Pokračovanie článku: Hlavné priority v životnom prostredí: Dobudovať vodu a kanalizáciu, znížiť odpad aj chrániť prírodu

1. Aké sú vaše ciele v oblasti justície, ak by ste boli vo vláde a mali možnosť niečo zmeniť? Čo by ste v tejto oblasti zmenili, akú sú vaše priority?

Naše ciele v oblasti životného prostredia vychádzajú z platnej národnej a európskej legislatívy pri dodržiavaní ústavných práv v Slovenskej republike.

Pokračovali by sme v programe zberu a zálohovaníplas­tových obalov, ktoré by sme rozšírili aj o obaly z tetrapaku a revitalizácii vodných tokov. Našimi prioritami je dosiahnutie uhlíkovej a klimatickej neutrality opatreniami na zadržiavanie vody, zníženie tvorby emisií a súčasne by sme prijímali legislatívne a hlavne pozitívne opatrenia na zvyšovanie záchytov uhlíka v pôde a v biomase s dôrazom na zlepšenie diverzity, environmentálnej a klimatickej stability vidieckej krajiny. V mestách by sme sa sústredili na zvýšenie rozlohy zelených plôch a zadržanie vody.

2. Ak by ste mali vymenovať tri vecí, ktoré chcete v oblasti životného prostredia dosiahnuť za najbližšie štyri roky, ak by ste boli vo vláde?

Náprava majetkových krívd pri reforme národných parkov. Budovanie vodovodov a kanalizácii s prioritou ich realizácie v blízkosti vodných zdrojov. Spracovanie a technologické využívanie odpadov, podpora cirkulárnej ekonomiky. Odstraňovanie starých environmentál­nych záťaží

3. Čo bude úplne prvý krok, ktorý by ste na rezorte životného prostredia spravili?

Audit hospodárneho nakladanie s finančnými prostriedkami. Príprava výziev z prostriedkov environmentálneho fondu pre oblasť ochrany vôd, odpadového hospodárstva, vodovodov a kanalizácii

4. Máte v programe niečo špeciálne pre oblasť justície, súdnictva, prokuratúry, čo by ste chceli vyzdvihnúť?

Zosúladenie ochrana prírody a krajiny v zmysly platnej legislatívy ( EU a SR). Opatrenia na zadržiavanie vody v krajine a sekvestráciu uhlíka. Zosúladenie pravidiel ochrany životného prostredia a rezortu pôdohospodárstva v zmysle platný smerní a nariadení EU. Nastavenie spravodlivých a zmysluplných podmienok pre rozvoj rybárstva, ochrany a biodiverzity živočíšnych druhov, včiel a v spolupráci s MPaRV SR nastavenie prijateľného manažmentu lesnej zvery na Slovensku.

5. Máte záujem o rezort životného prostredia?

Rozdeľovanie rezortov nie je otázkou záujmu jednotlivých politických strán, ale výsledok rokovaní budúcich koaličných partnerov. Chceme veriť tomu, že po rokoch stagnácie slovenského vidieka a nezáujmu a riešenie strategických oblastí, ako sú obnoviteľné zdroje energie, voda, odpady a environmentálne záťaže bude kritériom obsadzovania rezortu životného prostredia odbornosť a nie iba politická prislušnosť.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #životné prostredie