Pokračovanie článku: Hlavné priority v doprave: Ktoré strany sľubujú výhodný lístok, diaľnice či opravy mostov?

Hlas – sociálna demokracia

Odpovedal dopravný expert strany Hlas Matej Riecky.

Aké sú vaše ciele v oblasti dopravy, ak by ste boli vo vláde a mali možnosť niečo zmeniť? Čo by ste v doprave zmenili, aké sú vaše priority?

Doprava, mobilita a stavebný sektor predstavujú nevyhnutnú súčasť dlhodobej udržateľnosti rozvoja Slovenska, našich regiónov a vzájomnej spolupráce s okolitými krajinami. Našim cieľom je efektívne plánovanie, predvídateľnosť a odborný prístup smerom k výzvam budúcnosti. Kompetentnosť je kľúčovou zložkou, ktorá bude pre nás veľmi zásadná a smerodajná.

Naše ciele môžeme pomenovať v rozsahu okamžitých opatrení, ktoré bude nevyhnutné realizovať v prvých momentoch. Zároveň sa budeme sústrediť na strategické plánovanie a prípravu v horizonte krátkodobých, strednodobých a dlhodobých projektov, kde dlhodobé projekty musia mať presah na niekoľko volebných období. Zásadne chceme zmeniť a priniesť predvídateľnosť a možnosť plánovania tak, aby aj zo strany štátu, ale aj zo strany súkromného sektoru boli jasné a dopredu zrozumiteľné kroky. Náš prístup bude v podstate jednoduchý, oblasti a projekty, v ktorých sú chyby, musíme prehodnotiť alebo okamžite zrušiť.

V oblastiach a projektoch kde budeme stotožnení so stavom a bude reálne dosiahnuteľný cieľ, budeme pokračovať. Toto bude všeobecne platiť pre celý sektor dopravy. Elementárne podmienky odbornosti, kompetentnosti a kvality budú meradlom pre prijímanie rozhodnutí.

Medzi dlhodobé vízie budú patriť infraštruktúrne projekty, nákladná doprava, hromadná osobná doprava a rovnako aj oblasť stavebníctva. Zabezpečíme dobudovanie základnej infraštruktúry – diaľnic, ciest všetkých kategórií od 1. triedy až po obecné cesty, opravu mostov a modernizáciu železníc výrazným navýšením investičných prostriedkov a zmenou pravidiel pri výstavbe.

Ďalšou oblasťou sú ciele zamerané na znižovanie negatívnych dopadov dopravy a výstavby na životné prostredie. Chceme sa venovať budúcim víziám ochrany našej krajiny, našej prírody a diverzity. Veľkou oblasťou bude ochrana nášho národného bohatstva – vody, kde chceme prioritne zvýšiť dôraz, aby sme počas výstavby a následnej prevádzky čo najmenej nehospodárne narábali s týmto klenotom.

Ďalším cieľom je v maximálnej miere využiť finančné príležitosti v podobe Plánu obnovy a odolnosti, európskych finančných zdrojov nového programového obdobia Slovensko a hľadanie iných možností financovania. Chceme zabrániť ďalšiemu premrhaniu neopakovateľných možností. Dlhodobým cieľom je znovunavrátenie významného podielu dopravy a stavebníctva na podiele HDP zásadne nad úroveň 5 %.

Ak by ste mali vymenovať 3 veci, ktoré chcete v doprave dosiahnuť za najbližšie

štyri roky, ak by ste boli vo vláde, ktoré by to boli?

Rozhodne medzi naše očakávané ciele bude patriť znovunavrátenie odbornosti, kompetentnosti a skúsenosti do sektoru dopravy a stavebníctva. Znovunavrátenie aktívnej komunikácie so všetkými partnermi či už súvisiace rezorty, podriadené organizácie a rovnako aj zhotovitelia. Chceme opäť navrátiť výkonnosť a produktivitu rezortu dopravy a jeho podriadených organizácií. Chceme dať poslednú bodku za nekonečnými infraštruktúrnymi projektmi, ktoré si dávame ako dosiahnuteľný cieľ pre jedno volebné obdobie. Maximalizácia prípravy zásobníka projektov s presahom troch volebných období, aby bola naplnená naša predstava o stratégii, plánovaní a samotnej vízie Slovenska.

Čo bude úplne prvý krok, ktorý by ste na rezorte dopravy spravili?

Medzi prvé kroky radíme okamžitú reakciu na záchranu čo najväčšieho množstva financií z končiaceho operačného programu dopravy. Ďalšou prioritou je zistenie stavu živých a prebiehajúcich infraštruktúrnych projektov výstavby. Musíme mať jasnú predstavu o situácii na jednotlivých projektoch, aby sme mohli okamžite reagovať na zanechané nedostatky predchádzajúcich vlád. Z poznania akútnej situácie stavu cestnej infraštruktúry a najmä stavu mostov, budú prvé reakcie aj v tejto oblasti. Nepôjde o prvý krok, ale o rad desiatok prvých krokov.

Máte v programe niečo špeciálne pre oblasť dopravy, čo by ste chceli vyzdvihnúť?

Strana Hlas deklaruje vo svojom volebnom programe zámer potreby a naliehavosti budúcich výziev v oblasti slovenského stavebníctva a dopravy. Tu si plne uvedomujeme akútnu potrebu odbornosti, kompetentnosti, skúsenosti a morálnej integrity. Koncepčná práca, stratégia a plánovanie v rezorte sú našou podmienkou pre budúci víziu Slovenska.

Radi by sme vyzdvihli oblasť prípravy projektov, ktorá predstavuje jednu z našich špeciálnych oblastí. Už dnes pristupujeme k týmto otázkam veľmi vážne a seriózne. Jasný plán v personálnej, technickej, procesnej a finančnej úrovni je pripravený a bude tvoriť pevný základ.

Máte záujem o rezort dopravy?

Rezort dopravy patrí do našich štyroch programových priorít strany. Našou prioritou sú národno-štátne záujmy Slovenska, jeho občanov, obcí, miest a regiónov. Začneme stavať a investovať a rezort dopravy je presne tým rezortom, kde by sme chceli dať priestor našim vzdelaným a skúseným profesionálom, ktorí od prvého dňa budú vedieť na plno pracovať.

Sme pripravení rezort dopravy uchopiť a riadiť v celku tak, aby sme sa zásadne vyhli chybám z posledných období, kedy rezort dopravy ťahalo niekoľko koní bežiacich rôznymi smermi.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #programové priority #Pavol Lančarič #parlamentné voľby 2023