Košickí poslanci schválili novú koncepciu parkovania, verejnosť sa búrila

Po vyše dve a pol hodinovej rozprave k stavu parkovania v Košiciach a koncepcii z dielne spoločnosti EEI košickí mestskí poslanci hlasovali o návrhu na uznesenie podľa jednotlivých bodov, ako to žiadal poslanec Miloš Ihnát. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu predloženú primátorom Košíc Richardom Rašim.

12.09.2016 13:26 , aktualizované: 15:46
debata (6)

Uznesením zaviazalo primátora pripraviť zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom platenom rezidentskom parkovaní so zohľadnením pripomienok obyvateľov po ich analýze odbornými útvarmi mesta. Súčasne ho zastupiteľstvo žiada začať rokovanie o vytvorení spoločného podniku mesta a parkovacej spoločnosti.

Prešiel jediný návrh na doplnenie uznesenia a zastupiteľstvo žiada primátora, aby písomne upozornil EEI na nedodržiavanie zmluvy s mestom. Pred schválením programu rokovania vystúpil poslanec NR SR Oto Žarnay, ktorý žiadal, aby sa o jeho návrhu na zmenu VZN o parkovaní v Košiciach ešte dnes na mimoriadnom rokovaní hlasovalo, čo sa ale nestalo. Neprešli ani ďalšie pozmeňujúce návrhy uznesenia.

Verejnosť žiada odchod firmy EEI z Košíc

Od začiatku sa rokovanie nieslo v napätej a emočne vybičovanej atmosfére najmä zo strany verejnosti. Problematické bolo už schvaľovanie programu. Po jeho schválení pokračovalo rokovanie mestského zastupiteľstva správou o Stave implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách 1 až 10, ktorú predniesol primátor Raši.

V správe zhrnul súčasnú situáciu. Uviedol, že koncepcia rozvoja zóny plateného parkovania rieši aj zmenu organizácie dopravy aj realizovaním nového zvislého a vodorovného dopravného značenia a výstavbu nových parkovacích miest. Všetky nedostatky sa priebežne odstraňujú po zistení na kontrolných dňoch vedených Správcom komunikácie a Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice.

Verejnosť v sále prerušovala nielen vystúpenie Rašiho, ale aj vystúpenia poslancov, ktorí v rozprave nežiadali odchod EEI z Košíc. Naplno zaznelo, že návrh Ota Žarnaya na zrušenie rezidentského parkovania v zónach 1 až 10 de facto znamená odchod spoločnosti EEI z Košíc. Viacerí poslanci sa vo svojich vystúpenia vyslovili proti návrhu, aby sa vytvoril spoločný podnik mesta a EEI, tvrdiac, že to firmu v Košiciach zabetónuje.

Miloš Ihnát v rozprave predniesol návrh, aby sa o návrhu na uznesenie hlasovalo podľa jednotlivých bodov a návrh bol schválený. Jaroslav Polaček kritizoval, že spoločnosť EEI nedodržiava harmonogram, ako bol dohodnutý, a mesto to nijako nerieši a už vôbec nesankcionuje firmu. Nedodržanie zmluvy môže byť dôvodom na jej vypovedanie. Polaček požiadal, aby kolegovia poslanci podpísali žiadosť o zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Ak tretina mestských poslancov žiadosť podpíše, primátor má zákonnú povinnosť rokovanie zvolať.

„Situácia v parkovaní nie je dobrá. Firma neurobila nič, len premaľovala čiary, osadila automaty a berie zisky,“ skonštatoval Ihnát. Poslanec Marcel Gibóda povedal, že „ľudia nie sú nahnevaní na to, že musia platiť za parkovanie, ale nepáči sa im spôsob, ako amatérsky to robí firma EEI“. Doložil, že firma nesplnila nič z toho čo sľúbila, že bude hotové do prvého júla.

Verejnosť nedovolila pokračovať vo vystúpení poslankyni Ľube Blaškovičovej, ktorá poukázala na to, že obyvatelia košického Starého Mesta platili za rezidentské parkovanie už od roku 2012, kým inde to nebolo. Uviedla, že oni boli takto diskriminovaní oproti ostatným.

Poslanci súhlasili, aby vystúpili zástupcovia občianskych iniciatív, ktorí sú proti koncepcii parkovania z dielne EEI. „Spreneverili ste sa svojmu poslaniu a funkcii primátora, dostali ste sa do vleku spoločnosti EEI a výzva na vaše odstúpenie z postu primátora je opodstatnená. Proti občanom ste dnes nasadili políciu, odmietnutie zvolať mimoriadne rokovanie zastupiteľstva k návrhu Ota Žarnaya je posledným klincom do vašej politickej rakvy,“ vyhlásil zástupca iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent Henrich Burdiga.

So súhlasom poslancov potom vystúpil predseda petičného výboru k parkovaniu Igor Petrovčík. Uviedol, že nerozumie, prečo sú vyzývaní, aby už predložili petíciu. Povedal, že majú nazbieraných takmer 16-tisíc podpisov, no je ich vec, kedy ich predložia.

Obyvatelia Košíc protestujú proti parkovacej politike

Mesto Košice pred rokom prijalo všeobecne záväzné nariadenie o regulácii plateného parkovania v širšom centre mesta a súkromnej spoločnosti EEI zverilo prípravu koncepcie, jej realizáciu a prevádzku parkovísk. Až tohto roku však júnové zastupiteľstve schválilo zmluvu o prenájme častí ulíc na zriadenie parkovísk.

Samotné VZN vstúpilo do platnosti v júli tohto roku. Proti nemu sa zdvihla vlna občianskych protestov, objavili sa aj prípady poškodzovania značiek, automatov na úhradu za parkovanie, aj útoky na pracovníkov označujúcich parkoviská.

Protesty organizujú občianske iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent – občianska neposlušnosť a Košice: Nechcem platiť EEI za parkovanie pred blokom. Súčasne sa rozbehla aj petičná akcia, žiadajúca úpravu inkriminovaného nariadenia.

Zástupcovia občianskych iniciatív požadujú, aby sa zastavila realizácia koncepcie z dielne EEI v súčasnej podobe v širšom centre mesta a aby vznikol mestský podnik, ktorý by vyberal poplatky za parkovanie. Petičiari žiadajú okrem iného zmenu celého VZN a zníženie poplatku za rezidentskú kartu z 35 na päť eur.

Raši privítal, že poslanci nezrušili rezidentské zóny

Začatie rokovaní o zriadení spoločného podniku mesta Košice s parkovacou spoločnosťou, ako aj prípravu úpravy všeobecne záväzného nariadenia o regulovanom spoplatnenom rezidentskom parkovaní v desiatich zónach v širšom centra mesta schválili dnes mestskí poslanci. Primátor Richard Raši privítal, že poslanci hlasovali za navrhnuté uznesenie.

„Väčšina obyvateľov chce, aby sa jestvujúci parkovací systém nerušil, ale aby sa zlepšil, vyhovelo sa požiadavkám rezidentov, ako aj ostatným skupinám. Odmietli návrh poslanca Ota Žarnaya, ktorý chcel zmenou VZN daný systém zrušiť a vrátiť stav pred 1. júl 2015, keď sa v rezidentských zónach nedalo zaparkovať. Vyzývam petičný výbor, aby predložil petíciu, a tým legitimujú postavenie petičného výboru ako zástupcu časti obyvateľov, a mestské zastupiteľstvo sa ňou bude zaoberať,“ povedal Raši.

Uviedol, že mesto zatiaľ eviduje len jednu petíciu za zachovanie rezidentského parkovania, ako aj okolo 80 pripomienok občanov k návrhu zmeny VZN poslanca Žarnaya, kde väčšina bola proti zrušeniu rezidentských zón. Raši povedal, že systém, ktorý sa krvopotne a s chybami na strane mesta, ako aj parkovacej spoločnosti, ale aj aktivistov zavádza, treba dotiahnuť a vyriešiť tak, aby sa situácia upokojila a ľudia zaparkovali v rezidentských zónach.

Raši doložil, že mesto zvolá mimoriadne zastupiteľstvo o zmene návrhu VZN o parkovaní, ak Oto Žarnay získa pod žiadosť o jeho zvolanie podpisy minimálne tretiny poslancov, pričom Žarnayovi už plynie desaťtýždňová lehota. Zákonná lehota desiatich týždňov sa týka aj zmeny VZN z dielne košického magistrátu na základe pripomienok občanov, ktorý má zastupiteľstvu predložiť primátor Raši. O návrhu by mohlo mesto rokovať v decembri.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Košice #EEI #parkovacia politika