Manuál: Ako sa volí v parlamentných voľbách 2016

Voľby sú jednodňové a konajú sa v sobotu 5. marca od 7. do 22. h. Volebné miestnosti môžu byť otvorené aj skôr, v nijakom prípade ich však nesmú zavrieť pred 22. hodinou. Voliť sa bude v 5 992 volebných okrskoch po celom Slovensku.

05.03.2016 06:00
voľby, volebná urna Foto:
Ilustračné foto.
debata (11)

Právo voliť do Národnej rady SR má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov.

Voliť zo zahraničia poštou majú právo Slováci, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, ale sú občanmi Slovenskej republiky. A takisto slovenskí občania s trvalým pobytom v SR, ktorí sú počas volieb v zahraničí a požiadali o to vopred obec, kde majú trvalý pobyt. Do výsledku hlasovania sa započítajú hlasovacie lístky, ktoré boli u zahraničných Slovákov doručené na rezort vnútra, a u Slovákov, ktorí sa v čase volieb zdržiavajú v zahraničí, na miestny úrad v bydlisku voliča do 4. marca.

Čo potrebuje vedieť volič: 10 otázok a odpovedí

1. Kto má právo voliť?
Volebné právo má, s istými výnimkami, každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov. Podľa údajov Štatistického úradu smie k týmto voľbám asi 4,4 milióna voličov, z toho okolo 196-tisíc prvovoličov.

2. Kedy a kde možno hlasovať?
Volí sa v jediný deň, v sobotu 5. marca 2016, a to v 5 992 volebných okrskoch, podľa miesta trvalého bydliska voliča, po celom území Slovenska, od 7. do 22. h.

3. Čím sa treba preukázať?
Do volebnej miestnosti si treba priniesť občiansky preukaz, prípadne iný doklad s fotografiou, rodným číslom aj adresou trvalého bydliska. Cestovný pas či vodičský preukaz takými dokladmi nie sú. Možno predložiť aj potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou. To však môže volebná komisia uznať len vtedy, ak je volič zapísaný v zozname voličov

4. Možno voliť aj mimo miesta trvalého bydliska?
Áno, treba si však vybaviť hlasovací preukaz. Ten umožní hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Tento doklad vydáva obec, v ktorej má volič trvalý pobyt. Možno oň požiadať osobne, a to najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda 4. marca, v úradných hodinách. Preukaz môže za voliča vybaviť aj splnomocnená osoba. Poštou či e-mailom bolo treba odoslať žiadosť o jeho vydanie do 15. februára.

Ilustračné foto. Foto: Robert Hüttner, Pravda
voľby Ilustračné foto.

5. Dá sa hlasovať zo zahraničia?
Voliť zo zahraničia poštou majú právo voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, ale sú občanmi Slovenskej republiky. A tiež slovenskí občania s trvalým pobytom v SR, ktorí sa počas volieb nachádzajú v zahraničí a o možnosť voliť vopred požiadali obec, kde majú trvalý pobyt. Do výsledku hlasovania sa započítajú hlasovacie lístky, ktoré boli u zahraničných Slovákov doručené na rezort vnútra, a u Slovákov, ktorí sa v čase volieb zdržiavajú v zahraničí, na miestny úrad v bydlisku voliča do 4. marca.

6. Možno voliť v nemocniciach či v domovoch dôchodcov?
Áno, voliť môžu aj ich klienti. Ak sa tieto zariadenia nenachádzajú v mieste trvalého bydliska voliča, potrebuje hlasovací preukaz. Voliť však nemôžu ľudia, ktorí majú zákonom obmedzenú slobodu z dôvodov ochrany verejného zdravia. A takisto ani osoby, ktoré súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony.

7. Smú voliť odsúdení?
Áno, ale nie všetci. Volebné právo nemajú ľudia, ktorí si odpykávajú trest za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, teda 10 a viac rokov. Ľudia, ktorí sú vo vyšetrovacej väzbe, takisto voliť môžu. Ak zariadenie, v ktorom sú takí voliči umiestnení, nie je v mieste trvalého bydliska, opäť potrebujú hlasovací preukaz.

8. Čo ak zakrúžkujem meno kandidáta, ktorý z volieb odstúpil?
Zoznam kandidátov, ktorí sa vzdali alebo ich stiahli z kandidátky politické strany, musí byť zverejnený v každej volebnej miestnosti. A to na viditeľnom mieste, aby sa zabezpečilo, že voliči budú o zmenách informovaní. Po zaregistrovaní kandidátov sa totiž už údaje na hlasovacích lístkoch nemenia a ostávajú na nich aj tí, čo sa už o funkciu poslanca parlamentu neuchádzajú. Ak takému kandidátovi predsa len niekto dá preferenčný hlas, teda zakrúžkuje jeho meno, na takýto hlas sa neprihliada, no hlasovací lístok inak zostáva platný.

9. Kedy budú známe výsledky volieb?
Priebežné neoficiálne výsledky hlasovania bude zverejňovať Štatistický úrad na svojej internetovej stránke po zatvorení volebných miestností po 22. h. Celkové oficiálne výsledky uverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán po podpísaní zápisnice 6. marca.

10. Kam sa obrátiť s problémom či podnetom?
S otázkami týkajúcimi sa volieb sa voliči môžu obracať na informačnú linku ministerstva vnútra, prístupnú od 29. februára do 4. marca 2016 v pracovných dňoch v čase od 7. h do 15.30 a v deň volieb od 7. do 22. h na telefónnych číslach 02/4859 2312 a 02/4859 2313. Na tejto linke však neposkytnú informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám či obciam.

Ako postupovať pri hlasovaní

  • Vo volebnej miestnosti dostane volič po preukázaní totožnosti a vlastnoručnom podpise v zozname voličov hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce.
  • Na hlasovanie sa potom odoberie do priestoru za zástenou. Voličovi, ktorý za ňu odmietne ísť, komisia neumožní hlasovať.
  • V priestore určenom na vyplnenie hlasovacích lístkov vyberie volič hlasovací lístok politickej strany, ktorú chce zvoliť.
  • Na tomto vybranom lístku môže zároveň zakrúžkovať poradové čísla najviac štyroch kandidátov, ktorým dáva preferenčné hlasy. Ak ich zakrúžkuje viac, taký lístok sa síce bude počítať v prospech kandidujúcej politickej strany alebo hnutia, ale na prednostné hlasy sa neprihliadne. Preferenčné hlasy volič nemusí dať vôbec a môže ich tiež dať aj menej ako štyri.
  • Lístok následne volič vloží do obálky, ktorú vhodí do volebnej schránky – urny.
  • Na požiadanie voliča mu môže okrsková volebná komisia vydať za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky však musí vložiť do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov
  • Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť volebnej komisii, má právo vziať si so sebou za zástenu inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obe osoby predtým člen volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania. Členovia volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
  • Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec alebo volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, ale len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Oznámiť to volebnej komisii môže napríklad aj príbuzný voliča či sused.
  • Dôležitou novinkou volieb je, že volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak sa hlasuje mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité či nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi volebnej komisie.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #voľby 2016