Slovenská ekonomika 2019: Prognóza pozitívna, optimizmu pomenej

26.04.2019 07:30

Prognózy vývoja domácej ekonomiky sú podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) aj pre rok 2019 pozitívne, no menej ako v predchádzajúcom období, nakoľko ich ovplyvňuje niekoľko faktorov.

Komora zároveň upozorňuje, že ekonomický vrchol v EÚ máme zrejme už za sebou. „Postupne sa objavujú viaceré signály tak z vnútorného, ako aj vonkajšieho prostredia naznačujúce riziká budúceho vývoja. Z vnútorných rizík ide o situáciu na trhu práce bez vyhliadky na zmenu, rastúce náklady na cenu práce či silná koncentrácia exportu. Vonkajšie prostredie ovplyvní nejasná situácia s brexitom, májové voľby do Európskeho parlamentu a následné menovanie novej Európskej komisie,“ konštatoval vo štvrtok predseda SOPK Peter Mihók počas zhromaždenia delegátov komory v Bratislave.

Rok 2019 začína Slovensko podľa SOPK v ekonomickej oblasti s krátkodobo dobrou štartovacou pozíciou, vyrovnaným rozpočtom, avšak s menším optimizmom ako v predchádzajúcom období. „Okrem spomínaných domácich rizík sú rizikami na vnútornom trhu aj limitované portfólio slovenskej produkčnej sféry výrazne závislé na veľmi obmedzenom počte výrobných odvetví, ako aj dominantne subdodávateľsky orientovaná domáca podnikateľská sféra s nízkym stupňom trhovej finalizácie výrobkov. Najväčšou spoločenskou a ekonomickou výzvou do budúcnosti SR však je zlý populačný vývoj, ktorý už v dimenzii jednej generácie ukazuje postupné vymieranie Slovenska, čo naviac v kombinácii s migráciou najmä mladých ľudí do zahraničia predstavuje výrazne rizikový faktor s veľkým dopadom aj na oblasť ekonomiky SR,“ dodal Mihók.

Štvrtkového zhromaždenia delegátov SOPK sa okrem predstaviteľov komory zúčastnili aj vicepremiér Richard Raši, minister práce Ján Richter a videopríhovor mal aj premiér Peter Pellegrini. V globálnom svetovom obchode zažívame podľa premiéra turbulentné obdobie. „Rastie protekcionizmus a napätie medzi rozhodujúcimi aktérmi svetového obchodu. Včasné rozoznanie hrozieb vo svetovom obchode a prvoplánová reakcia na tieto hrozby nebude efektívna. Reakcia musí byť premyslená, strategická a musíme na ňu sústrediť úsilie nielen výkonnou mocou v štáte. V tomto očakávam aj pomoc zo strany SOPK, najmä vzhľadom na jej medzinárodnú autoritu,“ uviedol vo videopríhovore Pellegrini.

Digitálna revolúcia, ktorá dnes v Európe naberá veľmi silnú dynamiku v podobe podpory automatizácie, robotizácie či správy vysokorýchlostných sietí a masívnych dátových súborov, ktoré sú podmienkou uplatnenia konceptu Priemysel 4.0, sa musí podľa predstaviteľov vlády bezpochyby stať súčasťou každej diskusie o smerovaní Slovenska v blízkej budúcnosti.

Jednou z priorít vlády SR, zakotvenou aj v jej programovom vyhlásení na roky 2018 až 2020, je podľa premiéra pokračovať v prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní a vytváranie pozitívneho podnikateľského prostredia. „Chceme predovšetkým odbúravať zbytočné bariéry, obmedzenia, či duplicitné vyžadovanie údajov, na čo poukazuje aj SOPK. Naďalej budeme vyvíjať tlak aj na znižovanie priamych nákladov vyvolaných legislatívou, ktoré si vyžadujú od podnikateľov dodatočné investície, alebo výdavky na administrovanie povinností a to prijatím dlhodobej stratégie znižovania regulačného zaťaženia podnikania v SR. Zároveň bude vláda pokračovať v boji proti korupcii a netransparentnému vynakladaniu finančných prostriedkov, osobitne pri využívaní fondov EÚ,“ pokračoval Pellegrini.

Vláda chce aj posilniť predvídateľnosť ďalšieho vývoja podnikateľského prostredia, zohľadniť najmä plánovací cyklus podnikovej sféry a stanovovať účinnosť legislatívnych opatrení ovplyvňujúcich náklady zamestnávateľov spravidla k 1. januáru kalendárneho roka. „Našim cieľom je dosiahnuť, aby legislatívne opatrenia neznižovali konkurencieschop­nosť priemyslu a boli v súlade s právom Európskej únie,“ uzavrel Pellegrini.

#ekonomika #Slovensko #SOPK
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku