Žijete v zahraničí a chcete voliť prezidenta? Čo urobiť

Platná právna úprava pre voľby prezidenta Slovenskej republiky neumožňuje voľbu poštou ani voliť zo zahraničia (napríklad na zastupiteľskom úrade).

06.03.2024 06:00
debata (3)

Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže vo voľbách prezidenta hlasovať, ak sa v deň konania volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu (cestovného pasu) a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo mu ho v deň konania volieb poskytne okrsková volebná komisia (podpis na vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený).

Pas či občiansky preukaz?

Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občiansky preukaz voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorý obsahuje údaje o trvalom pobyte voliča v cudzine, nie je relevantným dokladom na preukázanie totožnosti voliča. Zákon jednoznačne vyžaduje preukázanie sa voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky slovenským cestovným dokladom za účelom zaznamenia účasti voliča na voľbách v jeho cestovnom doklade.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Informácie sú zo stránky ministerstva vnútra.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

  • v sobotu 23. 3. 2024 od 7.00 do 22.00

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

  • v sobotu 06. 4. 2024 od 7.00 do 22.00

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #prezidentské voľby 2024 #voličský preukaz #voľby zo zahraničia