpečenie plynulého čerpania zdrojov EÚ pre Operačný program doprava.

Úspory v kapitole Všeobecná pokladničná správa
(účinnosť: 1.1.2013)

V návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 sa uvažuje s viacerými rezervami na financovanie predpokladaných výdavkových titulov. Návrh úspor predpokladá buď zníženie príslušných rezerv na polovičnú úroveň (súdne a exekučné rozhodnutia a krízové situácie) alebo úplné zrušenie rezerv z titulu predpokladanej nerealizácie predmetných výdavkov.

Zmena financovania správy núdzových zásob ropy a ropných produktov
(účinnosť: 1.1.2013)

Núdzové zásoby ropy spravuje Správa štátnych hmotných rezerv SR (subjekt verejnej správy), pričom financuje výdavky súvisiace so skladovaním, ochraňovaním, ako aj s nákupom a obmenami núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Navrhuje sa zavedenie nového systému, kedy by sa touto činnosťou zaoberala organizácia mimo sektora verejnej správy, ktorá by okrem prevzatia bežných činností súvisiacich s núdzovými zásobami ropy a ropných produktov postupne odkupovala núdzové zásoby ropy a ropných produktov od súčasného správcu.

Navrhovaný konsolidačný balíček 2013 – 2015 (ESA95, % HDP)
  2012 2013 2014 2015
SPOLU 0 3,1 3,1 4,1
Výdavkové opatrenia        
SPOLU 0 0,9 1,0 1,8
Opatrenia zahrnuté v návrhu východísk rozpočtu VS 0 0,7 0,9 1,5
Ostatné 0 0,2 0,1 0,3
Príjmové opatrenia        
SPOLU 0,2 2,1 2,1 2,2
Priame dane 0,0 1,0 1,0 1,1
Majetkové dane 0,0 0,1 0,1 0,1
Príjmové dane 0,0 0,9 1,0 1,0
Nepriame dane (spotrebné dane) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dôchodkový systém 0,0 0,7 0,8 0,9
Bankový  odvod 0,1 0,1 0,1 0,1
Regulovaný sektor 0,05 0,1 0,0 0,0
Ostatné 0,05 0,2 0,2 0,2
**Potreba konsolidačných opatrení*** - 2,3 2,7 3,3
Reziduál – možné disponibilné prostriedky na priority vlády** 0,8 0,4 0,8
* Vplyv na makroekonomickú prognózu počítal len s potrebou konsolidačných opatrení        

** Rozdiel medzi veľkosťou možných opatrení (3.1% HDP v roku 2013) a potrebnými konsolidačnými opatreniami (2.3% HDP v roku 2013) predstavuje priestor pre priority vlády alebo menší rozsah realizovaných opatrení .[bc4 tar fs10]{valign:top} |||||

Zdroj: MF SR

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
26,99
Amore Alstromeria Color

Amore Alstromeria Color

45,99
Nevinnosť Yellow

Nevinnosť Yellow

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk