Aktivisti tvrdia, že aj podľa NKÚ je zmluva medzi mestom Košice a EEI neplatná

Predseda petičného výboru Petície za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice Igor Petrovčík dnes na brífingu informoval, že spolu s ďalšími aktivistami Henrichom Burdigom a Jaroslavom Polačekom majú k dispozícii časť protokolu Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), ktorý za neplatnú od začiatku považuje nielen nájomnú zmluvu medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI, ale aj k nej viažuce sa dodatky, týkajúce sa parkovacích miest a výberu úhrady za parkovanie v Košiciach.

29.06.2017 13:15
debata
„Podľa protokolu NKÚ v tom čase (v roku 2012) mesto Košice nebolo oprávnené predmetnú nájomnú zmluvu so spoločnosťou EEI uzatvoriť z dôvodu rozporu so zákonom o pozemných komunikáciách, podľa ktorého obec nebola oprávnená poveriť prevádzkou parkovacích miest nachádzajúcich sa na miestnych komunikáciách inú právnickú osobu,“ povedal Petrovčík. Doložil, že NKÚ vykonal kontrolu na košickom magistráte v roku 2016 a mesto dostalo protokol z kontroly koncom roka, no s výsledkami kontroly a protokolom neboli za šesť mesiacov oboznámení mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva, ani obyvatelia. Zdôraznil, že EEI neoprávnene vyberala úhrady za parkovanie, pretože v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy úhrady zo zákona prislúchali výlučne obci. Doložil, že kontrola odhalila aj ďalšie nedostatky a pochybenia, napríklad ukrátenie príjmov mesta zánikom nároku na daň za používanie verejného priestranstva, nepovolený prenájom pozemkov, nedostatočnú špecifikáciu vymedzenia účtovnej hodnoty prenajatého majetku. „NKÚ sa v podstate stotožnil s výhradami, na ktoré naše občianske iniciatívy poukazovali,“ povedal Petrovčík. Neprezradil, ako sa aktivisti dostali k časti protokolu, pretože NKÚ ho zatiaľ odmieta poskytnúť, keďže bola voči nemu podaná žaloba. Aktivisti teraz požadujú nielen ukončenie zmluvného vzťahu medzi mestom Košice a EEI, ale aj odstúpenie Richarda Rašiho z funkcie primátora Košíc.

Košický magistrát reagoval na brífing tlačovou správou, v ktorej informuje, že mesto Košice napadlo zistenia NKÚ na súde žalobou, lebo tvrdenia NKÚ považuje za nepravdivé a v rozpore so zákonom. Žaloba je namierená proti zisteniam a záverom kontrolnej skupiny uvádzaným v protokole. Mesto podalo aj druhú žalobu pre poškodzovanie dobrého mena. „Mesto Košice nesúhlasí s protokolom kontrolnej skupiny NKÚ, ktorá konštatuje neplatnosť zmluvy. Mesto nepodpísalo protokol a napadlo protokol na súde. Podľa odborného stanoviska právnikov mesta Košice totiž zistenia v protokole nemajú legitímny základ. Tvrdenia NKÚ nie sú objektívne pravdivé, neboli právne preukázané a dokonca sú v rozpore so zákonom. O platnosti či neplatnosti zmluvy môže rozhodnúť iba súd, čo konštatuje v protokole aj samotný NKÚ,“ uvádza mesto v tlačovej správe.

V žalobe proti protokolu mesto napríklad napáda zistenia a závery kontrolnej skupiny v súvislosti s neurčitosťou predmetu a ceny nájmu, s nevhodným zverejnením súťažných podmienok, vytvorením nových parkovacích miest v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ #parkovanie #EEI