Eurovoľby 2024

Sledujte s Pravdou priebeh volieb do Európskeho parlamentu.

Manuál voliča v eurovoľbách: Krúžkujú sa maximálne dvaja kandidáti

Slováci majú možnosť pristúpiť k volebným urnám 8. júna 2024 od 07:00 h do 22:00 h.

22.04.2024 19:26
debata

Na Slovensku môžete voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ak ste:

  • v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov
  • občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku
  • občanom SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku ani na území iného členského štátu Európskej únie

Voľby zo zahraničia alebo poštou

V prípade, že má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, môže voliť iba v tomto štáte, pričom volí poslancov toho štátu, v ktorom žije.

Hlasovanie zo zahraničia v Európskych voľbách nie je možné.

Voľby mimo miesta trvalého pobytu

Volič, ktorý nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Na základe žiadosti mu bude vydaný hlasovací, o ktorý môže požiadať elektronicky, osobne alebo v listinnej podobe. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb (24. apríla 2024). Volič z hlasovacím lístkom môže hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Ako postupovať vo volebnej miestnosti

Volič sa pri vstupe do volebnej miestnosti preukáže občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana EÚ. Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten. Vo volebnej miestnosti dostane prázdnu obálku a hlasovacie lístky, z ktorých si za plentou vyberie jeden svojho preferovaného politického subjektu. Môže odovzdať prednostné hlasy maximálne u dvoch kandidátov na kandidátnej listine.

európsky parlament Čítajte aj Blaha, Ódor, Danko či Matovič. Máme kompletné kandidátky - kto všetko chce zastupovať Slovensko v Európskom parlamente?

Hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité alebo nesprávne upravené lístky vloží do druhej schránky na to určenej. Na prekrúžkovanie potrebujú získať kandidáti aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu.

Pravidlá pre voličov s trvalým pobytom v cudzine a mimo EÚ

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku a ani na území iného členského štátu EÚ sa preukáže slovenským cestovným dokladom a súčasne okrskovej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

eurovoľby, vlajka, urna, voľby Čítajte aj 15 voľných stoličiek. Do Bruselu chce ísť 24 strán a jedna koalícia

Pravidlá pre voličov so zdravotným postihnutím

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru za plentou inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Môže tiež požiadať, aby obálku vložila do urny iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Ďalšie povinnosti voličov

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #Európsky parlament #eurovoľby 2024