Pokračovanie článku: Hlavné priority v životnom prostredí: Dobudovať vodu a kanalizáciu, znížiť odpad aj chrániť prírodu

1. Aké sú vaše ciele v oblasti justície, ak by ste boli vo vláde a mali možnosť niečo zmeniť? Čo by ste v tejto oblasti zmenili, akú sú vaše priority?

Stredobodom našej pozornosti v našom programe je človek a tým samozrejme aj jeho životné prostredie. Medzi naše priority patrí: Voda, jej ochrana a udržateľné využívanie. Vodu považujeme za naše národné bohatstvo a strategickú surovinu, preto opatrenia v oblasti kvality vody, prevencie, monitoringu, zvyšovania retenčného potenciálu, hospodárenia s vodu, budovania a modernizácie vodnej infraštruktúry patria medzi naše priority. Sanácia environmentálnych záťaží, v ktorej je potrebné vykonať revíziu súčasného stavu a navrhnúť zmeny, ktoré umožnia rýchlejšiu a efektívnejšiu sanáciu existujúcich záťaží. Zamerať sa chceme aj na využívanie a revitalizáciu brownfieldov. Klimatická zmena a dekarbonizácia Slovenska, pripravíme nový klimatický zákon a zaktualizujeme strategické dokumenty, tak aby sme vedeli efektívne napĺňať naše programové ciele a plniť naše medzinárodné záväzky. Stanovíme jasné adaptačné a mitigačné ciele a hlavne opatrenia na ich napĺňanie. Ďalšou prioritou je prechod na obehové hospodárstvo a zefektívnenie odpadového hospodárstva na Slovensku. Ochrana prírody, krajiny a biodiverzity. V rámci tejto oblasti pripravujeme viacero koncepčných zmien, mechanizmov a nástrojov, ktoré majú zabezpečiť náležitú ochranu nášho prírodného bohatstva, vymožiteľnosť, zrozumiteľnosť a najmä spoločenskú akceptáciu.

2. Ak by ste mali vymenovať tri vecí, ktoré chcete v oblasti životného prostredia dosiahnuť za najbližšie štyri roky, ak by ste boli vo vláde?

Zvýšiť kredit a zlepšiť postavenie rezortu životného prostredia, finančne ho stabilizovať a zabezpečiť udržateľnosť zdrojov vrátane efektívneho využívania externých zdrojov vo forme fondov a grantov podporiť vymožiteľnosť environmentálneho práva, vrátane efektívnej kontroly, personálne stabilizovať rezort a zamerať sa na efektivitu jeho fungovania, najmä organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti zrealizovať opatrenia definované v našom programe, naše priority (pre oblasti: voda, environmentálne záťaže, klimatická zmena, zelená ekonomika, obehové hospodárstvo a ochrana prírody, krajiny a biodiverzity, zelené inovácie, výchova, vzdelávanie), ak sa nám podarí v rezorte zrealizovať naše opatrenia, bude to významný príspevok k zlepšeniu kvality životného prostredia a života na Slovensku

3. Čo bude úplne prvý krok, ktorý by ste na rezorte životného prostredia spravili?

Začali by sme intenzívne pracovať na napĺňaní nášho programu, na novej legislatíve, úlohách a prioritách, ale hlavne by sme začali s opatreniami zameranými na obnovu dôvery rezortu a jeho stabilizácii, nakoľko predchádzajúce vlády od roku 2020 ho destabilizovali a dá sa povedať aj vnútorne rozložili.

4. Máte v programe niečo špeciálne pre oblasť justície, súdnictva, prokuratúry, čo by ste chceli vyzdvihnúť?

Ak budeme vo vláde a budeme mať možnosť presadzovať náš „zelený program“ predstavíme okrem iného aj “Národný plán pre vodu”, ktorý bude komplexne riešiť jej ochranu a udržateľné využívanie, jeho súčasťou bude viacero medzisektorových a inovatívnych opatrení.

5. Máte záujem o rezort životného prostredia?

Áno. Zelená agenda patrí v našom programe medzi priority, budeme veľmi radi ak budeme môcť priamo presadzovaním našich opatrení, rozumnými, predvídateľnými a plánovanými krokmi zlepšiť kvalitu životného prostredia našich občanov.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #životné prostredie