Bratislava nesmie nakladať s pozemkami na Kamennom námestí, rozhodol súd

31.05.2017 13:40
kamenné námestie, Bratislava, reklama
Ilustračná snímka. Autor: ,

Spoločnosť Intermont za celé obdobie zmluvného vzťahu medzi ňou a hlavným mestom v lokalite Kamenného námestia v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto neurobila nič v prospech mesta a jeho obyvateľov. Od júna 2012 zároveň prestala platiť nájomné. Hlavné mesto preto od tejto zmluvy odstúpilo ešte v roku 2012. Uvádza sa to v stanovisku Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré poskytla Katarína Kohútiková z Oddelenia komunikácie a marketingu Kancelárie primátora hlavného mesta SR Bratislava. Mesto tak reaguje na stanovisko spoločnosti Intermont, podľa ktorej sa hlavné mesto zachovalo protiprávne a v rozpore s nájomnou zmluvou, keď od nej v roku 2012 odstúpilo.

Ako uviedla mediálna zástupkyňa spoločnosti Intermont Mária Adamová, Okresný súd Bratislava I vydal neodkladné opatrenie týkajúce sa nájomnej zmluvy, ktorú v roku 2007 uzatvorila spoločnosť Intermont a hlavné mesto SR Bratislava. Súd zakázal mestu akýmkoľvek spôsobom nakladať s pozemkami, na ktoré sa vzťahuje nájomná zmluva. Mesto má tak zákaz nehnuteľnosti na Kamennom námestí predať, darovať, zameniť, založiť, zaťažiť vecným bremenom, predkupným právom, dať ich do nájmu, vypožičať, uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, vložiť ako vklad do podnikania, ručiť nimi, meniť podstatu, dražiť ich alebo akokoľvek inak s nimi nakladať. Súd rozhodnutím o vydaní neodkladného opatrenia reagoval na žiadosť spoločnosti o súdnu ochranu v danej veci.

Magistrát trvá na svojom konaní

Podľa stanoviska magistrátu pokiaľ si spoločnosť Intermont myslela, že k zrušeniu zmluvy nedošlo, mohla vykonať kroky vedúce k plneniu predmetu nájmu. Namiesto toho však proti odstúpeniu od zmluvy podala žalobný návrh na určenie neplatnosti odstúpenia.

"Konanie prebieha na Okresnom súde Bratislava I a nebolo doposiaľ ukončené. Súd v danej veci vydal neodkladné opatrenie 12. apríla 2017, proti ktorému sa hlavné mesto odvolalo. Myslíme si, že nájom nemožno obnoviť, lebo neboli splnené zákonné podmienky na obnovenie nájmu, nájomca predmet nájmu neužíva a ani nepreukázal, že by požiadal o vydanie územného či stavebného povolenia, a tiež nebolo preukázané, že by mesto s pozemkami nakladalo a tak ohrozovalo nájomcu vo výkone svojich práv. Nekonaním spoločnosti Intermont tak nemohlo konať ani mesto, čím vznikli ďalšie škody,“ píše sa ďalej v stanovisku.

Podmienky, za ktorých je hlavné mesto oprávnené odstúpiť od danej zmluvy, boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami a zo strany spoločnosti Intermont boli akceptované, podpísaním nájomnej zmluvy. Ak by spoločnosť neporušila svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, plnila záväzky zmluvy a riadne uhrádzala nájomné, mesto by nemalo dôvod na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy, uviedla Kohútiková.

“Kamenné námestie je dôležitý verejný priestor, ktorý užívajú nielen Bratislavčania, ale aj návštevníci mesta. Preto mesto má záujem na tom, aby bol tento priestor zrevitalizovaný a skultivovaný. S argumentáciou súdu sa v tomto prípade nemôžeme stotožniť a urobíme všetko preto, aby mesto spelo k lepšiemu a nepodliehalo nevýhodným zmluvám a spoluprácam,“ uvádza na záver stanovisko hlavného mesta.

Opatrenie súdu

Podľa Adamovej nájomnú zmluvu, ktorá sa týka presne definovaných pozemkov v lokalite Kamenné námestie, sa mesto v roku 2012 rozhodlo ukončiť odstúpením. Nájomca, spoločnosť Intermont, sa preto obrátila na súd so žalobou o určenie neplatnosti a neúčinnosti tohto právneho úkonu. Okresný súd následne rozhodol, že odstúpenie hlavného mesta od zmluvy o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je neplatné. Zároveň určil mestu povinnosť uhradiť všetky súdne trovy a poplatky. Mesto sa voči rozsudku odvolalo, ale napriek rozhodnutiu súdu naďalej prijímalo na účet nájomné zo strany nájomcu.

"Pre dĺžku trvania súdneho sporu, ktorý je od roku 2012, a blížiaci sa termín pôvodného ukončenia trvania zmluvy, bolo nevyhnutné podať žiadosť o neodkladné opatrenie, aby neboli narušené práva spoločnosti a to až do vynesenia právoplatného rozhodnutia vo veci samej, zo strany odvolacieho súdu. Nárok spoločnosti v súvislosti s trvaním zmluvy bol a je stále oprávnený,“ uviedla ďalej Adamová.

V prípade Kamenného námestia ide po Predstaničnom námestí o ďalší prípad, keď sa mesto rozhodlo protiprávne a v rozpore so zmluvou porušiť uzatvorené zmluvné vzťahy, uvádza sa na záver v stanovisku spoločnosti.

#Kamenné námestie #Bratislava
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk