Ako voliť v eurovoľbách?

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konajú v sobotu 25. mája. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny. Na Slovensku kandiduje 31 politických strán a koalícií. Celkovo sa o priazeň voličov uchádza 336 kandidátov.

25.05.2019 06:00
SR eurovoľby 2019 EÚ EP príprava Nitra Foto: ,
Miestnosť na eurovoľby pripravovali včera aj na Základnej škole na Škultétyho ulici v Nitre.
debata (14)
 • Volebné miestnosti sú otvorené dnes (sobota) od 7. do 22. hodiny
 • Právo voliť majú občania SR s trvalým pobytom na Slovensku aj mimo neho, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov. Voliť na Slovensku môžu aj občania iného členského štátu EÚ, ktorí majú v našej krajine trvalý pobyt
 • Volič je povinný preukázať svoju totožnosť vo volebnej miestnosti okrskovej komisii občianskym preukazom, prípadne pobytovým preukazom občana EÚ. Ak si volič vybavil hlasovací preukaz, musí komisii predložiť aj ten
 • Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku ani na území iného členského štátu EÚ, sa komisii preukáže slovenským pasom a súčasne predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Jeho vzor zverejnilo na svojom webe ministerstvo vnútra. Okrsková komisia dopíše takéhoto voliča do zoznamu voličov a zaznamená to do jeho pasu
 • Okrsková komisia vydá voličovi 31 hlasovacích lístkov a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Volič si za plentou vyberie jeden lístok s príslušnou politickou stranou, ktorej chce dať hlas. Lístok môže vložiť do obálky neupravený alebo zakrúžkovaním poradového čísla dať preferenčný hlas jednému alebo dvom kandidátom. Obálku následne vhodí do hlasovacej urny
 • Ak volič upraví lístok nesprávne, komisia mu na vyžiadanie vydá nové lístky
 • Nepoužité a nesprávne vyplnené lístky je zakázané vynášať z volebnej miestnosti, hrozí za to pokuta 33 eur. Takéto lístky musí volič vhodiť do na to určenej zapečatenej schránky
 • Volič, ktorý zo zdravotných alebo iných dôvodov nedokáže upraviť hlasovací lístok sám, má právo vziať so sebou za plentu spôsobilú osobu, ktorá tak podľa jeho pokynov urobí. Nemôže mu však pomôcť člen okrskovej komisie
 • Ak sa volič zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo v deň konania volieb požiadať obec o hlasovanie do prenosnej urny

Európske inštitúcie

 • Európsky parlament (EP) je zákonodarný orgán EÚ. Každých päť rokov ho volia občania EÚ v priamych voľbách. Má tri hlavné úlohy: legislatívnu, kontrolnú a rozpočtovú. Má 751 poslancov, 20 výborov a dva podvýbory. Navonok ho zastupuje jeho predseda, ktorým je v súčasnosti Antonio Tajani.
 • Európska komisia (EK) ,akási európska vláda, je politicky nezávislá výkonná zložka EÚ. Má výlučnú zodpovednosť za prípravu návrhov nových právnych predpisov, vykonáva rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Tvorí ju 28 komisárov, na jej čele stojí predseda. Aktuálne je ním Jean-Claude Juncker.
 • Rada EÚ nemá stálych členov, stretáva sa v 10 rôznych zloženiach. V závislosti od zloženia vysiela každá krajina ministra, ktorý je zodpovedný za danú oblasť. Ak sa napríklad koná zasadnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, prítomný je minister financií každej krajiny. Rada spoločne s EP prerokúva a prijíma právne predpisy, koordinuje politiky krajín, vypracúva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, napr. uzatvára dohody medzi EÚ a inými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami.
 • Európska rada je tvorená hlavami členských štátov EÚ a ich predsedami vlád, predsedom Európskej rady (aktuálne je ním Donald Tusk) a predsedom Európskej komisie. Európska rada predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi krajinami EÚ. Stretáva sa zvyčajne štvrťročne, rozhoduje o celkovom smerovaní a politických prioritách EÚ, ale neprijíma právne predpisy.
Zdroj: europa.eu

© Autorské práva vyhradené

14 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #Európsky parlament #eurovoľby 2019