Odpovie Milan Melník

Milan Melník je jediným prezidentským kandidátom, ktorý nemá žiadnu politickú minulosť. Uznávaný vedec v kampani vsadil na svoje dobré meno v odborných kruhoch doma aj v zahraničí. V čom vidí najväčšiu prednosť svojej kandidatúry oproti ostatným uchádzačom o prezidentský post? Aj na iné vaše otázky vám v utorok od 9.00 odpovie Milan Melník.

Pán profesor, vyslovili ste sa, že ste proti potratom, ale nie ste za to, aby sa to riešilo formou zákazu, ale prostredníctvom osvety. Má to asi taký význam, že ako keby ste sa vyslovili, že ste proti vraždám, lúpežiam, krádežiam, podvodom a pod., no nie ste za ich potláčanie trestami, len osvetou. Je zrejmé, že tak ako tresty za krádeže a pod. znižujú ich počet, taký istý výsledok by mal i zákaz potratov. Nemyslíte, že konáte ako rozpoltená osobnosť, čo nie je vhodná vlastnosť na funkciu, do ktorej kandidujete? - Peter

Ja som sa jasne vyslovil, ako kresťan katolík, že som proti potratom, v prípade, ak odborníci zistia, že život matky, ktorá nosí pod srdcom dieťa, je v ohrození, prípadne jej dieťaťa, lekári ju majú oboznámiť a je na jej slobodnom rozhodnutí, ako sa s daným problémom vysporiada. V nijakom prípade som sa nevyslovil tak, ako ste to konštatovali. Ďakujem za porozumenie.

Aké sú Vaše priority? Čo je potrebné urobiť, aby sa zvýšila úroveň vysokých škôl na Slovensku? - Martin

Veľmi dobrá otázka. Vzdelanie a veda je hybnou silou pokroku nielen Japonska či Nemecka, ale aj Slovenska, ba prakticky celého sveta. Naše školstvo nie je na patričnej úrvoni, čo mňa osobne, a chcem veriť, že nie len mňa neteší. Riešenie tohto problému je témou dňa. Už v základnom školstve je potrebné vytvoriť priestor pre kreativitu našich detí a prehodnotiť hodnotenia výsledkov aby neboli dva razy do roka – polročné a záverečné vysvedčenia – vystavené stresom tak žiakov ako aj rodičov. V sieti stredných škôl vidím dva veľké problémy – normatívne platby sú proti kvalite, my musíme, už v sieti stredných škôl zvýhodňovať tie odbory, ktoré sa akoby vytratili z nášho školstva (odb. učilištia, priemyslovky). Sme svedkami, že práve toto zapríčinilo nedostatok stredných kvalifikovaných kádrov na trhu práce. Trh práce by si mal povedať, akých odborníkov potrebuje a odborníci školstva by mali prispôsobiť skladbu výučby, aby od prvého dňa od skončenia školy sa týto absolventi stali plnohodnotnými pracovníkmi tej ktorej firmy, či inštitúcie. Zároveň si to vyžaduje aj investície trhu práce do siete stredných škôl (štipendiá, vybavenie laboratórií, ..). V oblasti nášho vysokého školstva je takisto veľmi výrazným momentom prispôsobiť a posilniť odbory, ktoré náš trh práce naliehavo potrebuje (technické smery, životné prostredie – pôdohospodárstvo, lesníctvo, ekológia) a tak ako som spomenul v sieti stredných škôl, aj tu by si trh práce mal určit, akého absolventa potrebuje a prof. VŠ na základe tejto „objednávky“ by mali prispôsobiť študijné programy tak, aby absolventi od prvého dňa od nástupu do príslušných inštitúcií sa stali plnohodnotnými. Aj v tomto prípade očakávam ekonomickú podporu zo strany trhu práce, či už v podobe štipendií, vybavenie laboratórií a tď. Tieto systémy sú bežné v mnohých krajinách sveta – USA, Japonsko, Fínsko a iné. Je pravdou že naše školy vo všeobecnosti, ale najmä vysoké, sú fin. poddimenzované, čo sa negatívne prejavuje na kvalite pedagogického procesu ako aj vo vede. Je veľmi dôležité, na všetkých úrovniach, zlepšiť ekonomickú a finančnú stránku našich pedagógov. To je jeden z veľmi vážýnych momentov a som presvedčený, že sa to výrazne prejaví na kvalite nášho školského systému.

Aký je Váš názor na skládku v Pezinku? - J. T.

Osobne som ju navštívil a hovoril som o týchto otázkach s primátorom a občanmi. Keďže životné prostredie (pracujem v biomedicínskych vedách) mi je veľmi blízke. Pezinská skládka je takpovediac ekologické barbarstvo, nie je možné pristupovať k riešeniu tak závažného problému len pečiatkou či podpisom štátneho úradníka a pri tom nezohľadniť oprávnené požiadavky občanov nielen Pezinka, ale aj SR. V tejto oblasti legislatívu treba spresniť a sprísniť, aby sa z našej krásnej malej vlasti nestala skládka odpadov Európy.

Máte nejakého oblúbeného prezidenta, štátnika alebo politika, ktorý je pre Vás vzorom? - Lary

Áno mám takých viacerých. Napríklad Konrad Adennauer, čítal som knihu, ktorá je práve venovaná tomuto veľkému štátnikovi s názvom Otec nového Nemecka (The Father of the new Germany). Nášho velikána, aj keď nebol prezidentom – M.R. Štefánika a samozrejme aj ďalších.

Zdravim vas! Co si myslite o vztahu, resp. konfliktoch sucasnej vlady s mediami? - imerpalac

Média považujem za veľmi významný element, ktorý vplýva na spoločnosť ako takú a preto si myslím, a som presvedčený, že s médiami je potrebné spolupracovať, samozrejme, zároveň vyžadovať korektnosť a obojstrannú dôveru a konštruktívny prístup k riešenie pálčivejších otázok či už v oblasti politiky, sociálnych, hospodárskych, vzdelania a vedy.

pán profesor, nebojíte sa že v prípade zvolenia sa k Vám HZDS zachová podobne ako svojho času s Michalovi Kováčovi? - Adrian Žalman

Tieto obavy sú z mojej strany neopodstatnené, lebo ja som ani predtým ani teraz nebol v žiadnom politickom zoskupení a preto nemám voči nikomu žiadne záväzky ani povinnosti. Ja som svojou prácou, pri všetkej skromnosti, ako príslušník malého národa, prispel k rozvoju svetovej vedy, bez akýchkoľvek „barličiek“. Za to sa mi dostal rad uznaní tak doma ako v zahraničí. Preto sa neobávam žiadneho politického subjektu a jeho vplyvu, ktorý by bol v rozpore s potrebami a záujmami občanov našej vlasti.

Co treba urobit na zlepsenie situacie v zdravotnictve? - Zdravotnictvovkrize

Zdravie je najvyššou hodnotou ľudského života a preto by sme mu mali venovať všetok svoj um a vytvárať podmienky, aby každý občan našej vlasti mal možnosť takej zdr. starostlivosti, ktorá by mu umožňovala plnohodnote sa zapájať do každodenných povinností či radostí. Naše zdravotníctvo prechádza rôznymi formami a ako ukazuje čas, nie veľmi šťastnými, je potrebné, aby občania mali dostupnosť lekárskej starostlivosti, a preto je veľmi dôležité prehodnotiť rozmiestnenie našich zdravotných stredísk či nemocníc, pritom sa nesmie zabúdať na ekonomické ako aj finančné dotácie, bez ktorých to asi ťažko pôjde. V tejto súvislosti je potrebné výrazne finančne ohodnotiť našich pracovníkov v zdravotníctve, aby sme zabránili, najmä z týchto pohnútok ich odchodu do zahraničia. Je to otázka, ktorá je veľmi aktuálna, a je ju potrebné okamžite riešiť.

Súhlasíte so zvýšením veku odchodu do dôchodku? - Pavol

Nepodporujem zvýšenie veku odchodu do dôchodku, lebo priemerný vek dožitia v našej krajine je stále relatívne nízky a nebolo by to ľudské, z tohto pohľadu, aby pracovník ešte v pracovnom pomere odchádzal na „pravdu božiu“.

Dobrý deň p. profesor. V SR podľa dlhodobých tradícií VŠ profesorov menuje prezident SR. Vy, ako svetovo uznávaná vedec a aj skutočný vysokoškolský profesor, považujete vedeckú úroveň slovenských profesorov za postačujúcu? Napriek tomu, že menovanie za profesora s konečnou platnosťou schvaľuje VR lokálnej vysokej školy, profesúry majú „globálnu“ a neobmedzenú platnosť. Nemali by byť mať takéto profesúry „len“ dočasnú a „lokálnu“ platnosť? Nezvyčajne veľký počet slovenských profesorov, z ktorých niektorý nevie ani po ruský, nieto ešte po anglický – čo považujem za nutnú, nie však postačujúcu podmienku byť profesorom, dáva záruku ich kvality? Nie je to masový jav? Ako budúci prezident SR iniciovali by ste v tomto smere zmenu? Ak áno, akú? - Čitateľ z NR

Vaša otázka ma takpovediac chytila za srdce. V plnej miere s vami súhlasim a to je jedna z príčin prečo naše VŠ a univerzity nie sú veľmi priekazné v porovnaní s Európou, nehovoriac so svetom. Áno, kvalita profesorov určuje kvalitu univerzity a nie opačne ako si to mnohí predstavujú. Keďze prezident u nás menuje profesorov, je potrebné prehodnotiť kritériá nie len profesorov s podstatne vyššími požiadavkami, najmä s ohľadom na skutočnú kvalitu ich prínosu do vedy a s následným prenosom do pedag. procesu. Ak dostanem mandát občanov, bude to jedna z veľmi vážnych otázok a budem k nej veľmi zodpovedne pristupovať.

Prajem pekný dobrý deň.Zaujímal by ma Váš názor a postoj k registrovaným partnerstvám.Ste za,alebo proti?Ďakujem za odpoveď. - Andrej

Ako kresťan – katolík som zásadne proti, myslím si, že títo ľudia majú právo spolunažívať, avšak bez oficiálnej registrácie. Je to otázka ich vzájomnej dôvery.

Na čo by ste sa ako prezident zameral v ekonomickej oblasti? Kompetencie má najmä vláda, čo ale môže urobiť hlava štátu? - Tina

Aktívny prezident môže vstupovať aj do oblasti ekonomickej a to tým, že bude využívať ekonomický rozmer diplomacie a v spolupráci s domácou a výrobnou sférou hľadať odbytištia najmä v zahraničí. Monitorovať stav podnikateľského prostredia, upozornovať vládu a NR SR na problémy, ale navrhovať aj opatrenia, riešenia. Ďalej integrovať ekonomické autority pri hľadaní čo najoptimálnejších východísk aj z dnešnej hospodárskej krízy.

Dobrý deň, aký je Váš názor na hospodársku krízu? Koľko rokov bude trvať? - Dominika

Hosp. kríza začala už za čias prezidenta Clintona, teda je to asi 10 rokov a v jeseni min. roka prepukla naplno. Ja odhadujem, podľa toho ako sledujem ekonomiku sveta na 5 až 10 rokov. Pán Boh daj, aby som sa mýlil. Je potrebné sa pozrieť, prečo vznikla ekon. kríza. Príčinou sú „ekonómovia a finančníci“ ktorí postavili ekon. vedy na hlavu. Zvýrazňovali hodnotu peňazí, ktorá nebola krytá s racionálnymi hodntoami – ľudský a prírodný potenciál. Chcem veriť, pretože z histórie vieme, že tieto krízy často boli riešené horúcimi konfliktami, že v tomto prípade sa hist. nebude opakovať a predstavitelia jednotlivých štátov nájdu vhodné a primerané riešenie terajšej krízy.

Aky mate postoj k romskej otazke na Slovensku? Je to podla vas jedna z prioritnych tem? Angazovali by ste sa v tejto oblasti? - Dusan z Brezna

Naši rómski spoluobčania majú tak ako každá iná menšia tiež svoje práva, je to zakotvené aj v Ústave, avšak majú aj svoje povinnosti. Som toho názoru, že riešenie rómskej otázky, to nei je záležitosť len SR ale širšieho regiónu. Preto si myslím, že riešenie tohto problému si vyždauje širšiu a vzájomnú kooperáciu okolitých štátov – ČR, Poľska, Maďarska a podobne.

Co hovorite na to, ze tzv. verejnoprávna STV aj rozhlas nebudu vysielat okruhle stoly so vsetkymi kandidatmi? - Imrich H.

Je to poľutovaniahodný čin, lebo v demokratickej spoločnosti – a my sme demokratický štát, by sa to nie že nemalo, ale nesmelo stávať. Ja som očakával okrúhly stôl, kde by sme si sadli všetci uchádzači, do ktorého by mohli prispievať priamo občania svojimi požiadavkami a otázakmi. Chcem veriť, že ešte je čas aby sa tak stalo a verejnoprávne médiá aby skutočne slúžili záujmom našej vlasti. Ak tomu tak nie je, tak silne pochybujem o korektonosti a správnosti tých, ktorí sa o to pričinili.

Pan Melnik, pozdravujem vas. Ako vnimate spor pana Gasparovica s Vladimirom Meciarom? neprekaza vam, ze vas mnozstvo ludi vnima iba ako Meciarov truc proti sucasnemu prezidentovi? - Michal z Brezna

K súčasnemú prezidentovi sa vyjadrovať bez jeho prítomnosti nebudem. Čo sa týka pána Mečiara, sme vo vzájomnej úcte a on so svojou stranou, v spolupráci s SNS bol jeden z tých, ktorí sa pričinili o našu samostatnosť, to sa mu nedá uprieť. Vaše vnímanie – „truc“ zo strany p. Mečiara, to je váš názor, ale ubezpečujem vás, že tomu tak nie je.

Neprekážalo by vám ako hlave štátu a vzdelancovi pôsobenie Jána Slotu vo vláde? Veď je to jeden obyčajný hulvát!!! - Ildiko

Pokiaľ viem, p. Slota nie je členom vlády. Po druhé, trúfam si vstupovať, ak by mi občania dali mandát, aj do otázok vnútornej integrácie spoločnosti ako nestrannícky kandidát,spájať vládnu koalíciu s opozíciou, ktorá, pravdupovediac, je veľmi rozhádaná, zaoberajúca sa vecami, ktoré neprináležia do jej kompetencií.

Co by ste urobili resp. zmenili v polnohosp. vyrobe? Nemyslite si ze je cas podporit aj domacich pestovatelov a dopomoct aby svoj vypest. produkt nepredavali pod cenu ? - Slovan

Veľmi dobrá otázka. Naše poľnohospodárstvo sa skutočne dostáva do závozu a to nie je dobrý jav. Preto je potrebné, ho modernizovať, zavádzať nové biotechnológie, vzpružiť marketing a umožniť im prístup k vzdelaniu. V oblasti marketingu, predaj cez farmy či družstvá či dvory, výrobky, ktoré naše poľnohospodársvto dorába – tento predaj zaručí kvalitu poľnohosp. si prilepšia a občania za menšie peniaze priamov obciach či menších mestách, bez veľkých obch. spoločností budú mať prítup k týmto potravinám.

Dobrý deň. Sledoval som na TA3 diskusiu s prezidentskými kandidátmi, kde ste sa taktiež zúčastnil. Zaujali ma odpovede ako by ste riešili finančnú krizu. Nemyslíte že prezident na Slovensku má iba reprezentačnú funkciu? Lebo o všetkom rozhoduje súdruh Fico s koalíciou! Prezident na Slovensku je podla mňa štatista, ktorý všetko okomentuje ale nemá žiadnu právnu moc zasiahnut. Aký je váš nazor na právomoci prezidenta? Sú postačujuce? - PeterZA

Je to váš názor, ktorý možno charakterizuje súčasný stav, práve v tomto by mohla nastať zmena, pretože len preto že je prezident, je to trochu málo. Mala by to byť prirodzená autorita, osobonosť a ešte k tomu aj prezident. SR by si zaslúžila takéhoto prezidenta, pretože z tohto „trojslovia“ sa zračí aktivita, vážnosť jeho slov, ktoré by si uvedomil každý vládny predstaviteľ, ale aj každý člen parlamentu. Suma sumárum, aktívny prezident môže vstupvať do rôznych otázok, súvisiacich s rozvojom našej vlasti a to tak na plôde parlamentu ako aj na pôde vlády, avšak je potrebná jeho aktívna účasť. Ďalej je veľmi významné, aby hlava štátu konzultovala otázky s našimi europoslancami, nanášala na nich požiadavky, pretože ako príslušníci EÚ, všetky zákony sa príjmaju na úrovni EÚ. Zaujímalo by ma, koľko krát hlava štátu posedela s europoslancami.

