S pasom sa už voliť nedá

Marcové parlamentné voľby sa na rozdiel od predchádzajúcich riadia novými pravidlami. Z nich pre voliča vyplývajú dve zmeny. Prvá sa týka preukázania totožnosti pred okrskovou volebnou komisiou. Kým v minulosti na to stačil aj pas, odteraz sa pri voľbách použiť nemôže.

04.03.2016 13:00
voľby, voliči Foto:
Ilustračné foto.
debata (8)

Volič sa musí pred komisiou identifikovať dokladom, na ktorom je jeho fotografia, rodné číslo aj adresa trvalého pobytu. Tieto podmienky spĺňa predovšetkým občiansky preukaz, ale aj napríklad zbrojný pas.

Druhou dôležitou novinkou je narábanie s nepoužitými hlasovacími lístkami. Tie už po novom nie je možné vyniesť z hlasovacej miestnosti. Volič je povinný odložiť ich do zapečatenej schránky, ináč mu hrozí pokuta 33 eur. Rovnaké obmedzenia platia aj pre nesprávne vyplnený hlasovací lístok. Ak niekto bude hlasovať do mobilnej urny, čiže mimo volebnej miestnosti, nepoužité či nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi volebnej komisie.

Od registrácie kandidátok, ktorá končila 6. decembra 2015, si to niektorí kandidáti rozmysleli a rozhodli sa, že do volieb nejdú. Niektorých kandidátov stiahli zase vlastné strany. Hlasovacie lístky tieto zmeny neodrážajú. Zoznam tých, ktorí už nekandidujú, by mal byť vyvesený vo volebnej miestnosti na tabuli či nástenke.

Volič sa musí pred komisiou identifikovať dokladom, na ktorom je jeho fotografia, rodné číslo aj adresa trvalého pobytu.

Zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby, riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová voličom pred hlasovaním odporúča, aby si tieto tabule všímali. „Zoznam musí byť zverejnený v každej volebnej miestnosti na viditeľnom mieste, aby sa zabezpečilo, že voliči budú o zmenách informovaní,“ pripomenula Chmelová.

Ak takému kandidátovi predsa len niekto dá preferenčný hlas, na takýto hlas sa neprihliada, no hlasovací lístok inak zostáva platný.

O hlasy voličov sa uchádza 23 strán, ktoré si vylosovali volebné čísla začiatkom decembra. Žiadna strana podľa Chmelovej kandidátnu listinu nestiahla.

V sobotu bude vo voľbách namiesto pôvodných 2 914 kandidátov kandidovať 2 882. Z nich je 705 žien a 2 177 mužov. Z 32 kandidátov, ktorí už nebojujú o voličské hlasy, je 14 žien a 18 mužov.

Manuál pre voliča

Kedy a kde sa uskutočnia voľby?
Volí sa v jediný deň, v sobotu 5. marca 2016, a to v 5 992 volebných okrskoch, podľa miesta trvalého bydliska voliča, po celom území Slovenska, od 7. do 22. h.
Je možné odvoliť aj skôr ako o 7. h?
Volebné miestnosti môžu byť otvorené aj skôr, v nijakom prípade sa však nesmú zavrieť pred 22. hodinou.
Kto má právo voliť?
Právo voliť do Národnej rady má každý občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov.
Čím sa treba preukázať?
Do volebnej miestnosti si treba priniesť občiansky preukaz, prípadne iný doklad s fotografiou, rodným číslom aj adresou trvalého bydliska. Cestovný pas či vodičský preukaz takými dokladmi nie sú. Možno predložiť aj potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou. To však môže volebná komisia uznať len vtedy, ak je volič zapísaný v zozname voličov.
Možno voliť aj mimo miesta trvalého bydliska?
Áno, treba si však vybaviť hlasovací preukaz. Ten umožní hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Tento doklad vydáva obec, v ktorej má volič trvalý pobyt. Možno oň požiadať osobne, a to najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda 4. marca, v úradných hodinách. Preukaz môže za voliča vybaviť aj splnomocnená osoba. Poštou či e-mailom bolo treba odoslať žiadosť o jeho vydanie do 15. februára.
Dá sa hlasovať zo zahraničia?
Voliť zo zahraničia poštou majú právo voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, ale sú občanmi Slovenskej republiky. A tiež slovenskí občania s trvalým pobytom v SR, ktorí sa počas volieb nachádzajú v zahraničí a o možnosť voliť vopred požiadali obec, kde majú trvalý pobyt. Do výsledku hlasovania sa započítajú hlasovacie lístky, ktoré boli u zahraničných Slovákov doručené na rezort vnútra a u Slovákov, ktorí sa v čase volieb zdržiavajú v zahraničí, na miestny úrad v bydlisku voliča do 4. marca.
Možno voliť v nemocniciach či domovoch dôchodcov?
Áno, voliť môžu aj ich klienti. Ak sa tieto zariadenia nenachádzajú v mieste trvalého bydliska voliča, potrebuje hlasovací preukaz. Voliť však nemôžu ľudia, ktorí majú zákonom obmedzenú slobodu z dôvodov ochrany verejného zdravia. A takisto ani osoby, ktorých súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony.
Smú voliť odsúdení?
Áno, ale nie všetci. Volebné právo nemajú ľudia, ktorí si odpykávajú trest za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, teda 10 a viac rokov. Ľudia, ktorí sú vo vyšetrovacej väzbe, takisto voliť môžu. Ak zariadenie, v ktorom sú takíto voliči umiestnení, nie je v mieste trvalého bydliska, opäť potrebujú hlasovací preukaz.
Akým spôsobom sa volí?
Vo volebnej miestnosti dostane volič po preukázaní totožnosti a vlastnoručnom podpise v zozname voličov hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovanie sa potom odoberie do priestoru za zástenou. Voličovi, ktorý za ňu odmietne ísť, komisia neumožní hlasovať. V priestore určenom na vyplnenie hlasovacích lístkov vyberie volič hlasovací lístok politickej strany, ktorú chce zvoliť. Lístok, na ktorom môže zakrúžkovať štyri preferenčné hlasy, vloží do obálky, ktorú vhodí do volebnej schránky – urny.
Koľko preferenčných hlasov, teda krúžkov, môže volič najviac vyznačiť?
Na hlasovacom lístku strany, ktorú si vybral, môže zakrúžkovať poradové čísla najviac štyroch kandidátov, ktorým dáva preferenčné hlasy.
Bude hlasovací lístok platný, ak volič zakrúžkuje menej alebo viac ako štyroch kandidátov?
Ak ich zakrúžkuje viac, taký lístok sa síce bude počítať v prospech kandidujúcej politickej strany, ale na prednostné hlasy sa neprihliadne. Preferenčné hlasy volič nemusí dať vôbec a môže ich tiež dať aj menej ako štyri.
Čo ak volič zakrúžkuje meno kandidáta, ktorý z volieb odstúpil?
Zoznam kandidátov, ktorí sa vzdali alebo ich stiahli z kandidátky politické strany, musí byť zverejnený v každej volebnej miestnosti. A to na viditeľnom mieste, aby sa zabezpečilo, že voliči budú o zmenách informovaní. Po zaregistrovaní kandidátov sa totiž už údaje na hlasovacích lístkoch nemenia a ostávajú na nich aj tí, čo sa už o funkciu poslanca parlamentu neuchádzajú. Ak takému kandidátovi predsa len niekto dá preferenčný hlas, teda zakrúžkuje jeho meno, na takýto hlas sa neprihliada, no hlasovací lístok inak zostáva platný.
Čo s nepoužitými hlasovacími lístkami?
Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
Kedy budú známe výsledky volieb?
Priebežné neoficiálne výsledky hlasovania bude zverejňovať Štatistický úrad na svojej internetovej stránke po zatvorení volebných miestností po 22. h. Celkové oficiálne výsledky uverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán po podpísaní zápisnice 6. marca.
Kam sa obrátiť s problémom či podnetom?
S otázkami týkajúcimi sa volieb sa voliči môžu obracať na informačnú linku ministerstva vnútra, prístupnú do piatka 4. marca v pracovných dňoch v čase od 7. do 15.30 h a v deň volieb od 7. do 22. h na telefónnych číslach 02/4859 2312 a 02/4859 2313. Na tejto linke však neposkytnú informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám či obciam.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #pas #vodičský preukaz #volič #voľby 2016