Pokračovanie článku: Hlavné priority v životnom prostredí: Dobudovať vodu a kanalizáciu, znížiť odpad aj chrániť prírodu

1. Aké sú vaše ciele v oblasti životného prostredia, ak by ste boli vo vláde a mali možnosť niečo zmeniť? Čo by ste v rezorte životného prostredia zmenili/v čom by ste pokračovali, akú sú vaše priority?

Potrebujeme reflektovať na výzvy a krízy spojené so životným prostredím. Ich riešenie považujeme za nevyhnutnosť pre zabezpečenie budúcnosti, zároveň aj obrovskú príležitosť pre naštartovanie obehovej ekonomiky, inovácií, modernizácie a zvýšenie efektívnosti hospodárstva na platforme udržateľnosti a kompatibility s planétou.

Ekonomické prínosy dôsledných a včasných klimatických opatrení prevyšujú obrovské ekonomické náklady v prípade neriešenia zmeny klímy. Dôsledné znižovanie emisií skleníkových plynov poskytuje v mnohých – hlavne marginalizovaných – regiónoch impulzy pre sociálny a ekonomický rozvoj.

Naše hlavné ciele sú preto orientované na tri oblasti:

  1. Klimatická kríza, jej mitigácia a adapatácie na jej dôsledky
  2. Kríza straty biodiverzity, úloha ochrany prírody, reforma chránených území a rozvoj regiónov
  3. Ochrana životného prostredia, obehové hospodárstvo, envirozáťaže, ochrana ovzdušia a zdravia

Uvedomujeme si zároveň úzku prepojenosť týchto okruhov s inými rezortmi, a preto ich riešenie budeme plánovať na synergických platformách spoločne s rezortmi hospodárstva, pôdohospodárstva či dopravy.

2. Ak by ste mali vymenovať tri veci, ktoré chcete v rezorte životného prostredia dosiahnuť za najbližšie štyri roky, ak by ste boli vo vláde?

  1. Chceme, aby Slovensko bolo zdravšou krajinou smerujúcou ku klimatickej neutralite najneskôr do roku 2050, k väčšej energetickej sebestačnosti regiónov, a k väčšej odolnosti voči vplyvom zmeny klímy.
  2. Zameriame sa na rozvoj obehového hospodárstva a dôslednú sanáciu envirozáťaží. Je neakceptovateľné, aby zhoršovanie stavu životného prostredia na Slovensku bolo tak, ako doteraz, poháňané najmä nedostatkom politickej vôle.
  3. Z ochrany prírody chceme spraviť etablovaný rámec pre rozvoj regiónov, postavený na funkčnej reforme národných parkov, kedy národné parky budú orgánmi štátnej správy. Na kapitoly v ochrane prírody vrátane reformných krokov bude vytvorený finančný rámec Fondu ochrany prírody ako súčasť prostriedkov Envirofondu.
  4. Zvýšime rozsah monitoringu znečistenia ovzdušia a vytvoríme robustný finančný rámec na ochranu ovzdušia a prevenciu jeho znečisťovania.
  5. Podporíme zásadný rozvoj zelenej infraštruktúry na úrovni krajiny a sídiel.

3. Čo bude úplne prvý krok, ktorý by ste na rezorte životného prostredia spravili?

Zabezpečiť chod rozvetvenej agendy v rezorte. To bude vyžadovať profesionalizáciu ministerstva a podporu náboru a motivácie schopných pracovníkov a pracovníčok v dostatočnom počte na pokrytie agendy. Potrebujeme finančne stabilizovať sektor a následne sa sústrediť na riešenie agentovej problematiky, ktorá vykazuje znaky dlhodobého zanedbávania.

4. Máte v programe niečo špeciálne pre oblasť životného prostredia, čo by ste chceli vyzdvihnúť?

Pre PS je ochrana prírody a životného prostredia príležitosť pre dôstojnú budúcnosť ľudí na Slovensku, nie povinná jazda. Kvalitnú ochranu prírody v národných parkoch považujeme za príležitosť, nie prekážku rozvoja regiónov, v ktorých sa nachádzajú. Znižovanie množstva odpadov a prechod na cirkulárnu ekonomiku zase považujeme za príležitosť pre nové pracovné miesta a rozvoj ekonomiky. A ochrana klímy je príležitosťou pre riešenie energetickej chudoby, vysokých cien energií, ale aj závislosti od dovozu fosílnych palív.

5. Máte záujem o rezort životného prostredia?

Úvahy o obsadzovaní rezortov nevedieme. Sústredíme sa na úspech vo voľbách, aby po nich mohla na Slovensku vzniknúť demokratická vláda, ktorá dbá na dodržiavanie zásad právneho štátu.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #životné prostredie