Ľudovít Štúr napísal svoj politický testament Slovanstvo a svet v budúcnosti. Toto dielo je najmä po obsahovej stránke obrovským odkazom všetkým Slovanom. Ako vnímane fenomén Slovanstva a nemyslíte si, že týmto fenoménom by sa mali zaoberať odborné kruhy? Teda napríklad zriadenie Slovanskej organizácie na štátnej úrovni. Inak, držím Vám palce - Mgr. Matúš Német

Hovoríte mi z duše. Môj vzťah k vlasti som neraz preukázal svojimi postojmi tak v zahraničí ako aj doma, so stálym návratom do svojho rodiska, a to najmä v čase minulého režimu, keď som nemal na ružiach ustlané a mal som možnosť si vybrať krajinu, kde som mohol žiť za podstatne výhodnejších podmienok ako doma ale kúsok dobrého chleba z domoviny som nikdy nezamenil za veľký koláč z cudziny.

Dobry den. Podla mna nemate sancu. Naco to robite??? Vas centralny volebny tim to nevie? Dakujem - kim

To je váš názor a ja vám ho neberiem. Ale dovoľte, aby som vám dal odkaz: Nikdy v živote som nerátal s alternatívou neúspech, nič by som v živote nebol dosiahol. Ak budeme pristupovať k životu tak ako formulujete vo vašej otázke, v čom je váš progres rozvoja spoločnosti, teda aj štátu? Chcem len pripomenúť, že vzdelanie a veda, čo je mojou doménou je jedinou silou rozvoja sveta. Hovorí vám to niečo?

Co si myslite o hodinach, ktore odpocitavali byvalemu prezidentovi Michalovi Kovacovi jeho dobu na poste prezidenta v casoch, ked bol premierom Vladimir Meciar? - Jozef Sykora

Tento problém, táto minulosť je pre mňa irelevantná, my sa musíme pozerať čo potrebuje mať náš občan dnes zajtra, pozajtra. Dovoľte aby som zacitoval jedného nemeckého filozofa – Heidegera, ktorý povedal, že život je bytie ktoré smeruje k smrti.

Nerobíte to všetko iba pre to, aby sa o vás dozvedeli aj Slováci (keď už teda tvrdíte, že v zahraničí vás poznajú)? Nehnevajte sa, ale ja som o vás nikdy nepočul. A drvivá väčšina Slovákov tiež určite nie! - Dušan G.

Určite nie aby ma poznali Slováci. Mňa poznajú Slováci na všetkých vysokých školách, výskumných ústavoch a SAV, pozná ma prakticky celý svet a teraz ma spoznávajú občania mojej vlasti. To však ale neznamená, a je len na škodu nás všetkých – spomeniem povedzme Štefánika, ako nášho dobrého Slováka, čo pre nás urobil a pritom ho občania takmer nepoznali. Je na škodu veci že občan sa nezaujíma o našich ľudí, čo je na škodu nás všetkých.

Prezidentske pravomoci su dost okliestene, no aj tak sa opytam. Co si myslite o urovni sportu na Slovensku? Napr. o vystavbe narodneho futbaloveho stadionu? - futbalista

Šport patrí k životu, na Slovensku je táto oblasť akoby v úzadí. Je potrebné, lebo sa jedná väčšinou o mladých ľudí, aby sme vytvárali podmienky pre rozvoj tela, ktoré je v súčinnosti s duchom tým optimom pre každého človeka. budovanie štadióna, o ktorý sa zaujímate, chcem veriť, že dospeje ku koncu keď máme otvárať majstrovstáv sveta v ľadovom hokeji, je to súťaživosť, okrem Košíc, medzi Bratislavou a Žilinou. Držím palce obom a bolo by najlepšie, keby oba štadióny boli ukončené včas.

Prečo ľudia veria Gašparovičovi, keď počas svojho funkčného obdobia nič neurobil pre občanov? Nie je to trápne, keď sa ukazuje na billboardoch s predsedom vlády? Musí mu takto pomáhať, keď je takým veééélkým favoritom volieb? - A. Z.

Vaša otázka je veľmi trefná. Chodím po svete a s niečim takým som sa nikdy nestretol, je na škodu veci, ak dvaja najvyšší predstavitelia sa ukazujú tak, ako sa ukazujú. Je na občanovi, aby zvážil, posúdil a rozhodol.

52,46
Passion ruža color

Passion ruža color

35,87
Sweet Alstroméria Karafiát pink

Sweet Alstroméria Karafiát pink

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk