Bánovských Rómov mesto plánuje vysťahovať za mesto

06.02.2010 18:26

Mesto Bánovce nad Bebravou sa rozhodlo, že problém s troma zdevastovanými bytovkami s rómskymi obyvateľmi vyrieši súkromník. Vyhlásilo súťaž na rekonštrukciu mestských bytoviek, kde finančnú záťaž bude niesť investor. Navyše ten sa má postarať o prechodné bývanie stoviek ľudí počas opráv.

Samospráva si dala podmienku, že investor musí Rómov vysťahovať mimo územie mesta. Podľa zverejnených podmienok súťaže je tiež otázne, koľko ľudí sa bude po oprave môcť vrátiť do svojich domovov. Počínanie mesta kritizujú Transparency International pre možné korupčné správanie aj Ľudia proti rasizmu, ktorí za podmienkami zas vidia snahu mesta minimalizovať počet Rómov, ktorí sa budú môcť do Bánoviec vrátiť. Mesto naopak akúkoľvek diskrimináciu vylučuje.

Tri značne zdevastované bytovky patria mestu, nachádzajú sa na Ulici k nemocnici. Žijú v nich stovky Rómov, niektorí z nich však nie sú nájomníkmi. Pôvodne chcelo bytovky opraviť mesto samo za asi 3,3 milióna eur, čo sa stretlo s nevôľou tamojšej majority, ktorá viedla až k petícii a následnej ankete o ich budúcnosti. Napokon sa samospráva rozhodla, že finančnú ťarchu by mal niesť investor.

Vyhodnocovanie návrhov je podľa zverejnených podmienok súťaže neverejné, pričom mesto si dalo podmienku, že víťaza určí podľa toho, ktorý návrh mu bude vyhovovať najlepšie. "Absencia jasných kritérií rozhodovania a súčasne neverejné vyhodnocovanie návrhov vytvára veľký priestor pre korupčné konanie v tejto súťaži,” uviedol pre agentúru SITA Ivan Rončák z Transparency International.

V ustanoveniach súťaže sa píše, že zhotoviteľ ku dňu začatia stavebných prác na vlastné náklady zabezpečí existujúcim nájomníkom náhradné bývanie s trvalým pobytom mimo územia mesta. Navyše si mesto dalo podmienku, že zhotoviteľ pri obsadzovaní bytov bude preverovať schopnosť budúcich nájomníkov dlhodobo uhrádzať nájomné a služby spojené s užívaním bytov a rešpektovať vyjadrenia mesta k nájomníkom. Tiež, že pred opätovným nasťahovaním si budú musieť nájomcovia doplatiť akékoľvek pozdĺžnosti voči mestu.

„Považujeme to za veľmi priehľadný a pofidérny pokus zo strany mesta vyradiť doterajších nájomcov, najmä z radov rómskeho etnika, z teritoriálneho okruhu mesta Bánovce,“ povedala právnička Ľudí proti rasizmu Irena Bihariová. Podľa jej slov je kuriózne, ak si mesto myslí, že dohodou s prípadným víťazom súťaže môže svojvoľne meniť pôvodný vzťah k nájomníkom. Tiež sa jej nepozdáva, že mesto svojim návrhom prenáša na investora úlohu, aby rozhodoval o pokračovaní nájomného vzťahu súčasných obyvateľov a aby sa pri ich selekcii riadil aj vyjadreniami mesta vo vzťahu k obyvateľom bytovky. Pričom o aké vyjadrenia mesta má ísť, už súťaž nekonkretizuje.

„Uvedené body vo verejnom návrhu preto vnímame ako snahu mesta najprv pôvodných nájomcov "odsunúť“ mimo mesto, a potom neprehľadným a šikanóznym spôsobom zúžiť ich možnosť vrátiť sa po vykonaní rekonštrukcie bytovky nazad do svojich domovov," dodala.

"Vyhlásením Obchodnej verejnej súťaže mesto hľadá záujemcu na predloženie návrhu na možný spôsob ako tento problém vyriešiť. Podmienky mesta ako vyhlasovateľa sú určené mestským zastupiteľstvom. Pri riešení tohto problému mesto prehlasuje ,že bude uprednostňovať vzájomné dohody a prísne dodržiavať zákony a prehlasuje, že nedôjde k žiadnej diskriminácii obyvateľov.” povedala Helena Zárubová z mestského úradu v Bánovciach. Rekonštrukciu zdevastovaných domov nie je podľa jej slov možné vykonať bez toho, aby súčasne v bytoch bývali ich obyvatelia. "Minimálne na obdobie prípravy a samotnej rekonštrukcie musia byť obyvatelia umiestnení mimo týchto bytoviek. Nakoľko mesto nemá priestory na náhradné bývanie, riešením tohto problému sme zaťažili samotného záujemcu,” povedala ďalej.

V súťažných podmienkach sa píše, že po realizácii rekonštrukcie nehnuteľností bude hodnota diela zmluvne vysporiadaná s mestom, pričom jednou z foriem môže byť i predaj nehnuteľností zhotoviteľovi na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. "V prípade úspešnej obchodnej verejnej súťaže okrem uzatvorenej Zmluvy o dielo súčasťou budú aj ďalšie zmluvy, ktoré budú riešiť jednotlivé problémy,” vyjadrila sa Zárubová k otázke financovania rekonštrukcie ako aj osudu obyvateľov bytoviek. Tí aj vo vlaňajšej ankete spojenej so župnými voľbami hlasovali za to, že chcú ostať tam, kde sú. Proti tomu sa ohradila majorita, ktorá žije na druhej strane Ulice k nemocnici. Do Bánoviec tento týždeň zavítala aj Elena Buksová z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

"Hlavnou témou stretnutia bolo oboznámenie sa so súčasným stavom v oblasti riešenia rómskej problematiky v meste Bánovce nad Bebravou. V najbližšom období predloží vedenie mesta do mestského zastupiteľstva návrh Stratégie riešenia rómskej problematiky,” uviedla k obsahu rozhovoru s vedením mesta. O sťahovaní Rómov sa podľa jej e-mailovej odpovede nerozprávali.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku